Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady ustroju politycznego państwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady ustroju politycznego państwa"— Zapis prezentacji:

1 Zasady ustroju politycznego państwa
SNA II (1) Prezentację przygotowała mgr Iwona Dyś Zajęcia nr 1

2 Pojęcie ustroju państwowego i zasad ustroju
Ustrój państwowy oznacza całokształt organizacji państwa i metod działania władzy państwowej Konstytucja jako akt określający ustrój państwowy Zasady ustroju to naczelne, najważniejsze rozstrzygnięcia charakteryzujące ustrój państwowy Zawarte są w Konstytucji, jeśli państwo taka posiada ( zasady konstytucyjne)

3 Zasady normatywne i opisowe
Zasady normatywne - wiążące prawnie normy, należące do danego systemu prawnego, jednakże w jakimś sensie nadrzędne w stosunku do innych norm tego systemu, a przy tym takie, którym wyznacza się w tym systemie role szczególne, odmienne od ról, wyznaczonych pozostałym normom tego systemu”. S. Wronkowska, Z Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, str. 187 Zasady opisowe -odnoszą się do wzorców określonych przedmiotów unormowania i wskazują sposób rozstrzygnięcia danej kwestii, wyróżnionej z określonego punktu widzenia, albo tez wzorzec ukształtowania jakiejś instytucji prawnej.

4 Konwencjonalność zasad ustrojowych
Brak jednolitego, zamkniętego katalogu zasad ustrojowych w Konstytucji Zasady ustrojowe należy wyinterpretować z postanowień Konstytucji Najczęściej wyodrębniany katalog zasad ustrojowych: 1. Zasada demokratycznego państwa prawa 2. Zasada zwierzchnictwa Narodu 3. Gwarancje praw i wolności jednostki 4. Podział władz 5. Istnienie samorządu terytorialnego 6. Uznanie społecznej gospodarki rynkowej opartej na wolności działalności gospodarczej i własności prywatnej za podstawę ustroju politycznego

5 Zasady ustrojowe określają podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania państwa
Utrudniona procedura zmiany zasad z Rozdziału I Konstytucji Zasady ustrojowe stanowią wytyczne interpretacyjne dla rozumienia innych przepisów „(…) nie może to prowadzić do obejścia konkretnych rozwiązań konstytucyjnych, choć oczywiście te ostatnie (szczegółowe postanowienia konstytucyjne), musza być interpretowane w zgodzie z podstawowymi zasadami ustroju, a nie w oderwaniu od nich”. TK z dnia r., SK 24/02 „normatywna treść zasad ustrojowych wyrażona w rozdziale I jest z reguły konkretyzowana i precyzowana (…) w dalszych przepisach Konstytucji. (…)Interpretacja zasad Konstytucji winna być prowadzona zgodnie z założeniem, w myśl którego jeżeli określona problematyka uregulowana jest przez bardziej szczegółowe (…) normy konstytucyjne to są one właściwym wzorem kontroli zgodności z Konstytucją ustaw dotyczących tej problematyki”. TK z dnia r., SK 24/02

6 Zasady ustrojowe w innych państwach
Ustawa zasadnicza Polski – „Rzeczpospolita” Ustawa zasadnicza Niemiec – „Prawa podstawowe” Ustawa zasadnicza Czech – „Zasady podstawowe” Ustawa zasadnicza Litwy – „Państwo litewskie” Ustawa zasadnicza Ukrainy – „Zasady ogólne” Ustawa zasadnicza Białorusi – „Podstawy ustroju konstytucyjnego” Słowacja- Rozdział I, brak zatytułowania zasad ogólnych

7 Konstytucyjny system źródeł prawa
Źródło prawa – każdy akt prawotwórczy zawierający chociaż jedną normę generalną lub abstrakcyjną System źródeł prawa – źródła prawa i ich grupy: 1. Akty prawa międzynarodowego i wewnętrznego, 2. Akty prawa miejscowego i akty prawa obowiązującego na całym terytorium państwa 3. Akty ustawowe i podstawowe 4. Akty prawa powszechnie obowiązującego i akty wewnętrznie obowiązujące

8 Źródła prawa powszechnie obowiązującego
Źródło prawa, które potencjalnie służyć ma tworzeniu norm prawnych wiążących wszystkich adresatów prawa Reguluje ono prawa i obowiązki obywateli i osób prawnych, ustrój oraz zakres działania organów władzy publicznej Tworzą one zamknięty system Zamknięcie przejawia się na dwóch płaszczyznach: W zakresie form aktów, w których można je stanowić: (art. 87, art. 91 ust. 2, art. 188 pkt 1-3, art. 234) Konstytucja Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie Ustawa i rozporządzenie z mocą ustawy Umowa międzynarodowa, dla ratyfikacji której nie jest wymagana zgoda wyrażona w ustawie Rozporządzenie Akty prawa miejscowego 2. W zakresie katalogu podmiotów uprawnionych do ich wydawania. Zasada hierarchicznej struktury

