Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE
OD 1 LIPCA 2013 r.

2 KTO DECYDUJE O WPROWADZENIU NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Wymogi UE i potencjalne kary za niedopełnienie obowiązków w gospodarowaniu odpadami 1 stycznia 2012 r. – znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 lipca 2013 r. – nowy system funkcjonujący w gminie Państwa Unii Europejskiej działające w starym systemie: Polska, Węgry

3 CEL NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI
Przejęcie odpowiedzialności za odbiór i zagospodarowanie odpadów przez gminę; Objęcie wszystkich mieszkańców nowym systemem gospodarowania odpadami; Likwidacja nielegalnego pozbywania się odpadów, poprawa stanu środowiska; Promowanie selektywnej zbiórki odpadów; Tworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; Ograniczenie składowania odpadów, zwiększenie recyklingu i odzysku odpadów.

4 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Właściciel nieruchomości opłata odbiór i zagospodarowanie odpadów Gmina przetarg, umowa Przedsiębiorca odbierający odpady rejestr zapłata umowa, opłata Instalacja odzysku/ unieszkodliwiania składowisko

5 MOŻLIWE METODY NALICZANIA OPŁATY (dla nieruchomości zamieszkałych)
Stawka opłaty może być naliczana od: liczby mieszkańców ilości zużytej wody powierzchni lokalu mieszkalnego (m2) gospodarstwa domowego (ryczałt) Ustawa nie przewiduje stosowania metody ilościowej – od ilości produkowanych odpadów

6 KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI OBEJMUJĄ:
K1 Koszty odbierania, transportu, zbierania odpadów komunalnych są sumą koszów odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców (zmieszane, zielone, wielkogabarytowe, budowlane itp.), kosztów zbierania odpadów z gniazd selektywnej zbiórki, transportu odpadów z punktów gromadzenia do instalacji wykorzystania i unieszkodliwiania - ten koszt to ok. 50% całej stawki K2 Koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych są sumą kosztów przetwarzania odpadów i instalacjach termicznych, mechaniczno – biologicznych, sortowniach, zakładach przeróbki gruzu budowlanego, selektywnie zebranych odpadów niebezpiecznych itp.

7 KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI OBEJMUJĄ:
K3 Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów – obejmują budowę zbiorczych punktów gromadzenia odpadów a także punktów selektywnej zbiórki (koszt „dzwonów”, kontenerów, itp.) K4 Koszty administracyjne obejmują obsługę klientów, obsługę finansową i windykacje, a także koszty sprzętowe – komputery, programy itp. K5 Inne koszty tj: koszty kontroli systemu, identyfikacja odpadów, kody, naklejki, edukacja i informacja, wzrost ilości odpadów

8 STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W POWIECIE:
stawka za odpady segregowane niesegregowane

9 CZĘSTOTLIWOŚĆ I MIEJSCE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPADAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: Właściciele nieruchomości będą zobowiązani uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, gotówką w kasie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Miejsce Piastowe w systemie kwartalnym, po raz pierwszy w 2013 roku za III kwartał, do dnia 30 września.

10 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI GMINY
GMINA ZAPEWNI: odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem, (tj. z nieruchomości zamieszkałych), funkcjonowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK, właściwe zagospodarowanie odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, nadzór nad przepływem strumienia odpadów komunalnych, informację dotyczącą funkcjonowania systemu, edukację w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

11 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH SYSTEMEM
wypowiedzenie dotychczasowej umowy z firmą odbierającą odpady; złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami; wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów; segregacja odpadów zgodna z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie.

12 SKŁADANIE DEKLARACJI Właściciel nieruchomości do 31 marca 2013 r. ma obowiązek złożyć do Urzędu Gminy DEKLARACJĘ o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. UWAGA!!! Właściciele nieruchomości zamieszkałych winni zadbać o to, aby dotychczas obowiązujące umowy zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności deklaracji, Wójt wezwie właściciela nieruchomości do wyjaśnień i zastosuje procedurę podatkową; Nie złożenie deklaracji lub brak opłaty we właściwej wysokości rozpoczyna procedurę podatkową.

