Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jako instrument realizacji idei otwartych innowacji PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII ARP S.A.1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jako instrument realizacji idei otwartych innowacji PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII ARP S.A.1."— Zapis prezentacji:

1 jako instrument realizacji idei otwartych innowacji PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII ARP S.A.1

2 Ekosystem ARP celem wspierania innowacyjności w przedsiębiorstwach ARP S.A.2

3 Koncepcja funkcjonowania Platformy Transferu Technologii ARP S.A.3 Platforma Transferu Technologii (PTT) Otwarte innowacje / open innovation Transfer technologii „dual / multi use” Dostarczanie wiedzy oraz kapitału „smart money” Sekwencyjny model wsparcia

4 Platforma Transferu Technologii – jako element Ekosystemu ARP ARP S.A.4

5 Usługi ARP w ramach Platformy Transferu Technologii ARP S.A.5 Budowa kultury innowacyjności 010203 07 040506 Dofinansowanie transakcji transferu technologii Profilowanie potrzeb technologicznych Zapewnienie zaplecza eksperckiego Ocena transakcji transferu technologii Kojarzenie dawców z biorcami technologii Katalogowanie zasobów technologicznych

6 Budowa kultury innowacyjności ARP S.A.6 Warsztaty sektorowe 01 02 04 05 Szkolenia Eventy Konferencje 03Spotkania indywidualne

7 Katalogowanie zasobów technologicznych ARP S.A.7 Potencjalny dawca technologii ma możliwość automatycznego otrzymywania informacji o wpisach, które dotyczą zapotrzebowania na technologię jaką posiada 01 02 03 Potencjalny dawca technologii wypełnia kartę opisu technologii rozumianej jako wartości niematerialne i prawne możliwe do wdrożenia (patenty, wzory użytkowe, nieopatentowana wiedza techniczna, know-how) Potencjalny dawca technologii ma możliwość przeszukiwania zapytań dotyczących zapotrzebowania na technologię

8 Profilowanie potrzeb ARP S.A.8 W przypadku, w którym nie znaleziono dawców o kryteriach zdefiniowanych przez biorcę, lub gdy biorca odrzucił proponowanych automatycznie dawców – zapytanie jest monitorowane, obsługiwane przez ARP 01 02 03 Potencjalny biorca ma możliwość składania zapytań za pomocą dedykowanego formularza – karty zapotrzebowania na technologię Na podstawie wygenerowanego zapytania przez biorcę, portal wysyła automatyczną odpowiedź wskazując potencjalnych dawców

9 Zapewnienie zaplecza eksperckiego ARP S.A.9 01 03 02 Przed zawarciem transakcji transferu technologii Audyt innowacyjności Prawne Inne np. finansowe Po zawarciu transakcji transferu technologii: Doradztwo technologiczne Inne związane np. z certyfikacją produktów, zastrzeżeniami znaków towarowych itp.

10 Kojarzenie dawców z biorcami ARP S.A.10 Animatorzy - ścieżka powiązana jest z aktywnym udziałem podmiotów trzecich. Ich zadaniem będzie między innymi aktywne wspieranie, kojarzenia biorców z dawcami także poprzez ich aktywne poszukiwanie na rynku 01 02 03 Automatyczna wymiana informacji i komunikowanie poszczególnych uczestników o ich wzajemnych obszarach wspólnych Aktywna forma kojarzenia dawców z biorcami, między innymi organizacja tzw. rund/giełd technologicznych

11 Kojarzenie dawców z biorcami ARP S.A.11 Wykorzystanie potencjału, stworzenie szans rozwoju dla firm technologicznych 01 02 03 Wykorzystanie powiązań klastrowych – wsparcie relacji B2B przez Platformę Transferu Technologii Absorpcja technologii zgromadzonych na Platformie przez podmioty w fazie start-up

12 Ocena transakcji ARP S.A.12 Weryfikacja zapisów umowy dawca - biorca 01 02 03 Ekspercka (merytoryczna) Weryfikacja wyceny transakcji (wartość licencji / sprzedaży prawa własności)

13 Dofinansowanie transakcji ARP S.A. *informacje mają charakter wstępny - ostateczne warunki dofinansowania będą znane po podpisaniu umowy przez ARP S.A. z Ministerstwem Gospodarki na realizację projektu pozakonkursowego 13 Warunki korzystania ze wsparcia* Biorca technologii z sektora MŚP Biorca technologii zarejestrowany i prowadzący działalność na terenie RP Biorca technologii niepowiązany osobowo i kapitałowo z dawcą technologii Biorca technologii Projektodawcą / poddanie się ocenie Biorca technologii stroną umowy wsparcia / obowiązek wdrożenia

