Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stosowanie Ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach PROW 2007 – 2013 - kontrole administracyjne Warszawa, grudzień 2014 r. Bronisław Pietrala 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stosowanie Ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach PROW 2007 – 2013 - kontrole administracyjne Warszawa, grudzień 2014 r. Bronisław Pietrala 1."— Zapis prezentacji:

1 Stosowanie Ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach PROW 2007 – 2013 - kontrole administracyjne Warszawa, grudzień 2014 r. Bronisław Pietrala 1

2 2 Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Kontroli Administracyjnych Weryfikacja/ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wizytacja w miejscu Warszawa, grudzień 2014 r.

3 Podstawy prawne Rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2011, str. 8) – Artykuł 24 pkt 2 c) WCZEŚNIEJ: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. (ART. 26) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Umowa nr 9/BZD-UM07/2009 zawarta w dniu 29 stycznia 2009 roku pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Samorządem Województwa Mazowieckiego 3 Warszawa, grudzień 2014 r.

4 Podstawy prawne Umowa nr 9/BZD-UM07/2009 zawarta w dniu 29 stycznia 2009 roku pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Samorządem Województwa Mazowieckiego § 3. 3. Do obowiązków Samorządu Województwa należy: 4) sprawdzanie zgodności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (…) przeprowadzenia przez beneficjentów postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w zakresie realizowanych robót, dostaw i usług w ramach operacji, zgodnie z procedurą kontroli zamówień publicznych (...) 4 Warszawa, grudzień 2014 r.

5 KP-611-184-ARiMR/3/z PROCEDURA WERYFIKACJI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA DZIAŁAŃ 313, 322, 323 ODNOWA I ROZWÓJ WSI, 321 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ, 125 POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWYWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA ORAZ OSI 4 LEADER W RAMACH PROW 2007-2013 5 Warszawa, grudzień 2014 r.

6 KP-611-184-ARiMR/3/z KARTA WERYFIKACJI/PONOWNEJ WERYFIKACJI * POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4 Leader 1. Data złożenia wniosku o przyznanie pomocy 2. Data wszczęcia postępowania 3. Rodzaj zamówienia publicznego 4. Wartość zamówienia w EURO 5. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 6. Przedmiot zamówienia 7. Data zakończenia postępowania 8. Data przekazania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dokumentacja kwalifikuje się do dalszej oceny ? 6 Warszawa, grudzień 2014 r.

7 KP-611-184-ARiMR/3/z KARTA WERYFIKACJI/PONOWNEJ WERYFIKACJI * POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2 Podstawa prawna i uzasadnienie zastosowania trybu niekonkurencyjnego przy udzieleniu zamówienia 3 Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym 4 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 5 Formularze ofertowe ofert niewybranych, odrzuconych, ofert wykonawców wykluczonych 6 Oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia publicznego 7 Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 8 Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego 9 Zawiadomienie wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ofertach odrzuconych i wykluczonych oraz zamieszczenie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej oraz w siedzibie zamawiającego 10 Dokumentacja związana z protestami i odwołaniami (jeśli miały miejsce) UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW 7 Warszawa, grudzień 2014 r.

8 Ciechanów, 22 lipca 2009 r. KP-611-184-ARiMR/3/z KARTA WERYFIKACJI/PONOWNEJ WERYFIKACJI * POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1Czy postępowanie zostało wszczęte po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy? 2Czy Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wypełniony w wymaganym zakresie? 3Czy Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą? 4Czy przedmiot zamówienia jest zgodny z zakresem rzeczowym Załącznika nr 1 do Umowy przyznania pomocy? 5Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji? (Bez wskazywania pośrednio na pochodzenie produktu lub w jakikolwiek inny sposób wskazujący na uprzywilejowanie dla jednych a dyskryminację dla drugich)? 6Czy ogłoszenie o zamówieniu publicznym zawiera wymaganą Ustawą treść? 8 Warszawa, sierpień 2009 r. Warszawa, grudzień 2014 r.

9 KP-611-184-ARiMR/3/z KARTA WERYFIKACJI/PONOWNEJ WERYFIKACJI * POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 7Czy opis przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym jest zbieżny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia? 8Czy dokumenty jakich żądał zamawiający od wykonawców są zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane? 9Czy zakres oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia publicznego odpowiada zakresowi SIWZ? 10Czy na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdza się, że wybrana oferta jest najkorzystniejsza? 11Czy umowa została zawarta z zachowaniem terminu wynikającego z art. 94. ust. 1. ustawy prawo zamówień publicznych? 12Czy postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego odpowiadają treści: SIWZ, oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy oraz zakresu rzeczowego przedstawionego w Załączniku nr 1 do Umowy przyznania pomocy? 9 Warszawa, grudzień 2014 r.

