Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII"— Zapis prezentacji:

1 PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII
jako instrument realizacji idei otwartych innowacji ARP S.A.

2 Ekosystem ARP celem wspierania innowacyjności w przedsiębiorstwach
ARP S.A.

3 Koncepcja funkcjonowania Platformy Transferu Technologii
Platforma Transferu Technologii (PTT) Otwarte innowacje / open innovation Transfer technologii „dual / multi use” Dostarczanie wiedzy oraz kapitału „smart money” Sekwencyjny model wsparcia ARP S.A.

4 Platforma Transferu Technologii – jako element Ekosystemu ARP
ARP S.A.

5 Usługi ARP w ramach Platformy Transferu Technologii
Budowa kultury innowacyjności 01 02 Katalogowanie zasobów technologicznych 03 Profilowanie potrzeb technologicznych 04 Kojarzenie dawców z biorcami technologii Zapewnienie zaplecza eksperckiego 05 06 Ocena transakcji transferu technologii 07 Dofinansowanie transakcji transferu technologii ARP S.A.

6 Budowa kultury innowacyjności
01 02 04 05 Szkolenia Eventy 03 Spotkania indywidualne Konferencje Warsztaty sektorowe ARP S.A.

7 Katalogowanie zasobów technologicznych
Potencjalny dawca technologii wypełnia kartę opisu technologii rozumianej jako wartości niematerialne i prawne możliwe do wdrożenia (patenty, wzory użytkowe, nieopatentowana wiedza techniczna, know-how) 01 02 03 Potencjalny dawca technologii ma możliwość przeszukiwania zapytań dotyczących zapotrzebowania na technologię Potencjalny dawca technologii ma możliwość automatycznego otrzymywania informacji o wpisach, które dotyczą zapotrzebowania na technologię jaką posiada ARP S.A.

8 Profilowanie potrzeb Potencjalny biorca ma możliwość składania zapytań
za pomocą dedykowanego formularza – karty zapotrzebowania na technologię 01 02 03 Na podstawie wygenerowanego zapytania przez biorcę, portal wysyła automatyczną odpowiedź wskazując potencjalnych dawców W przypadku, w którym nie znaleziono dawców o kryteriach zdefiniowanych przez biorcę, lub gdy biorca odrzucił proponowanych automatycznie dawców – zapytanie jest monitorowane, obsługiwane przez ARP ARP S.A.

9 Zapewnienie zaplecza eksperckiego
01 03 02 Przed zawarciem transakcji transferu technologii Audyt innowacyjności Prawne Inne np. finansowe Po zawarciu transakcji transferu technologii: Doradztwo technologiczne Inne związane np. z certyfikacją produktów, zastrzeżeniami znaków towarowych itp. ARP S.A.

10 Kojarzenie dawców z biorcami
Automatyczna wymiana informacji i komunikowanie poszczególnych uczestników o ich wzajemnych obszarach wspólnych 01 02 03 Aktywna forma kojarzenia dawców z biorcami, między innymi organizacja tzw. rund/giełd technologicznych Animatorzy - ścieżka powiązana jest z aktywnym udziałem podmiotów trzecich. Ich zadaniem będzie między innymi aktywne wspieranie, kojarzenia biorców z dawcami także poprzez ich aktywne poszukiwanie na rynku ARP S.A.

11 Kojarzenie dawców z biorcami
01 02 03 Wykorzystanie powiązań klastrowych – wsparcie relacji B2B przez Platformę Transferu Technologii Absorpcja technologii zgromadzonych na Platformie przez podmioty w fazie start-up Wykorzystanie potencjału, stworzenie szans rozwoju dla firm technologicznych ARP S.A.

12 Ocena transakcji Ekspercka (merytoryczna) 01
02 03 Ekspercka (merytoryczna) Weryfikacja wyceny transakcji (wartość licencji / sprzedaży prawa własności) Weryfikacja zapisów umowy dawca - biorca ARP S.A.

