Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagadnienia prawne część VI Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część VI BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagadnienia prawne część VI Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część VI BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń."— Zapis prezentacji:

1 zagadnienia prawne część VI Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część VI BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r.

2 Lekcja 6 Wybrane zagadnienia prawne dla agentów ubezpieczeniowych

3 6.1Wprowadzenie Moduł 6 Prawo budowlane Nieuczciwa konkurencja Pozwolenie na budowę Kontrola budowlana Prawo przewozowe Obowiązki przewoźnika Przewozy zastępcze Przesyłki bagażowe Przesyłki towarowe Odpowiedzialność odszkodowawcza Zweryfikować ze slajdami

4 6.3Nieuczciwa konkurencja Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy lub klienta. Ustawa wylicza i charakteryzuje poszczególne kategorie czynów nieuczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji jest także przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy.

5 6.2Przedsiębiorca osoba fizyczna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej Uczestniczy w działalności gospodarczej osoba prawna

6 Zastanów się czy znasz czyny nieuczciwej konkurencji. Czy spotkałeś się z takimi zachowaniami? Przed Tobą znajduje się lista czynów, które są uważane za nieuczciwą konkurencję. Kliknij na odpowiednie pola, aby dowiedzieć się więcej.

7 Zastanów się Agenci ubezpieczeniowi firmy X odwiedzają klientów firmy Y i namawiają ich do rezygnacji z usług tej firmy. Jako argument podają rzekome problemy finansowe firmy Y (co jest niezgodne z prawdą). Czy jest to czyn nieuczciwej konkurencji? Zobacz odpowiedź Pana obecny ubezpieczyciel ma problemy finansowe. Zalecam przejście do naszej firmy.

8 Zastanów się Pana obecny ubezpieczyciel ma problemy finansowe. Zalecam przejście do naszej firmy. Odpowiedź Tak, jest to rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o przedsiębiorcy oraz namawianie klientów do rezygnacji z jego usług w celu przysporzenia korzyści firmie X Agenci ubezpieczeniowi firmy X odwiedzają klientów firmy Y i namawiają ich bo rezygnacji z usług tej firmy. Jako argument za rezygnacją podają rzekome problemy finansowe firmy Y (co jest niezgodne z prawdą). Czy jest to czyn nieuczciwej konkurencji? Zobacz odpowiedź

9 6.3.3Prawa przedsiębiorcy Przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony może żądać: 1) zaniechania niedozwolonych działań 2) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści w mediach 3) naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych 4) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści 5) usunięcia skutków niedozwolonych działań

10 Zadanie Zadecyduj, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe. 1.Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy lub klienta. Prawda/Fałsz 2.Zaproponowanie klientowi ubezpieczonemu w innym towarzystwie zawarcia polisy z innym towarzystwem jest czynem nieuczciwej konkurencji. Prawda/Fałsz 3.Za czyny nieuczciwej konkurencji grozi odpowiedzialność cywilna i karna. Prawda/Fałsz

11 6.4Prawo przewozowe

12 Regulamin przewozu 6.4.1Obowiązki przewoźnika Obowiązki przewoźnika podanie do publicznej wiadomości zakresu swojego działania podanie do wiadomości publicznej rozkładu jazdy przewóz osób i rzeczy w zakresie podanym do wiadomości publicznej używanie środków transportowych odpowiednich do danego przewozu

13 Przewoźnik 1 nadanie przesyłki odbiór przesyłki zmiana przewoźnika odpowiedzialność Umowa przewozu Dokument przewozowy Przewoźnik 2 6.4.1Obowiązki przewoźnika

14 6.4.2Zwolnienie z obowiązku przewozu Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jeżeli: – przewóz jest niemożliwy wskutek okoliczności, których nie mógł on uniknąć – klient nie zastosował się do przepisów regulujących przewóz – nie dysponuje on środkami transportu koniecznymi ze względu na przedmiot przewozu

15 Przewoźnik może odmówić przyjęcia przesyłki wyłącznie, jeśli: Rzeczy mogłyby ulec w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu, Opakowanie jest niewystarczające Opakowanie jest niewłaściwe 6.4.4Przesyłki bagażowe

16 6.4.5Przesyłki towarowe Przesyłkę towarową stanowią rzeczy przyjęte do przewozu na podstawie jednego listu przewozowego (lub innego dokumentu przewozowego). Ich rodzaje w zależności od masy lub objętości oraz terminu przewozu określa taryfa lub cennik. List przewozowy Cennik

17 6.4.6Rzeczy wyłączone z przewozu Z przewozu wyłącza się rzeczy: – których przewóz jest zabroniony; – które są niebezpieczne; – które nie nadają się do przewozu środkami transportowymi

18 6.4.9Odpowiedzialność nadawcy i odbiorcy Z kolei nadawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z: – podania w liście przewozowym danych niezgodnych z rzeczywistością, nieścisłych, niedostatecznych, źle wpisanych w list przewozowy, dostarczenia niekompletnych lub nieprawidłowych dokumentów – wadliwego stanu przesyłki – braku lub niewłaściwego opakowania – nienależytego wykonania czynności ładunkowych Nadawca i odbiorca odpowiadają ponadto za uszkodzenie mienia przewoźnika, spowodowane czynnościami ładunkowymi.

