Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE WNIOSKÓW NA PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM (termin składania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE WNIOSKÓW NA PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM (termin składania."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE WNIOSKÓW NA PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM (termin składania wniosków do NCN do 15 grudnia 2014) 6 listopada 2014

2 Zgodnie z założeniami ustawy o finansowaniu nauki z 2010 r. obecnie zmniejszeniu ulega wysokość dotacji statutowej dla uczelni na rzecz zwiększenia finansowania w formie projektów badawczych przyznawanych na zasadzie konkursu.

3 Projekt naukowy, co to takiego? Projekt jest zaplanowanym przedsięwzięciem, które ma wskazany cel badawczy, zaplanowane efekty oraz precyzyjnie określone metody, harmonogram i hipotezy badawcze.

4 Wniosek - jak pisać? (Próba odpowiedzi na pytania)  Jakie założenia metodologiczne przyjmuję?  Jaki jest cel moich badań?  Co jest przedmiotem moich badań?  Co do tej pory wiadomo o problemie badawczym, który chcę podjąć?  Jakich środków potrzebuję, aby zrealizować zakładany cel? (z prezentacji dra Emanuela Kulczyckiego z UAM)

5 Wniosek piszemy tak, aby: Przekonać ekspertów i w dalszej kolejności recenzentów, że pomysł na badania jest dobry, Przekonać, że projekt jest dobrze napisany i zaplanowany, Przekonać, że warto sfinansować nasze badania. Wniosek jest naszą wizytówką! (z prezentacji dra Emanuela Kulczyckiego z UAM)

6 SPRAWY DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PROJEKTÓW Do konkursów organizowanych przez NCN mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe W rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki z 30 kwietnia 2010 r. badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.

7 Badania stosowane to prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce, zaś badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych.

8 Wnioski w oczywisty sposób aplikacyjne, nie mogą być finansowane przez NCN. „Praktyczna przydatność” wyników badań wcale nie musi dyskwalifikować ich „podstawowości”. Wnioski nie są odrzucane z tego powodu, że wyniki proponowanych badań mogą stanowić punkt wyjścia do badań stosowanych i których wnioskodawcy nie ukrywają motywacji wykorzystania możliwości ich kontynuacji w postaci wdrożenia w praktyce gospodarczej i społecznej.

9 NCN przyjęło za podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych podział na 25 paneli dziedzinowych tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych w trzech głównych działach: HS - Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce - 6 paneli ST - Nauki Ścisłe i Techniczne - 10 paneli NZ - Nauki o Życiu - 9 paneli

10 Kierownik projektu oświadcza, że zadania badawcze, objęte niniejszym wnioskiem, nie są i nie były finansowane z NCN, jak również z innego źródła oraz oświadcza czy równocześnie ubiega się o ich finansowanie z innych źródeł

11 W przypadku podjęcia starań o finansowanie zadań badawczych z innych źródeł po złożeniu wniosku w Narodowym Centrum Nauki, kierownik zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie UŁ wraz z informacją gdzie aplikacja została złożona. W przypadku uzyskania finansowania z innego źródła Uniwersytet Łódzki niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Narodowe Centrum Nauki.

12 A P A R A T U R A We wszystkich typach projektów może być zaplanowany zakup aparatury. w projektach OPUS koszt pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekroczyć : 500.000 zł w grupie nauk ścisłych i technicznych oraz dla grupy nauk o życiu, 150.000 zł w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce w projektach SONATA łączny koszt zakupu aparatury nie może przekroczyć: 500.000 zł w grupie nauk ścisłych i technicznych oraz dla grupy nauk o życiu, 150.000 zł w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce w projektach PRELUDIUM całkowity koszt zakupu aparatury nie przekracza 30% wnioskowanych środków na jego realizację

13 KOSZTY POŚREDNIE We wszystkich wnioskach naliczane są koszty pośrednie. Maksimum ustalone przez NCN to 30 %. W UŁ Wydział Filologiczny i Wydział Nauk Geograficznych określiły je na poziomie 25% Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny - 20% pozostałe Wydziały określiły wysokość kosztów pośrednich na poziomie 30 % W konkursie PRELUDIUM kwota kosztów pośrednich nie może przekroczyć 20%

14 Wszystkie typy wniosków obowiązuje wersja elektroniczna i papierowa. Te wersje muszą być tożsame. Wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów na wersji drukowanej. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem kierownika projektu. Wnioski muszą być wydrukowane w 3 egz.: - 1 egz. wysyła się do NCN wraz z określeniem typu konkursu i numerem panelu, - 1 zostaje u kierownika projektu, - 1 dla UŁ ( Dział Rozliczeń w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania ).

