Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samorząd zawodowy lekarzy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samorząd zawodowy lekarzy"— Zapis prezentacji:

1 Samorząd zawodowy lekarzy
Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Samorząd zawodowy lekarzy Marzena Henyk Agata Lura Poznań 2012

2 Samorząd zawodowy lekarzy
Lekarz zamierzający wykonywać zawód, któremu okręgowa rada lekarska przyznała prawo wykonywania zawodu, zostaje równocześnie wpisany na listę właściwej izby. Członkowie izb stanowią samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów.

3 Podstawa prawna Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich

4 Samorząd zawodowy lekarzy
Samorząd lekarzy jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom ustawy. Jednostkami organizacyjnymi samorządu lekarzy posiadającymi osobowość prawną są: okręgowe izby lekarskie i Naczelna Izba Lekarska.

5 Organy okręgowej izby lekarskiej
Art ) okręgowy zjazd lekarzy; 2) okręgowa rada lekarska; 3) okręgowa komisja rewizyjna; 4) okręgowy sąd lekarski; 5) okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.

6 Organy okręgowej izby lekarskiej
Ad. 1) okręgowy zjazd lekarzy: jest najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej. Uczestniczą w nim delegaci wybierani na zebraniach zwołanych w poszczególnych rejonach. Podział izby na rejony wyborcze ustala okręgowa izba lekarska. Mandat delegata trwa 4 lata. Okręgowy zjazd lekarzy zwołuje co roku okręgowa rada lekarska .

7 Organy okręgowej izby lekarskiej
Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy zwołuje okręgowa rada lekarska: - z własnej inicjatywy - na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej - na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej - na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby lekarskiej Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

8 Organy okręgowej izby lekarskiej
Okręgowy zjazd lekarzy w szczególności: podejmuje uchwały w sprawach objętych zakresem działania izby ustala zasady gospodarki finansowej oraz uchwala budżet izby rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania pozostałych organów okręgowej izby lekarskiej ustala organizację organów izby, tryb ich działania oraz liczbę członków organów izb

9 Organy okręgowej izby lekarskiej
Ad. 2) okręgowa rada lekarska: wybiera spośród swoich członków prezydium, którego skład stanowią: prezes, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie prezydium. Okręgowa rada lekarska kieruje działalnością okręgowej izby lekarskiej w okresie między okręgowymi zjazdami lekarzy.

10 Organy okręgowej izby lekarskiej
Okręgowa rada lekarska w szczególności: przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza prowadzi okręgowy rejestr lekarzy wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską sporządza sprawozdania z wykonania budżetu

11 Organy okręgowej izby lekarskiej
Ad. 3) okręgowa komisja rewizyjna: dokonuje spośród swoich członków wyboru przewodniczącego i jego zastępców. Okręgowa komisja rewizyjna: kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy

12 Organy okręgowej izby lekarskiej
składa wniosek o udzielenie absolutorium okręgowej radzie lekarskiej

13 Organy okręgowej izby lekarskiej
Ad. 4) okręgowy sąd lekarski: dokonuje spośród swoich członków wyboru przewodniczącego oraz jego zastępców. Okręgowy sąd lekarski m. in.: rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy

14 Organy okręgowej izby lekarskiej
Ad. 5) okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej: wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami izby której jest rzecznikiem sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi

15 Organy Naczelnej Izby Lekarskiej
Art ) Krajowy Zjazd Lekarzy; 2) Naczelna Rada Lekarska; 3) Naczelna Komisja Rewizyjna; 4) Naczelny Sąd Lekarski; 5) Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

16 Organy Naczelnej Izby Lekarskiej
Ad. 1) Krajowy Zjazd Lekarzy: jest najwyższą władzą samorządu lekarzy. Uczestniczą w nim delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy oraz z głosem doradczym członkowie ustępujących organów Naczelnej Izby Lekarskiej. Krajowy zjazd lekarzy zwołuje Naczelna Rada Lekarska co 4 lata.

17 Organy Naczelnej Izby Lekarskiej
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy zwołuje Naczelna Rada Lekarska: - z własnej inicjatywy - na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej - na wniosek co najmniej 1/3 okręgowych rad lekarskich Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy obraduje nad sprawami dla których został zwołany.

18 Organy Naczelnej Izby Lekarskiej
Krajowy Zjazd Lekarzy w szczególności: ustanawia zasady etyki lekarskiej uchwala program działalności samorządu lekarzy rozpatruje i zatwierdza sprawozdania pozostałych organów Naczelnej Izby Lekarskiej uchwala regulaminy naczelnych organów Izby ustala zasady podziału składki członkowskiej

19 Organy Naczelnej Izby Lekarskiej
Ad. 2) Naczelna Rada Lekarska: wybiera spośród swoich członków Prezydium, którego skład stanowią: Prezes, wiceprezesi, skarbnik i członkowie Prezydium. Naczelna Rada Lekarska kieruje działalnością Naczelnej Izby Lekarskiej w okresie między Krajowymi Zjazdami Lekarzy.