9 Źródła prawa wewnętrznie obowiązującego
Tworzą one katalog otwarty ( art. 93) uchwały Rady Ministrów, zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów Konstytucja wskazuje na cechy aktów wewnętrznie obowiązujących: 1. mają one charakter wewnętrzny, tzn. że obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty, 2. nie mogą być podstawą wydania decyzji wobec obywateli, osób prawnych i innych podmiotów. 3. podlegają kontroli ( materialnej jak i proceduralnej ) co do ich zgodności z prawem powszechnie obowiązującym, 4. zarządzenia wydawane są tylko na podstawie ustawy. System otwarty ( TK K21/98 z dnia 1 grudnia 1998r.)

10 Kontrowersje: Regulaminy obu izb parlamentu (61 ust.4) Układy zbiorowe pracy (SN z dnia , I PKN 138/98) Tzw. przepisy administracyjne Akty wydawane przez NBP (TK K 25/99 z dnia 28 czerwca 2000r.) Uchwały Sejmu (TK U 4/06 z dnia 22 września 2006r.)

11 Prawo międzynarodowe i prawo UE w systemie źródeł prawa RP
Umowy międzynarodowe Zwyczaj międzynarodowy Zasady ogólne prawa międzynarodowego Prawo Unii Europejskiej: Prawo pierwotne Prawo wtórne

12 Umowy międzynarodowe:
Art. 87 ust. 1 – źródła prawa powszechnie obowiązującego Art. 89 ust. 1 – zgoda wyrażona w ustawie Art. 90 ust. 1 – recepcja norm prawa międzynarodowego przez prawo krajowe Art. 91 ust. 2 – miejsce umowy ratyfikowanej za zgoda wyrażoną w ustawie Umowa ratyfikowana bez zgody wyrażonej w ustawie – za ustawami, przed rozporządzeniem Prawo zwyczajowe i ogólne zasady prawa: Art.9 – przestrzeganie wiążącego prawa międzynarodowego ( umowy + zwyczaj + ogólne zasady prawa )

13 Prawo Unii Europejskiej
Prawo pierwotne Orzecznictwo TSUE (dawny ETS) a orzecznictwo TK – konflikt Zasada pierwszeństwa prawa UE w świetle orzecznictwa TSUE: Costa v. E.N.E.L: „ Prawa wynikające z Traktatu będącego niezależnym źródłem prawa nie mogą być ze względu na ich szczególny i oryginalny charakter uchylane przez postanowienia prawa krajowego, w jakiejkolwiek formie, bez pozbawienia traktatu jego charakteru jako prawa wspólnotowego oraz bez zakwestionowania podstaw prawnych samej Wspólnoty”. Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel: „ prawo mające swe źródło w Traktatach, będące samodzielnym źródłem prawa, nie może być ze względu na swój charakter uchylane przez normy prawa krajowego niezależnie od ich rangi”.

14 TK z dnia r., K 18/04 „(…)Kolizja taka w żadnym wypadku nie może być rozwiązana przez uznanie nadrzędności normy wspólnotowej wobec normy konstytucyjnej. Nie mogłaby też prowadzić do utraty mocy obowiązującej przez normę konstytucyjną i zastąpienia jej normą wspólnotową ani do ograniczenia zakresu stosowania normy konstytucyjnej do obszaru nieobjętego regulacją prawa wspólnotowego. W takiej sytuacji Naród jako suweren lub organ władzy państwowej konstytucyjnie upoważniony do reprezentowania Narodu, musiałby podjąć decyzję albo o zmianie Konstytucji, albo o spowodowaniu zmian w regulacjach wspólnotowych, albo – ostatecznie – o wystąpieniu Polski z Unii Europejskiej”.

15 Sądownictwo a prawo UE Orzeczenie Van Gend en Loos v. Nedelandse Administratie der Belastingen 26/62 „(…)państwa uznały, że prawo wspólnotowe może być powoływane przez podmioty indywidualne przed sadami krajowymi. Można z tego wyciągnąć wniosek, że Wspólnota stanowi nowy porządek prawa międzynarodowego, na rzecz którego państwa członkowskie ograniczyły, choć w ograniczonym zakresie, swoje suwerenne prawa i którego treść wiąże nie tylko państwa członkowskie, ale i ich obywateli. Niezależnie od ustawodawstwa państw członkowskich, prawo wspólnotowe nie tylko nakłada na podmioty indywidualne obowiązki, ale także może przyznawać im prawa, które staja się elementem ich dorobku prawnego.”


Pobierz ppt "Zasady ustroju politycznego państwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google