Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proces tworzenia budżetu i zmiany w planach finansowych jednostek oświaty Wrocław-8.12.2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proces tworzenia budżetu i zmiany w planach finansowych jednostek oświaty Wrocław-8.12.2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Proces tworzenia budżetu i zmiany w planach finansowych jednostek oświaty Wrocław-8.12.2014 r.

2 Planowanie finansów jednostki oświatowej Zasady opracowania projektu planu finansowo – rzeczowego jednostki budżetowej określa na każdy rok budżetowy zarządzenie Prezydenta Wrocławia. Projekt planu finansowo-rzeczowego jednostek oświatowych powinien zawierać :  projekt planu dochodów  projekt planu wydatków wraz z wykazem zadań przewidzianych do realizacji  zestawienie etatów i wynagrodzeń  wykaz umów stanowiących przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy o finansach publicznych  projekt planu dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty  szczegółowy wykaz wydatków rzeczowych przewidzianych do realizacji w danym roku budżetowym

3 I. Kalkulowanie części płacowej planu finansowego na podstawie zatwierdzonej organizacji NAUCZYCIELE ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

4 NAUCZYCIELE  Wymiar etatu, funkcja, zadanie, które realizuje nauczyciel Nieprawidłowo podany wymiar etatu – konsekwencja: za dużo bądź za mało zaplanowanych środków finansowych na wynagrodzenia dla danej osoby na dany rok budżetowy Nieprawidłowo podana funkcja, np. zamiast funkcja dyrektor podana funkcja nauczyciel – konsekwencja: brak możliwości zaplanowania środków finansowych na dodatki przynależne dyrektorowi jednostki Nieprawidłowo podane zadanie budżetowe – środki finansowe na wynagrodzenia zaplanowane w zadaniu innym niż faktycznie realizowane przez danego nauczyciela  Stopień awansu zawodowego, zmiana stopnia awansu zawodowego Podanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela innego niż wynika z dokumentów, brak wskazania zmiany stopnia awansu zawodowego pomimo rozpoczętego stażu i planowanego ukończenia w roku budżetowym, na który przygotowywany jest projekt- konsekwencja: nieprawidłowo zaplanowane środki finansowe na wynagrodzenia  Wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego Stawki wynagrodzenia zasadniczego zapisane jako parametr dla poszczególnych stopni awansu zawodowego  Składniki zmienne: wysługa lat, warunki pracy, opieka nad stażem, dodatki Nieprawidłowo podana liczba lat pracy - konsekwencja: nieprawidłowo zaplanowane środki finansowe na wynagrodzenia dla danej osoby na cały rok budżetowy Podawanie wysokości dodatku za opiekę nad stażem zamiast liczby osób (stażystów), których dany nauczyciel jest opiekunem - przeszacowanie w planowaniu środków finansowych na wynagrodzenia  Składniki jednorazowe: 13-sta pensja Nieprawidłowo podana podstawa do wyliczenia „13”- osoby w zatrudnieniu, osoby nie zatrudnione  zagospodarowanie  nagrody jubileuszowe, odprawy Nie planowanie środków finansowych pomimo posiadanej wiedzy, że nagroda bądź odprawa będzie należna w kolejnym roku budżetowym

5 ADMNISTRACJA i OBSŁUGA  Forma zatrudnienia  Funkcja pełniona przez pracownik a Błędnie podana lub wskazanie: „inna” funkcja  Zadanie, w ramach którego pracownik świadczy pracę Błędne przypisanie do zadania, np. pracownik administracji przypisany do zadania EDU/ZP02 - utrzymanie budynku wraz z obsługą  Okres zatrudnienia Wskazanie krótszego okresu zatrudnienia mimo, iż osoba jest zatrudniona na cały rok – konsekwencja: za małe środki finansowe na wynagrodzenia  Tygodniowy wymiar godzin pracy  Wynagrodzenie zasadnicze aktualne wg umów na dzień 1 września 2014 r. Wykazywanie wynagrodzenia innego niż w umowie, następnie występowanie z wnioskiem o podwyżkę wraz z uzasadnieniem, że środki na ten cel są ujęte w planie  Wysługa lat Nieprawidłowo podana liczba lat pracy - konsekwencja: nieprawidłowo zaplanowane środki  Premia  Dodatki funkcyjne Podanie kwoty dodatku na 1 miesiąc, zamiast na cały rok  Dodatek BHP 13-sta pensja, nagrody jubileuszowe, odprawy Nieprawidłowo podana podstawa do wyliczenia „13”- osoby w zatrudnieniu, osoby nie zatrudnione Nie planowanie środków finansowych pomimo posiadanej wiedzy, że nagroda bądź odprawa będzie należna w kolejnym roku budżetowym

