Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r.
Materiały szkoleniowe dla Placówek Partnerskich zagadnienia prawne część V BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r.

2 Wybrane zagadnienia prawne dla agentów ubezpieczeniowych
Lekcja 5 Wybrane zagadnienia prawne dla agentów ubezpieczeniowych

3 Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych Komisja Nadzoru Finansowego
5.1 Wprowadzenie Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych Ubezpieczeniowy Samorząd Gospodarczy Komisja Nadzoru Finansowego Lekcja 5 Ubezpieczenia obowiązkowe Ubezpieczenie budynków rolniczych OC właścicieli pojazdów mechanicznych OC rolników Witam Cię w piątej lekcji szkolenia z wybranych zagadnień prawnych dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych. Tym razem omówię zagadnienie związane z organizacjami finansowymi i ubezpieczeniowymi w Polsce. Powiem Ci czym zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego, Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Ubezpieczeniowy Samorząd Gospodarczy. Zajmiemy się również ubezpieczeniami obowiązkowymi, OC właścicieli pojazdów mechanicznych, rolników i budynków rolniczych. Zapraszam.

4 5.2 Komisja Nadzoru Finansowego
Przewodniczący Komisji Zastępca Przewodniczącego Komisji Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego. Nadzór ten zapewnienia prawidłowe funkcjonowanie rynku kapitałowego, jego stabilność, bezpieczeństwo, a także ochronę interesów jego uczestników. Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego. Nadzór ten zapewnienia prawidłowe funkcjonowanie rynku kapitałowego, jego stabilność, bezpieczeństwo, a także ochronę interesów jego uczestników. Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów.

5 5.2.2 Komisja Nadzoru Finansowego
Przewodniczący Komisji posiada obywatelstwo polskie; korzysta z pełni praw publicznych; posiada wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne; posiada odpowiednią wiedzę w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz doświadczenie zawodowe posiada co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych; nie był karane za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; cieszy się nieposzlakowaną opinią i dają rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań. Przewodniczącego Komisji powołuje Prezes Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję, spośród osób, które: 1) posiadają obywatelstwo polskie; 2) korzystają z pełni praw publicznych; 3) posiadają wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne; 4) posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie pracy naukowej, pracy w podmiotach wykonujących działalność na rynku finansowym bądź pracy w organie nadzoru nad rynkiem finansowym; 5) posiadają co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych; 6) nie były karane za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 7) cieszą się nieposzlakowaną opinią. Zastępców Przewodniczącego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komisji.

6 5.2.3 Rynki działania Komisji Nadzoru Finansowego
rynek bankowy rynek emerytalny rynek ubezpieczeniowy rynek kapitałowy Komisja może upoważnić Przewodniczącego Komisji, jego zastępców lub pracowników Urzędu do podejmowania działań Komisji, w tym do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych, w sprawach dotyczących: Rynku bankowego Rynku emerytalnego Rynku ubezpieczeniowego Rynku kapitałowego Komisja Przewodniczący Komisji

7 5.2.4 Koszty działalności Komisji i Urzędu Komisji
Zastępcy przewodniczącego komisji Przewodniczący komisji Pracownicy urzędu komisji wpłaty powszechne towarzystwa emerytalne zakłady ubezpieczeń Koszty działalności Komisji i Urzędu Komisji w tym wynagrodzenia i nagrody dla Przewodniczącego Komisji, jego zastępców oraz pracowników Urzędu Komisji, są pokrywane z wpłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane w wysokości i na zasadach określonych w przepisach ustaw, w tym: 1) zakłady ubezpieczeń do wysokości 0,14 % zbioru składek brutto; 2) powszechne towarzystwa emerytalne do wysokości 0,14 % składek wpłaconych w danym roku do zarządzanych przez nie otwartych funduszy emerytalnych.

8 5.3 Rzecznik Ubezpieczonych
Prezes rady Ministrów Rzecznik Ubezpieczonych kadencja 4 lata pracownik zakładu ubezpieczeń członek władz w zakładzie ubezpieczeń udziałowiec Zapewne słyszałeś o rzeczniku ubezpieczonych. Jego zadaniem jest reprezentowanie interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków OFE i uczestników pracowniczych programów emerytalnych. Jest on powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na okres czterech lat z możliwością wcześniejszego odwołania. Rzecznik nie może być udziałowcem, członkiem władz w zakładzie ubezpieczeń oraz nie może być zatrudniony w żadnym zakładzie ubezpieczeń.

