Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moduł I Definiowanie dziedzin, celów, wskaźników strategicznych i usług publicznych oraz prognoz finansowych i raportów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moduł I Definiowanie dziedzin, celów, wskaźników strategicznych i usług publicznych oraz prognoz finansowych i raportów."— Zapis prezentacji:

1 Moduł I Definiowanie dziedzin, celów, wskaźników strategicznych i usług publicznych oraz prognoz finansowych i raportów

2 Wspomaganie zarządzania przez system – dane podstawowe
Zanim system będzie gotowy do przyjęcia danych dotyczących zamierzeń, planów działania, finansów, ryzyk i badań audytowych należy wprowadzić do niego podstawowe dane charakteryzujące system organizacyjny danej JST: Systematykę dziedzin zarządzania Systematykę usług publicznych Hierarchię celów Strategii Rozwoju Zestaw wskaźników dziedzinowych używanych na poziomie strategicznym dla wyznaczania celów i dokonywania ocen Używaną w administracji strukturę Wieloletniej Prognozy Finansowej Rejestr przedsięwzięć wieloletnich Rejestr zadań budżetowych Słowniki

3 Koordynator dziedziny
1. Definiowanie dziedzin zarządzania Uniwersum, jakim zajmuje się JST dzielimy (umownie) na rozłączne części nazywane dziedzinami zarządzania. W Krakowie przyjęliśmy, że będzie ich 16. Każda dziedzina ma swojego koordynatora. Koordynator dziedziny - profesjonalista powołany zarządzeniem Prezydenta: przygotowuje w swoim obszarze dane i analizy do diagnozy dziedziny zapewnia ekspertyzę dla najwyższego kierownictwa służąc doradztwem przy podejmowaniu decyzji w sprawach strategii, polityk proponuje wybór działań dla realizacji celów. administruje danymi dotyczącymi swojej dziedziny

4 Koordynator dziedziny
2. Definiowanie usług publicznych Usługi publiczne obejmują całość działalności jaką w danej dziedzinie JST wykonuje (lub kontraktuje) na rzecz mieszkańców lub infrastruktury publicznej wyłączając programy rozwojowe. Koordynator Dziedziny: proponuje systematykę usług publicznych w swojej dziedzinie, umieszcza je w systemie STRADOM po przedyskutowaniu i akceptacji odpowiedniego kierownika pionu proponuje i uzgadnia wskaźniki kontekstowe i strategiczne ważne dla dziedziny Propozycja wyboru wskaźników powinna być poprzedzona solidną analizą danych i badaniami społecznymi

5 Usługi publiczne w Systemie STRADOM

6 Katalog wskaźników dziedzinowych w STRADOM, wskaźniki kontekstowe

7 Katalog wskaźników dziedzinowych w STRADOM, wskaźniki strategiczne - Transport

8 Przypisywanie wskaźników do usług publicznych

9 3. Wieloletnia Prognoza Finansowa
Skarbnik 3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Po przyjęciu systematyki w zakresie dziedzin, usług oraz miar, które pozwolą na zobiektywizowaną prezentację celów długoterminowych konieczne jest określenie możliwości finansowych. Projektując wspomaganie dla WPF przyjęto, że planista może wg swojego uznania zdefiniować strukturę arkusza. W Krakowie przyjęliśmy, że prócz wymagań dotyczących WPF wg uofp będzie on zawierał przewidywane limity wydatków bieżących dla „dużych jednostek miejskich” w perspektywie kilkuletniej. Plan można „wczytać” z odpowiedniego arkusza programu EXCEL lub wprowadzić dane „z klawiatury”. Gdy dane dotyczące WPF znajdą się systemie będą mogły być wykorzystywane do tworzenia raportów, analiz, wyliczania wskaźników.

10 Definiowanie struktury WPF w Systemie STRADOM

11 Możliwość importu danych WPF do Systemu STRADOM

12 4. Wieloletnia Prognoza Finansowa - przedsięwzięcia
Skarbnik 4. Wieloletnia Prognoza Finansowa - przedsięwzięcia Prezentacja WPF dla Ministerstwa Finansów (system BESTIA) wymaga załącznika w postaci wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Listę przedsięwzięć można z systemu STRADOM automatycznie wygenerować pod warunkiem, że: zostaną one zdefiniowane, w trakcie planowania zadań zostaną do nich „przypisane” wszystkie działania o charakterze wieloletnim. Definiując przedsięwzięcie określamy nazwę, wskazujemy jednostkę realizującą oraz typ przedsięwzięcia. Lista przedsięwzięć tu zdefiniowanych pozwoli na etapie definiowania zadań budżetowych „podłączać” je do przedsięwzięć. Czynność ta sprawia, że ustalone zostają daty rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia oraz kwoty wydatków w poszczególnych latach.

