Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych
Andrzej Majkowski informatyka +

2 REAKCJE ZOBOJĘTNIANIA I STRĄCANIA Robert Mojsa

3 POJĘCIE PH ROZTWORU pH to ujemny dziesiętny logarytm z wartości liczbowej stężenia jonów wodorowych obecnych w roztworze. pH nie ma więc konkretnej jednostki. pOH jest to ujemny dziesiętny logarytm z wartości liczbowej stężenia jonów wodorotlenowych obecnych w roztworze. Przy pH = 7, (roztwór obojętny) pH < 7, (roztwór kwaśny) pH > 7, (roztwór zasadowy)

4 POJĘCIE KWASU I ZASADY Kwas – substancja, która po wprowadzeniu do wody powoduje zwiększenie stężenia jonów wodorowych Zasada – substancja, która po wprowadzeniu do wody powoduje zwiększenie stężenia jonów wodorotlenowych

5 MIARECZKOWANIE ALKACYMETRYCZNE
Miareczkowanie alkacymetryczne (kwas zasada) ma na celu wyznaczenie stężenia kwasu (zasady) w badanym roztworze przez pomiar objętości roztworu odczynnika o znanym stężeniu, reagującego z badanym roztworem według stechiometrycznej reakcji przeniesienia protonu (reakcji zobojętniania).

6 KRZYWA MIARECZKOWANIA
Obrazem zmian zachodzących w roztworze podczas miareczkowania jest krzywa miareczkowania. Stanowi ona wykres w układzie współrzędnych prostokątnych, na którym na osi odciętych nanosi się objętość roztworu miareczkującego, a na osi rzędnych stężenie oznaczanych jonów (np. jonów wodorowych lub pH roztworu). Punkt końcowy (inaczej równoważnikowy) określa się graficznie na krzywej w następujący sposób: wykreśla się dwie równoległe styczne do krzywej miareczkowania przed i po punkcie przegięcia i prowadzi się przez środek między nimi trzecią równoległą, której punkt przecięcia z krzywą miareczkowania wyznacza na osi odciętych liczbę cm3 odpowiadającą punktowi równoważnikowemu (PR) miareczkowania.

7 FILM – REAKCJE ZOBOJĘTNIANIA (MIARECZKOWANIE ALKACYMETRYCZNE)

8 KREŚLENIE KRZYWEJ MIARECZKOWANIA
ZADANIE 1 Na podstawie przedstawionych na obejrzanym filmie wzorów na pH roztworu w określonym momencie miareczkowania wykreśl krzywą miareczkowania. Na jej postawie wyznacz punkt końcowy miareczkowania. Skorzystaj z programu Excel. Stężenia HCl i NaOH oraz objętość HCl są takie same jak na filmie. Obliczenia wykonaj dla następujących objętości NaOH (w ml): 0, 10, 20, 30, 40, 49, 49.5, 49.9, 50, 50.1, 50.5, 51, 55, 60, 70, 80, 90.

9 PRACA W GRUPACH ZADANIE 2
Uczniowie dzielą się na 6 grup (każda po ok. 4-5 osób) i w zespołach przygotowują odpowiednią animację przy pomocy darmowego programu: Plastic Animation Paper 4.0 (http://www.dobreprogramy.pl/Plastic-Animation-Paper,Program,Windows,19555.html) Uczniowie sami przygotowują animację analogiczną do wcześniej zaprezentowanej tzn. do 50 cm3 roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/dm3 wlewają z biurety roztwór zasady sodowej o stężeniu 0,1 mol/dm3. Tym razem jednak używają innych wskaźników, które w zależności od pH (czyli odpowiednio przeliczonej objętości roztworu NaOH) zmieniają swoją barwę (zmiany barw w zależności od pH są podane na rysunku poniżej.) Uczniowie mają za zadanie dokładnie przeliczyć objętość NaOH, przy której zachodzi zmiana barw roztworu oraz przygotować animację pokazującą ten proces.

10 PRACA W GRUPACH C.D. Podział na grupy: Grupa 1 – Zieleń malachitowa:
Zakres zmian barwy: pH =0,2 – 1,9 oraz pH = 11,3 – 13,0 Grupa 2 – Błękit tymolowy: Zakres zmian barwy: pH = 1,2 – 2,8 oraz pH = 8,0 – 9,6 Grupa 3 – Błękit bromotymolowy: Zakres zmian barwy: pH = 6,0 – 7,6 Grupa 4 – lakmus: Zakres zmian barwy: pH = 4,5 – 8.3 Grupa 5 – czerwień krezolowa: Zakres zmian barwy: pH = 7,1 – 8,8 Grupa 6 – czerwień metylowa: Zakres zmian barwy: pH = 4,5 – 6,2

11 WSKAŹNIKI Zakres zmiany barwy wskaźników:

12 REAKCJE STRĄCANIA Reakcje strącania są przykładem reakcji jonowych. Polegają one na zmieszaniu ze sobą dwóch roztworów dobrze rozpuszczalnych substancji (np. soli i zasady lub dwóch soli), w wyniku której uzyskujemy substancję trudno rozpuszczalną (osad) oraz inną dobrze rozpuszczalną (pozostającą w roztworze). Zmieszanie ze sobą roztworów soli azotanu (V) srebra i chlorku sodu prowadzi do wytrącenia trudno rozpuszczalnej soli AgCl. Przemianę można ująć równaniami cząsteczkowymi i jonowymi:

13 ILOCZYN JONOWY Dodanie do wody destylowanej czystego AgCl prowadzi do powstania stanu równowagi opisanej równaniem: Stała równowagi może być wyrażona wzorem poniżej, w którym nawiasy kwadratowe oznaczają wartości liczbowe stężeń jonów lub cząsteczek niezdysocjowanych. Wobec stałości stężenia w mianowniku w stałej temperaturze wzór upraszcza się do postaci: nosi nazwę iloczynu rozpuszczalności

14 FILM – BADANIE PRZEWODNICTWA ELEKTRYCZNEGO

15 FILM – KOLEJNOŚĆ STRĄCANIA OSADÓW

16 ZADANIA ZADANIE 3 Po obejrzeniu filmu wyjaśnijcie przebiegające zjawiska w oparciu o wartości iloczynów rozpuszczalności AgCl i Ag2CrO4. Zapiszcie równania zachodzących reakcji. Potrzebne informacje znajdźcie na stronie internetowej: _rozpuszczalnosci

17 ZADANIE ZADANIE 4 Na podstawie wartości iloczynów rozpuszczalność AgI (KSOAgI = 1,5 · 10-16) i AgCl (KSOAgCl = 1,2 · 10-10) ustal, który związek wytrąci się jako pierwszy z mieszaniny równych ilości KI oraz NaCl, do której kroplami dodawano roztwór azotanu (V) srebra.

18 PRACA DOMOWA – MAPA POJĘCIOWA
Korzystając z darmowego programu Freemind wykonaj mapę pamięciową np. w szeregu: AgI → żółty osad → z czego powstaje (reakcja strącania) → warunek wytrącenia się osadu (przekroczenie iloczynu rozpuszczalności)→ jak rozpuścić ten osad → właściwości tego związku (rozkład pod wpływem kwantów światła) → produkty rozkładu → zastosowanie itd. Potrzebne informacje wyszukajcie w Internecie. Podobne mapy pojęciowe przygotujcie dla związków: AgCl, Ag2CrO4, BaSO4.

19


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google