15 Wersje językowe składanych wniosków Skrócony opis projektu badawczego nieprzekraczający 5 stron zdefiniowanego maszynopisu należy przygotować w języku polskim (I etap oceny) Szczegółowy opis projektu badawczego nieprzekraczający 15 stron maszynopisu należy przygotować dla wszystkich paneli w języku angielskim (II etap oceny)

16 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW Przy ocenie merytorycznej wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w szczególności: spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 ust. 3 pkt. lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki; osiągnięcia naukowe kierownika, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych; ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę (nie dotyczy wniosków złożonych w konkursie PRELUDIUM); poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji; nowatorski charakter projektu;

17 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW c.d. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej; zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań; ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu; sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę.

18 Źródła niepowodzeń w konkursach NCN Cel naukowy i hipotezy badawcze. Powinny być sformułowane jasno i precyzyjnie. Wybór opiekuna naukowego (PRELUDIUM). Wskazane jest, by była to osoba prowadząca badania naukowe z zakresu obejmującego tematykę zgłoszonego wniosku. Skrócony opis projektu. To wyłącznie na jego podstawie wniosek jest oceniany na pierwszym etapie oceny merytorycznej. Kosztorys. Dokładne uzasadnienie poszczególnych pozycji pomoże uniknąć wątpliwości co do zasadności wnioskowanych kosztów. Dorobek naukowy stanowi istotną część oceny wniosku. Jego brak w znaczący sposób obniża szansę na otrzymanie funduszy na realizację projektu badawczego.

19 PLAN BADAŃ – rozplanowanie poszczególnych zadań badawczych (w j. polskim i j. angielskim) Uwaga: zadania badawcze muszą mieć charakter syntetycznego opisu planowanych badań. Za zadanie badawcze nie jest uważany np. zakup aparatury, materiałów, wyjazdy na konferencje, prace o charakterze redakcyjnym czy przygotowawczym, przygotowanie publikacji

20 KOSZTORYS Koszty bezpośrednie realizacji projektu, w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stypendia naukowe - koszty aparatury - inne koszty bezpośrednie (materiały, wyjazdy krajowe i zagraniczne, usługi, wizyty i konsultacje) Koszty pośrednie – koszty funkcjonowania jednostki, związane z realizacją projektu, np. koszty wody, elektryczności, ogrzewania, koszty serwisowania, konserwacji, bieżących remontów i napraw aparatury i urządzeń, koszty telekomunikacyjne itp. Koszty realizacji projektu ogółem = koszty bezpośrednie + koszty pośrednie

21 KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE to wydatki, które nie mogą być objęte finansowaniem ze środków NCN, w tym w szczególności: indywidualne składki członkowskie w organizacjach, stowarzyszeniach itp., koszty subskrypcji, prenumerat, koszty procedur związanych z nadaniem stopnia/tytułu naukowego, koszty audytu zewnętrznego projektów, koszty organizacji konferencji;

22 PRELUDIUM - Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora na te projekty Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło 30 mln zł Wnioski mogą składać: pracownicy jednostki naukowej (status wnioskodawcy – jednostka naukowa) doktoranci, jako osoby fizyczne (status wnioskodawcy – osoba fizyczna) Pracownik lub doktorant jest kierownikiem projektu i beneficjentem środków finansowych na realizację projektu W projekcie uczestniczy promotor/opiekun naukowy (nie uczestniczy w kosztach projektu) Może uczestniczyć również jedna osoba do prac pomocniczych Maksymalnie 3 osoby. Brak możliwości przyznawania stypendiów

23 PRELUDIUM c.d. Wysokość finansowania nie może przekraczać: 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy; 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące; 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy. Nie wymaga się otwartego przewodu doktorskiego Projekt może obejmować realizację tylko jednego fragmentu rozprawy, ale może też obejmować jej większą część Projekt nie musi zakończyć się przygotowaniem rozprawy doktorskiej Doktoranci mogą realizować projekt w okresie odbywania studiów doktoranckich i po ich zakończeniu, ale po uzyskaniu odpowiedniej zgody.

