Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model współpracy instytucji i placówek oświatowych realizujących kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Powiat Gnieźnieński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model współpracy instytucji i placówek oświatowych realizujących kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Powiat Gnieźnieński."— Zapis prezentacji:

1 model współpracy instytucji i placówek oświatowych realizujących kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Powiat Gnieźnieński Tworzenie w szkołach ogólnodostępnych warunków do edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2 Główne cele modelu Integrowanie działań instytucji działających na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodziców / opiekunów. Połączenie kompetencji i aktualnych możliwości wszystkich instytucji działających na rzecz dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, umożliwiając spójne działanie i tworzenie ponadstandardowych rozwiązań. Zwiększenie efektywność wsparcia udzielanego dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodzinom.

3 Niepowtarzalność modelu Rozwiązania lokalne muszą uwzględniać zarówno specyfikę problemów, jak i zasoby instytucjonalne, finansowe i kadrowe środowiska, którego dotyczą.

4 Szkoła Podstawowa ogólnodostępna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Wczesne wspomaganie dziecka Szkoły specjalne M-GOPS PCPR Stowarzyszenia Urząd Gminy

5 Szkoła Podstawowa w Kłecku ogólnodostępna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kłecku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Szkoły specjalne SOSW nr 2, SOSW w Kłecku M-GOPS w Kłecku PCPR- Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Stowarzyszenie Radość – Kłecko, Fundacja Patria - Skrzetuszewo Polski Związek Głuchych – Gniezno Polski Związek Niewidomych - Gniezno Urząd Gminy w Kłecku

6 Szkoła ogólnodostępna Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w formie: - klas integracyjnych, - zajęć rewalidacyjnych, - zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - zajęć wyrównawczych - zajęć logopedycznych

7 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Diagnoza Dokumenty: Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, zagrożenie niedostosowaniem społecznym i niedostosowanie społeczne Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Porady Terapie Moderowanie grup wsparcia, sieci współpracy( dla rodziców, nauczycieli)

8 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Orzeczenie o niepełnosprawności. Dofinansowanie: - uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, - sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, - zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, - likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

9 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pomoc społeczna może udzielać wsparcia na dwa sposoby: - wypłata świadczeń pieniężnych, - wsparcie w formie niepieniężnej. Osobom z niepełnosprawnością oraz rodzinom tych osób przysługują również: zasiłek stały – niezależnie od tego, czy osoba z niepełnosprawnością gospodaruje samodzielnie czy pozostaje w rodzinie, prawo do zasiłku uzależnione jest od dochodu. Minimalna kwota zasiłku stałego wynosi 30zł miesięcznie, maksymalna 529zł. zasiłek okresowy – kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20zł miesięcznie. Czas na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Przyznanie zasiłku uzależnione jest od dochodu. zasiłek celowy – wypłacony jest w celu zaspokojenia niezbędnej (konkretnej) potrzeby bytowej. Zasiłek może być przeznaczony na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, kupno opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, koszty pogrzebu. Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W tych przypadkach pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

10 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności świadczone przez osoby ze specjalnym przygotowaniem zawodowym jeśli dziecko wymaga innej opieki, w tym specjalistycznej, o pomoc w formie takich usług można zwrócić się do środka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. O potrzebie przyznania usług decyduje lekarz specjalista. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyjątkiem usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania, ustala rada gminy w drodze uchwały. odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala ośrodek pomocy społecznej w zależności od posiadanego dochodu na osobą w rodzinie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 „w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych”).

11 Gmina Kłecko prowadzenie szkoły, organizowanie bezpłatnych dowozów dla dzieci niepełnosprawnych lub zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem i rodzicami.

12 Stowarzyszenia Stowarzyszenie Radość przy SOSW w Kłecku 61 424 07 82 Polski Związek Niewidomych. Okręg wielkopolski – Koło: Jana III Sobieskiego 20 Gniezno - 519 514 199 Polski Związek Głuchych ul. Roosevelta 42 614245711 Fundacja Patria - Skrzetuszewo - 61 853 79 40

13 Obszary wsparcia w ramach zaproponowanego modelu

14 3. Wsparcie rodziców Informacja o możliwościach wsparcia w środowisku lokalnym w zakresie pomocy w rozwiązywaniu konkretnych problemów już w najwcześniejszych etapach wykrycia specjalnych potrzeb edukacyjnych Centralizacja wiedzy o kompetencjach różnych instytucji w zakresie wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodzin

15 Wsparcie szkoły - wsparcie dyrektora informacje o aktualnych przepisach prawnych dyskusje nad konkretnymi problemami pomoc w poszukiwaniu informacji o instytucji, która może pomóc w rozwiązaniu konkretnego problemu wymiana informacji pomiędzy instytucjami w zakresie udzielanego wsparcia, wspólne programowanie form wsparcia w zależności od zdiagnozowanej potrzeby

16 Wsparcie szkoły - wsparcie nauczycieli wymiana doświadczeń z nauczycielami szkół specjalnych (dzień otwarty, obserwacja zajęć, konsultacje, bieżące wsparcie), organizacjami pozarządowymi, upowszechnianie wiedzy dotyczącej dobrych praktyk w zakresie współpracy środowisk lokalnych na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzin, które będą mogły stanowić inspirację i zachętę do tworzenia lokalnych rozwiązań kompleksowa informacja o zadaniach różnych instytucji w zakresie wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodzin

17 4. Wsparcie uczniów diagnoza wskazanie możliwości wczesnego wspomagania dziecka z niepełnosprawnością organizacja zajęć specjalistycznych – różnych ( edukacja, SUO, rehabilitacja, pomoc medyczna, itp.) zaopatrzenie np. w środki ortopedyczne i inne w zależności od niepełnosprawności pomoc w organizacji zakwalifikowania się na turnus rehabilitacyjny zapewnienie pomocy asystenta niepełnosprawnych lub asystenta rodziny. inne działania instytucji skierowane na bezpośrednią pomoc dziecku


Pobierz ppt "Model współpracy instytucji i placówek oświatowych realizujących kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Powiat Gnieźnieński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google