19 6.5.1Zasady projektowania i budowania spełnienie wymagań podstawowych warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne warunki bezpieczeństwa i higieny pracy ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej poszanowanie, uzasadnionych interesów osób trzecich warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy

20 6.5.2Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do niektórych obiektów - ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

21 ogrodzenia instalacje telekomunikacyjne w obrębie budynków będących w użytkowaniu. znaki geodezyjne, a także obiekty triangulacyjne, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody; obiekty małej architektury tymczasowe obiekty budowlane stanowiące eksponaty wystawowe, niepełniące jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowane na terenach przeznaczonych na ten cel; obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, urządzenia pomiarowe, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno- meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych; instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem, przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych opaski brzegowe oraz inne sztuczne, powierzchniowe lub liniowe umocnienia brzegowe niestanowiące konstrukcji oporowych; pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2 obiekty budowlane piętrzące wodę i upustowe o wysokości piętrzenia poniżej 1 m gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki leśnej. tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce zatoki parkingowe na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie parkometry z własnym zasilaniem boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe, bieżnie służące do rekreacji wolnostojące kabiny telefoniczne, szafy i słupki telekomunikacyjne budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 20 m2, służące jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, wiaty przystankowe i peronowe altany i obiekty gospodarcze na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany oraz przydomowe oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 25 m2 obiekty gospodarczych związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej 6.5.3Pozwolenie na budowę

22 Pozwolenia nie wymaga także rozbiórka: 1.budynków i budowli – nie wpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości; 2.obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki. 6.5.3Pozwolenie na budowę

23 Informacja o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania 6.5.5Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego Inwestor 14 dni otrzymanie zawiadomienia przez odpowiednie organy brak stanowiska = brak sprzeciwu lub uwag

24 6.5.9Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno- sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

25 Obiekt budowlany Ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury; Obiekty budowlane wyposażone są w instalacje i inne urządzenia niezbędne do spełniania funkcji, dla której zostały zbudowane oraz charakteryzuje je ściśle określony cykl życia obiektu budowlanego. Cykl życia obiektu budowlanego składa się z następujących faz: faza planowania, faza budowy obiektu, faza eksploatacji oraz prowadzenia i nadzorowania bieżącej obsługi budynku, faza przebudowy, wyburzenia bądź zmiany sposobu zagospodarowania. Na każdym z tych etapów może nastąpić też zmiana właściciela (np. sprzedaż nieruchomości).

26 6.5.10Katastrofa budowlana TAKNIE 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, 2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, 3) awaria instalacji. Gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów

27 Omówię teraz zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową oraz wybrane zagadnienia z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć, mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia – prowadzenie działań ratowniczych. Osoba fizyczna, prawna, organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska przyrodniczego, budynku, obiektu lub terenu jest zobowiązana zabezpieczyć to użytkowane środowisko, budynek, obiekt lub teren przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

28 Koszty funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej ponoszą między innymi instytucje ubezpieczeniowe, które ubezpieczają osoby fizyczne i prawne od ognia. Mają one obowiązek przekazywać Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej do 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowych składek ubezpieczeniowych pobieranych za ubezpieczenie od ognia. Konkretny procent corocznie ustala Minister Finansów w porozumieniem z Ministrem Spraw Wewnętrznych. Obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej: 1) przestrzeganie wymagań przeciwpożarowych 2) wyposażenie w środki gaśnicze 3) zapewnienie drogi ewakuacji 4) przygotowane budynku do akcji ratowniczej 5) założenie instalacji sygnalizacyjno-alarmowej Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, na którym ciąży obowiązek założenia urządzeń sygnalizacyjno- alarmowych, zobowiązany jest połączyć te urządzenia z najbliższą komendą lub jednostką ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej, o ile w tym budynku, obiekcie lub na terenie nie działa jego własna jednostka ratownicza. Właściwe urzędy, instytucje, organizacje, przedsiębiorcy lub osoby fizyczne muszą uwzględnić wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej przy zagospodarowaniu i uzbrajaniu terenu. Autorzy dokumentacji projektowej zapewniają jej zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Obowiązek spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej ciąży także na wytwórcy maszyn, urządzeń i innych wyrobów oraz nabywcy licencji zagranicznych lub maszyn, urządzeń i innych wyrobów pochodzących z importu.

29 7.2.1Rozpoczęcie eksploatacji budowli 1.zostały spełnione wymagania przeciwpożarowe, 2.sprzęt, urządzenia pożarnicze i ratownicze oraz środki gaśnicze zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową. Rozpoczęcie eksploatacji nowej, przebudowanej lub wyremontowanej budowli, obiektu lub terenu, maszyny, urządzenia lub instalacji albo innego wyrobu może nastąpić wyłącznie, gdy:

30 Zastanów się Zobacz odpowiedź Na kim spoczywa obowiązek zapewnienia środków ochrony przeciwpożarowej w przypadku: Zakładu pracy Domu jednorodzinnego Budynku wielorodzinnego Budynku spółdzielni

31 Zadanie Odpowiedź Zakład pracy -> Pracodawca Budynek jednorodzinny -> Właściciel Budynek wielorodzinny -> Administrator Budynek spółdzielni -> Spółdzielnia Na kim spoczywa obowiązek zapewnienia środków ochrony przeciwpożarowej?

32 Podsumowanie - nieuczciwa konkurencja - prawo budowlane - prawo przewozowe - ochrona przeciwpożarowa Podsumowanie


Pobierz ppt "Zagadnienia prawne część VI Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część VI BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google