13 DEKLARACJA

14 REGULAMIN utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Określa szczegółowe zasady dotyczące : Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Sposobu pozbywania się odpadów komunalnych Częstotliwości odbioru odpadów komunalnych Rodzaju i ilości pojemników na odpady komunalne

15 JAK SEGREGOWAĆ ODPADY Gmina zapewni następujące możliwości pozbywania
się odpadów komunalnych: „u źródła” - odbieranie niektórych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez firmę wybraną przez Gminę Miejsce Piastowe w przetargu, przyjmowanie odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dzwony, kontenery) – odpady dostarcza właściciel nieruchomości, w trakcie organizowanych zbiórek – właściciele nieruchomości będą mogli oddać odpady problematyczne tj. elektryczne i elektroniczne, wielkogabarytowe, rozbiórkowe, baterie i akumulatory, leki i chemikalia, opony

16 SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW W GMINIE
metal tworzywa sztuczne szkło opakowania wielomateriałowe papier ulegające biodegradacji, w tym również odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji zielone przeterminowane leki i chemikalia zużyte baterie i akumulatory zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny meble i inne odpady wielkogabarytowe budowlane i rozbiórkowe zużyte opony popioły paleniskowe

17 Właściciele nieruchomości,
którzy zadeklarują selektywne gromadzenie odpadów, będą dzielili je na następujące frakcje: NIEBIESKI – z przeznaczeniem na papier Tu wrzucaj: opakowania z papieru i tektury, gazety, książki, zeszyty, papier, czasopisma, katalogi, prospekty, papier szkolny, biurowy, książki, czyste torebki papierowe Nie należy wrzucać: - opakowania z zawartością, - lakierowanego lub foliowanego papieru folderów reklamowych - tapet, opakowań po wapnie, cemencie i innych materiałach budowlanych, - kalki, papieru termicznego i faksowego - artykułów higienicznych - papieru zabrudzonego, zatłuszczonego - środkach chemicznych, - kartoników po napojach, mleku i innych, które wewnątrz wyścielane są folią CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU POJEMNIKA NIEBIESKIEGO: JEDEN RAZ NA 3 MIESIĄCE

18 Właściciele nieruchomości,
którzy zadeklarują selektywne gromadzenie odpadów, będą dzielili je na następujące frakcje: ŻÓŁTY – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe Tu wrzucaj: butelki z tworzywa sztucznego po: napojach, środkach czystości, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, folie, reklamówki, zakrętki, opakowania po słodyczach, ciastkach, owocach, opakowania po mrożonkach, metalowe puszki i opakowania, nakrętki z tworzywa sztucznego oraz metalu, opakowania kartonowe po płynnej żywności, opakowania wielomateriałowe typu tetrapack Nie należy wrzucać: opakowań po lekach, pojemników po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, materiałach budowlanych, opakowań po środkach ochrony roślin, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań po aerozolach, baterii, zabawek, butelek po płynach chłodniczych, połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami - tworzyw sztucznych budowlanych, w tym styropianu, elementów sanitarnych, budowlanych, AGD, części pojazdów i urządzeń mechanicznych, zabawek, doniczek i wyposażenia mieszkań, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych oraz po innych niebezpiecznych substancjach, folii budowlanej i ogrodniczej CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU POJEMNIKA ŻÓŁTEGO: JEDEN RAZ W MIESIĄCU

19 Właściciele nieruchomości,
którzy zadeklarują selektywne gromadzenie odpadów, będą dzielili je na następujące frakcje: ZIELONY – szkło kolorowe i bezbarwne Tu wrzucaj: szklane kolorowe i bezbarwne odpady opakowaniowe: butelki, słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek), opakowania po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach, inne opakowania szklane Nie należy wrzucać: - szkła płaskiego (szyby, lustra, szyby samochodowe), stłuczki szklanej - szkła okularowego - szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych - szkła gospodarczego, np. talerzy ceramiki, fajansu, porcelany, naczyń typu arco, misek, talerzy - żarówek, świetlówek, kineskopów - opakowań po lekach i środkach chemicznych - butelek i innych pojemników szklanych z zawartością CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU POJEMNIKA ZIELONEGO: JEDEN RAZ NA 3 MIESIĄCE