6 Elementy wynagrodzeń planowane na podstawie wskaźników  Fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze – 0,8% planowanych wynagrodzeń (nagroda dyrektora szkoły na DEN)  Fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze - 0,2% planowanych wynagrodzeń (nagroda Prezydenta Wrocławia na DEN)  Fundusz na nagrody dla pracowników administracji i obsługi – 1% planowanych wynagrodzeń (nagroda dyrektora szkoły na DEN)  Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 0,2% planowanych wynagrodzeń (podstawa - art. 72 ust. 1 ustawy KN)  Limit środków na godziny zastępstw doraźnych (nauczyciele)

7 Składki naliczane od wynagrodzeń, opłacane przez pracodawcę  Składki na FUS od planowanych wynagrodzeń – stała część składki 16,26 % plus składka wypadkowa – co roku zmieniana od dnia 1 kwietnia, obowiązuje do 31 marca kolejnego roku Wartość % składki wypadkowej podana błędnie – konsekwencja: nieprawidłowo zaplanowane środki finansowe na składki po stronie pracodawcy  Składki na FP od planowanych wynagrodzeń - składka 2,45 % Nie planujemy Funduszu Pracy dla kobiet, które ukończyły 55 lat i mężczyzn - 60 lat (Podstawa prawna: art. 104b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)  Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Stopa składki wynosi 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i od 1 stycznia 2010 opłaca ją w całości pracodawca (Pracownik wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze- nauczyciele MOS, MOW) Nieprawidłowo wyliczona wysokość składki

8 Wyliczenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  Nauczyciele Wysokość odpisu na 2015 r. wynosi 2879,91 zł na jednego nauczyciela Wysokość odpisu oblicza się jako iloczyn planowanej w danym roku liczby nauczycieli, skorygowanej z końcem roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych i 110% kwoty bazowej - podstawa art. 53 ust. 1 KN- przy obliczaniu wysokości odpisu należy posłużyć się kwotą bazową, obowiązującą w dniu 1 stycznia danego roku ( 2618,10 zł x 110%)  Administracja i Obsługa Wysokość odpisu na 2015 r. wynosi 1093,93 zł na jednego pracownika Odpis na 1 pracownika - 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub II półroczu roku poprzedniego, pomniejszonego o składki emerytalne, rentowe oraz chorobowe, ogłaszanego w Obwieszczeniu Prezesa GUS, czyli kwoty 2.917,14 zł Ustawa okołobudżetowa na rok 2015 „zamraża” odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, którego wysokość pozostaje na poziomie roku 2014.

9 Wyliczanie składek na PFRON Podstawą jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski" (stawka zmienia się w ciągu roku)  Wysokość wpłat stanowi iloczyn 40,65% kwoty przeciętnego wynagrodzenia i liczby etatów osób niepełnosprawnych brakujących do osiągnięcia wymaganego wskaźnika  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla szkół i placówek oświatowych - 2%, dla poradni psychologiczno pedagogicznych i placówek wychowania pozaszkolnego - 6%.  Do projektu na 2015 r. przyjęto przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2014 r. - 3739,97 zł. DANE NIEZBĘDNE do prawidłowego wyliczenia składek  LICZBA ETATÓW osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, umiarkowanym, lekkim  LICZBA UCZNIÓW niepełnosprawnych w stopniu znacznym, umiarkowanym, lekkim

