Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szko ł a Podstawowa nr 154 z Oddzia ł ami Integracyjnymi im. Paw ł a Edmunda Strzeleckiego w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szko ł a Podstawowa nr 154 z Oddzia ł ami Integracyjnymi im. Paw ł a Edmunda Strzeleckiego w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 Szko ł a Podstawowa nr 154 z Oddzia ł ami Integracyjnymi im. Paw ł a Edmunda Strzeleckiego w Warszawie

2 Przekazujemy Państwu informacje dotyczące oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w naszej szkole.

3 Obowi ą zkowy wymiar godzin dla dzieci z oddzia ł ów przedszkolnych wynosi 25 godzin zegarowych wychowania przedszkolnego, dodatkowo 1 godz. religii lub etyki – dla ch ę tnych. Zaj ę cia w oddzia ł ach odbywaj ą si ę w godzinach 7.00 -12.00 lub 13.00 -18.00.Opiek ę dydaktyczno - wychowawcz ą pe ł ni wykwalifikowana kadra pedagogiczna rozwijaj ą ca zainteresowania i uzdolnienia dzieci. W ramach wychowania przedszkolnego odbywaj ą si ę zaj ę cia z wychowawc ą grupy, któremu pomaga pracownik obs ł ugi szko ł y. Zaj ę cia urozmaicane s ą wycieczkami, uroczysto ś ciami. Umiej ę tno ś ci, jakie zdobywaj ą dzieci, prezentowane s ą najcz ęś ciej podczas okoliczno ś ciowych imprez oraz konkursów.

4  Jasne, przestronne sale wyposażone w pomoce dydaktyczne i szufladki dla każdego dziecka.  Szatnia, stołówka, świetlica, gabinet specjalistów.

5  Dzieci w zależności od potrzeb i możliwości mogą korzystać z opieki psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego, terapeuty SI, pielęgniarki szkolnej.  Szkoła na bieżąco współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 21 w Warszawie przy ul. Marywilskiej 44.

6  Przed lub po zajęciach dzieci mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, która działa w godzinach od 6.30 do 18.00. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”.

7  W stołówce wszystkie chętne dzieci mogą zjeść gotowany w szkolnej kuchni smaczny i zdrowy obiad, w skład którego wchodzi zupa, drugie danie i kompot. Dzieci spożywające obiad pozostają pod opieką nauczycieli. Opłata za obiady pobierana jest z góry za każdy miesiąc. Cena całego obiadu wynosi 5,00 zł (gdy opłacany jest jednorazowo), zupy – 2 zł, II dania - 3,50 zł.  Warunkiem zwrotu kosztów niewykorzystanego obiadu jest zgłoszenie planowanej nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia. W dniu wyjazdu dzieci na wycieczkę obiad jest wydawany, gdy powrót nastąpi do godz. 14.30, gdy później – następuje odliczenie kwoty za dany dzień.  W szczególnie uzasadnionych wypadkach możliwe jest sfinansowanie obiadów szkolnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Rodzice zainteresowani taką formą pomocy proszeni są o kontakt z pedagogiem szkolnym.

8  Każdy rodzic może ubezpieczyć swoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie szkoły i poza nią. Decyzję o wysokości składki i nazwie ubezpieczyciela podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.

9  We wrześniu, na pierwszym spotkaniu rodziców z wychowawcą oddziału wybierana jest trzyosobowa Oddziałowa Rada Rodziców. Członkowie wybranej Rady delegują jedną osobę do Rady Rodziców, która współpracuje z dyrekcją szkoły w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej.

10  W roku szkolnym 2014 / 2015 planujemy zorganizowanie jednego integracyjnego oddziału przedszkolnego. Liczebność dzieci w takim oddziale może wynosić maksymalnie 20 dzieci, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych. Podczas zajęć edukacyjnych obecny jest wychowawca prowadzący i wychowawca wspierający. Program nauczania, program wychowawczy i system oceniania realizowane są tak, jak w pozostałych oddziałach przedszkolnych, natomiast wymagania edukacyjne dostosowywane są do indywidualnych możliwości każdego dziecka z orzeczeniem.

11 Zespół ds. Integracji planuje zorganizowanie zajęć otwartych dla wszystkich rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do oddziału integracyjnego. Terminy zajęć podane zostaną na stronie internetowej szkoły. Zajęcia dla dzieci - kandydatów do oddziału integracyjnego - organizowane przez Zespół ds. Integracji (specjaliści + nauczyciele z oddziałów/klas integracyjnych) planowane są w maju lub na początku czerwca. Terminy zajęć podane zostaną na stronie internetowej szkoły.

12  Śniadanie lub podwieczorek dzieci przynoszą z domu (kanapki, owoce, napój w plastikowej butelce) i spożywają w określonym przez wychowawcę grupy czasie, zgodnie z rozkładem dnia.  Szkoła bierze udział w różnorodnych akcjach organizowanych przez nauczycieli i instytucje pozaszkolne.

13  Zestaw podręczników podany zostanie do wiadomości rodziców do dnia 15 czerwca br.  W szczególnie uzasadnionych wypadkach możliwe jest sfinansowanie zakupu podręczników. Rodzice zainteresowani taką formą pomocy proszeni są o kontakt z pedagogiem szkolnym w pierwszym tygodniu września.

14  dzienniczek w postaci 32 kartkowego zeszytu w kratkę  ołówki - 2 sztuki  temperówka  gumka  kredki świecowe Bambino  kredki ołówkowe  piórnik do przyborów piśmienniczych  farby plakatowe (minimum 6 kolorów)  farby akwarelowe  pędzel i kubek do malowania  plastelina  bloki techniczne A4 białe i kolorowe kartki - 2 sztuki  blok techniczny A3 białe i kolorowe kartki - 1sztuka  papier kolorowy  nożyczki  klej w sztyfcie - 2 sztuki  teczka A4 na prace plastyczne  kapcie w worku  strój gimnastyczny w worku (krótkie spodnie i bluzka na krótki rękaw)  chusteczki higieniczne

15 Warunkiem przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego jest zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej Biura Edukacji: 1. Zapisanie drogą elektroniczną na stronie www.warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl, a po rejestracji zgłoszenie się rodzica dziecka do sekretariatu z wypełnionym i podpisanym wydrukiem zapisu do szkoły pierwszego wyboru. www.warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl 2. Potwierdzenie woli zapisu w sekretariacie szkoły. Prosimy o śledzenie bieżących informacji zamieszczanych na stronie internetowej naszej szkoły: www.sp154.waw.pl www.sp154.waw.pl

16 Dziękujemy Państwu za uwagę. Zachęcamy do współpracy. Dyrekcja Warszawa, 11 lutego 2014r.


Pobierz ppt "Szko ł a Podstawowa nr 154 z Oddzia ł ami Integracyjnymi im. Paw ł a Edmunda Strzeleckiego w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google