Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagadnienia prawne część V Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część V BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagadnienia prawne część V Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część V BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń."— Zapis prezentacji:

1 zagadnienia prawne część V Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część V BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r.

2 Lekcja 5 Wybrane zagadnienia prawne dla agentów ubezpieczeniowych

3 5.1Wprowadzenie Ubezpieczenia obowiązkowe Komisja Nadzoru Finansowego OC właścicieli pojazdów mechanicznych Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych Ubezpieczeniowy Samorząd Gospodarczy OC rolników Ubezpieczenie budynków rolniczych Lekcja 5

4 5.2Komisja Nadzoru Finansowego Przewodniczący Komisji Zastępca Przewodniczącego Komisji Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego. Nadzór ten zapewnienia prawidłowe funkcjonowanie rynku kapitałowego, jego stabilność, bezpieczeństwo, a także ochronę interesów jego uczestników. Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów.

5 5.2.2Komisja Nadzoru Finansowego Przewodniczący Komisji posiada obywatelstwo polskie; korzysta z pełni praw publicznych; posiada wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne; posiada odpowiednią wiedzę w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz doświadczenie zawodowe posiada co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych; nie był karane za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; cieszy się nieposzlakowaną opinią i dają rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań.

6 5.2.3Rynki działania Komisji Nadzoru Finansowego rynek bankowy rynek emerytalny rynek ubezpieczeniowy rynek kapitałowy Przewodniczący Komisji Komisja

7 5.2.4Koszty działalności Komisji i Urzędu Komisji Przewodniczący komisji Zastępcy przewodniczącego komisji Pracownicy urzędu komisji zakłady ubezpieczeń powszechne towarzystwa emerytalne wpłat y

8 Rzecznik UbezpieczonychPrezes rady Ministrów kadencja 4 lata udziałowiec członek władz w zakładzie ubezpieczeń pracownik zakładu ubezpieczeń 5.3Rzecznik Ubezpieczonych

9 5.4Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych Przynależność do stowarzyszenia jest obowiązkowa Działalność PBUK jest finansowana przez zakłady ubezpieczeń Jednym z podstawowych zadań Biura jest organizowanie likwidacji lub bezpośrednia likwidacja szkód spowodowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pojazdy z zagraniczną rejestracją posiadające ważne dokumenty ubezpieczeniowe wystawione przez zagraniczne biura ubezpieczeń komunikacyjnych Po wypłacie odszkodowania za jednego ze swoich członków Biuro może dochodzić od niego zwrotu wypłaconego odszkodowania

10 Organami Izby są: 1) Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ubezpieczeń, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem Izby”; 2) Zarząd Polskiej Izby Ubezpieczeń, składający się z Prezesa Zarządu, który jest Prezesem Izby, i z pozostałych członków Zarządu, w tym Wiceprezesów, których liczbę określa statut Izby; 3) Komisja Rewizyjna Polskiej Izby Ubezpieczeń. Statut Izby i jego zmiany są uchwalane przez Walne Zgromadzenie Izby bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 5.4.2Polska Izba Ubezpieczeń Członkostwo w Izbie jest obowiązkowe i powstaje z chwilą podjęcia przez zakład ubezpieczeń, działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizacja ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, reprezentującą zakłady ubezpieczeń, które z mocy ustawy są członkami Izby Działa na rzecz rozwiązywania problemów rynku ubezpieczeń w Rzeczypospolitej Polskiej Ubezpieczeniowy samorząd gospodarczy

11 Zadanie Przeczytaj pytania i wybierz prawidłową odpowiedź. 1.Komisja Nadzoru Finansowego zajmuje się: a.nadzorem sektora bankowego, rynku kapitałowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego b.wyłącznie nadzorem sektora ubezpieczeniowego 2.Polska Izba Ubezpieczeń: a.działa na rzecz rozwiązywania problemów rynku ubezpieczeniowego w Polsce b.chroni interesy ubezpieczonych 3.Interesy ubezpieczających, ubezpieczonych i uposażonych reprezentuje: a.Komisja Nadzoru Finansowego b.Polska Izba Ubezpieczeń c.rzecznik ubezpieczonych

12 5.5Ubezpieczenia obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego INNE UBEZPIECZENIA...

13 5.5.1OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Umowa OC

14 12 miesięcy – czas trwania umowy Umowa ubezpieczenia OC nabycie pojazdu wypowiedzenie na piśmie umowy ubezpieczenia OC lub umowa na kolejny rok 5.5.1OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

15 Umowa OC Prawa Obowiązki 5.5.1OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

16 Czas trwania umowy 30 dni na wypowiedzenie umowy Nabycie pojazdu 30 dni do rozwiązania umowy rozwiązanie umowy zawarcie umowy 5.5.1OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

17 Czas trwania umowy 30 dni na wypowiedzenie umowy Nabycie pojazdu 30 dni do rozwiązania umowy rozwiązanie umowy zawarcie umowy Nabycie pojazdu Umowa OC Nabycie OC 5.5.1OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

18 Nabycie pojazdu Umowa OC Nabycie OC Umowa OC Zbycie pojazdu i przekazanie dokumentów 30 dni na powiadomienie zakładu ubezpieczeń 5.5.1OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

19 Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy, można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest: zarejestrowany czasowo zarejestrowany za granicą pojazdem wolnobieżnym pojazdem historycznym 5.5.1OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

20 Auto Sprzedaż Umowa ubezpieczenia krótkoterminowego na czas nie krótszy niż 30 dni 5.5.1OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

21 Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem spowodował szkodę, której następstwem jest: -śmierć, -uszkodzenie ciała, -rozstrój zdrowia, -utrata zdrowia, -zniszczenie lub uszkodzenie mienia 5.5.1OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

22 Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą: 1) przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego; 2) bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego; 3) podczas zatrzymania, postoju lub garażowania. 5.5.1OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

23 Sumy ubezpieczenia w OC komunikacyjnym proponowane przez zakład ubezpieczeń nie mogą być niższe niż: 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych w przypadku szkód na osobie w przypadku szkód w mieniu 5.5.1OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

24 Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:.. polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wskutek wypadku dwóch pojazdów tego samego właściciela.. wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba, że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty.. polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych.. polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska 5.5.1OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

25 5.5.2Ubezpieczenie OC rolników

26 Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego szkodę, której następstwem jest: -śmierć, -uszkodzenie ciała, -rozstrój lub utrata zdrowia, -zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

27 5.5.3Ubezpieczenie budynków rolniczych Ubezpieczenie budynków rolniczych 12 miesięcy

28 Podsumowanie - organizacje finansowe - organizacje ubezpieczeniowe - ubezpieczenia obowiązkowe Podsumowanie


Pobierz ppt "Zagadnienia prawne część V Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część V BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google