10 II. Planowanie wydatków rzeczowych Opłaty za media  Wyszczególnienie składnika ceny i jednostki miary Pomijanie składników ceny, np. opłaty za gaz: zaplanowanie środków finansowych tylko na paliwo gazowe, a pominięcie opłat za dystrybucję - stałej i zmiennej  Zalecane działania : określenie zużycia mediów z dwóch poprzednich lat plus przewidywane zużycie mediów do końca roku poprzedzającego rok, na który planujemy, wg cen brutto obowiązujących w roku bieżącym Cena podana w wartościach netto zamiast brutto  Zestawienie pozostałych opłat za ostatni rok (rok poprzedzający ten, na który przygotowywany jest projekt) według aktualnych cen brutto Brak aktualizacji cen

11 III. Planowanie pozostałych wydatków rzeczowych Limit środków na wydatki rzeczowe na 2015 rok został określony dla kilku paragrafów łącznie - do podziału przez Dyrektora zgodnie z potrzebami jedno stki  Paragraf 3020- ekwiwalent za odzież roboczą oraz ekwiwalent za pranie odzieży- zgodnie z regulaminem zatwierdzonym w jednostce Kwoty nie są aktualizowanie zgodnie z obowiązującymi regulaminami  Paragraf 4220- zakup środków żywności- zgodnie z potrzebami i kalkulacją Błędna stawka żywieniowa, nie wszystkie dane podawane w załącznikach przygotowanych do kalkulacji  Paragraf 4270- środki na przeglądy techniczne budynków oraz przeglądy i konserwacje urządzeń, wynikające z zawartych umów lub obowiązujących przepisów Brak weryfikacji wymagalnych przeglądów w kolejnym roku budżetowym, planowanie przeglądów na podstawie roku poprzedniego, zawyżone kwoty Paragraf 4280- środki na okresowe badania lekarskie i aktualizacje książeczek wg potrzeb jednostki- brak analizy kto będzie podlegać okresowym badaniom w roku następnym Paragraf 4300- środki na usługi wynikające z zawartych umów oraz obowiązujących przepisów Zawyżone wartości umów, wykazywanie jako oszczędności upustów do 50 % Paragraf 4430- różne opłaty i składki – m.in. środki na opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie uczniów pochodzenia romskiego

12 Przedsięwzięcia - wieloletnie programy, projekty lub zadania, które kwalifikują się do wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta (WPF) Podstawa prawna :  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - art. 226 ust. 3 i 4 (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Ujęcia w WPF wymagają te przedsięwzięcia, dla których można określić wszystkie następujące elementy: o nazwę i cel o jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia o okres realizacji i łączne nakłady finansowe o limity wydatków w poszczególnych latach o limit zobowiązań ( będący sumą limitów wydatków w poszczególnych latach )

13 Planowanie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty Podstawa prawna :  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - art. 223 (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)  Uchwała Nr IV/16/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 grudnia 2010 r.  Uchwała Nr IV/131/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 kwietnia 2011 r.  Uchwała Nr XXIII/524/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2012 r.  Uchwała Nr XXXI/681/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2012 r.  Uchwała Nr LII/1309/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2013 r.  Uchwała Nr LV/1387/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 marca 2014 r.  Uchwała Nr LXI/1539/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 lipca 2014 r.  Katalog pozyskiwanych dochodów - 20 źródeł,  Katalog możliwych wydatków - przeznaczenie pozyskanych dochodów - 26 pozycji wydatków  Wykaz samorządowych jednostek budżetowych - wszystkie szkoły i placówki oświatowe – aktualnie 239 jednostek Środki te pozostają w dyspozycji jednostek na wydzielonym rachunku UWAGA – w 2015 roku nowe źródło dochodów - opłaty za wycieczki szkolne

14 Planowanie dochodów gminy  Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych  Wpływy z tytułu czynszów, w tym za mieszkania nauczycieli  Wpływy z tytułu opłat za media za mieszkania nauczycieli  Wpływy z opłat za przedszkole  Wpływy z opłat za żywienie w szkołach i placówkach specjalnych  Wpływy z opłat za żywienie w szkołach i placówkach oświatowych  Wpływy z opłat za żywienie uczniów zamieszkujących w internatach  Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku Błędy Brak kompletnych danych w przygotowanych formularzach pomimo przekazania instrukcji Błędnie podana liczba uczniów Wartości podawane w groszach pomimo wskazania, że należy planować w pełnych złotych Środki z powyższych tytułów przekazywane są na rachunek dochodów gminy

