Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo Publiczne Gospodarcze SSA III

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo Publiczne Gospodarcze SSA III"— Zapis prezentacji:

1 Prawo Publiczne Gospodarcze SSA III
Rejestry przedsiębiorców: I Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej II Krajowy Rejestr Sądowy

2 Legalizacja działalności gospodarczej
Zgodnie z fundamentalną zasadą wolności gospodarczej podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego, z zachowanie warunków określonych przepisami prawa. Jeden z tych warunków określonych przepisami prawa wyraża się w zasadzie, iż przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru, co oznacza obowiązek legalizacji działalności gospodarczej. W obecnym systemie prawnym istnieje dualizm rejestrów polegający na tym, że osoby fizyczne podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, natomiast osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej ale posiadające zdolność prawną podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

3 Wyjątek od zasady podejmowania działalności gospodarczej dopiero po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru dotyczy osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą niewymagającą uzyskania koncesji, zezwolenia oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej, a także spółek kapitałowych w organizacji. Podjęcie i wykonywania działalności gospodarczej bez uzyskania wpisu do CEIDG jest naruszeniem i powoduje odpowiedzialność publiczno-prawną (odpowiedzialność karno-prawna zagrożona karą ograniczenia wolności lub grzywną – art. 60(1) kodeks wykroczeń). Brak wpisu do CEIDG czy też do rejestru działalności regulowanej albo też prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji lub zezwolenia nie m jednak wpływu na ważność czynności prawnych dokonanych w ramach tej działalności gospodarczej.

4 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i jej zadania
Od 1 lipca 2011r. Minister właściwy ds. Gospodarki prowadzi CEIDG w systemie teleinformatycznym (portal: Zgodnie z art. 23 ust. 3 u.s.d.g. zadaniami CEIDG są: 1/ ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi; 2/ udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w tej ustawie; 3/ umożliwienie wglądu do danych udostępnianych bezpłatnie przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego; 4/ umożliwienie ustalenia zakresu i terminu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu; Zasadą jest wpis na wniosek osoby zainteresowanej; wpis z urzędu tylko wtedy, gdy przepis szczególny tak stanowi; Dane podlegające wpisowi – art. 25 u.s.d.g.

5 Co oznacza zintegrowany wniosek o wpis do CEIDG?
Wniosek o wpis do CEIDG jest wnioskiem zintegrowanym; Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG stanowi żądanie: 1/ wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON); 2/ zgłoszeni identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; 3/ zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów systemu ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczeni rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników; 4/ przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej.

6 Co oznacza zintegrowany wniosek o wpis do CEIDG?
Wraz w wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby której wniosek dotyczy – zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu, oraz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi – pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 25 ust. 7 u.s.d.g.)

7 Forma wniosku o wpis do CEIDG
I. Forma elektroniczna Formularz w formie elektronicznej dostępny m.in. na portalu CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki, za pośrednictwem ePUAP (art. 26 u.s.d.g.); Opatrzony m.in. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym ePUAP. II. Forma pisemna Składany na formularzu zgodnym z formularzem elektronicznym w urzędzie gminy wybranym przez przedsiębiorcę osobiście bądź też listem poleconym Organ gminy przekształca otrzymany w wersji papierowej wniosek w formę dokumentu elektronicznego (przesyłając go do CEIDG nie później niż w następnym dniu roboczym po otrzymaniu wniosku) WNIOSKI O WPIS SĄ WOLNE OD OPŁAT

8 Na czym polega wpis do CEIDG?
Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi; Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG; Wpisem do CEIDG jest również zmiana wpisu; Jeśli dane wpisane do CEIDG na wniosek osoby fizycznej ulegną zmianie – na przedsiębiorcy ciąży obowiązek złożenia wniosku o zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia w którym nastąpiło zdarzenie uzasadniające zmianę

9 Dane, które podlegają wpisowi do CEIDG z urzędu
Informacje o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych przez osobę fizyczną i ustanowienia dla niej kuratora lub opiekuna, do zgłoszenia których obowiązany jest opiekun lub kurator; Informacje o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej, o zmianie trybu postępowania z upadłości układowej na likwidacyjną i zakończeniu tego postępowania, do zgłoszenia których zobowiązany jest sąd upadłościowy; Informacje o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową, do zgłoszenia której zobowiązana jest Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego; Informacje o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania zwodu przez przedsiębiorcę. Jeżeli wykonywanie takie podlega wpisowi do CEIDG, prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, do zgłoszenia których zobowiązany jest Krajowy Rejestr Karny lub organ orzekający o tych zakazach.

