Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Geneza i przebieg integracji europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Geneza i przebieg integracji europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Geneza i przebieg integracji europejskiej
Michał Jasiulewicz Geneza i przebieg integracji europejskiej

2 Przesłanki powstania i rozwój Wspólnot Europejskich
Charakterystyczna cecha rozwoju gospodarki światowej w drugiej połowie XXw. tendencja do międzynarodowej integracji Formy integracji: strefa wolnego handlu unia celna wspólny rynek unia ekonomiczna pełna integracja ekonomiczna Integracja zachodnioeuropejska: UE – najbardziej zaawansowana forma integracji gospodarczej Kraje członkowskie UE: r. – Belgia, Holandia, Luxemburg, Francja, Niemcy, Włochy – założyciele r. – Dania, Irlandia, Wlk.Brytania r. – Grecja 1986r. – Hiszpania, Portugalia r. – Austria, Finlandia, Szwecja r. – Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry, Malta, Cypr, Słowenia r. – przewidywane stowarzyszenie: Bułgaria, Rumunia

3 Traktat Paryski ( r.) Europejska Wspólnota Węgla i Stali (na 50 lat) Było to urzeczywistnienie idei zawartych w planie Schumana (twórca idei: Jean Monnet - Minister Spraw Zagranicznych) – deklaracja z 1950r rozwój powojennej Europy na zasadzie pokojowej współpracy wszystkich krajów europejskich podstawą miało być porozumienie RFN i Francji w sprawie integracji głównych gałęzi gospodarki: przemysłu węglowego, hutniczego, stalowego tak powstałe porozumienie integracyjne miało być otwarte dla innych krajów aprobujących tą ideę Po ratyfikacji traktatu Paryskiego przez 6 sygnatariuszy – postanowienia weszły w życie w VII.1952r., a pełną działalność Wspólnota rozpoczęła w II.1958r. Główne zadania EWW i S: utworzenie wspólnego rynku surowców oraz produktów przemysłu węglowego i stalowego państw członkowskich oddziaływanie na kształtowanie się cen produktów przemysłu węglowego i stalowego oddziaływanie na poprawę warunków pracy i życia pracowników tych gałęzi modernizacja integrowanych gałęzi przemysłu przeciwdziałanie protekcjonizmowi narodowemu

4 r. Traktat Rzymski – Europejska Wspólnota Gospodarcza (rozszerzenie zakresu integracji – te same kraje podpisały – 6 ) Przewidywano utworzenie: unii celnej wspólnego rynku (dalsza perspektywa) wspólna polityka: handlowa, rolna, transportowa Korzyści (ekonomiczne): przyspieszenie rozwoju gospodarczego podwyższenie stopy życiowej ludności Cele pozytywne efektów integracji: ułatwienie wymiany handlowej poprawa alokacji i wykorzystania zasobów korzyści ze specjalizacji i powiększania rynku korzyści skali likwidacja luki technologicznej i organizacyjnej: EWG i USA rozszerzenie rynku zbytu zwiększenie inwestycji i skali produkcji konkurencyjnie, nowoczesne metody produkcji – przesłanki polityczne (obawa przed rozprzestrzenianiem się idei socjalistycznych) – dążenie Europy Zachodniej do zwiększenie znaczenie EWG w świecie Na mocy Traktatu Rzymskiego utworzono: Europejską Wspólnotę Energii Atomowej tzw. Euratom (te same kraje – EWG) rozwijanie badań w dziedzinie atomistyki, upowszechnianie rezultatów rozwijanie współpracy z innymi krajami utworzenie wspólnego rynku materiałów nuklearnych, kapitału, siły roboczej

5 r. – przyjęto nazwę na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego Wspólnoty Europejskie (obejmując: EWW i S, EWG Euratom Wcześnie powołano instytucje dla 3 wspólnot: (dążenie do jednolitej struktury instytucjonalnej integrującej się Europy) Trybunał Sprawiedliwości i Zgromadzenia Parlamentarne Rada Wspólnot Europejskich i Komisja Wspólnot Europejskich Trybunał Rewidentów Księgowych Warunki ubiegania się o członkostwo w EWG: leżeć w Europie mieć ustrój demokratyczny zaakceptować polityczne i ekonomiczne cele Wspólnot Europejskich Kryteria te zostały potwierdzone i uściślone w 1993r. W Kopenhadze na szczycie Rady Europejskiej w kontekście dążeń krajów postkomunistycznych do uzyskania członkostwa w organizacji Do 1989r. (polityczny przełom w Polsce) Polska nie miała możliwości nawiązania bliżej współpracy ze Wspólnotą Europejską Przynależność Polski do RWPG - w 1989r. podpisała Polska umowę handlową z EWG a później w 1991r. Wszczęcie negocjacji w sprawie Układu o stowarzyszeniu – podpisany w XII.1991r.

