Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logistyka zaopatrzenia cz. I Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Logistyki i Systemów Transportowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logistyka zaopatrzenia cz. I Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Logistyki i Systemów Transportowych."— Zapis prezentacji:

1 Logistyka zaopatrzenia cz. I Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Logistyki i Systemów Transportowych Budynek B8, pok. 33

2 Logistyka zaopatrzenia Istota i cele logistyki zaopatrzenia

3 Istota logistyki zaopatrzenia jest związana z taki pojęciami jak:  Zaopatrzenie;  Gospodarka materiałowa;  Zintegrowana gospodarka materiałowa.

4 Logistyka zaopatrzenia Istota i cele logistyki zaopatrzenia Zaopatrzenie należy rozumieć jako kompleksowe gospodarowanie wszystkimi niezbędnymi czynnikami produkcji w przedsiębiorstwie.

5 Logistyka zaopatrzenia Istota i cele logistyki zaopatrzenia Gospodarka materiałowa obejmuje materiały, dobra inwestycyjne i usługi o zróżnicowanym charakterze, które są następnie „zagospodarowane” przez funkcje planowania i sterowania, zakupów, transportu, gospodarowania zapasami i odzyskania materiałów oraz surowców wtórnych.

6 Logistyka zaopatrzenia Istota i cele logistyki zaopatrzenia Zadaniem gospodarki materiałowej jest zrównoważenie następujących celów:  Wysoki poziom obsługi dostaw przeciwko dążeniu do ograniczenia kosztów kapitałowych i kosztów magazynowania  Wysoki jakościowo standard materiałów przeciwko dążeniu do uzyskania niskich kosztów materiałowych  Niski poziom zamrożenia kapitałów przeciwko wysokiemu poziomowi dostawy.

7 Logistyka zaopatrzenia Istota i cele logistyki zaopatrzenia Zaopatrzenie za wszelką cenę Zakupy z ele- mentami stra- tegii cenowej Zarządzanie gospodarką materiałową Marketing logistyczny w sferze zaopatrzenia Logistyka sfery zaopatrzenia 19501960197019801990

8 Logistyka zaopatrzenia Istota i cele logistyki zaopatrzenia

9 Optymalne rozwiązanie problemów logistyki procesów zaopatrzenia wymaga: 1.określenia asortymentu oraz ilości zamawianych materiałów (ocena potrzeb) 2.zdefiniowania i oceny wymagań użytkownika 3.decyzji: produkcja własna czy zakup (decyzja make or buy) 4.określenia typu zakupu 5.przeprowadzenia analizy rynku 6.rozpoznania wszystkich możliwych dostawców 7.wstępnej selekcji możliwych źródeł zaopatrzenia 8.oceny pozostałych dostawców 9.wyboru konkretnego dostawcy

10 Logistyka zaopatrzenia Istota i cele logistyki zaopatrzenia 10.określenia terminu i wielkości dostaw 11.ustalenia warunków składnia i realizacji zamówień 12.negocjowania warunków finansowych i technicznych zakupu 13.wyboru formy transportu i zasad rozliczania 14.określenia zasad reklamacji zwrotów 15.przyjęcia dostawy produktu lub usługi 16.oceny wykonania dostawy Efektywność wykonania tych działań zależy od zaopatrzeniowców.

11 Logistyka zaopatrzenia Istota i cele logistyki zaopatrzenia Procesy fizyczne zaopatrzenia:  transport materiałów do przedsiębiorstwa  odbiór i składowanie materiałów w magazynach  wykonywanie czynności manipulacyjnych w magazynie  transport wewnętrzny materiałów do podsystemu produkcji Procesy informacyjne zaopatrzenia:  zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie informacji stałych (normy i wskaźniki zużycia materiałów, wykazy asortymentów, katalogi i cenniki produktów, informacje o dostawcach)  zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zmiennych (plany produkcji, plany sprzedaży produktów finalnych)

12 Logistyka zaopatrzenia Zadania obszaru logistyki zaopatrzenia

13 Podstawowe zadania w obszarze logistyki zaopatrzenia Zarządzanie zaopatrzeniem (Planowanie zapotrzebowania, Organizacja dostaw) Sterowanie zapasami Ocena i wybór dostawców Pomiar i ocena poziomu funkcjonowania podsystemu zaopatrzenia  zadania harmonogramowania dostaw  wybór przewoźnika  wybór formy transportu  monitoring dostaw  klasyfikacja zapasów  optymalizacja wielkości dostawy  optymalizacja poziomu zapasów  termin dostawy