9 5.4 Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych
Przynależność do stowarzyszenia jest obowiązkowa Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych Działalność PBUK jest finansowana przez zakłady ubezpieczeń Jednym z podstawowych zadań Biura jest organizowanie likwidacji lub bezpośrednia likwidacja szkód spowodowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pojazdy z zagraniczną rejestracją posiadające ważne dokumenty ubezpieczeniowe wystawione przez zagraniczne biura ubezpieczeń komunikacyjnych Jednym z ważnych organów działających w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych jest Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Przynależność do wyżej wymienionego stowarzyszenia jest obowiązkowa dla zakładów ubezpieczeń, które prowadzą działalność w zakresie komunikacyjnych ubezpieczeń obowiązkowych, a zakres tej działalności wykracza poza granice kraju. Jego działalność jest finansowana przez członków, czyli zakłady ubezpieczeń. Jednym z podstawowych zadań Biura jest organizowanie likwidacji lub bezpośrednia likwidacja szkód spowodowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pojazdy z zagraniczną rejestracją posiadające ważne dokumenty ubezpieczeniowe wystawione przez zagraniczne biura ubezpieczeń komunikacyjnych. Po wypłacie odszkodowania za jednego ze swoich członków Biuro może dochodzić od niego zwrotu wypłaconego odszkodowania. Szczegółowe zadania oraz organizację określa statut Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Po wypłacie odszkodowania za jednego ze swoich członków Biuro może dochodzić od niego zwrotu wypłaconego odszkodowania

10 5.4.2 Polska Izba Ubezpieczeń
Ubezpieczeniowy samorząd gospodarczy Organami Izby są: 1) Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ubezpieczeń, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem Izby”; 2) Zarząd Polskiej Izby Ubezpieczeń, składający się z Prezesa Zarządu, który jest Prezesem Izby, i z pozostałych członków Zarządu, w tym Wiceprezesów, których liczbę określa statut Izby; 3) Komisja Rewizyjna Polskiej Izby Ubezpieczeń. Statut Izby i jego zmiany są uchwalane przez Walne Zgromadzenie Izby bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Organizacja ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, reprezentującą zakłady ubezpieczeń, które z mocy ustawy są członkami Izby Działa na rzecz rozwiązywania problemów rynku ubezpieczeń w Rzeczypospolitej Polskiej Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, reprezentującą zakłady ubezpieczeń. PIU działa na rzecz rozwiązywania problemów rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Podstawowymi zadaniami Izby jest reprezentowanie i podejmowanie działań w celu ochrony wspólnych interesów członków Izby, współdziałanie w zapobieganiu zagrożeniom rynku ubezpieczeń, kształtowanie, upowszechnianie i czuwanie nad przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji i zasad etyki w działalności ubezpieczeniowej. Izba posiada osobowość prawną. Członkostwo w Izbie jest obowiązkowe i powstaje z chwilą podjęcia przez zakład ubezpieczeń działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Członkostwo w Izbie ustaje z chwilą podjęcia uchwały o likwidacji dobrowolnej lub z chwilą, gdy decyzja o likwidacji przymusowej stała się prawomocna. Organami Izby są: 1) Walne Zgromadzenie 2) Zarząd 3) Komisja Rewizyjna Statut Izby i jego zmiany są uchwalane przez Walne Zgromadzenie Izby bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Członkostwo w Izbie jest obowiązkowe i powstaje z chwilą podjęcia przez zakład ubezpieczeń, działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11 Zadanie Przeczytaj pytania i wybierz prawidłową odpowiedź.
Komisja Nadzoru Finansowego zajmuje się: nadzorem sektora bankowego, rynku kapitałowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego wyłącznie nadzorem sektora ubezpieczeniowego Polska Izba Ubezpieczeń: działa na rzecz rozwiązywania problemów rynku ubezpieczeniowego w Polsce chroni interesy ubezpieczonych Interesy ubezpieczających, ubezpieczonych i uposażonych reprezentuje: Komisja Nadzoru Finansowego Polska Izba Ubezpieczeń rzecznik ubezpieczonych Przeczytaj pytania i wybierz prawidłową odpowiedź. Info zwrotne: 1. Dobrze – Komisja Nadzoru Finansowego zajmuje się nadzorem sektora bankowego, rynku kapitałowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego. Źle - Komisja Nadzoru Finansowego zajmuje się nadzorem sektora bankowym, rynku kapitałowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego. 2. Dobrze - Polska Izba Ubezpieczeń działa na rzecz rozwiązywania problemów rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Źle - Polska Izba Ubezpieczeń działa na rzecz rozwiązywania problemów rynku ubezpieczeniowego w Polsce. 3. Dobrze - Interesy ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych reprezentuje rzecznik ubezpieczonych. Źle - Interesy ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych reprezentuje rzecznik ubezpieczonych.