14 Dofinansowanie transakcji 14 Warunki korzystania ze wsparcia* Nowa inwestycja - rozpoczęcie po złożeniu wniosku Projekt realizowany w Polsce Projekt wpisuje się w koncepcję otwartych innowacji a technologia znajduje się na PTT Przedmiot projektu wpisuje się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Przedmiot projektu dotyczy transferu innowacji procesowej lub produktowej ARP S.A. *informacje mają charakter wstępny - ostateczne warunki dofinansowania będą znane po podpisaniu umowy przez ARP S.A. z Ministerstwem Gospodarki na realizację projektu pozakonkursowego

15 Dofinansowanie transakcji 15 Warunki korzystania ze wsparcia* Projektodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu (w tym fazy wdrożeniowej) Minimalna wartość projektu 100 tys. PLN Maksymalna wartość projektu 10 mln PLN Kwalifikowane koszty zakupu licencji, praw własności, koszty usług doradczych Dofinansowanie w formie refundacji ARP S.A. *informacje mają charakter wstępny - ostateczne warunki dofinansowania będą znane po podpisaniu umowy przez ARP S.A. z Ministerstwem Gospodarki na realizację projektu pozakonkursowego

16 Dofinansowanie transakcji 16 Warunki korzystania ze wsparcia* Do 70% kosztów zakupu licencji, praw własności Do 85% kosztów usług doradczych Bezpłatne usługi animatorów Wsparcie bezzwrotne (o ile technologia została wdrożona) Instrument finansowy w II etapie ARP Venture ARP S.A. *informacje mają charakter wstępny - ostateczne warunki dofinansowania będą znane po podpisaniu umowy przez ARP S.A. z Ministerstwem Gospodarki na realizację projektu pozakonkursowego

17 Kluczowe grupy odbiorców ARP S.A.17 Biorcy technologii tj. podmioty, które są zainteresowane nabyciem innowacyjnych rozwiązań Biorcy technologii tj. podmioty, które są zainteresowane nabyciem innowacyjnych rozwiązań Interesariusze Platformy Transferu Technologii Dawcy technologii tj. podmioty, które chcą udostępnić swoje innowacyjne rozwiązania innym Dawcy technologii tj. podmioty, które chcą udostępnić swoje innowacyjne rozwiązania innym Eksperci tj. podmioty, które mogą służyć pomocą w procesie transferu technologii w zakresie ochrony IP, doradztwa technologicznego, finansów, prawa Eksperci tj. podmioty, które mogą służyć pomocą w procesie transferu technologii w zakresie ochrony IP, doradztwa technologicznego, finansów, prawa

18 Kluczowe grupy odbiorców ARP S.A.18 Przedsiębiorstwa (spółki technologiczne, podmioty gospodarcze dysponujące innowacyjnymi rozwiązaniami) Dawcy technologii Jednostki naukowe w tym m.in. uczelnie, instytuty badawcze Instytucje otoczenia biznesu (parki naukowo- technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory technologiczne, klastry) Osoby fizyczne - wynalazcy

19 Korzyści z korzystania z PTT dla Dawcy ARP S.A. 19 ARP S.A. Kreowanie wizerunku podmiotu dysponującego innowacyjnymi rozwiązaniami 010203 07 040506 Outsourcing technologii, które nie mieszczą się w strategii rozwoju dawcy do innych biorców Udostępnienie technologii podmiotowi kooperującemu z dawcą (w ramach relacji B2B) Weryfikacja zainteresowania rynku technologiami jakimi dysponuje dany podmiot Poszerzenie kanałów sprzedaży technologii Uzyskanie przychodów ze sprzedaży technologii Udział pracowników dawcy jako doradców w procesie transferu technologii do biorcy (bezpieczeństwo powierzonych zasobów)

20 Kluczowe grupy odbiorców ARP S.A.20 Duże przedsiębiorstwa poszukujące rozwiązań B+R Biorcy technologii Przedsiębiorcy, z sektora MŚP chcący wdrożyć innowacyjne technologie w swojej działalności

21 Korzyści korzystania z PTT dla Biorcy ARP S.A.21 Podniesienie poziomu technologicznego poprzez transfer technologii 010203 07 040506 Możliwość skorzystania ze specjalistycznych usług doradczych związanych z transferem technologii Możliwość skorzystania z dofinansowania zakupu licencji / prawa własności do korzystania z technologii Wsparcie w zakresie definiowania / katalogowania potrzeb technologicznych Poinformowanie potencjalnych dawców o potrzebach technologicznych Dostęp do innowacyjnych rozwiązań / technologii Możliwość wsparcia kapitałowego wspomagającego wdrożenie przez fundusz venture capital ARP Venture Sp. z o.o. oraz ko-inwestora branżowego

22 Kluczowe grupy odbiorców ARP S.A.22 Kancelarie prawne i patentowe Eksperci Specjaliści z jednostek naukowych Instytucje finansowe i doradcze w tym pozyskujące środki z funduszy UE Specjaliści oddelegowani przez dawców technologii Instytucje zajmujące się doradztwem technologicznym

