Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka fiskalna gminy Bukowno

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka fiskalna gminy Bukowno"— Zapis prezentacji:

1 Polityka fiskalna gminy Bukowno
jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta. Bukowno, 24 września 2014r.

2 art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno. Zadania własne gminy art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U j.t.)

3 Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno.
Art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U j.t.) Art ZASPOKAJANIE ZBIOROWYCH POTRZEB WSPÓLNOTY należy do zadań własnych gminy. W szczególności ZADANIA WŁASNE obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 3a) działalności w zakresie telekomunikacji; 4) lokalnego transportu zbiorowego; 5) ochrony zdrowia; 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 8) edukacji publicznej; 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

4 Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno.
Art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U j.t.) 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 11) targowisk i hal targowych; 12) zieleni gminnej i zadrzewień; 13) cmentarzy gminnych; 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 18) promocji gminy; 19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.); 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

5 Dochody własne gminy. art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno. Dochody własne gminy. art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U j.t.)

6 Art. 3. 1. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:
Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno. Art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U j.t.) Art Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: 1) dochody własne; 2) subwencja ogólna; 3) dotacje celowe z budżetu państwa. 2. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. 3. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być: 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi; 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej; 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

7 d) od środków transportowych,
Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno. Art Źródłami dochodów własnych gminy są: 1) wpływy z podatków: a) od nieruchomości, b) rolnego, c) leśnego, d) od środków transportowych, e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, f) (uchylona), g) od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych; (…)

8 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:
Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH: ciągnik siodłowy lub balastowy - dwie osie powyżej 36t - zawieszenie pneumatyczne

9 Podatek od nieruchomości – budynki zw. z dział. gosp.
Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno. Podatek od nieruchomości – budynki zw. z dział. gosp. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Stawka Bukowno 16,50 17,50 17,70 18,00 18,30 18,90 19,30 19,65 Stawka Min. Fin. 18,43 18,60 19,01 19,81 20,51 21,05 21,94 22,82 23,03 % wzrostu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Stawka Bukowno 0% 5% 3% 2% Stawka Min. Fin. 1% 4% Stawka Bukowno 19% Stawka Min. Fin. 25%

10 Podatek od nieruchomości – budynki zw. z dział. gosp.
Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno. Podatek od nieruchomości – budynki zw. z dział. gosp. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Stawka Bukowno 16,50 17,50 17,70 18,00 18,30 18,90 19,30 19,65 Stawka Min. Fin. 18,43 18,60 19,01 19,81 20,51 21,05 21,94 22,82 23,03 % wzrostu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Stawka Bukowno 0% 5% 3% 2% Stawka Min. Fin. 1% 4% 12 listopada 2006 r. Wybory samorządowe Stawka Bukowno 19% Stawka Min. Fin. 25% 15 września 2008 r. Upadek Lehman Brothers

11 Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno.

12 Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno.

13 Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno.

14 Podatek od nieruchomości – grunty zw. z dział. gosp.
Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno. Podatek od nieruchomości – grunty zw. z dział. gosp. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Stawka Bukowno 0,65 0,68 0,70 0,72 0,74 0,78 0,80 0,82 Stawka Min. Fin. 0,69 0,71 0,77 0,8 0,84 0,88 0,89 % wzrostu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Stawka Bukowno 0% 5% 3% 2% Stawka Min. Fin. 1% 4% Stawka Bukowno 26% Stawka Min. Fin. 31%

15 Podatek od nieruchomości – grunty zw. z dział. gosp.
Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno. Podatek od nieruchomości – grunty zw. z dział. gosp. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Stawka Bukowno 0,65 0,68 0,70 0,72 0,74 0,78 0,80 0,82 Stawka Min. Fin. 0,69 0,71 0,77 0,8 0,84 0,88 0,89 % wzrostu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Stawka Bukowno 0% 5% 3% 2% Stawka Min. Fin. 1% 4% 12 listopada 2006 r. Wybory samorządowe Stawka Bukowno 26% Stawka Min. Fin. 31% 15 września 2008 r. Upadek Lehman Brothers

16 Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno.

17 Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno.

18 Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno.

