Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Armuła Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Prezentacja przygotowana na podstawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Armuła Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Prezentacja przygotowana na podstawie."— Zapis prezentacji:

1 Anna Armuła Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów KPK, KE Kraków, 21 listopada 2014 Możliwości udziału Uniwersytetu Ekonomicznego w nowym programie ramowym „Horyzont 2020”

2 Programy Ramowe  Największe źródło finansowania badań naukowych  Międzynarodowe projekty  Projekty bezpośrednio składane do KE  Nacisk na duży udział ostatecznych użytkowników  Brak ustalonego budżetu dla poszczególnych krajów  Składanie wniosków w odpowiedzi na ogłoszony konkurs  Udział Polski od 5 Programu Ramowego (15 lat doświadczenia)

3 Czym jest Horyzont 2020 ? Program na lata 2014-2020 Główny element strategii Europa 2020, Unii Innowacji & Europejskiej Przestrzeni Badawczej: – Odpowiedź na kryzys ekonomiczny: inwestycja w przyszły wzrost i miejsca pracy; – Odpowiedź na obawy obywateli dot. ich bezpieczeństwa i środowiska; – Wzmocnienie pozycji UE na świecie w zakresie badań naukowych, technologii i innowacji; Budżet: 79 mld Euro Ogłoszenie pierwszych konkursów: 11 grudnia 2013

4 Horyzont 2020 - nowy program, nowe podejście Jeden program łączący trzy dotychczasowe programy/ inicjatywy (7.PR, CIP, EIT); Połączenie badań naukowych z innowacjami- od badań do rynku, wszystkie rodzaje innowacji; Skupienie na wyzwaniach społecznych Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach, a nie na określonych technologiach Uproszczony dostęp dla przedsiębiorstw, uniwersytetów, instytutów badawczych w UE i poza nią;

5 Horyzont 2020 - struktura TRZY FILARY DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA WIODĄCA POZYCJA W PRZEMYŚLE WYZWANIA SPOŁECZNE

6 Horyzont 2020 budżet

7 Horyzont 2020 -możliwości dla instytucji naukowych

8 III. Wyzwania społeczne 1.Zdrowie, zmiany demograficzne 2.Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnistwo, badanie mórz i wód śródlądowych i biogospodarka 3.Bezpieczna, czysta i efektywna energia 4.Inteligentny, zielony i zintegrowany transport 5.Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce 6.Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa 7.Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli IIIa. Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa IIIb. Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

9 II. Wiodąca pozycja w przemyśle 1.Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych - ICT w tym fotonika, mikro i nanoelektronika -nanotechnologie, zaawansowane materiały i zaawansowana produkcja -biotechnologia -technologie kosmiczne 2. Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka 3. Innowacje w MŚP

10 Nauki społeczno - ekonomiczne w Horyzoncie 2020 Został opublikowany raport “Opportunities for Researchers from the Socio- economic Sciences and Humanities (SSH)”, w którym zebrana została informacja na temat wszystkich tematów konkursowych z Programu Pracy 2014/2015 we wszystkich częściach programu Horyzont 2020, które dotyczą nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych. http://www.kpk.gov.pl/wp- content/uploads/2014/10/NET4SOCIETY_Opportunities_SSHresearchers_2015_final1.pdf

11 “Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities (SSH)”

12 Topic – wyzwanie, zakres

13 Topic – oddziaływanie, typ instrumentu

14 Główne typy projektów Research and Innovation Action (projekty badawcze) realizowane w konsorcjach międzynarodowych Innovation Action (projekty wdrożeniowe) realizowane w konsorcjach międzynarodowych Coordination and Support Action (akcje wspierające i koordynujące) Inducement Prizes konkursy definiujące zadanie-problem, nie będą wskazywane sposoby rozwiązania, co sprzyja wysoce innowacyjnym pomysłom; nagroda przyznawana za osiągnięty rezultat, bez względu na poniesione koszty SME Instrument – instrument dla MŚP – 3 etapy wsparcia

15 I. Doskonała Baza naukowa 1.Europejska Rada ds. Badań Naukowych 2.Przyszłe i powstające technologie FET 3.Działania „Maria Skłodowska – Curie” w zakresie umiejętności szkoleń i rozwoju kariery 4.Europejska Infrastruktura badawcza (w tym e- infrastruktura)