23 Korzyści korzystania z PTT dla Eksperta ARP S.A. 23 Prezentacja firmy i usług szerokiemu gronu klientów 010203 07 040506 Zwiększenie kompetencji szczególnie dla ekspertów pochodzących z działów B+R dawców technologii Poszerzenie kanału sprzedaży własnych usług Kreowanie wizerunku ekspertów w obszarze transferu technologii Dostęp do bazy potencjalnych klientów Dostęp do zleceń w ramach komponentu miękkiego projektu Uzyskanie efektu synergii własnych działań z rezultatami Platformy Transferu Technologii

24 PTT – jako narzędzie informatyczne ARP S.A.24 Przyjazny, rzeczowy i atrakcyjny wizerunkowo portal wymiany informacji o technologiach

25 PTT – jako narzędzie informatyczne ARP S.A. 25 Uproszczona forma umowy pomiędzy ARP i Użytkownikami zabezpieczająca ich prawa tylko poprzez akceptacje Regulaminu 01 02 04 05 03 Prosta forma rejestracji Wejście/ wyjście w dowolnym momencie Własność IP pozostaje przy Użytkowniku Umowa dawca/biorca przez bezpośrednią relację (bez udziału PTT)

26 PTT na tle innych baz danych. ARP S.A.26. Duża liczba rekordów Międzynarodowy charakter PTT Równy dostęp dawców i biorców do PTT Dodatkowe wsparcie pracowników ARP Wszechstronność

27 Harmonogram PTT według poziomu START ARP S.A.27 Budowanie kultury innowacji Szkolenia Eventy Konferencje Warsztaty sektorowe Budowanie kultury innowacji Szkolenia Eventy Konferencje Warsztaty sektorowe Portal PTT Oferta dawców technologii Zapytania o technologie Usługi doradcze Portal PTT Oferta dawców technologii Zapytania o technologie Usługi doradcze Wsparcie finansowe transferu Dofinansowanie zakupu licencji Dofinansowanie kosztu usług eksperckich Dofinansowanie etapu wdrożenia z udziałem VC na zasadach rynkowych Wsparcie finansowe transferu Dofinansowanie zakupu licencji Dofinansowanie kosztu usług eksperckich Dofinansowanie etapu wdrożenia z udziałem VC na zasadach rynkowych II kwartał 2015 IV kwartał 2015 I kwartał 2015

28 Wstępny budżet PTT / struktura kosztów ARP S.A..28

29 Wybrane wskaźniki na lata 2015-2023 ARP S.A. 29 Liczba wdrożonych innowacji 120 Liczba wdrożonych innowacji 120 Wskaźniki Liczba wdrożonych wyników B+R 120 Liczba wdrożonych wyników B+R 120 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 110 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 110 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 112 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 112

30 Powiązania PTT z innymi instrumentami ARP ARP S.A.30 Platforma transferu technologii (PTT) PTT jako narzędzie Ekosystemu Wsparcia Innowacji Zaproszenie dla Lokatorów SSE Zaproszenie dla Spółek Skarbu Państwa Synergia z ofertą finansową ARP S.A. Synergia z ARP Venture Sp. z o.o.

31 PowiązaniaPTT z instrumentami zewnętrznymi ARP S.A.31 Platforma transferu technologii (PTT) Otwarta formuła współpracy (centra transferu technologii, IOB) Korelacja z instrumentem Green Evo – Ministerstwo Środowiska Relacje z instrumentami NCBiR Współpraca ze środowiskami inkubatorów Korelacja z instrumentami MNiSW np. brokerzy innowacji

32 Rola animatorów transferu technologii w PTT ARP S.A.32 Animatorzy aktywnie kreują transakcje transferu technologii, monitorują, weryfikują zasoby bazy Animatorzy poszukują jednostek naukowych / przedsiębiorców posiadających wartości niematerialne i prawne do skomercjalizowania Animatorzy poszukują biorców technologii lub rozwiązań dla podmiotów

33 PTT – przestrzeń do aktywnego budowania relacji ARP S.A.33 Lokatorzy SSE, Spółki Skarbu Państwa jako priorytetowa grupa odbiorców Ponad 350 zaproszeń do współpracy skierowanych przez ARP S.A. do jednostek naukowych, IOB, przedsiębiorstw Podpisywane na bieżąco listy intencyjne

34 Perspektywy rozwoju PTT ARP S.A..34 IP found Fundusz skupujący prawa własności do ciekawych produktów celem ich komercjalizacji Udział w inicjatywach klastrowych lub innych zewnętrznych przedsięwzięciach wspierających proces transferu technologii Patronat nad konkursami wspierającymi transfer technologii

35 ARP S.A.35 Zapraszamy do współpracy Departament Projektów Własnych ARP www.arp.pl www.ptt.arp.pl


Pobierz ppt "Jako instrument realizacji idei otwartych innowacji PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII ARP S.A.1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google