Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO w mediach publicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO w mediach publicznych."— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO w mediach publicznych

2 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (Dz. U. z dnia 30 maja 2011 r.)

3 § 2. 1. Audycje informujące o nieodpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego rozpowszechniane są w: 1) jednym z wybranych przez spółkę "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna" programie ogólnokrajowym, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji; 2) programach regionalnych spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna"; 3) jednym z wybranych przez spółkę "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" programie ogólnokrajowym; 4) programach regionalnych spółek publicznej radiofonii regionalnej.

4 § 2. 2. Spółka "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółka "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółki publicznej radiofonii regionalnej, zwane dalej "jednostkami publicznej radiofonii i telewizji", w audycjach, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek uwzględniać różnorodność zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz ich znaczenie dla społeczności.

5 § 2. 3. Czas rozpowszechniania audycji, o których mowa w ust. 1, wynosi dla: 1) audycji przygotowywanych przez jednostkę publicznej radiofonii i telewizji, w szczególności w formach: audycji informacyjnych, publicystycznych i dokumentalnych - nie mniej niż 30 minut w ciągu tygodnia;

6 § 2. 3. Czas rozpowszechniania audycji, o których mowa w ust. 1, wynosi dla: 2) audycji przygotowywanych przez jednostkę publicznej radiofonii i telewizji informujących o możliwości i zasadach przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego rozpowszechnianych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia - nie mniej niż 6 minut w dobowym czasie nadawania,

7 § 2. 3. Czas rozpowszechniania audycji, o których mowa w ust. 1, wynosi dla: 3) audycji prezentujących kampanie społeczne, dostarczonych jednostce publicznej radiofonii i telewizji przez organizacje pożytku publicznego - nie mniej niż 9 minut w dobowym czasie nadawania

8 § 4. 1. Audycje, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2, są przygotowywane przez jednostkę publicznej radiofonii i telewizji w konsultacji z organizacjami pożytku publicznego. 2. Ustalanie szczegółowych zasad przygotowania oraz rozpowszechniania audycji, o których mowa w § 2 ust. 3, w szczególności kryteriów podziału czasu rozpowszechniania audycji między organizacje pożytku publicznego prowadzące nieodpłatną działalność pożytku publicznego, dokonywane jest przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji po konsultacji z przedstawicielami wskazanymi przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.

9 Wymogi dotyczące audycji prezentujących kampanie społeczne, dostarczonych jednostce publicznej radiofonii i telewizji przez organizacje pożytku publicznego Treść audycji prezentujących kampanie społeczne musi być zgodna z prawem i zadaniami mediów publicznych określonymi w art. 21 Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

10 Wymogi dotyczące audycji prezentujących kampanie społeczne, dostarczonych jednostce publicznej radiofonii i telewizji przez organizacje pożytku publicznego W treści audycji prezentujących kampanie społeczne nie można: 1) propagować działań sprzecznych z prawem i polską racją stanu; 2) propagować postaw i poglądów sprzecznych z dobrymi obyczajami i dobrem społecznym, w szczególności treści dyskryminujących ze względu na cechy prawnie chronione (rasę, płeć, narodowość, religię czy orientację seksualną);

11 Wymogi dotyczące audycji prezentujących kampanie społeczne, dostarczonych jednostce publicznej radiofonii i telewizji przez organizacje pożytku publicznego W treści audycji prezentujących kampanie społeczne nie można: 3) sprzyjać zachowaniom grożącym zdrowiu i bezpieczeństwu; 4) sprzyjać zachowaniom zagrażającym środowisku naturalnemu; 5) naruszać obowiązku szanowania przekonań religijnych odbiorców, a zwłaszcza chrześcijańskiego systemu wartości;

12 Wymogi dotyczące audycji prezentujących kampanie społeczne, dostarczonych jednostce publicznej radiofonii i telewizji przez organizacje pożytku publicznego W treści audycji prezentujących kampanie społeczne nie można: 6) nawoływać do nienawiści lub przemocy na tle wyznaniowym, rasowym czyetnicznym, 7) nadużywać wizerunku dzieci, osób starszych i chorych.

13 Wymogi dotyczące audycji prezentujących kampanie społeczne, dostarczonych jednostce publicznej radiofonii i telewizji przez organizacje pożytku publicznego Treści audycji prezentujących kampanie społeczne nie mogą zawierać: 1) logotypów oraz nazw podmiotów innych niż organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego lub logotypu kampanii społecznej, 2) logotypów sponsorów, ani treści noszących znamiona przekazu reklamowego, 3) treści o zbiórce SMS czy innych zbiórkach, numerach kont bankowych, numerach

14 Wymogi dotyczące audycji prezentujących kampanie społeczne, dostarczonych jednostce publicznej radiofonii i telewizji przez organizacje pożytku publicznego Audycje prezentujące kampanie społeczne z informacjami o zbiórkach pieniężnych za pomocą sms -ów, infolinii itp. mogą być rozpowszechniane w wyjątkowych sytuacjach; audycje te mogą zawierać logotypy operatorów udostępniających nieodpłatnie swoje usługi na cele zbiórki publicznej pod warunkiem umieszczenia informacji, iż całkowity dochód z akcji sms przeznaczony jest na cele kampanii społecznej

15 Audycje prezentujące kampanie społeczne, dostarczonych jednostce publicznej radiofonii i telewizji przez organizacje pożytku publicznego

16 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 77 40 13 224 77 402 17 41


Pobierz ppt "ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO w mediach publicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google