24 Wymagane podpisy PRELUDIUM Podpis kierownika projektu. Wniosek podpisuje również: na poziomie wydziału opiekun naukowy i dziekan, na poziomie uczelni prorektor ds. nauki i kwestor. Jeśli projekt realizowany będzie po zakończeniu studiów doktoranckich, należy to wcześniej uzgodnić z opiekunem/promotorem, kierownikiem katedry i dziekanem.

25 SONATA – Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora Adresatami konkursu są osoby rozpoczynające karierę naukową, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w latach 2009 – 2014) Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt, może być przewidziany jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie, w którym realizowany będzie projekt. Na te projekty Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło 30 mln zł Do konkursu kwalifikowane są projekty, których okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy. Wysokość finansowania – nie ma ograniczeń.

26 Wymagane podpisy SONATA i OPUS Podpis kierownika projektu Wniosek podpisuje również: na poziomie wydziału kierownik katedry i dziekan, na poziomie uczelni prorektor ds. nauki i kwestor.

27 Konkurs OPUS na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów Na te projekty Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło 180 mln zł Okres trwania od 12 miesięcy do 36 miesięcy Realizować projekt mogą osoby indywidualne lub zespoły badawcze Wysokość finansowania – nie ma ograniczeń.

28 Ocena wniosków o finansowanie projektów badawczych Ocena formalna dokonywana jest przez koordynatorów dyscyplin. I etap oceny merytorycznej, podczas którego dwoje członków zespołu ekspertów ocenia wnioski indywidualnie. Na tym etapie oceniany jest formularz oraz jedynie skrócony opis projektu badawczego. Oceny są uzgadniane podczas pierwszego posiedzenia zespołu ekspertów. W skróconym opisie projekt musi być opisany w sposób przejrzysty i klarowny, zrozumiały nie tylko dla wąskiego grona specjalistów w danej dziedzinie, ale również dla naukowców zajmujących się dziedzinami pokrewnymi. Opis projektu powinien zawierać wszystkie istotne informacje, na podstawie których będzie możliwa ocena projektu. Przygotowane oceny stanowią punkt wyjścia do dyskusji nad oceną wniosku podczas pierwszego posiedzenia panelowego i o przejściu projektu do II etapu. II etap oceny merytorycznej, podczas którego eksperci zewnętrzni (czyli spoza zespołu ekspertów) oceniają indywidualnie zakwalifikowane do drugiego etapu oceny wnioski. Na tym etapie oceniany jest formularz oraz jedynie szczegółowy opis projektu badawczego. Ostateczne oceny są ustalane podczas drugiego posiedzenia zespołu ekspertów i ustalana jest lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do finansowania. W drugim etapie oceny wnioski mogą być wysyłane do oceny do recenzentów zagranicznych, stąd tak ważnym jest poprawne przygotowanie wersji anglojęzycznej projektu badawczego. Wszystkie kryteria oceny wniosków ujęte są w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.

29 Zasady oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych Procentowy wkład ocen poszczególnych kryteriów w ocenie indywidualnej wniosków oraz charakter tych ocen dla poszczególnych konkursów są zawarte w załączniku nr 1 do ww. regulaminu i przedstawia się następująco: Dla konkursu PRELUDIUM ocena dorobku naukowego kierownika projektu 10% ocena dorobku promotora/opiekuna naukowego 10% ocena merytoryczna projektu 60% ocena kosztorysu 10% Ocena możliwości wykonania projektu 10% Dla konkursu SONATA ocena dorobku naukowego kierownika projektu 40% ocena merytoryczna projektu 40% ocena kosztorysu 10% Ocena możliwości wykonania projektu 10%

30 Zasady oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych cd. Dla konkursu OPUS ocena dorobku naukowego kierownika 40% ocena poziomu naukowego badań 40% ocena charakteru projektu oraz wpływu realizacji na rozwój dyscypliny naukowej 15% ocena możliwości wykonania projektu 5%