13 Raport przestawny – wykaz przedsięwzięć WPF
Koordynator Programu Raport przestawny – wykaz przedsięwzięć WPF

14 Raport przestawny – wykaz przedsięwzięć WPF
Koordynator Programu Raport przestawny – wykaz przedsięwzięć WPF

15 Hurtownia danych – raporty, mierniki i wskaźniki
System STRADOM jest w końcowej fazie budowy. Uzgadniane i testowane są raporty : finansowe zawierające dane pobrane do hurtowni ze źródłowych systemów finansowo – księgowych UMK, UMP i dużych MJO. zestaw standardowych raportów wymienionych w załączniku do umowy dla dziedzin, programów, zadań i procesów, zestaw raportów „OLAPowych”, w formie tabel przestawnych w celu tworzenia „raportów na żądanie”.

16 Koordynator zadania / jednostki organizacyjnej
Raporty finansowe dla zadań budżetowych W zależności od szczegółowości planowania i ewidencji księgowej w danej JST, dla każdego zadania, działania / etapu Koordynatorzy zadań, Jednostek Realizujących mogą przeglądać aktualne dane (na poprzedni dzień) w zakresie plan wydatków, zaangażowania, zobowiązań, wykonania wydatków, kosztów. Raport dostępny może być dla jednej lub wielu jednostek realizujących, dla wybranego okresu z dokładnością danego dnia. Raport prezentuje dane w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej. Raport można wyeksportować do dowolnego formatu, w tym Excel, a następnie zapisać na dysku i wykorzystywać do analiz.

17 Koordynator zadania / jednostki organizacyjnej
Raport finansowy dla UMK – definiowanie zakresu informacji

18 Koordynator zadania/ jednostki
Raport finansowy dla UMK – możliwość eksportu

19 Koordynator zadania/ jednostki
Raport finansowy dla UMK – format Excela

20 Raporty predefiniowane dla dziedzin, programów i zadań budżetowych
Koordynator zadania Raporty predefiniowane dla dziedzin, programów i zadań budżetowych W STRADOM dostępne jest kilkanaście wzorów raportów predefiniowanych umożliwiających m.in. analizę wskaźników dziedzinowych, ocenę realizacji programów i zadań budżetowych. Część raportów dostępna jest formie gotowych szablonów, dla których zakres danych wybiera się za pomocą określonych filtrów, Inne raporty przestawne tworzone w układzie domyślnym, ale z możliwością elastycznego kształtowania zakresu informacji przez użytkownika za pomocą specjalnego menu, Raporty dostępne są dla jednej lub wielu jednostek realizujących, wybranego okresu z dokładnością do dnia. Wszystkie raporty można eksportować w wybranym formacie.

21 Koordynator Dziedziny
Raport predefiniowany dla dziedziny – wskaźniki dla dziedziny Transport

22 Raport przestawny dla programu strategicznego
Koordynator Programu Raport przestawny dla programu strategicznego

23 Raport przestawny dla projektu P/ST6.3/06
Koordynator Programu Raport przestawny dla projektu P/ST6.3/06

24 Koordynator Programu Raport predefiniowany oceny zadań typu B – cele szczegółowe

25 Koordynator zadania / jednostki
Raport predefiniowany oceny zadań typu B – realizacja planu z uwzględnieniem usług publicznych

26 Pracownik Wydziału Budżetu, Wydział Strategii, Koordynator zadania….
Raporty OLAPowe Raporty OLAPowe (OnLine Analytical Processing) przeznaczone są do analiz opartych na wielowymiarowych widokach i hierarchiach. Raporty OLAPowe będą pełniły rolę raportów uzupełniających zakres informacyjny raportów predefiniowanych, wspomagając proces podejmowania decyzji na różnych poziomach zarządzania, np. usług publicznych, programów, jednostek organizacyjnych, zadań, działań / etapów ... Raporty OLAP można wyeksportować do dowolnego formatu, w tym Excel, a następnie zapisać na dysku i wykorzystywać do analiz.

27 Pracownik Wydziału Budżetu
Raport OLAPowy – Plan budżetu w PLBI i FKPLAN

28 Koordynator zadania / jednostki organizacyjnej
Raport OLAPowy – czas pracy związany z realizacją zadań


Pobierz ppt "Moduł I Definiowanie dziedzin, celów, wskaźników strategicznych i usług publicznych oraz prognoz finansowych i raportów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google