10 KP-611-184-ARiMR/3/z KARTA WERYFIKACJI/PONOWNEJ WERYFIKACJI * POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 13Czy umowę zawarto na okres zgodny z wymogami art. 142? 14Czy liczba wykonawców biorących udział w postępowaniu jest zgodna z Ustawą? 15Czy na podstawie przedłożonych dokumentów nie stwierdza się naruszenia przepisów Ustawy mającego wpływ na wynik tego postępowania. 16Czy na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdza się zgodność z warunkami określonymi w umowie, Programie, rozporządzeniu właściwym dla działania. ZASIĘGNIĘCIE OPINII PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO 10 WYJAŚNIENIA BENEFICJENTA Warszawa, grudzień 2014 r.

11 KP-611-184-ARiMR/3/z KARTA WERYFIKACJI/PONOWNEJ WERYFIKACJI * POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wstawić „X” we właściwym miejscu WeryfikującySprawdzającyZatwierdzający Postępowanie jest ocenione pozytywnie TAK NIE TAK NIE TAK NIE X X X Podpisy… 11 Warszawa, grudzień 2014 r.

12 Dotychczasowe wyniki oceny 12 DziałanieSprawdzonoNegatywne oceny % ocen negatywnych Odnowa i rozwój wsi 69091,30% Podstawowe usługi 63881,25% Leader 651233,53% Warszawa, grudzień 2014 r.

13 Naruszenie… = koszt niekwalifikowany !!! …przepisów o zamówieniach publicznych, które ma wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 13 Warszawa, grudzień 2014 r.

14 Obszary szczególnie wrażliwe 1.Właściwości wykonawcy 2.Opis przedmiotu zamówienia 3.Dokumenty składane przez wykonawców 4.Szacowanie wartości zamówienia 5.Wybór trybu postępowania 14 Warszawa, grudzień 2014 r.

15 „Popularne” naruszenia (I): 1.Opłacona polisa, gwarancja wadialna, wezwania do uzupełnień, dokumenty przed podpisaniem umowy. 2.Brak opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 3.Ograniczenie możliwości udziału podwykonawców w realizacji zamówienia – kluczowe części zamówienia 4.Zbyt wysokie wadium i zbyt krótki termin na złożenie ofert 15 Warszawa, grudzień 2014 r.

16 „Popularne” naruszenia (II): 5.Warunki udziału w przypadku konsorcjum 6.Brak informacji o dokumentach równoważnych składanych przez wykonawców zagranicznych (§2 rozporządzenia o dokumentach) 7.Użycie w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 8.Żądanie wykazu robót budowlanych z okresu krótszego niż 5 lat 9.Art. 26 ust. 2d – grupa kapitałowa 16 Warszawa, grudzień 2014 r.

17 „Popularne” naruszenia (III): 10.Kosztorys ofertowy a wynagrodzenie ryczałtowe 11.Dokumenty konieczne do weryfikacji właściwości wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna) 12.Art. 146 d – obligatoryjne zapisy w umowie dotyczące podwykonawców 13.Żądanie dokumentów spoza katalogu z Rozporządzenia 17 Warszawa, grudzień 2014 r.

18 Nowa wysokość progu – 30.000 euro Równe traktowanie i uczciwa konkurencja Warunki udziału w postępowaniu Wymagane dokumenty Wnikliwa ocena ofert Dokumentowanie czynności zamawiającego Zmiany w umowie - zgodnie z art. 144 ustawy Pzp 18 Stosowanie ustawy Warszawa, grudzień 2014 r.

19 KP-611-167-ARiMR/7/z Brak weryfikacji stanu faktycznego z dokumentami powykonawczymi. Brak dokumentacji zmian w projektach Zmiany w umowie niezgodne z art. 144 ustawy Pzp 19 Ustalenia z wizytacji Warszawa, grudzień 2014 r.

20 Sankcje za naruszenie przepisów 1.Brak refundacji poniesionych kosztów lub WINDYKACJA 20 Warszawa, grudzień 2014 r.

21 Dziękuję za uwagę… e-mail : bronislaw.pietrala@mazovia.pl …w razie dodatkowych pytań w przyszłości 21 Warszawa, grudzień 2014 r.


Pobierz ppt "Stosowanie Ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach PROW 2007 – 2013 - kontrole administracyjne Warszawa, grudzień 2014 r. Bronisław Pietrala 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google