10 Wykreślenie wpisu w CEIDG
na wniosek Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej; z urzędu Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej Ministra Gospodarki w przypadku: - gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę; - wpisania do rejestru jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia przedsiębiorcy; - stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej; - niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia działalności - utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 13 ust. 1 albo ust 2 ustawy o s.d.g.; - gdy został dokonany z naruszeniem prawa.

11 ZASADA JAWNOŚCI CEIDG Zasadę jawności CEIDG możemy rozpatrywać jako: Zasadę jawności formalnej – oznacza, że każdemu przysługuje prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Zasada jawności materialnej : -domniemanie prawdziwości danych wpisanych do CEIDG; -domniemanie prawdziwości danych i informacji udostępnianych przez CEIDG.

12 Krajowy Rejestr Sądowy
ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym KRS jest jednym z rejestrów publicznych zawierającym niezbędne dane o podmiotach podlegających obowiązkowemu wpisowi do tego rejestru Prowadzony w systemie teleinformatycznym przez sądy rejestrowe, którymi są sądy rejonowe (sądy gospodarcze) KRS składa się z: - rejestru przedsiębiorców (I grupa – podmioty uznane z mocy ustawy za przedsiębiorców, II grupa – podmioty, które wyraziły zamiar podjęcia działalności gospodarczej) - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych, i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, - rejestru dłużników niewypłacalnych.

13 Rejestr stowarzyszeń, organizacji społecznych, zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Podmioty, które ze swej istoty nie są przedsiębiorcami, ale tworzone są dla realizacji innych celów; Wpis ma charakter konstytutywny; Niektóre z tych podmiotów korzystając z wolności gospodarczej podejmują działalność gospodarczą (dodatkowy wpis do rejestru przedsiębiorców pod tym samym numerem ewidencyjnym).

14 Rejestr dłużników niewypłacalnych
Wpis z urzędu: - dłużnicy niewypłacalni (osoby fizyczne wykonywujące działalność gospodarczą, wspólnicy ponoszący odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki); -osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, p.p., lub spółdzielni. Wpis na wniosek: - dłużnicy (osoby fizyczne), wobec których został wystawiony tytuł wykonawczy i który w terminie 30 dni od daty wezwania i do spełnienia świadczenia nie zapłacili należności stwierdzonej tytułem wykonawczym

15 Zasada jawności Krajowego Rejestru Sądowego
Zasada jawności formalnej oznacza, że każdy ma prawo dostępu do danych w nim zawartych, za pośrednictwem Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego; Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia w systemie teleinformatycznym informacje o podmiotach wpisanych do KRS; Wpisy do KRS podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (jawność formalna poszerzona); Domniemanie prawdziwości wpisu i nieistnienia danych niewpisanych - domniemanie prawne wzruszalne – art. 14 ustawy o KRS; Domniemanie powszechnej znajomości wpisu - nikt nie może zasłaniać się nieznajomością wpisu – art 15 i 16 ustawy o KRS

16 Domniemanie powszechnej znajomości wpisu do KRS
Jeżeli wpis podlegał ogłoszeniu w MSiG to zasadą jest, że nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów, jednak w odniesieniu do czynności dokonanych w okresie 16 dni od ogłoszenia nie można powoływać się wobec osoby trzeciej na wpis, jeżeli ta udowodni, że nie mogła o nim wiedzieć. W przypadku rozbieżności między wpisem a treścią ogłoszenia osoba trzecia może powoływać się na treść ogłoszenia, chyba że podmiot wpisany udowodni, że osoba trzecia wiedziała o treści wpisu. Jeżeli wpis nie podlega ogłoszeniu to nikt nie może zasłaniać się nieznajomością wpisu, chyba, że mimo zachowania należytej staranności nie mógł o wpisie wiedzieć.