15 . Realizacja i kontrola zatwierdzonych planów  sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków  raportowanie i analiza wykonania planów finansowych  zmiany planów finansowych  analizy porównawcze różnych kategorii wydatków

16 Dokonywanie zmian w planach finansowych

17 ZARZĄDZENIE NR 10638/14 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i terminów obiegu dokumentów dotyczących zmian budżetu Miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej Miasta § 4 Dane niezbędne do zmiany planu  Wnioskowana kwota zmiany planu w jednym paragrafie klasyfikacji budżetowej winna wynosić co najmniej 100 zł.  Szczegółowe uzasadnienie proponowanych zmian.  Wnioski dotyczące przyznania dodatkowych środków z budżetu Miasta na realizację zadań, oprócz wyjaśnienia przyczyn nie zaplanowania odpowiednich środków w budżecie, winny zawierać dokładną kalkulację wnioskowanej kwoty.  Wnioski w sprawie zmian planowanych wydatków, szczególnie w sprawie zmniejszeń planu wydatków, przed przekazaniem do realizacji winny być koniecznie sprawdzone z ewidencją księgową pod kątem dostępności środków.  W przypadku zmiany planu wydatków w paragrafie klasyfikacji budżetowej, dla którego na dzień analizy w Wydziale Finansowym nie będzie dostępnych środków, wniosek nie będzie realizowany do momentu uwolnienia środków finansowych.  Wnioski dotyczące zmian planu przed przekazaniem do realizacji winny być sprawdzone pod względem rachunkowym.

18 § 6 Terminy przedkładania wniosków o zmiany w planie finansowym:  Wnioski w sprawie zmian planowanych wydatków, które mogą być ujęte w zarządzeniu Prezydenta, winny być przekazane do Wydziału Finansowego UMW najpóźniej na 15 dni przed planowanym terminem płatności (podpisaniem umowy).  Ostateczne propozycje zmian dochodów i wydatków Miasta, kwalifikujące się do projektu uchwały Rady Miejskiej, winny być składane nie później niż do dnia 5 listopada danego roku budżetowego.  Pozostałe wnioski o dokonanie zmiany planu wydatków należy składać najpóźniej do dnia 10 grudnia danego roku budżetowego.

19  Wnioski należy składać do kancelarii w WFI do 10. dnia każdego miesiąca - w przypadku konieczności rozpatrzenia danego wniosku jeszcze w miesiącu jego złożenia, natomiast wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w miesiącu następnym  Wnioski o zmianę planu winny być składane na wzorach dokumentów obowiązujących w danym roku budżetowym  Równocześnie ze zmianą planu należy zaktualizować harmonogram dochodów lub wydatków w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej  Zmianę harmonogramu wydatków dokonuje się tylko i wyłącznie do już dokonanych zmian w planie finansowym jednostki w danym miesiącu  Zmiany harmonogramów należy składać na przesłanym wzorze „ZMIANA HARMONOGRAMU” najpóźniej do 15. dnia każdego miesiąca Zasady i terminy składania wniosków do Wydziału Finansów i Infrastruktury Oświatowej (WFI) Wzór wniosku o zmianę planu finansowo-rzeczowego został przesłany do jednostek.

20 Wnioski o dokonanie zmiany w planie finansowym winny być sporządzone na formularzu przygotowanym przez WFI i zawierać w szczególności : 1. Nazwę jednostki/pieczęć/podpis dyrektora jednostki 2. Szczegółowe uzasadnienie dokonywanych zmian, zarówno w przypadku zmniejszenia, jak i zwiększenia pozycji planu 3. Kwotę zmiany planu w pozycji finansowej o CO NAJMNIEJ 100 zł 4. Pozycję finansową zgodnie z obowiązująca klasyfikacją budżetową, tj. dział, rozdział, paragraf wraz z analityką oraz zadanie/program budżetowy Przed przekazaniem wniosku do WFI bezwzględnie należy sprawdzić dostępność środków w danym paragrafie i zadaniu budżetowym w przypadku przenoszenia środków pomiędzy paragrafami i zadaniami w planie finansowym.