16 Europejska Rada ds. Badań Naukowych – Granty ERC Swoboda w doborze tematu – nie ma żadnych odgórnych priorytetów Swoboda w tworzeniu zespołu badawczego – o składzie decyduje lider zespołu (Principal Investigator); zespół może być międzynarodowy Swoboda w wyborze instytucji goszczącej (Applicant Legal Entity): może to być instytut macierzysty lub inna instytucja naukowa w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym  Lider może pochodzić z dowolnego kraju świata ale musi być zatrudniony przez instytucję goszczącą w kraju UE lub stowarzyszonym Członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata i pracować w swoim instytucie, albo przenieść się do instytucji goszczącej lidera Swoboda i niezależność naukowa – lider decyduje w sprawach merytorycznych, finansowych i obsady zespołu Granty są „przenośne”

17 Granty ERC

18 Granty ERC – terminy

19 Działania „Maria Skłodowska – Curie” w zakresie umiejętności szkoleń i rozwoju kariery  Otwarte dla wszystkich dziedzin badań i innowacji, począwszy od badań podstawowych aż do zastosowań rynkowych i innowacyjnych  Otwarte dla wszystkich dyscyplin naukowych  Nacisk kładziony na udział poza akademickeigo sektora (przemysł, MŚP)  Mobilność jest kluczowa, finansowanie jest uzależnione od zmiany kraju pobytu przez naukowca Definicje naukowców:  Początkujący i doświadczeni  Pracownicy instytucji wysyłającej (RISE) Nowość: Możliwość przenoszenia grantów indywidualnych

20 Innovative Training Networks - ITN CEL wyszkolenie nowego pokolenia kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców zwiększenie doskonałości i ustrukturyzowanie szkoleń doktorantów CHARAKTERYSTYKA 3 typy projektów: European Training Networks (ETN), European Industrial Doctorates (EID) lub European Joint Doctorates (EJD) sieć składa się z minimum 3 uczestników (wyjątek: EID – min 2) 4-letni kompleksowy i komplementarny program szkoleń, organizacja warsztatów i konferencji mobilność międzynarodowa i międzysektorowa, z naciskiem na umiejętności innowacyjne granty dla początkujących naukowców od 3 do 36 miesięcy rekrutacja ESR do 540 osobomiesięcy (EID z 2 partnerami 180o/m) OCZEKIWANE REZULTATY zwiększenie możliwości zatrudnienia naukowców w różnych sektorach i poprawa perspektyw rozwoju ich kariery

21 Research & Innovation Staff Exchange - RISE CEL promowanie międzynarodowej i/lub międzysektorowej współpracy (w tym z krajami trzecimi) poprzez wymianę pracowników naukowych, technicznych i kadry zarządzającej CHARAKTERYSTYKA komplementarny projekt badawczy i innowacyjny realizowany przez min. konsorcjum: 3 instytucje z 3 różnych krajów (jeśli jeden sektor: 2 kraje MS/AC + kraj trzeci) oddelegowanie pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy: (1) w Europie KE finansuje tylko wymianę międzysektorową (ale nie w obrębie tego samego kraju) oraz (2) wymianę pracowników pomiędzy Europą i krajami trzecimi max liczba oddelegowań w projekcie 540 osobomiesięcy transfer wiedzy, działania innowacyjne, szkoleniowe, konferencje OCZEKIWANE REZULTATY wymiana wiedzy i wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami z różnych sektorów oraz pomiędzy UE a krajami trzecimi

22 Individual Fellowships – IF CEL rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału najlepszych lub najbardziej obiecujących doświadczonych naukowców stworzenie możliwości zdobywania nowej wiedzy, pracy nad projektami badawczymi w/poza Europą, powrót do kariery naukowej lub powrót do Europy CHARAKTERYSTYKA European Fellowships (12-24 miesięcy) i Global Fellowships (12-24 miesięcy w KT + 12 miesięczna faza powrotna w Europie) European Fellowships oferują także granty reintegracyjne i związane z powrotem do kariery naukowej – osobno oceniane badania, szkolenia oraz oddelegowania (3-6 miesięcy w Europie), szczególnie do sektora pozaakademickiego wpisujące się w rozwój kariery OCZEKIWANE REZULTATY zwiększenie potencjału najlepszych naukowców i umożliwienie im rozwoju zarówno w sektorze akademickim, jak i pozaakademickim

23 Infrastruktury Badawcze 1.Prace projektowe 2.Budowa nowych infrastruktur (ESFRI) 3.Działania integracyjne 4.e-Infrastruktura 5.Działania wspomagające