17 Warunki formalne dokonywania wpisu do KRS
wniosek składany na urzędowym formularzu; wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej; wraz z wnioskiem (bez wzywania) wnioskodawca uiszcza opłatę sądową (a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu w MSiG także opłatę za ogłoszenie); wniosek o wpis powinien być rozpoznawany w terminie 7 dni od daty jego złożenia; w toku postępowania wniosek podlega weryfikacji pod kątem jego zgodności z prawem co do formy i treści;

18 Warunki formalne dokonywania wpisu do KRS
w wyniku rozpatrzenia wniosku sąd rejestrowy wydaje postanowienie o wpisie lub o odmowie wpisu; postanowienie podlega niezwłocznemu wykonaniu, które polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w jego treści.; wpis to również wykreślenie danych zawartych w rejestrze; wpis jest dokonany z chwilą zamieszczeni danych w rejestrze przedsiębiorców; wpis do rejestru przedsiębiorców jest czynnością materialno-techniczną (ma określone skutki prawne ).

19 Dane podlegające ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców
Dział I – dane identyfikujące przedsiębiorców. Dział II – dane dot. wspólników uprawnionych do reprezentowania (spółki osobowe) lub organu wchodzących w jego skład. Dział III – dane dot. przedmiotu działalności Polskiej Klasyfikacji Danych (PKD) oraz wzmiankę o złożeniu sprawozdania finansowego. Dział IV – dane o zaległościach podatkowych i celnych, zaległościach wobec ZUS. Dział V – dane o powołaniu i odwołaniu kuratora. Dział VI – dane o otwarciu i zamknięciu likwidacji, rozwiązaniu i unieważnieniu spółki, połączeniu, podziale albo przekształceniu oraz o osobie likwidatora i sposobie reprezentacji, ustanowieniu zarządcy i zarządu komisarycznego, wszczęciu postępowania naprawczego albo ogłoszeniu upadłości, zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

20 Zmiana stanu prawnego Od 1 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Procedura „jednego okienka” do 1 grudnia 2014r. W ramach tej procedury wnioskodawca zakładający spółkę (lub dokonujący zmian w KRS) składa obecnie do sądu rejestrowego obok formularzy KRS także formularze i dokumenty przeznaczone dla urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz ZUS. Sąd po dokonaniu rejestracji przekazuje pozostałe formularze i dokumenty do właściwych urzędów, a te nadają numery NIP i REGON, oraz dokonują rejestracji płatnika w ZUS.

21 Zmiana stanu prawnego Procedura „jednego okienka” od 1 grudnia 2014r.
Zakłada składanie przez wnioskodawcę do sądu rejestrowego jedynie stosownego formularza KRS wraz z koniecznymi dokumentami. Na podstawie danych zawartych w tym formularzu i załączonych dokumentów sąd dokona rejestracji w KRS i automatycznie zostaną nadane i zamieszczone w KRS identyfikator podatkowy NIP i numer identyfikacyjny REGON spółki, zaś do ZUS zostanie przesłane elektronicznie zgłoszenie płatnika składek. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu pełnej integracji systemu teleinformatycznego KRS z podobnymi systemami właściwych urzędów, w szczególności zaś z Centralnym Rejestrem Podmiotów – Krajową Ewidencją Podatników. Dane będą przesyłane między tymi systemami automatycznie. Dzięki temu dane złożone do sądu wraz z wnioskiem o wpis do KRS, trafią do właściwych rejestrów urzędowych. Wnioskodawca wraz z postanowieniem sądu o wpisie do KRS otrzyma również zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON.

22 Zmiana stanu prawnego Dane, których podania wymagają obecnie urzędy w celu nadania NIP i REGON czy rejestracji płatnika w ZUS (takie jak np. numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie spółek, przewidywanej liczbie pracowników czy też szczegółowe dane kontaktowe), spółka będzie musiała podać, ale będzie mogła to zrobić już po rozpoczęciu działalności – w terminie 21 dni od rejestracji w KRS. Dane te będą podawane w ramach jednego formularza, który spółka będzie składała we właściwym urzędzie skarbowym. Przekazane urzędowi dane trafią do KEP, skąd zostaną przesłane automatycznie do systemów teleinformatycznych ZUS i GUS. spółki będą podawały podczas rejestracji maksymalnie dziesięć kodów PKD, wskazując przy tym jeden kod PKD, który będzie najlepiej charakteryzował wiodącą działalność przez nie prowadzoną. Powyższe nie będzie oznaczać, iż spółka będzie musiała ograniczyć się w swojej działalności do tych dziesięciu kodów PKD – będzie mogła również prowadzić działalność w oparciu o pozostałe kody PKD (w dowolnej ilości) wskazane w umowie spółki.


Pobierz ppt "Prawo Publiczne Gospodarcze SSA III"

Podobne prezentacje


Reklamy Google