Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matura 2015 Ważne zasady/terminy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matura 2015 Ważne zasady/terminy."— Zapis prezentacji:

1 Matura 2015 Ważne zasady/terminy

2 WAŻNE TERMINY do 7 lutego
Wprowadzanie zmian w deklaracjach maturalnych 4 marca Ogłoszenie harmonogramu części ustnej. Ogłoszenie informacji o materiałach i przyborach. EGZAMIN ustny: Uczeń przychodzi przynajmniej 15 min. wcześniej Dowód osobisty W naszej szkole – egzamin w wersji drukowanej

3 WAŻNE TERMINY MATURA PISEMNA 2015 godz.9.00
4 maja 2015 (poniedziałek) - egzamin - j. polski 5 maja 2015 (wtorek) - egzamin - matematyka 6 maja 2015 (środa) - egzamin - j. obce Uczeń przychodzi do szkoły najpóźniej o godz. 8.30 Dowód osobisty Paski kodowe na każdy egzamin ZAKAZ WNOSZENIA URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH

4 WAŻNE TERMINY 4-29 maja - Część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych. 11-23 maja - Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego. 4-22 maja - Część pisemna egzaminu maturalnego. 1-17 czerwca - Egzamin maturalny w terminie dodatkowym. 30 czerwca - Przekazanie świadectw maturalnych. (za absolwenta może odebrać świadectwo inna osoba tylko wtedy jeśli zostanie złożone wcześniej upoważnienie – wzór druku w sekretariacie uczniowskim) 7 lipca - Złożenie pisemnych oświadczeń o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego. 25 sierpnia - Pisemne egzaminy poprawkowe ( gdzie – na stronie OKE) 24-28 sierpnia - Ustne egzaminy poprawkowe. 11 września - Przekazanie świadectw maturalnych po egzaminach poprawkowych.

5 PRZYWILEJE Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych znajdujących się w wykazie na rok 2015 (www.cke.edu.pl) - są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. WYNIK – 100%

6 MATURA W TERMINIE DODATKOWYM 1-17.06.2015
Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów. Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających mu przystąpienie w maju – zgodnie z harmonogramem – do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w terminie dodatkowym ( w czerwcu 2015) Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu , w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek ( zał. L 19) o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym (wraz z zał. tzn. zaświadczenie lekarskie, z Policji etc.) MIEJSCE i TERMIN EGZAMINU - strona OKE w ostatnim tygodniu maja 2015 EGZAMIN USTNY - TERMIN USTALA DYREKTOR LO X

7 ZAŁĄCZNIK L19 – procedury CKE (fragment)

8 EGZAMIN POPRAWKOWY 25 sierpnia e.ustny /24-28 sierpnia e.pisemny
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który: przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych oraz przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej jednak nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego ALBO w części ustnej ALBO w części pisemnej najpóźniej do 7 lipca 2015 składa wniosek (zał. L – 18a) do Dyrektora LO X

9 WNIOSEK L18a – procedury CKE (fragment)

10 UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU
1. Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku: a. stwierdzenia podczas trwania egzaminu, niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego b. wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów c. zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym d. stwierdzenia, podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej , niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym z danego przedmiotu w części pisemnej e. stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej zdającego występowania w jego pracy egzaminacyjnej jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego f. zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu g. stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu


Pobierz ppt "Matura 2015 Ważne zasady/terminy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google