14 Zapas oznacza stan fizycznego nagromadzenia produktów w celu zachowania ciągłości sprzedaży i umożliwienia nabywcy swobody wyboru. Potrzeba gromadzenia zapasów wynika z:  trudności pełnej synchronizacji w czasie popytu i podaży określonych produktów,  sezonowości i specjalizacji produkcji,  cykliczności dostaw,  dążenia do zapewnienia nabywcom pożądanego poziomu usług,  dostępu do produktów w dogodnym dla nich miejscu i czasie. Logistyka zaopatrzenia Zapasy w obszarze zaopatrzenia

15 Typy zapasów W przedsiębiorstwie produkcyjnym: Surowce, Komponenty i podzespoły, Wyroby gotowe, Dobra użytkowe. Z punktu widzenia wykorzystania zapasów w całym łańcuchu dostaw można je podzielić na: Zapasy podstawowe (surowce, komponenty i podzespoły oraz półprodukty i wyroby gotowe); Zapasy pomocnicze (wszelkiego rodzaju produkty potrzebne w przedsiębiorstwie);

16 Logistyka zaopatrzenia Zapasy w obszarze zaopatrzenia

17 Funkcją spełnianą przez zapasy magazynowe jest wyrównywanie różnic występujących między poziomem popytu i podaży. Podstawową funkcją zapasów jest zapewnienie ciągłości produkcji, tym samym zapas stanowi bufor między dostawą a zapotrzebowaniem, pozwalający na czasowe oraz ilościowe niedopasowanie dostaw i zapotrzebowania.

18 Logistyka zaopatrzenia Zapasy w obszarze zaopatrzenia

19 Do najważniejszych czynników determinujących właściwą wielkość zapasów przedsiębiorstwa należą: Popyt na wyrób gotowy, w którego skład wchodzą zakupione dobra zaopatrzeniowe; Polityka zapasów w przedsiębiorstwie; Stosowane metody produkcji: - produkcja jednostkowa, - produkcja seryjna, - montaż lub obróbka; Rodzaj popytu na daną pozycję zapasów: - niezależny - zależny; Poziom obsługi klienta, tj. wymagany stopień dostępności z zapasu (straty w wyniku opóźnień w produkcji, szpitale). liczba przypadków zaspokojenia popytu na dany produkt Dostępność = liczba przypadków zgłoszenia popytu na dany produkt

20 Logistyka zaopatrzenia Zapasy w obszarze zaopatrzenia Z logistycznego punktu widzenia zapasy magazynowe można interpretować jako „niepożądane przerwy” w przepływie dóbr fizycznych. Taki punkt widzenia należy jednak skonfrontować z funkcjami gospodarki magazynowej. Utrzymywanie określonego poziomu zapasów zaopatrzeniowych jest wskazane wtedy, gdy przedsiębiorstwo chce wykorzystać efekty regresyjne skali przy realizacji zakupów, w transporcie lub w procesie produkcji.

21 Logistyka zaopatrzenia Zasada Pareto, analiza ABC, XYZ Jako istotna pomoc decyzyjna dla dokonania klasyfikacji materiałów zaopatrzeniowych ze względu na określone cechy i wykorzystanie tego podziału w sferze logistyki zaopatrzenia rozwinięta została analiza ABC i XYZ, przy pomocy której możliwe staje się selektywne podejście w polityce magazynowej. U podstaw analizy ABC leży jednoznaczne kwantyfikowanie kryterium, jak np.: poziom wartości zapasów, poziom wartości potrzeb materiałowych, ilościowe zapotrzebowanie na konkretne materiały w okresie czasu.

22 Vilfredo Pareto - ekonomista włoski 1848-1923 (1887) ZASADA PARETO - reguła 80/20 (w zbiorowości niejednorodnej 20% ilości reprezentuje 80% wartości) „Zasada umożliwiająca oddzielenie rzeczy ważnych od mniej ważnych” W gospodarce materiałowej umożliwia prowadzenie polityki zakupów przez pryzmat „cenności” materiałów Kryterium Wartość materiałów w łącznych kosztach materiałowych przedsiębiorstwa Grupa A 75-80% wartości 5-20% liczebności asortymentowej ZAPASY „CENNE” (vital few) Grupa B 15-20% wartości 15-20% liczebności asortymentowej Grupa C 5-10% wartości 60-75% liczebności asortymentowej ZAPASY MASOWE (trivial many) 5-20% 75-80% A Struktura wartościowa % Struktura ilościowa % 15-20% B C 60-75% 5-10% MATERIAŁY Z GRUPY A, B, C Logistyka zaopatrzenia Zasada Pareto, analiza ABC, XYZ

