Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracj oraz ustawy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracj oraz ustawy."— Zapis prezentacji:

1 Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracj oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897) - wybrane zagadnienia

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 P g i k  Art. 12. Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych jest obowiązany zgłosić do organów, o których mowa w art. 40 ust. 3, prace przed przystąpieniem do ich wykonania, a po wykonaniu prac przekazać powstałe materiały lub informacje o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Rozporządzenie MRRiB z dnia 16 lipca 2001 r.  § 13. 1. Nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia i przekazywania dokumentacji do zasobu następujące rodzaje prac: 1) tyczenie obiektów budowlanych oraz pomiary budowlano-montażowe, (…..) 4) prace geodezyjne wykonywane na terenach zamkniętych, (…..) Od 12 lipca 2014  Art. 12 PGiK zawiera zamknięty katalog rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania i przekazania wyników tych prac do PZGiK oraz ustala organy SGiK właściwe w tych sprawach.  Obowiązek zgłaszania, określony w art. 12 Pgik, dotyczy wyłącznie prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych mających bezpośredni związek z rejestrami publicznymi prowadzonymi przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 Rozporządzenie MRRiB z dnia 16 lipca 2001 r. Ośrodek, najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6, informuje pisemnie wykonawcę o materiałach, jakie powinny być wykorzystane przy wykonaniu pracy, o innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy oraz udostępnia posiadane materiały wraz z ich charakterystyką techniczną.. Od 12 lipca 2014 Pgik  Art. 12. 3. Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1.  Forma uzgodnienia – ustawodawca nie określił formy uzgodnień, zatem zainteresowane strony mają swobodę w tym zakresie;  Art. 63. § 1. kpa Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej (..) 12

13 Rozporządzenie MRRiB z dnia 16 lipca 2001 r.  Po zakończeniu zgłoszonych prac wykonawca był obowiązany złożyć wniosek o przyjęcie dokumentacji do zasobu  § 7. 3. Do wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu wykonawca załącza: 1)wyszczególnienie przekazywanych materiałów, 2)informację o ilości jednostek, według których ustalona zostanie opłata określona w odrębnych przepisach, 3)kopie protokołu odbioru pracy przez zamawiającego, jeżeli zamawiającym jest organ służby geodezyjnej i kartograficznej. Od 12 lipca 2014 Pgik  Art. 12a. 1. Wykonawca zawiadamia organ SGiK, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne lub prace kartograficzne o zakończeniu tych prac przekazując: 1)zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych (..) 2)dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 lub ich uwierzytelnione kopie. 13

14 Rozporządzenie MRRiB z dnia 16 lipca 2001 r.  § 9. 1. Dokumentacja przekazywana do zasobu podlega kontroli.  § 10. 1. Pozytywny wynik kontroli odnotowywany jest na wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 3. 2. Wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 3, z adnotacją o pozytywnym wyniku kontroli stanowi podstawę włączenia dokumentacji do zasobu oraz opatrzenia materiałów przeznaczonych dla zamawiającego klauzulami określonymi w odrębnych przepisach.  Kwestie sporne – w drodze skargi do wingik Od 12 lipca 2014 Pgik  Art. 12b. 1. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi: 1)wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz opracowywania wyników tych pomiarów; 2)kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.  5. Przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów do pzgik właściwy organ SGiK potwierdza wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, (....)  Kwestie sporne – w drodze decyzji administracyjnej 14

15 Rozporządzenie MRRiB z dnia 16 lipca 2001 r.  W świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz orzeczeń NSA, ustalenie opłaty za korzystanie z informacji i materiałów PZGiK mogło nastąpić wyłącznie w formie decyzji administracyjnej.  Art. 61. 1. Organami pierwszej instancji właściwymi do wydawania decyzji w odniesieniu do należności, o których mowa w art. 60, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej, są: 2)w stosunku do należności budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa.  2. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje odwołanie.  3. Organami odwoławczymi są: 4)samorządowe kolegium odwoławcze - od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 2; Od 12 lipca 2014 Pgik  Art. 40e. 1. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty, (…)  2. Dokument Obliczenia Opłaty wystawiany w postaci elektronicznej i generowany z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk nie wymaga podpisu ani pieczęci.  5. Przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów do pzgik właściwy organ SGiK potwierdza wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, (....)  Art. 40f. 1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK (cz. I)

53 Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK (cz. II)

54 54

55 55

56 Wzór licencji

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63

64

65

66 66

67 67

68 68


Pobierz ppt "Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracj oraz ustawy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google