Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

generujące zmiany danych w państwowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "generujące zmiany danych w państwowym"— Zapis prezentacji:

1 generujące zmiany danych w państwowym
Zadania własne gmin generujące zmiany danych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w szczególności rozgraniczenie nieruchomości Danuta Paluch Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Tarnów, 13 stycznia 2015

2 Zadania wójta / burmistrza, prezydenta/
Wykonywane na podstawie przepisów: Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozgraniczanie nieruchomości Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości Prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych: Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów - EMUiA Ustawy o gospodarce nieruchomościami Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości

3 Zadania wójta / burmistrza, prezydenta/
Rozgraniczanie nieruchomości ➡ DECYZJA Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości ➡ ZAWIADOMIENIE Prowadzenie bazy danych EMUiA ➡ AKTUALIZACJA BAZY Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości ➡ DECYZJA

4 Postępowanie administracyjne o rozgraniczenie nieruchomości
DECYZJA o ROZGRANICZENIU nieruchomości DECYZJA o UMORZENIU postępowania administracyjnego, gdyż spór zakończony został UGODĄ o walorze ugody sądowej - nie administracyjnej, a więc postępowanie administracyjne należy umorzyć jako bezprzedmiotowe. DECYZJA o UMORZENIU postępowania administracyjnego, gdyż sporu nie udało się zlikwidować, a więc postępowanie administracyjne należy umorzyć w trybie administracyjnym i przekazać sprawę z urzędu DO SĄDU

5 Dane statystyczne o rozgraniczeniach nieruchomości
w województwie małopolskim w latach Rok ilość spraw z zakresu rozgraniczanie nieruchomości w tym ilość spraw zakończonych decyzją MIASTA (41)* GMINY (97)* ogółem: MIASTA (41)* 2013 436 602 1041 311 338 649 2014 358 593 951 164 186 350 * ilość jednostek z których przekazano dane ogółem przekazano dane z 138 JST

6 Skargi i wnioski kierowane do wingik
dotyczące postępowań rozgraniczeniowych skargi spowodowane niezrozumieniem, że jest to postępowanie administracyjne o charakterze „lex specialis” /prawo specjalne/ skargi kierowane do wingik na czynności wykonywane przez geodetów uprawnionych upoważnionych przez wójta w trakcie trwania postępowania administracyjnego przed wójtem wnioski stron kierowane do wingik o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec geodety uprawnionego upoważnionego przez wójta do wykonania czynności na gruncie związanych z ustaleniem przebiegu granic skargi kierowane do wingik na działanie geodety uprawnionego upoważnionego do wykonania czynności na gruncie, spowodowane nieprawidłowym ustaleniem kręgu stron postępowania rozgraniczeniowego przez wójta

7 Postępowanie administracyjne o rozgraniczenie nieruchomości
/lex specialis/ Niezachowanie zasady dwuinstacyjności /strona nizadowolona z decyzji o rozgraniczeniu wydanej przez wójta może żądać przekazania sprawy do sądu/ Akt ugody zawarty przed geodetą upoważnionym przez wójta, ma moc ugody sądowej Dokumentacja – opracowana przez geodetę podlega weryfikacji starosty i podlega ocenie wójta Przed jej przyjęciem do zasobu

8 Skargi stron kierowane do wingik na czynności wykonywane przez geodetów uprawnionych upoważnionych przez wójta, w trakcie trwania postępowania administracyjnego przed wójtem Art.234 Kpa Skarga wniesiona przez stronę w sprawie, w której toczy się postępowanie, winna być rozpatrzona w toku tego postępowania

9 Zażalenia stron kierowane do wingik
na przewlekłość postępowania administracyjnego prowadzonego przez wójta Art. 37 Kpa Skarga wniesiona przez stronę w tej sprawie winna być skierowana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

10 Wnioski stron kierowane do wingik
o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec geodety uprawnionego upoważnionego przez wójta do wykonania czynności dot. ustalenia przebiegu granic Art. 46 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustalenie przez wingik, czy geodeta wykonał czynności z naruszeniem przepisów prawa nie może nastąpić przed przyjęciem dokumentacji sporządzonej przez geodetę do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za wyjątkiem sytuacji gdy geodeta uchyla się od przedłożenia tej dokumentacji przed wójtem, po bezskutecznych monitach wójta o jej przedłożenie – art..46b w związku z art. 12 a ustawy Pgik /również przepisy karne ustawy Pgik – art.48 ust. pkt 1 Kodeks cywilny – egzekwowanie przedmiotu umowy/

11 Skargi kierowane do wingik
na działanie geodety uprawnionego upoważnionego do wykonania czynności na gruncie, spowodowane nieprawidłowym ustaleniem kręgu stron postępowania rozgraniczeniowego przez wójta Art. 31 ust.4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą ma moc ugody sądowej.

12 Prawidłowe ustalenie stron postępowanie
w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości Ustalenie granicy na odcinku granicy od punktu A do punktu B Strony (uczestnicy) postępowania rozgraniczeniowego Maria Kowalska Jan Kowalski Adam Nowak

13 Prawidłowe ustalenie stron postępowanie
w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości 2. Ustalenie granicy pomiędzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami Zofia Sikora Strony (uczestnicy) postępowania rozgraniczeniowego Jan Wróbel Maria Kowalska Jan Kowalski Adam Nowak Maria Kruk Janina Kowal 1/8cz. Stanisław Mak 7/8 cz.

14 Prawidłowe ustalenie stron postępowanie
w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości 3. Ustalenie całej granicy nieruchomości Jerzy Kowal Jan Wróbel Zofia Sikora Strony (uczestnicy) postępowania rozgraniczeniowego Julia Gil Marian Gil Adam Nowak Maria Kowalska Jan Kowalski Maria Kruk Janina Kowal 1/8cz. Stanisław Mak 7/8 cz.

15 Nasze oczekiwania Ustalenie prawidłowego kręgu stron postępowania przed wydaniem postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, aby geodeta który powiadamia strony o czynnościach ustalenia przebiegu granic na gruncie mógł poprawnie wykonać te czynności. Wingik bowiem, kontroluje prawidłowość wykonanych czynności przez geodetę , dopiero po zakończeniu postępowaniu i włączeniu dokumentacji do pzgik Kierowanie wniosków o sankcje wobec geodetów w toku postępowania jedynie w przypadku, gdy po wielokrotnych monitach, geodeta uchyla się od obowiązku sporządzenia dokumentacji, warunkującej zakończenie postępowania. Wiarygodna i profesjonalna ocena przez wójta , prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu na gruncie przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami / art.33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozpatrywanie skarg kierowanych w toku postępowania przez organ prowadzący postępowanie

16 Dziękuję za uwagę Danuta Paluch Małopolski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego


Pobierz ppt "generujące zmiany danych w państwowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google