13 Dofinansowanie transakcji
Warunki korzystania ze wsparcia* Biorca technologii z sektora MŚP Biorca technologii zarejestrowany i prowadzący działalność na terenie RP Biorca technologii niepowiązany osobowo i kapitałowo z dawcą technologii Biorca technologii Projektodawcą / poddanie się ocenie Biorca technologii stroną umowy wsparcia / obowiązek wdrożenia ARP S.A. *informacje mają charakter wstępny - ostateczne warunki dofinansowania będą znane po podpisaniu umowy przez ARP S.A. z Ministerstwem Gospodarki na realizację projektu pozakonkursowego

14 Dofinansowanie transakcji
Warunki korzystania ze wsparcia* Nowa inwestycja - rozpoczęcie po złożeniu wniosku Projekt realizowany w Polsce Projekt wpisuje się w koncepcję otwartych innowacji a technologia znajduje się na PTT Przedmiot projektu wpisuje się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Przedmiot projektu dotyczy transferu innowacji procesowej lub produktowej ARP S.A. *informacje mają charakter wstępny - ostateczne warunki dofinansowania będą znane po podpisaniu umowy przez ARP S.A. z Ministerstwem Gospodarki na realizację projektu pozakonkursowego

15 Dofinansowanie transakcji
Warunki korzystania ze wsparcia* Projektodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu (w tym fazy wdrożeniowej) Minimalna wartość projektu 100 tys. PLN Maksymalna wartość projektu 10 mln PLN Kwalifikowane koszty zakupu licencji, praw własności, koszty usług doradczych Dofinansowanie w formie refundacji ARP S.A. *informacje mają charakter wstępny - ostateczne warunki dofinansowania będą znane po podpisaniu umowy przez ARP S.A. z Ministerstwem Gospodarki na realizację projektu pozakonkursowego

16 Dofinansowanie transakcji
Warunki korzystania ze wsparcia* Do 70% kosztów zakupu licencji, praw własności Do 85% kosztów usług doradczych Bezpłatne usługi animatorów Wsparcie bezzwrotne (o ile technologia została wdrożona) Instrument finansowy w II etapie ARP Venture ARP S.A. *informacje mają charakter wstępny - ostateczne warunki dofinansowania będą znane po podpisaniu umowy przez ARP S.A. z Ministerstwem Gospodarki na realizację projektu pozakonkursowego

17 Kluczowe grupy odbiorców
Interesariusze Platformy Transferu Technologii Dawcy technologii tj. podmioty, które chcą udostępnić swoje innowacyjne rozwiązania innym Biorcy technologii tj. podmioty, które są zainteresowane nabyciem innowacyjnych rozwiązań Eksperci tj. podmioty, które mogą służyć pomocą w procesie transferu technologii w zakresie ochrony IP, doradztwa technologicznego, finansów, prawa ARP S.A.

18 Kluczowe grupy odbiorców
Dawcy technologii Jednostki naukowe w tym m.in. uczelnie, instytuty badawcze Przedsiębiorstwa (spółki technologiczne, podmioty gospodarcze dysponujące innowacyjnymi rozwiązaniami) Osoby fizyczne - wynalazcy Instytucje otoczenia biznesu (parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory technologiczne, klastry) ARP S.A.

19 Korzyści z korzystania z PTT dla Dawcy
Kreowanie wizerunku podmiotu dysponującego innowacyjnymi rozwiązaniami 01 02 Weryfikacja zainteresowania rynku technologiami jakimi dysponuje dany podmiot 03 Poszerzenie kanałów sprzedaży technologii Uzyskanie przychodów ze sprzedaży technologii 04 Outsourcing technologii, które nie mieszczą się w strategii rozwoju dawcy do innych biorców 05 06 Udostępnienie technologii podmiotowi kooperującemu z dawcą (w ramach relacji B2B) 07 Udział pracowników dawcy jako doradców w procesie transferu technologii do biorcy (bezpieczeństwo powierzonych zasobów) ARP S.A. ARP S.A.

20 Kluczowe grupy odbiorców
Biorcy technologii Przedsiębiorcy, z sektora MŚP chcący wdrożyć innowacyjne technologie w swojej działalności Duże przedsiębiorstwa poszukujące rozwiązań B+R ARP S.A.

21 Korzyści korzystania z PTT dla Biorcy
01 Podniesienie poziomu technologicznego poprzez transfer technologii 02 Wsparcie w zakresie definiowania / katalogowania potrzeb technologicznych 03 Poinformowanie potencjalnych dawców o potrzebach technologicznych 04 Dostęp do innowacyjnych rozwiązań / technologii Możliwość skorzystania ze specjalistycznych usług doradczych związanych z transferem technologii 05 06 Możliwość skorzystania z dofinansowania zakupu licencji / prawa własności do korzystania z technologii 07 Możliwość wsparcia kapitałowego wspomagającego wdrożenie przez fundusz venture capital ARP Venture Sp. z o.o. oraz ko-inwestora branżowego ARP S.A. 21

22 Kluczowe grupy odbiorców
Specjaliści z jednostek naukowych Eksperci Kancelarie prawne i patentowe Instytucje zajmujące się doradztwem technologicznym Specjaliści oddelegowani przez dawców technologii Instytucje finansowe i doradcze w tym pozyskujące środki z funduszy UE ARP S.A.

