Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Realizacja Priorytetu IX PO KL w Województwie Zachodniopomorskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Realizacja Priorytetu IX PO KL w Województwie Zachodniopomorskim."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Realizacja Priorytetu IX PO KL w Województwie Zachodniopomorskim

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Od początku realizacji PO KL do dnia 24 października 2012 r. w Województwie Zachodniopomorskim w ramach Priorytetu IX:  podpisano 585 umów o dofinansowanie o wartości ogółem 252 564 519,70 zł.;  rozliczono 165 477 762,00 zł. we wnioskach Beneficjenta o płatność;  919 osób niepełnosprawnych uczestniczyło w projektach;  udział w projektach rozpoczęło 64 564 Beneficjentów Ostatecznych, z czego: - 80% stanowią osoby nieaktywne zawodowo (51 509 uczestników) i osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym (51 811 uczestników); - 45% stanowią osoby młode w wieku od 15 do 24 lat (28 999 uczestników); - 47% stanowią osoby z terenów wiejskich (30 430 uczestników).

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  104 ośrodki przedszkolne uzyskały wsparcie, z czego aż 96 stanowią nowe przedszkola.  3443 dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczyło w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich;  381 szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne) zrealizowało projekty rozwojowe: - w tym 212 na obszarach miejskich; - w tym 169 na obszarach wiejskich.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  118 szkół i placówek kształcenia zawodowego wdrożyło programy rozwojowe;  49 szkół i placówek kształcenia zawodowego współpracowało z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych ;  2017 uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe zakończyło udział w stażach i praktykach w ramach projektów.

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych  671 osób dorosłych w wieku 25-64 lata uczestniczyło w formalnym kształceniu ustawicznym w ramach projektów. Działanie 9.3 zostało zakończone. W celu kontynuacji idei kształcenia ustawicznego od roku 2012 realizowane jest Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, w ramach którego wyszczególniono następujące Poddziałania: 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych; 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych; 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty  5196 nauczycieli uczestniczyło w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach: - w tym 1549 nauczycieli na obszarach wiejskich; - w tym 198 nauczycieli kształcenia zawodowego. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich  199 oddolnych inicjatyw społecznych zostało podjętych w ramach projektów.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie Przykład dobrej praktyki: „Z rodzicami do szkoły”

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przykład dobrej praktyki: Tytuł projektu: „Z rodzicami do szkoły” Projektodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie “Szkoła Przyszłości” Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Grupa docelowa: Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Goleniowie oraz ich rodzice Cel główny projektu: Podniesienie świadomości rodziców na temat ich ogromnej roli w kształtowaniu osobowości i wszechstronnym rozwoju dziecka oraz potrzeby aktywnego wspólnego spędzania czasu i potrzeby dawania pozytywnego przykładu w procesie kształtowania nawyków u swoich dzieci

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przykład dobrej praktyki: Cele szczegółowe projektu:  zaspokojenie potrzeb dzieci na wspólne spędzanie czasu z rodzicami;  zwiększenie zaangażowania mężczyzn (ojców i opiekunów) w wypełnianie obowiązków rodzicielskich;  wyzwolenie w rodzicach potrzeby wspólnego spędzania czasu z dziećmi;  zainteresowanie rodziców potrzebami i problemami swoich dzieci;  odbudowanie więzi emocjonalnych między rodzicami i dziećmi;  nabycie przez rodziców umiejętności bezkonfliktowego rozwiązywania problemów w rodzinie;  maksymalne wyeliminowanie wśród rodziców agresji i przemocy fizycznej w relacjach z dzieci;  dostarczenie rodzicom niezbędnej wiedzy i umiejętności wychowawczych;  nabycie postawy tolerancji i akceptacji dla słabości i niedoskonałości u własnych dzieci;  nabycie umiejętności wzmacniania pozytywnego własnych dzieci;  wzrost poczucia własnej wartości i siły sprawczej u dzieci i rodziców;  wyzwolenie motywacji, siły twórczej i własnej wartości;  wzrost zaangażowania rodziców w życie szkoły, zmiana postaw pasywnych na aktywne.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dobre praktyki zastosowane w projekcie:  efektywność kosztowa - objęcie wsparciem aż 300 uczestników, mimo ograniczonej wysokości dofinansowania (50 tys. zł.);  kompleksowe wsparcie - udział zarówno rodziców, jak i ich dzieci;  kompleksowe wsparcie - udział we wspólnych zajęciach zarówno rodziców, jak i ich dzieci;  dodatkowe specjalistyczne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców;  zmiana ról społecznych oraz relacji między kobietami i mężczyznami w rodzinie poprzez zwiększenie zaangażowania mężczyzn w wypełnianie obowiązków rodzicielskich i domowych oraz wspieranie ról ojcowskich i opiekuńczych mężczyzn (spełnienie zasady równości płci);  zwrócenie uwagi na ogromne znaczenie wychowywania dzieci, a nie tylko ich edukacji. Podkreślenie jak istotne jest odbudowanie więzi emocjonalnych, poczucia przynależności do rodziny, poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

12

13

14

15

16

17

18 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Realizacja Priorytetu IX PO KL w Województwie Zachodniopomorskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google