20 Właściciele nieruchomości,
którzy zadeklarują selektywne gromadzenie odpadów, będą dzielili je na następujące frakcje: BRĄZOWY – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji Odpady pochodzenia biologicznego, które podlegają naturalnym procesom rozkładu, czyli biodegradacji. Zaliczamy do nich przede wszystkim odpady kuchenne/spożywcze i odpady zielone. odpady spożywcze i kuchenne (stałe/ nie płynne): resztki żywności, resztki po kawie, herbacie, filtry do kawy i herbaty z zawartością, skorupki po jajkach i orzechach, resztki i obierki z owoców i warzyw, odpadki z ryb, odpadki z mięsa i drobne kości oraz inne odpady nadające się do kompostowania, czyli biodegradowalne, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, mokry zabrudzony papier, serwetki, zepsuta żywność, kwiaty i pozostałości roślin, małe zwierzęce odchody z trocinami oraz inne odpady nadające się do kompostowania. CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU POJEMNIKA BRĄZOWEGO: JEDEN RAZ W MIESIĄCU

21 KOMPOSTOWANIE Kompostowanie w gospodarstwach domowych jest prostą, najtańszą i zgodną z naturalnymi procesami metodą zmniejszania ilości odpadów organicznych pochodzenia roślinnego. Pozwala uniknąć wysokich kosztów związanych z transportem odpadów oraz zapewnia kontrolę materiału wykorzystywanego do kompostowania. Kompostowanie przydomowe ma wiele zalet, a przede wszystkim: - segregacja odpadów „u źródła”, dzięki której odpady kuchenne pochodzenia roślinnego nie trafiają do pojemnika na komunalne odpady zmieszane, - zmniejszenie masy odpadów wywiezionych na składowisko odpadów, a tym samym wydłużenie okresu jego eksploatacji, - otrzymany materiał można wykorzystać w ogrodach jako nawóz organiczny.

22 KOMPOSTOWANIE kompostujemy:
wszystkie substancje organiczne, które nie zawierają składników toksycznych, a przede wszystkim: resztki roślinne, chwasty, liście i skoszoną trawę, korę drzew, trociny, drobne lub rozdrobnione gałęzie nie kompostujemy: roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i wirusowymi ze względów fitosanitarnych, materiałów skażonych metalami ciężkimi, pozyskiwanych np. z okolic dróg o dużym nasileniu ruchu, ponieważ uzyskany kompost będzie zanieczyszczony i nieodpowiedni jako nawóz Według Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami masa odpadów ulegających biodegradacji wytwarzanych przez jednego mieszkańca wynosi 50 kg/rok

23 Właściciele nieruchomości,
którzy zadeklarują selektywne gromadzenie odpadów, będą dzielili je na następujące frakcje: POMARAŃCZOWY – z przeznaczeniem na odpady zielone liście, skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU POJEMNIKA POMARAŃCZOWEGO: JEDEN RAZ W MIESIĄCU W OKRESIE OD 1 MAJA DO 31 PAŹDZIERNIKA SZARY – z przeznaczeniem na popioły paleniskowe popiół drzewny, popiół z węgla i koksu CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU POJEMNIKA SZAREGO: JEDEN RAZ W MIESIĄCU W OKRESIE OD 1 LISTOPADA DO 30 KWIETNIA

24 Właściciele nieruchomości,
którzy zadeklarują selektywne gromadzenie odpadów, będą dzielili je na następujące frakcje: CZARNY – z przeznaczeniem na odpady zmieszane, balast, oraz w przypadku osób deklarujących pozbywanie się odpadów nieposegregowanych pozostałości po segregacji, między innymi: pampersy, papier nienadający się do segregacji, worki z odkurzacza, sznurki, wstążki, kobiece artykuły higieniczne, zużyta wata, waciki, lustra, szkło zbrojone, szkło płaskie, spodki, ceramika, niedopałki papierosów, zmiotki (śmieci) itp., zużyte ubrania, buty, wszystko to co nie może zostać zakwalifikowane do jakiekolwiek grupy odpadów nadających się do segregacji CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU POJEMNIKA CZARNEGO: DWA RAZY W MIESIĄCU

25 W PODSTAWOWEJ OPŁACIE MIESZCZĄ SIĘ TAKŻE:
ODPADY PROBLEMATYCZNE Odpady niebezpieczne, w tym m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, środkach owado- i chwastobójczych, stare kosmetyki, sprzęt elektryczny i elektroniczny, tusze do drukarek i tonery, taśmy video, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące, termometry i inne odpady zawierające rtęć

