Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania własne gmin generujące zmiany danych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w szczególności rozgraniczenie nieruchomości Zadania własne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania własne gmin generujące zmiany danych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w szczególności rozgraniczenie nieruchomości Zadania własne."— Zapis prezentacji:

1 Zadania własne gmin generujące zmiany danych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w szczególności rozgraniczenie nieruchomości Zadania własne gmin generujące zmiany danych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w szczególności rozgraniczenie nieruchomości Danuta Paluch Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Tarnów, 13 stycznia 2015

2 Zadania wójta / burmistrza, prezydenta/ Wykonywane na podstawie przepisów: Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 1.Rozgraniczanie nieruchomości 2.Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości 3.Prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych: Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów - EMUiA Ustawy o gospodarce nieruchomościami 1.Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości

3 Zadania wójta / burmistrza, prezydenta/ Rozgraniczanie nieruchomości ➡ DECYZJA Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości ➡ ZAWIADOMIENIE Prowadzenie bazy danych EMUiA ➡ AKTUALIZACJA BAZY Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości ➡ DECYZJA

4 Postępowanie administracyjne o rozgraniczenie nieruchomości  DECYZJA o ROZGRANICZENIU nieruchomości  DECYZJA o UMORZENIU postępowania administracyjnego, gdyż spór zakończony został UGODĄ o walorze ugody sądowej - nie administracyjnej, a więc postępowanie administracyjne należy umorzyć jako bezprzedmiotowe.  DECYZJA o UMORZENIU postępowania administracyjnego, gdyż sporu nie udało się zlikwidować, a więc postępowanie administracyjne należy umorzyć w trybie administracyjnym i przekazać sprawę z urzędu DO SĄDU

5 Dane statystyczne o rozgraniczeniach nieruchomości w województwie małopolskim w latach 2013-2014 Rok ilość spraw z zakresu rozgraniczanie nieruchomości w tym ilość spraw zakończonych decyzją MIASTA (41)* GMINY (97)* ogółem:MIASTA (41)* GMINY (97)* ogółem: 20134366021041311338649 2014358593951164186350 * ilość jednostek z których przekazano dane ogółem przekazano dane z 138 JST

6 Skargi i wnioski kierowane do wingik dotyczące postępowań rozgraniczeniowych  skargi spowodowane niezrozumieniem, że jest to postępowanie administracyjne o charakterze „lex specialis” /prawo specjalne/  skargi kierowane do wingik na czynności wykonywane przez geodetów uprawnionych upoważnionych przez wójta w trakcie trwania postępowania administracyjnego przed wójtem  wnioski stron kierowane do wingik o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec geodety uprawnionego upoważnionego przez wójta do wykonania czynności na gruncie związanych z ustaleniem przebiegu granic  skargi kierowane do wingik na działanie geodety uprawnionego upoważnionego do wykonania czynności na gruncie, spowodowane nieprawidłowym ustaleniem kręgu stron postępowania rozgraniczeniowego przez wójta

7 Postępowanie administracyjne o rozgraniczenie nieruchomości /lex specialis/ Niezachowanie zasady dwuinstacyjności /strona nizadowolona z decyzji o rozgraniczeniu wydanej przez wójta może żądać przekazania sprawy do sądu/ Akt ugody zawarty przed geodetą upoważnionym przez wójta, ma moc ugody sądowej Dokumentacja – opracowana przez geodetę podlega weryfikacji starosty i podlega ocenie wójta Przed jej przyjęciem do zasobu

8 Skargi stron kierowane do wingik na czynności wykonywane przez geodetów uprawnionych upoważnionych przez wójta, w trakcie trwania postępowania administracyjnego przed wójtem Art.234 Kpa Skarga wniesiona przez stronę w sprawie, w której toczy się postępowanie, winna być rozpatrzona w toku tego postępowania

9 Zażalenia stron kierowane do wingik na przewlekłość postępowania administracyjnego prowadzonego przez wójta Art. 37 Kpa Skarga wniesiona przez stronę w tej sprawie winna być skierowana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