24 Oferty stypendialne, oferty pracy - Euraxess

25 Instrumenty dla krajów o Indeksie Zbiorczym Doskonałości Badawczej poniżej 70 % Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Słowenia Schematy: TEAMING, TWINING, ERA Chairs

26 Teaming dla doskonałości Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions: - stworzenie nowych (lub istotnej modernizacji istniejących) Centrów Doskonałości mających siedzibę w państwach członkowskich / regionach, które są określone jako mniej rozwinięte w zakresie badań i innowacji w procesie łączenia sił (TEAMING) z wiodącymi instytucjami badawczymi w Europie (lub konsorcjum takich instytucji).

27 ERA Chairs ERA Chairs:  ma na celu zapewnienie wsparcia dla uniwersytetów i innych instytucji badawczych w celu przyciągnięcia i utrzymania wysokiej jakości zasobów ludzkich i wdrożenie zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia doskonałości w sposób trwały.  stanowiska ERA Chairs powinni obejmować wybitni badacze w wybranej dziedzinie badań.  Powinni powołać własny zespół i pomóc organizacji badawczej znacząco poprawić swoje wyniki badań i być bardziej skuteczną w pozyskiwaniu finansowania.

28 Twinning Twinning of research institutions: ma na celu znaczne wzmocnienie w określonej dziedziny badań rozwijającej się instytucji wiedzy poprzez połączenie z co najmniej dwiema wiodącymi instytucjami w danej dziedzinie, na scenie międzynarodowej na poziomie UE. Będzie to rodzaj współpracy sieciowej w oparciu o przedstawioną strategię naukową dla intensyfikacji i stymulowania zdolności doskonałości naukowej oraz innowacyjnej w określonej dziedzinie badań, jak i naukową doskonałość partnerów zaangażowanych w realizację projektu w schemacie Twinning. Odniesienie do krajowych lub regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji jest pożądane.

29 Wyzwania społeczne – przeszukiwanie tematów

30 II. Wiodąca pozycja w przemyśle 1.Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych - ICT w tym fotonika, mikro i nanoelektronika -nanotechnologie, zaawansowane materiały i zaawansowana produkcja -biotechnologia -technologie kosmiczne 2. Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka 3. Innowacje w MŚP

31 Instrument dla MŚP – trzy etapy

32 Warunki udziału  Projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych Na zasadzie odstępstwa od powyższej zasady projekt może być  Na zasadzie odstępstw od powyższej zasady projekt może być realizowany przez 1 podmiot prawny mający siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym w przypadku Badań pionierskich (ERC) Instrumentu MŚP  Na zasadzie odstępstwa od powyższej zasady projekt może być realizowany przez 1 podmiot prawny w przypadku:  działań koordynacyjnych i wspierających  działań w zakresie mobilności

33 Uczestnicy Automatyczne  Podmioty prawne mające siedzibę w Państwie członkowskim lub państw stowarzyszonych  Podmioty prawne mające siedzibę w Państwie trzecim określonym w programie pracy Podmioty z innych Państw  Możliwość finansowania określonego w Programie Pracy  Uczestnictwo uważa się za istotne dla realizacji działania przez Komisję lub odpowiedni organ finansujący  Takie finansowanie przewidziano w dwustronnej umowie między UE a państwem trzecim (np. Health –NIH)

34 Horizon 2020 – zasady uczestnictwa 1. Jednolite zasady:  Dostosowane do całego cyklu badawczo-innowacyjnego  Obejmujące wszystkie programy badawcze i agencje finansujące  Spójne z innymi programami europejskimi 2. Jeden projekt – jeden poziom dofinansowania  Do 100% (dla projektów innowacyjnych – do 70%)  Koszty pośrednie – stały poziom –25% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich  Kwalifikowalny VAT 3. Proste kryteria oceny:  Doskonałość – Wpływ - Implementacja (dla ERC – TYLKO doskonałość) 4. Nowe formy finansowania nakierowane na innowacyjność  Przedkomercyjne zamówienia publiczne, nagrody motywacyjne (inducement prizes), dedykowane instrumenty finansowe