20 Organy Naczelnej Izby Lekarskiej
Naczelna Rada Lekarska w szczególności: wykonuje uchwały Krajowego Zjazdu Lekarzy czuwa nad prawidłową realizacją zadań samorządu lekarzy uchwala zasady gospodarki finansowej samorządu lekarzy rozpatruje odwołania od uchwał okręgowych rad lekarskich prowadzi Centralny Rejestr Lekarzy RP

21 Organy Naczelnej Izby Lekarskiej
Ad. 3) Naczelna Komisja Rewizyjna: kontroluje finansową i gospodarczą działalność Naczelnej Izby Lekarskiej przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej Krajowemu Zjazdowi Lekarzy sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych składa wniosek o udzielenie absolutorium Naczelnej Radzie lekarskiej

22 Organy Naczelnej Izby Lekarskiej
Ad. 4) Naczelny Sąd Lekarski: rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów do organów i w organach izb lekarskich przedstawia corocznie Naczelnej Radzie Lekarskiej informację o swojej działalności

23 Organy Naczelnej Izby Lekarskiej
Ad. 5) Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej: prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy sprawuje funkcje oskarżyciela przed sądami lekarskimi sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników

24 Prawa członków samorządu lekarskiego
Art. 9. Członkowie izb lekarskich mają prawo: 1) wybierać i być wybieranymi do organów izb lekarskich; 2) być informowanymi o działalności izb lekarskich;

25 Prawa członków samorządu lekarskiego
3) korzystać: a) z pomocy izb lekarskich w zakresie doskonalenia zawodowego, b) z pomocy izb lekarskich w zakresie ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu lekarza,

26 Prawa członków samorządu lekarskiego
c) z ochrony i pomocy prawnej organów izb lekarskich w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, d) ze świadczeń socjalnych izb lekarskich oraz działalności samopomocowej.

27 Obowiązki członków samorządu lekarskiego
Art. 8. Członkowie izby lekarskiej są zobowiązani: 1) przestrzegać zasad etyki lekarskiej, 2) przestrzegać przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, 3) stosować się do uchwał organów izb lekarskich.

28 Odpowiedzialność zawodowa lekarzy
Art. 53. Członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza.

29 Odpowiedzialność zawodowa lekarzy
Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej obejmuje: 1) czynności sprawdzające 2) postępowanie wyjaśniające 3) postępowanie przed sądem lekarskim 4) postępowanie wykonawcze

30 Odpowiedzialność zawodowa lekarzy
Stronami postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy są pokrzywdzony oraz lekarz, którego dotyczy postępowanie lub obwiniony. Obwinionym jest lekarz, wobec którego w postępowaniu wyjaśniającym rzecznik odpowiedzialności zawodowej wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub skierował do sądu lekarskiego wniosek o ukaranie.

31 Odpowiedzialność zawodowa lekarzy
Sprawy w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy rozpoznają okręgowe sądy lekarskie i Naczelny Sąd Lekarski. Postępowanie przed sądem lekarskim odbywa się na rozprawie jawnej.

32 Odpowiedzialność zawodowa lekarzy
Sąd lekarski może orzekać następujące kary: 1) upomnienie 2) nagana 3) kara pieniężna 4) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat

33 Odpowiedzialność zawodowa lekarzy
5) ograniczenie zakresu czynności wykonywania zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat 6) zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat 7) pozbawienie prawa wykonywania zawodu

34 Odpowiedzialność zawodowa lekarzy
Ogłoszenie orzeczenia sądu lekarskiego jest jawne. Orzeczenie sądu lekarskiego wraz z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia odwołania sąd lekarski doręcza stronom w terminie 30 dni od dnia jego ogłoszenia.

35 Odpowiedzialność zawodowa lekarzy
Od orzeczenia okręgowego sądu lekarskiego stronom przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Lekarskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Od prawomocnego orzeczenia sądu lekarskiego kończącego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, stronom, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia.

36 Bonus dla wytrwałych Grupowa sprzedaż usług medycznych - informacja czy reklama? Coraz większą popularność zdobywają grupowe sprzedaże towarów i usług (np. Groupon), wśród których pojawiają się również świadczenia medyczne (zwłaszcza stomatologiczne). Czy to już jest reklama? - Wielu lekarzy twierdzi że to nadal forma informacji o usługach medycznych. Uchwała NRL z 16 grudnia 2011 r., zakazuje reklam lekarzom i lekarzom dentystom.

37 Bonus dla wytrwałych Samorząd wskazuje i zaleca aby ofertami i promocjami świadczeń medycznych zajmowały się Okręgowa Izba Lekarska i rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Kary za tego typu wykroczenia mogą być dotkliwe. Od upomnienia, przez kary finansowe do odebrania prawa wykonywania zawodu – ostrzega prezes NRL Maciej Hamankiewicz. Dodano: :33:19

38 Bibliografia: Forum pokrzywdzonych przez państwo, ania-dyscyplinarne/ Internetowy Serwis Stomatologiczny, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, dstprawna Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich Z badań nad samorządem zawodowym w Polsce, pod. red. R. Kmieciaka, Poznań 2010


Pobierz ppt "Samorząd zawodowy lekarzy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google