10 Wnioski stron kierowane do wingik o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec geodety uprawnionego upoważnionego przez wójta do wykonania czynności dot. ustalenia przebiegu granic Art. 46 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustalenie przez wingik, czy geodeta wykonał czynności z naruszeniem przepisów prawa nie może nastąpić przed przyjęciem dokumentacji sporządzonej przez geodetę do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za wyjątkiem sytuacji gdy geodeta uchyla się od przedłożenia tej dokumentacji przed wójtem, po bezskutecznych monitach wójta o jej przedłożenie – art..46b w związku z art. 12 a ustawy Pgik /również przepisy karne ustawy Pgik – art.48 ust. pkt 1 Kodeks cywilny – egzekwowanie przedmiotu umowy/

11 Skargi kierowane do wingik na działanie geodety uprawnionego upoważnionego do wykonania czynności na gruncie, spowodowane nieprawidłowym ustaleniem kręgu stron postępowania rozgraniczeniowego przez wójta Art. 31 ust.4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą ma moc ugody sądowej.

12 Prawidłowe ustalenie stron postępowanie w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości 1.Ustalenie granicy na odcinku granicy od punktu A do punktu B Strony (uczestnicy) postępowania rozgraniczeniowego Maria Kowalska Jan Kowalski Adam Nowak

13 Prawidłowe ustalenie stron postępowanie w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości 2. Ustalenie granicy pomiędzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami Strony (uczestnicy) postępowania rozgraniczeniowego Maria Kowalska Jan Kowalski Adam Nowak Jan Wróbel Zofia Sikora Maria Kruk Janina Kowal 1/8cz. Stanisław Mak 7/8 cz.

14 Prawidłowe ustalenie stron postępowanie w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości 3. Ustalenie całej granicy nieruchomości Strony (uczestnicy) postępowania rozgraniczeniowego Jan Wróbel Zofia Sikora Maria Kowalska Jan Kowalski Adam Nowak Maria Kruk Janina Kowal 1/8cz. Stanisław Mak 7/8 cz. Jerzy Kowal Julia Gil Marian Gil

15 Nasze oczekiwania 1.Ustalenie prawidłowego kręgu stron postępowania przed wydaniem postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, aby geodeta który powiadamia strony o czynnościach ustalenia przebiegu granic na gruncie mógł poprawnie wykonać te czynności. Wingik bowiem, kontroluje prawidłowość wykonanych czynności przez geodetę, dopiero po zakończeniu postępowaniu i włączeniu dokumentacji do pzgik 2.Kierowanie wniosków o sankcje wobec geodetów w toku postępowania jedynie w przypadku, gdy po wielokrotnych monitach, geodeta uchyla się od obowiązku sporządzenia dokumentacji, warunkującej zakończenie postępowania. 3.Wiarygodna i profesjonalna ocena przez wójta, prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu na gruncie przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami / art.33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 4.Rozpatrywanie skarg kierowanych w toku postępowania przez organ prowadzący postępowanie Nasze oczekiwania 1.Ustalenie prawidłowego kręgu stron postępowania przed wydaniem postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, aby geodeta który powiadamia strony o czynnościach ustalenia przebiegu granic na gruncie mógł poprawnie wykonać te czynności. Wingik bowiem, kontroluje prawidłowość wykonanych czynności przez geodetę, dopiero po zakończeniu postępowaniu i włączeniu dokumentacji do pzgik 2.Kierowanie wniosków o sankcje wobec geodetów w toku postępowania jedynie w przypadku, gdy po wielokrotnych monitach, geodeta uchyla się od obowiązku sporządzenia dokumentacji, warunkującej zakończenie postępowania. 3.Wiarygodna i profesjonalna ocena przez wójta, prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu na gruncie przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami / art.33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 4.Rozpatrywanie skarg kierowanych w toku postępowania przez organ prowadzący postępowanie

16 Dziękuję za uwagę Danuta Paluch Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego


Pobierz ppt "Zadania własne gmin generujące zmiany danych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w szczególności rozgraniczenie nieruchomości Zadania własne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google