26 POSZCZEGÓLNYCH ODPADÓW ZOSTANIE DOSTARCZONY DO PAŃSTAWA DOMÓW
W PODSTAWOWEJ OPŁACIE MIESZCZĄ SIĘ TAKŻE: PRZETERMINOWANE LEKI, gromadzimy je selektywnie ODPADY PROBLEMATYCZNE oraz PRZETERMINOWANE LEKI należy przekazywać do punktów ich zbiórki lub podmiotowi odbierającemu podczas organizowanych zbiórek HARMONOGRAM ODBIORU POSZCZEGÓLNYCH ODPADÓW ZOSTANIE DOSTARCZONY DO PAŃSTAWA DOMÓW

27 W PODSTAWOWEJ OPŁACIE MIESZCZĄ SIĘ TAKŻE:
ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE OPONY Meble i inne odpady wielkogabarytowe. Odpady te oraz zużyte opony będą odbierane od mieszkańców podczas ustalonych zbiórek co najmniej jeden raz w roku zgodnie z ustalonym harmonogramem. ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE Jeśli remonty są prowadzone we własnym zakresie, odpady należy zbierać w workach lub specjalnych kontenerach wynajętych od firmy odbierającej odpady. Odbiór będzie się odbywał na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości.

28 Gmina Miejsce Piastowe umożliwi pozbywanie się odpadów komunalnych w mini - punktach selektywnej zbiórki w tzw. „PSZOK”. tworzywa sztuczne szkło zużyte baterie i akumulatory zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Będą funkcjonować pojemniki na szkło i tworzywa sztuczne, ich ilość będzie uzależniona od potrzeb mieszkańców. Skoro segregacja będzie prowadzona w domach zakładamy, że obecna ilość pojemników na tworzywa sztuczne i szkło ulegnie zredukowaniu.

29 Gmina Miejsce Piastowe umożliwi pozbywanie się odpadów komunalnych w mini - punktach selektywnej zbiórki w tzw. „PSZOK”. Będą funkcjonować kontenery na drobny sprzęt. Umieszczone zostaną w sąsiedztwie wyznaczonych miejsc pozbywania się innych selektywnie zebranych odpadów (czyli tzw. ”PSZOK”). Do takich kontenerów będzie można wrzucać małe elektryczne śmieci takie jak kalkulatory, radia, drobny sprzęt komputerowy, telefony, baterie i wiele innych. Jeśli ktoś będzie miał do oddania duży sprzęt np. telewizor czy pralkę, to przekaże go podmiotowi odbierającemu podczas organizowanych zbiórek.

30 SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
System powinien zapewniać: zwiększenie poziomu odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych (papier, plastik, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło), ograniczanie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, odbiór wszystkich odpadów od właścicieli nieruchomości za wyznaczoną, tzw. „opłatę śmieciową”, niższe opłaty dla osób segregujących odpady, Upowszechnienie segregacji „u źródła”; czyli realizację zasady „zanieczyszczający płaci” – każdy wytwórca odpadów płaci za ich zagospodarowanie oraz poprawę stanu środowiska (brak „dzikich wysypisk”, zaniechanie praktyk spalania odpadów w piecach, ograniczanie składowania odpadów).

31 PODSUMOWANIE NIEMOŻLIWE, ABY W TAK KRÓTKIM CZASIE SKUTECZNIE WDROŻYĆ DOSKONAŁY SYSTEM (KONIECZNOŚĆ CIĄGŁEGO DOSKONALENIA, ZDOBYWANIA DOŚWIADCZENIA, POTRZEBA CZASU), ROBIMY TO PO RAZ PIERWSZY, DLATEGO BĘDZIEMY UCZYĆ SIĘ NA BŁĘDACH, NAPRAWIAĆ I KORYGOWAĆ, W GMINACH, GDZIE WPROWADZONO OPŁATĘ W WYNIKU REFERENDUM, SYSTEMY BYŁY CZĘSTO MODYFIKOWANE, ABY BYŁY JAK NAJBARDZIEJ EFEKTYWNE.

32 Dziękujemy za uwagę

33 selektywnego zagospodarowania odpadów na potrzeby recyklingu
Modelowy system selektywnego zagospodarowania odpadów na potrzeby recyklingu odpady z gospodarstw domowych, biur biodegradowalne specjalistyczna utylizacja Sortownia odpadów – recykling materiałowy surowce wtórne resztkowe niebezpieczne Kompostowanie organiczny


Pobierz ppt "SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google