23 Korzyści korzystania z PTT dla Eksperta
01 Prezentacja firmy i usług szerokiemu gronu klientów 02 Poszerzenie kanału sprzedaży własnych usług 03 Kreowanie wizerunku ekspertów w obszarze transferu technologii 04 Dostęp do bazy potencjalnych klientów Zwiększenie kompetencji szczególnie dla ekspertów pochodzących z działów B+R dawców technologii 05 06 Uzyskanie efektu synergii własnych działań z rezultatami Platformy Transferu Technologii 07 Dostęp do zleceń w ramach komponentu miękkiego projektu ARP S.A. 23

24 PTT – jako narzędzie informatyczne
Przyjazny, rzeczowy i atrakcyjny wizerunkowo portal wymiany informacji o technologiach ARP S.A.

25 PTT – jako narzędzie informatyczne
Prosta forma rejestracji 01 02 04 05 03 Uproszczona forma umowy pomiędzy ARP i Użytkownikami zabezpieczająca ich prawa tylko poprzez akceptacje Regulaminu Wejście/ wyjście w dowolnym momencie Własność IP pozostaje przy Użytkowniku Umowa dawca/biorca przez bezpośrednią relację (bez udziału PTT) ARP S.A.

26 PTT na tle innych baz danych.
Duża liczba rekordów Międzynarodowy charakter PTT Równy dostęp dawców i biorców do PTT Dodatkowe wsparcie pracowników ARP Wszechstronność ARP S.A.

27 Harmonogram PTT według poziomu START
I kwartał 2015 Budowanie kultury innowacji Szkolenia Eventy Konferencje Warsztaty sektorowe Portal PTT Oferta dawców technologii Zapytania o technologie Usługi doradcze Wsparcie finansowe transferu Dofinansowanie zakupu licencji Dofinansowanie kosztu usług eksperckich Dofinansowanie etapu wdrożenia z udziałem VC na zasadach rynkowych II kwartał 2015 IV kwartał 2015 ARP S.A.

28 Wstępny budżet PTT / struktura kosztów
ARP S.A..

29 Wybrane wskaźniki na lata 2015-2023
Liczba wdrożonych wyników B+R 120 Wskaźniki Liczba wdrożonych innowacji 120 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 112 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 110 ARP S.A.

30 Powiązania PTT z innymi instrumentami ARP
Platforma transferu technologii (PTT) PTT jako narzędzie Ekosystemu Wsparcia Innowacji Zaproszenie dla Lokatorów SSE Zaproszenie dla Spółek Skarbu Państwa Synergia z ofertą finansową ARP S.A. Synergia z ARP Venture Sp. z o.o. ARP S.A.

31 PowiązaniaPTT z instrumentami zewnętrznymi
Platforma transferu technologii (PTT) Otwarta formuła współpracy (centra transferu technologii, IOB) Korelacja z instrumentem Green Evo – Ministerstwo Środowiska Relacje z instrumentami NCBiR Współpraca ze środowiskami inkubatorów Korelacja z instrumentami MNiSW np. brokerzy innowacji ARP S.A.

32 Rola animatorów transferu technologii w PTT
Animatorzy aktywnie kreują transakcje transferu technologii, monitorują, weryfikują zasoby bazy Animatorzy poszukują biorców technologii lub rozwiązań dla podmiotów Animatorzy poszukują jednostek naukowych / przedsiębiorców posiadających wartości niematerialne i prawne do skomercjalizowania ARP S.A.

33 PTT – przestrzeń do aktywnego budowania relacji
Lokatorzy SSE, Spółki Skarbu Państwa jako priorytetowa grupa odbiorców Ponad 350 zaproszeń do współpracy skierowanych przez ARP S.A. do jednostek naukowych, IOB, przedsiębiorstw Podpisywane na bieżąco listy intencyjne ARP S.A.

34 Perspektywy rozwoju PTT
IP found Fundusz skupujący prawa własności do ciekawych produktów celem ich komercjalizacji Udział w inicjatywach klastrowych lub innych zewnętrznych przedsięwzięciach wspierających proces transferu technologii Patronat nad konkursami wspierającymi transfer technologii ARP S.A..

35 Zapraszamy do współpracy
Departament Projektów Własnych ARP ARP S.A.


Pobierz ppt "PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII"

Podobne prezentacje


Reklamy Google