31 UWAGA: Decyzją Rady NCN m.in.: wprowadzono ograniczenia w występowaniu z wnioskami w konkursach NCN: – 20% kierowników projektów niezakwalifikowanych do II etapu nie może występować z wnioskami o finansowanie projektów badawczych w kolejnej edycji tego konkursu - karencja; – Ta sama osoba może występować jako kierownik projektu tylko w jednym wniosku składanym w danej edycji konkursów (tj. w konkursach zamykanych w tym samym dniu) ;

32 UWAGA cd: -w konkursie PRELUDIUM, SONATA kierownicy projektów badawczych przyjętych do finansowania nie mogą ponownie aplikować o finansowanie w tym samym typie konkursu; -wniosek może być złożony tylko w ramach jednego z paneli tematycznych, nie jest możliwy wybór dwóch paneli ani przenoszenie wniosku pomiędzy panelami po jego złożeniu;

33 W przypadku wniosków o finansowanie projektów badawczych związanych z: a.koniecznością wykonania doświadczeń ingerujących w organizm lub psychikę człowieka, b.koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach, c.prowadzeniem badań nad gatunkami roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub na obszarach objętych ochroną, d.prowadzeniem badań nad organizmami genetycznie modyfiko- wanymi lub z zastosowaniem takich organizmów, wnioskodawca zobowiązuje się do wyegzekwowania uzyskania odpowiednich zgód, opinii, zezwoleń i pozwoleń np. właściwej komisji bioetycznej, właściwej lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach, zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o organizmach genetycznie modyfikowanych oraz realizacji badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej. Uzyskanie zgód musi nastąpić przed rozpoczęciem eksperymentu.

34 Pomoc publiczna Każdy podmiot jest zobowiązany do określenia, czy finansowanie projektu, o które się ubiega będzie spełniać kryteria pomocy publicznej. Wnioskodawcy składający wnioski w Uniwersytecie Łódzkim wybierają opcję, że wnioskowane finansowanie z NCN na realizację projektu nie stanowi dla podmiotu pomocy publicznej

35 Rola pracowników administracji: Znajomość wymogów konkursów NCN Śledzenie zmian w wytycznych dla konkursów NCN Pomoc i doradztwo w sprawach formalnych Uzyskanie właściwych podpisów - prorektora i kwestora

36 DANE WNIOSKODAWCY (strona 1 wniosku) Uniwersytet Łódzki 90-131 Łódź ul. Narutowicza 65 tel.(42) 635 47 50, fax (42) 635 40 43, (42) 665 57 71, (42) 678 89 84 e-mail; prornauka@uni.lodz.plprornauka@uni.lodz.pl Kierownik jednostki: prof. dr hab. Antoni Różalski, Prorektor UŁ ds. Nauki NIP: 724 000 32 43 REGON: 000001287 Identyfikator gminy: 106 105 9 Wydział Należy wpisać dane Wydziału (nazwa, adres, tel. fax, e-mail) Również na stronie Biura Nauki znajduje się FORMULARZ DANYCH JEDNOSTKI z niezbędnymi informacjami

37 Termin składania wniosków do Biura Nauki: do 8 grudnia 2014r. Dane do kontaktu: OPUS Anna Łoś, tel. 635 41 65 e-mail. anna.los@uni.lodz.pl PRELUDIUM i SONATA Alina Kołodziuk, tel. 635 41 59 e-mail. alina.kolodziuk@uni.lodz.pl

38 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ BIURO NAUKI UŁ www.biuronauki.uni.lodz.pl www.ncn.gov.pl www.osf.opi.org.pl

39 Harmonogram konkursów 2014 Rodzaj konkursuRozpoczęcie naboru wnioskówZakończenie naboru wniosków PRELUDIUM17 marca, 15 września17 czerwca, 15 grudnia SONATA17 marca, 15 września17 czerwca, 15 grudnia SONATA BIS16 czerwca16 września ETIUDA15 grudnia16 marca 2015 FUGA15 grudnia16 marca 2015 OPUS17 marca, 15 września17 czerwca, 15 grudnia MAESTRO16 czerwca16 września SYMFONIA15 grudnia16 marca 2015


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE WNIOSKÓW NA PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM (termin składania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google