19 Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno.
Podatek od środków transportowych – ciągnik siodłowy lub balastowy dwie osie powyżej 36t – zawieszenie pneumatyczne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Stawka Bukowno 1480,00 1500,00 1530,00 1570,00 1590,00 1650,00 1680,00 1697,00 Stawka Min. Fin. 2505,15 2527,70 2583,31 2691,81 2786,03 2858,47 2978,53 3097,68 3138,05 % wzrostu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Stawka Bukowno 0% 1% 2% 3% 4% Stawka Min. Fin. Stawka Bukowno 15% Stawka Min. Fin. 25%

20 Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno.
Podatek od środków transportowych – ciągnik siodłowy lub balastowy dwie osie powyżej 36t – zawieszenie pneumatyczne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Stawka Bukowno 1480,00 1500,00 1530,00 1570,00 1590,00 1650,00 1680,00 1697,00 Stawka Min. Fin. 2505,15 2527,70 2583,31 2691,81 2786,03 2858,47 2978,53 3097,68 3138,05 % wzrostu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Stawka Bukowno 0% 1% 2% 3% 4% Stawka Min. Fin. Stawka Bukowno 15% Stawka Min. Fin. 25%

21 Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno.

22 Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno.

23 Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno.

24 Pomoc „de minimis” dla przedsiębiorców
Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno. Pomoc „de minimis” dla przedsiębiorców zwolnienia gruntów, budynków lub budowli z podatku od nieruchomości w związku z inwestycją, w wyniku której utworzone zostały nowe miejsca pracy.

25 Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno.
Uchwała Nr LII/340/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 17 lipca 2002r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości Uchwała XXXII/184/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Miasta Bukowno, stanowiących pomoc de minimis Uchwała Nr XLIX/323/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw na terenie Miasta Bukowno, stanowiących pomoc de minimis

26 Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno.
Udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr LII/340/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 17 lipca 2002r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości. Ulgi udzielono w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy na okres 5 lat w 100% wymiaru podatku. Spółka zatrudniła powyżej 100 pracowników w przeliczeniu na pełny etat.

27 Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno.
Udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/184/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008r. Ulgi udzielono w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy na okres 6 miesięcy w 100% wymiaru podatku. Spółka utworzyła co najmniej 5 nowych miejsc pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

28 Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno.
Sprzyjając rozwojowi przedsiębiorczości oraz kierując się potrzebą zmniejszenia bezrobocia poprzez uruchomienie aktywnych form jego zwalczania, zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (DZ. Urz. UE L 352/1 z 24 grudnia 2013r.). Uchwała Nr XLIX/323/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw na terenie Miasta Bukowno, stanowiących pomoc de minimis

29 Mechanizm udzielania pomocy de minimis.
Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno. Mechanizm udzielania pomocy de minimis. Przedsiębiorcy, który w związku z nową inwestycją utworzy nowe miejsca pracy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres: 1 roku - jeśli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 lat - jeśli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 11 nowych miejsc pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, 3 lat - jeśli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 21 nowych miejsc pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, 5 lat - jeśli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 51 nowych miejsc pracy w pełnym wymiarze czasu pracy,

30 Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno.
Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje, jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia.

31 pod nowe, dodatkowe miejsca pracy,
Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno. Przez nową inwestycję należy rozumieć: wybudowanie, rozbudowę lub modernizację albo nabycie budynków i budowli pod nowe, dodatkowe miejsca pracy, przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej (określonej we wpisie do KRS lub we wpisie do CEIDG) po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

32 nie może przekroczyć kwoty 200 000 euro brutto,
Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno. Wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy na podstawie uchwały wraz z wartością pomocy de minimis udzielonej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie 3 kolejnych lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty euro brutto, a dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego towarów euro brutto.

33 Podsumowanie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Bukowno:
Polityka fiskalna gminy jako instrument stymulujący atrakcyjność inwestycyjną miasta Bukowno. Podsumowanie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Bukowno: stabilna i przewidywalna polityka podatkowa podatkowe zachęty proinwestycyjne atrakcyjne i uzbrojone tereny inwestycyjne Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uwzględniający potrzeby przedsiębiorców.

34 Dziękujemy za uwagę. Bukowno, 24 września 2014r.


Pobierz ppt "Polityka fiskalna gminy Bukowno"

Podobne prezentacje


Reklamy Google