6 Proces integracji europejskiej:
1950r.(9.05.) Deklaracja Schumana (dla upamiętnienia UE corocznie obchodzi w tym dniu święto) 1951 (18.04.) Podpisanie traktatu paryskiego ustanawiajacego Europejską wspólnotę Węgla i Stali (6 krajów) 1957 (25.03.) Podpisanie traktatu rzymskiego powołującego: Europejską wspólnotę gospodarczą i Euratom 1958 (01.01.) Wejście w życie postanowień traktatu rzymskiego 1965 (18.04.) Podpisanie traktatu w sprawie utworzenia wspólnej Komisji i Rady 1967 (01.07.) Wejście w życie postanowień dotyczących wspólnych instytucji Wspólnot Europejskich: Komisji i Rady 1968 (01.07.) Zniesienie opłat celnych wewnątrz Wspólnot na produkty przemysłowe i wprowadzenie w życie zewnętrznej taryfy celnej dla krajów trzecich 1970 (22.04.) Podjęcie decyzji o finansowaniu Wspólnot z własnych zasobów 1972 (24.04.) Utworzenie tzw. „węża walutowego” polegającego na ograniczeniu do ± 2,25% zakresu wahań walut do dolara

7 - 1973 (01.01.) Pierwsze rozszerzenie składu Wspólnot o nowe kraje :
Dania, Irlandia, Wielka Brytania 1974 ( ) Utworzenie Rady Europejskiej (szefowie rządów) Utworzenie Europejskiego Funduszu Regionalnego 1979 (13.03.) Rozpoczyna działalność: Europejski System Walutowy Pierwsze powszechne i bezpośrednie wybory do : Parlamentu Europejskiego 1981 (01.01.) Drugie rozszerzenie Wspólnot : Grecja 1984 ( ) II Wybory do Parlamentu Europejskiego 1985 ( ) Porozumienie w trakcie spotkania Rady Europejskiej w Luksemburgu dotyczące treści Jednolitego Aktu Europejskiego stanowiącego podstawę prawną utworzenia - jednolitego rynku europejskiego 1986 (01.01.) Trzecie rozszerzenie Wspólnot : Hiszpania, Portugalia Podpisanie w Luksemburgu Jednolitego Aktu Europejskiego 1987 (01.07.) Wejście w życie postanowień : Jednolitego Aktu Europejskiego

8 - 1989 (18.06.) III Wybory do Parlamentu Europejskiego
1991 ( ) Rada Europejska obradująca w Maastricht uzgadnia porozumienie w sprawie ustanowienia Unii Europejskiej 1992 (07.02.) Podpisanie traktatu z Maastricht o UE 1994 (01.01.) Rozpoczyna działalność Europejski Instytut Walutowy IV Wybory do Parlamentu Europejskiego 1995 (01.01.) Rozszerzenie UE: Austria, Szwecja, Finlandia 1996 (29.03.) w Turynie Konferencja Międzynarodowa przewidziana przez traktat z Maastricht XII Komisja Europejska publikuje pierwszy raport nt. : spójności ekonomicznej i społecznej 1997 (VI) Uzgodnienie tzw. traktatu amsterdamskiego – szczyt Rady Europejskiej VII KE publikuje dokument: Agenda 2000” – określający perspektywy rozwoju integracji europejskiej 2000 – 2006r. 1999 (01.01.) Rozpoczyna działalność Europejski Bank Centralny we Frankfurcie n. Menem; Wybory do Parlamentu Europejskiego 2004 (01.05.) Rozszerzenie Unii Europejskiej : 10 państw (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry, Malta, Cypr, Słowenia)


Pobierz ppt "Geneza i przebieg integracji europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google