12 5.5 Ubezpieczenia obowiązkowe
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego W poprzednich lekcjach mówiłem ci o ubezpieczeniach dobrowolnych. Powinieneś wiedzieć jednak, że wykupienie niektórych ubezpieczeń jest obowiązkowe. Należą do nich: 1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, 2) ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, 4) inne ubezpieczenia przewidziane na mocy obowiązujących ustaw lub ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych (np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej brokerów, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej biegłych rewidentów). INNE UBEZPIECZENIA ...

13 5.5.1 OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Umowa OC Posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z używaniem pojazdu. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ubezpieczenie to obejmuje również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi – Regulaminu Wewnętrznego.

14 5.5.1 OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Umowa ubezpieczenia OC nabycie pojazdu 12 miesięcy – czas trwania umowy wypowiedzenie na piśmie umowy ubezpieczenia OC lub umowa na kolejny rok Umowę ubezpieczenia OC pojazdów zawiera się na okres 12 miesięcy. Jeżeli posiadacz pojazdu nie wypowie na piśmie umowy nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, to uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

15 5.5.1 OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Jeśli posiadacz pojazdu z wykupionym OC sprzeda go, to na nabywcę przechodzą wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy OC. Umowa OC Prawa Obowiązki

16 5.5.1 OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Nabycie pojazdu 30 dni na wypowiedzenie umowy 30 dni do rozwiązania umowy zawarcie umowy rozwiązanie umowy Umowa ubezpieczenia sprzedanego pojazdu trwa nadal, chyba, że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia zakupu. Jeśli nowy właściciel zdecyduje się wypowiedzieć umowę, to rozwiązuje się ona po 30 dniach następujących po dniu zakupu pojazdu. W razie niewypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, zakład ubezpieczeń dokonuje ponownej kalkulacji należnej składki, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek oraz zwyżek nabywcy, w ramach obowiązującej taryfy składek. Czas trwania umowy

17 5.5.1 OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Umowa OC Czas trwania umowy 30 dni na wypowiedzenie umowy Nabycie pojazdu do rozwiązania rozwiązanie zawarcie Nabycie pojazdu Nabycie OC W razie nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, którego sprzedawca wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC, kupujący musi zawrzeć taką umowę w dniu nabycia pojazdu mechanicznego. Pamiętaj, ze ubezpieczenie OC jest ściśle związane z pojazdem a nie z dana osobą (właścicielem lub użytkownikiem). Nie musisz być zatem właścicielem pojazdu, aby go ubezpieczyć w zakresie OC.

18 5.5.1 OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Nabycie pojazdu Umowa OC Nabycie OC OC 30 dni na powiadomienie zakładu ubezpieczeń Sprzedawca pojazdu mechanicznego ma obowiązek przekazania kupującemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC. Musi również powiadomić o tym fakcie zakład ubezpieczeń w terminie 30 dni od dnia sprzedaży pojazdu. Zbycie pojazdu i przekazanie dokumentów