35 Horizon 2020 – zasady uczestnictwa 5. Współpraca międzynarodowa  Ułatwienie współpracy międzynarodowej  Zabezpieczenie interesów UE 6. Uproszczone zasady realizacji projektów  Szersza akceptacja zwykłych praktyk księgowych beneficjenta  ryczałt na koszty pośrednie,  brak wymogu rejestracji czasu pracy dla osób zatrudnionych wyłącznie do realizacji projektu, grant „output-based” 7. Mniej, lepiej przygotowanych kontroli i audytów  strategia w zakresie audytów nakierowana przede wszystkim na zapobieganie nadużyciom 8. Nowe zasady w zakresie prawa ochrony intelektualnej  elastyczne podejście do ochrony własności intelektualnej

36 Informacje: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

37 Jak uczestniczyć – etapy 1.Znajdź konkurs (participant portal, przeszukiwarka tematów, work programme 2.Poszukaj partnerów (konsorcjum, przyłączenie się do projektu) 3.Przygotuj projekt (elektroniczne wysłanie wniosków) Na każdym etapie pomagamy – Regionalny Punkt Kontaktowy

38 Eksperci Horyzontu 2020 Niezależni eksperci do oceny  wniosków w nowym programie,  samego programu,  polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej UE. Rejestracja w bazie ekspertów będzie trwała przez cały okres trwania programu Horyzont 2020 Oprócz najlepszych naukowców KE chce pozyskać specjalistów z innych sektorów, w tym biznesu i usług. Osoby, które były zarejestrowane jako eksperci do 7PR, mogą po aktualizacji swoich danych w bazie (dostęp przez Participant Portal) stać się ekspertami do H2020. http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2013&na=na- 221113

39 Po co nam Horyzont 2020……. Pozyskiwanie dofinansowania na badania Dostęp do najnowszych wyników badań, Szansa na realizację badań z najlepszymi zespołami Możliwość finansowania nowych etatów (praca dla doktorantów ) Pozyskanie punktów parametryzacyjnych (planowanie uzależnienia finansowania projektów z innych źródeł (NCBiR, NCN) od sukcesu jednostki, naukowca w Programach Ramowych) Wysoki prestiż naukowy

40 Granty na Granty Ogłoszenie konkursu: 5 czerwca 2014 Nabór ciągły: do 31 grudnia 2014 Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum (co najmniej 3 partnerów) w Horyzont 2020, Fundusz Badawczy Węgla i Stali, Euratom Pokrycie środków finansowych: 1. pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej – konieczność oceny eksperckiej 2. refundację kosztów przygotowania wniosku projektowego – wymagany treshold

41 Granty na Granty Kosztami kwalifikującymi się do finansowania są: 1)koszty przeprowadzenia dodatkowego rozpoznania w przedmiocie planowanego tematu wniosku projektowego (state of the art, zastrzeżenia patentowe, sprawdzenie innowacyjności) 2) koszty przygotowania (napisania) wniosku 3) koszty uczestnictwa wnioskodawcy w konferencjach - są to wyłącznie koszt opłaty wstępnej fee za udział do dwóch osób w maksymalnie dwóch konferencjach 4) koszty organizacji i spotkań roboczych konsorcjum są to m. in. koszty wynajmu sali, zakwaterowania, przejazdu, obsługi spotkań, druku materiałów informacyjnych

42 Granty na Granty Terminy składania: 1.Pokrycie planowanych kosztów – wniosek do MNiSW nie później niż na 90 dni przed data zamknięcia naboru wniosków projektowych 2.na refundację – 30 dni od daty otrzymania oceny merytorycznej Ocena -merytoryczna – Interdyscyplinarny zespół -Decyzja: 2 miesiące od dnia złożenia kompletnego wniosku

43 Usługi Regionalnego Punktu Kontaktowego Działania mentoringowe – Dopasowane do indywidualnych potrzeb, czasowe, wielotorowe działanie wspierające o charakterze informacyjno-konsultacyjno-szkoleniowym, którym zostaje objęty zespół/instytucja Konsultacje – dotyczące przygotowania wniosku, realizacji projektów z 7. programu, Horyzontu 2020 Szkolenia, dni informacyjne, warsztaty: www.transfer.edu.pl,

44 Najbliższe wydarzenia….. 01.12.2014 Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks – jak przygotować dobry wniosek? www.transfer.edu.pl

45 Zapraszamy do kontaktu Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska www.transfer.edu.pl/rpk ul. Warszawska 24 31-155 Kraków Budynek stołówki pok nr. 102 (1 piętro) aarmula@transfer.edu.pl tel: 0 12 628 25 88 fax: 0 12 632 47 95 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Anna Armuła Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Prezentacja przygotowana na podstawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google