21 Wnioski o przyznanie dodatkowych środków winny zawierać w szczególności : 1. Nazwę jednostki/pieczęć/podpis dyrektora jednostki 2. Szczegółową kalkulację wnioskowanych środków (np. ilość sztuk, cenę jednostkową oraz łączny koszt) 3. Uzasadnienie wyboru danej oferty cenowej spośród co najmniej 3 ofert 4. Pozycję finansową zgodnie z obowiązująca klasyfikacją budżetową, tj. dział, rozdział, paragraf wraz z analityką oraz zadanie/program budżetowy

22 Wnioski o przyznanie środków na zakupy informatyczne (sprzętu i oprogramowania) winny zawierać w szczególności : 1. Nazwę jednostki/pieczęć/podpis dyrektora jednostki 2. Szczegółową kalkulację wnioskowanych środków (np. ilość sztuk, cenę jednostkową oraz łączny koszt) 3. Uzasadnienie wyboru danej oferty cenowej spośród co najmniej 3 ofert 4. Pozycję finansową zgodnie z obowiązująca klasyfikacją budżetową, tj. dział, rozdział, paragraf wraz z analityką oraz zadanie/program budżetowy 5. Opinię Centrum Usług Informatycznych dotyczącą proponowanych zmian Zgodnie z procedurą przekazaną pismem z dnia 18.02.2014 r. sygn. WFI- ZS.4424.1.4.2014 dotyczącą dokonywania zakupów informatycznych, przypominam, iż wszelkie zakupy informatyczne dokonywane przez szkoły/placówki oświatowe winny być konsultowane z Centrum Usług Informatycznych.

23

24

25 Przykłady nieprawidłowego uzasadnienia do dokonywanych zmian we wnioskach składanych przez szkoły i placówki oświatowe  zmniejszenie planu - zaoszczędzone środki  zwiększenie planu – bieżące potrzeby jednostki  zmniejszenie planu - uzasadnienie nie dotyczy danego tytułu wydatku i paragrafu  zmniejszenie planu - korzystna umowa, upust nawet 50 %  zmniejszenie planu - plan na 2014 rok nie zawierał takiego tytułu wydatku (podano zakup materiałów i wyposażenia)  zwiększenie – prośba o pomoc finansową

26 Dane statystyczne – liczba dokonanych zmian w zakresie wydatków rzeczowych w planach szkół i placówek oświatowych L.P.MiesiąceROK 2012ROK 2013ROK 2014 1.Styczeń91118 2.Luty635272249 3.Marzec83437769 4.Kwiecień697451180 5.Maj384545880 6.Czerwiec272207218 7.Lipiec4701 010519 8.Sierpień699467661 9.Wrzesień764440585 10.Październik1 8902 1232535 11.Listopad1 5944932404 12.Grudzień2 320809 RAZEM 10 56872058918

27 Dane statystyczne – liczba dokonanych zmian w zakresie wydatków na wynagrodzenia w planach szkół i placówek oświatowych L.P.MiesiąceROK 2012ROK 2013ROK 2014 1.Styczeń1035 2.Luty2 3122 4182382 3.Marzec315325786 4.Kwiecień2462901854 5.Maj205256177 6.Czerwiec289856323 7.Lipiec248418261 8.Sierpień431212390 9.Wrzesień802808763 10.Październik4 5254 276518 11.Listopad1 025405 4170 12.Grudzień1 3291226 RAZEM 11 7371149311629

28 Zgodnie z §5 pkt. 5,6 Uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródła, z których dochody są gromadzone, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania placów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania - Kierownik samorządowej jednostki budżetowej informuje Prezydenta w terminie 7 dni o dokonanych zmianach w planie finansowym dochodów i wydatków nimi finansowanych. Błędy: Brak daty zmiany planu Brak uzasadnienia do zmiany Nieprawidłowy plan przed zmianą Informacja o dokonanej zmianie przekazana do WFI w terminie przekraczającym 7 dni od dokonania zmiany

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Proces tworzenia budżetu i zmiany w planach finansowych jednostek oświaty Wrocław-8.12.2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google