19 5.5.1 OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy, można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest: zarejestrowany czasowo zarejestrowany za granicą Już wiesz, ze umowę ubezpieczenia OC z reguły zawiera się na 12 miesięcy. spróbuj zgadnąć na podstawie znajdujących się przed Tobą ilustracji jakiego rodzaju pojazdy mogą zostać ubezpieczone krótkoterminowo. Aby zobaczyć odpowiedzi wystarczy, że najedziesz kursorem na odpowiednie pole. 1) zarejestrowany na stałe w przypadku sprzedaży przez komis, 2) zarejestrowany czasowo; 3) zarejestrowany za granicą; 4) pojazdem wolnobieżnym; 5) pojazdem historycznym. pojazdem wolnobieżnym pojazdem historycznym

20 5.5.1 OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Umowa ubezpieczenia krótkoterminowego na czas nie krótszy niż 30 dni Auto Sprzedaż SALE Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego na czas nie krótszy niż 30 dni, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na stałe, może zawrzeć podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych (komis).

21 5.5.1 OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem spowodował szkodę, której następstwem jest: -śmierć, -uszkodzenie ciała, -rozstrój zdrowia, -utrata zdrowia, -zniszczenie lub uszkodzenie mienia Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem spowodował szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

22 5.5.1 OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą: 1) przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego; 2) bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego; 3) podczas zatrzymania, postoju lub garażowania. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się szkodę powstałą: 1) W związku z ruchem pojazdu 1) przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego 2) bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego 3) podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.

23 5.5.1 OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Sumy ubezpieczenia w OC komunikacyjnym proponowane przez zakład ubezpieczeń nie mogą być niższe niż: w przypadku szkód na osobie euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych Sumy ubezpieczenia w OC komunikacyjnym proponowane przez zakład ubezpieczeń nie mogą być niższe niż: euro w przypadku szkód na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych euro w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych w przypadku szkód w mieniu euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

24 5.5.1 OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody: .. polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wskutek wypadku dwóch pojazdów tego samego właściciela .. wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba, że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody: 1) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wskutek wypadku dwóch pojazdów tego samego właściciela 2) wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba, że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty 3) polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych 4) polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska .. polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych .. polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska

25 5.5.2 Ubezpieczenie OC rolników
Kolejnym obowiązkowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie OC dla rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Taką umowę również zawiera się na 12 miesięcy. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu nabycia gospodarstwa rolnego. Jeżeli po zawarciu umowy OC przez rolnika posiadanie gospodarstwa rolnego przeszło na inną osobę, to również prawa i obowiązki wynikające z umowy przechodzą na tę osobę.

26 5.5.2 Ubezpieczenie OC rolników
Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego została wyrządzona szkoda, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Ubezpieczeniem OC są objęte wszystkie osoby, które w danym momencie pracują w gospodarstwie rolnym. Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego szkodę, której następstwem jest: -śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój lub utrata zdrowia, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

27 5.5.3 Ubezpieczenie budynków rolniczych
Rolnik ma również obowiązek ubezpieczyć budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego od pożaru i innych zdarzeń losowych. Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem. Umowę ubezpieczenia budynków rolniczych zawiera się na okres 12 miesięcy. 12 miesięcy

28 Podsumowanie Podsumowanie - organizacje finansowe
organizacje ubezpieczeniowe ubezpieczenia obowiązkowe W tej lekcji przedstawiłem Ci główne organizacje finansowe i ubezpieczeniowe w Polsce takie jak Komisja Nadzoru Finansowego, Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Ubezpieczeniowy Samorząd Gospodarczy. Zapoznałeś się z rodzajami ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce, OC właścicieli pojazdów mechanicznych, rolników i budynków rolniczych. Pamiętaj, że jeżeli któreś zagadnienie wyda Ci się niezrozumiałe możesz do niego wrócić w dowolnym momencie. Zajrzyj również do skryptu z zagadnień prawnych, który znajdziesz w swojej teczce Agenta. Za chwilę rozwiążesz krótki test, który pozwoli Ci uporządkować pozyskaną wiedzę. Przeczytaj uważnie pytanie, a następnie zaznacz jedną, poprawną odpowiedź. Czas na udzielenie odpowiedzi nie jest limitowany. Powodzenia!


Pobierz ppt "BZ WBK-AVIVA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Styczeń 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google