Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH w ustawie Prawo budowlane Opr. mgr inż.... Grzegorz Wójcik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH w ustawie Prawo budowlane Opr. mgr inż.... Grzegorz Wójcik."— Zapis prezentacji:

1 WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH w ustawie Prawo budowlane Opr. mgr inż.... Grzegorz Wójcik

2 dla obiektów budowlanych
WYMAGANIA PODSTAWOWE dla obiektów budowlanych Art. 5 1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: a) bezpieczeństwa konstrukcji, b) bezpieczeństwa pożarowego, c) bezpieczeństwa użytkowania, d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, e) ochrony przed hałasem, f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczególności w zakresie: a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,

3 WYMAGANIA PODSTAWOWE – c.d.
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, 5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, 8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt

4 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PROJEKTANTA (art. 20 i art. 36 a Prawa budowlanego) - opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (ustawa Prawo ochrony środowiska), lub pozwoleniu (stawa o obszarach morskich…), wymaganiami ustawy (Prawo budowlane), przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnienie udziału w opracowaniu projektu osób z uprawnieniami w odpowiednich specjalnościach, sporządzenie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji obiektu budowlanego (stwierdzanie zgodności realizacji z projektem, wyjaśnianie spraw dot. projektu i rozwiązań w nim ujętych), zapewnienie sprawdzenia projektu pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub rzeczoznawcę budowlanego, dołączenie do projektu oświadczenia własnego, a także sprawdzającego, o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, kwalifikowanie zamierzonego odstąpienia od projektu budowlanego (zmiana warunków zapewnienia potrzeb osób niepełnosprawnych – to odstępstwo istotne – art. 36 a ust. 6 )

5 PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE
Warunki techniczne - wydane na podstawie Prawa budowlanego: 1. rozp. Ministra Infrastruktury z r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr. 75 poz. 690 ze zm.) – stosuje się przy projektowaniu i budowie, w tym także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie , przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków (regulują m.in..: dojścia i dojazdy - § 16, miejsca postojowe dla samochodów - §: 18, 20 i 21, zieleń i urządzenia rekreacyjne - § 40, ogrodzenia - § 43, budynki i pomieszczenia: wymagania ogólne - § 54, 55, wejścia do budynków i mieszkań - § 61, schody i pochylnie - § 62, parametry pochylni oraz kontrastowy kolor stopni (osoby niewidome) - § 70 i 71, pomieszczenia na pobyt ludzi - § 74, pomieszczenia higieniczno-sanitarne - § 86 i 87, stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, garaże - § 104, 105 i 107, wyposażenie techniczne budynków (np./ komora zsypowa)- § 129, wentylacja i klimatyzacja, okna, świetliki, nawietrzaki okienne - § 122, sygnalizacja alarmowo-przyzywowa - § 191, urządzenia dźwigowe (osoby niewidome, z dysfunkcją narządu wzroku)- § 193, bezpieczeństwo użytkowania (osoby z dysfunkcją narządu wzroku)- § 239, 298 i 302. 2. rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr. 43 poz.430) – reguluje m.in..: drogi i połączenie dróg, pochylnie dla ruchu ogólnego - § 45, obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu - § 127, warunki techniczne dotyczące bezpieczeństwa użytkowania - § 165

6 OBOWIĄZKI ORGANÓW administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
Do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej (aab) i nadzoru budowlanego (nb) należy (art. 81 Pb): 1) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem prawa budowlanego, a w szczególności: a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymaniu obiektów budowlanych, c) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stosowania wyrobów budowlanych, 2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą. II. Organy aab i nb kontrolują posiadanie przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji. III. Organy aab i nb mogą dokonywać czynności kontrolnych (protokólarne ustalenia z tych czynności są podstawą do wydawania oraz podejmowania innych środków przewidzianych ustawą).

7 POZWOLENIE NA BUDOWĘ i zatwierdzenie projektu budowlanego
1. Przed wydaniem pozwolenia na budowę, właściwy organ sprawdza m.in. (art. 35 Prawa budowlanego): - zgodność projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony środowiska, - zgodność projektu zagospodarowania działki z przepisami , w tym techniczno-budowlanymi, - kompletności projektu budowlanego i posiadanie wszystkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, sprawdzenie projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane (aktualne zaświadczenie właściwego organu samorządu zawodowego). 2. Budowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych - nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 1 pkt. 18 Prawa budowlanego)

8 (przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie)
KONTROLE OBOWIĄZKOWE (przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie) Obowiązkowa kontrola budowy, dokonywana przez organ nadzoru budowlanego, obejmuje sprawdzenie (art. 59 a Pb) (obowiązuje od r. dot. obiektów na które wydano pozwolenia na budowę po dniu r.): 1) zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki, 2) zgodności obiektu z projektem architektoniczno-budowlanym w zakresie: a) charakterystycznych parametrów technicznych (kubatura, pow. zab., wys., dł ), b) wykonania widocznych elementów nośnych, c) geometrii dachu, d) wykonania urządzeń budowlanych, e) zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego.\, f) zapewnienia warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, 3) wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego, 4) wykonania rozbiórki istniejących obiektów na które został taki obowiązek nałożony, 5) uporządkowania terenu budowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości organ nb wymierza karę, stanowiącą iloczyn: stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (w) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w)

9

10 Spełnienie wymogów dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (wzór formularza kontroli) 1) Utwardzone dojście *) a) jest prawidłowe (o szerokości minimalnej 1,5 m) b) nie ma c) jest lecz występują nieprawidłowości ) Miejsca postojowe dla samochodów a) są prawidłowe ( oznakowane, szer. 2,3 x 3,60 ) b) nie ma c) są lecz występują nieprawidłowości ) Bramy, furtki a) jest prawidłowa (szer. 90 cm, nie ma progów, otwierana do wewnątrz) b) nie c) inne nieprawidłowości ( np. progi) ) Co najmniej jedno dojście dla niepełnosprawnych a) jest b) nie ma c) jest lecz występują nieprawidłowości ) Pochylnia ( jeżeli jest) a) prawidłowe (nachylenie nie przekracza wielkości określonych w tabeli § 70 W.T., szer. spocznik 1,5 x 1,5; dł. poziomej płaszczyzny > niż 1,5 m, < 9 m; nawierzchnia; obustronne poręcze na wys. 0,75 m. i 0,9m ) b) nieprawidłowości

11 Spełnienie wymogów dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (c.d.) 6) Drzwi wejściowe do budynku (co najmniej 1 dostępne ) a) są prawidłowe (90 cm) b) nie ma c) są lecz występują nieprawidłowości ( kształt, wymiary, próg >2cm) ) Drzwi wewnętrzne typowe (do pomieszczeń dostępnych dla klientów) a) są prawidłowe ( 90 cm) b) nieprawidłowości ) Dostęp do wind (lub do urządzeń hydr.) i dojazd na kondygnacje użytkowe a) jest b) nie ma c) jest lecz występują nieprawidłowości ) Winda ( jeżeli jest) a) prawidłowe ( drzwi szer. 90 cm) b) nieprawidłowości ) Pomieszczenie higieniczno-sanitarne ( co najmniej 1 na kondygnacji dla klient.) a) jest prawidłowe ( pow. manewrowa 1,5 x 1,5; poręcze ) b) nie ma c) jest lecz występują nieprawidłowości *) – nie potrzebne podpunkty skreślić, zostawić jeden i wypełnić np. TAK, NIE lub wymienić nieprawidłowości

12

13

14

15


Pobierz ppt "WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH w ustawie Prawo budowlane Opr. mgr inż.... Grzegorz Wójcik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google