23 W praktyce logistycznej reguła 80/20 stała się podstawą analizy zapasów i na jej bazie stworzono metodykę szeroko stosowanej analizy ABC, która dzieli zapasy pod kątem wartości (zaznaczono także na rysunku). Skoro 20% pozycji asortyment- owych pozostających w zapasie stanowi 80% całkowitej wartości zapasu, to sugeruje odmienne podejście do sterowania zapasem tych 20% pozycji, do procesu wyboru dostawców oraz do obsługi dostaw. udział dóbr [ % ] Udział wartości [%] Logistyka zaopatrzenia Zasada Pareto, analiza ABC, XYZ

24 Strategie zaopatrzenia - analiza ABC Grupa A ZAPASY „CENNE” (vital few) 95-99% udziału ceny w kosztach pozyskania (redukcja kosztów materiałowych) gromadzenie większej liczby ofert staranny wybór dostawcy dokładna analiza cenowa dokładne rozpoznanie potrzeb zamówienia zgodne z potrzebami negocjowanie mniejszych dostaw zaopatrzenie w krótkich przedziałach czasu minimalizacja czasu dostawy ciągła kontrola stanów zapasów redukcja zapasów bezpieczeństwa Grupa C ZAPASY MASOWE (trivial many) 20-30% udziału ceny w kosztach pozyskania (redukcja kosztów pozyskania) redukcja liczby dostawców uproszczone procedury zamawiania zamówienia telefoniczne lub internetowe statystyczne uproszczone określanie potrzeb duże wielkości zamówień zamówienia scentralizowane (zbiorcze) dostawy na magazyn okresowa kontrola stanów zapasów wyższe poziomy zapasów bezpieczeństwa Grupa B 80-85% udziału ceny w kosztach pozyskania Rozwiązania pośrednie pomiędzy działaniami właściwymi dla grupy A i C Logistyka zaopatrzenia Zasada Pareto, analiza ABC, XYZ

25 Przy stosowaniu analizy XYZ poszczególne rodzaje materiałów dzieli się na trzy grupy:  Materiały X charakteryzujące się regularnym zapotrzebowaniem, przy możliwości niewielkich wahań;  Materiały Y, na które zapotrzebowanie ma charakter sezonowy;  Materiały Z o bardzo nieregularnym zapotrzebowaniu i o niskiej dokładności prognozy zapotrzebowania.

26 Strategie zaopatrzenia - analiza XYZ Analiza XYZ wg struktury zużycia KLASA X Y Z Analiza XYZ wg dokładności prognozy Regularne zużycie (niewielkie wahania)Wysoka dokładność prognozy zużycia Zmienne zużycie (trend lub sezonowość),Średnia dokładność prognozy zużycia Niska dokładność prognozy zużyciaBardzo nieregularne, sporadyczne zużycie ZALECANE ZASADY ZAOPATRYWANIA KLASA X Y Z Dostawy zsynchronizowane (just in time) Synchronizacja dostaw z produkcją lub zużyciem Dostawy na magazyn (stock sourcing) Zaopatrzenie z utrzymywaniem zapasów we własnym przedsiębiorstwie Dostawy na zamówienie (order sourcing) Indywidualne zaopatrzenie po wystąpieniu zapotrzebowania Logistyka zaopatrzenia Zasada Pareto, analiza ABC, XYZ

27 Połączenie analiz ABC i XYZ WARTOŚCIOWOŚĆ Wysoka wartość zużycia Mała liczebność Regularne zużycie Wysoka dokładność prognozy REGULARNOŚĆ ZUŻYCIA ABC X Wysoka wartość zużycia Mała liczebność Zmienne zużycie Średnia dokładność prognozy Wysoka wartość zużycia Mała liczebność Nieregularne zużycie Niska dokładność prognozy Y Z Średnia wartość zużycia Średnia liczebność Regularne zużycie Wysoka dokładność prognozy Średnia wartość zużycia Średnia liczebność Zmienne zużycie Średnia dokładność prognozy Średnia wartość zużycia Średnia liczebność Nieregularne zużycie Niska dokładność prognozy Niska wartość zużycia Duża liczebność Regularne zużycie Wysoka dokładność prognozy Niska wartość zużycia Duża liczebność Zmienne zużycie Średnia dokładność prognozy Niska wartość zużycia Duża liczebność Nieregularne zużycie Niska dokładność prognozy Logistyka zaopatrzenia Zasada Pareto, analiza ABC, XYZ

28 to dyscyplina szczegółowa logistyki zajmująca się metodami i technikami planowania i kontroli zapasu. odpowiada na pytanie „jak postępować z istniejącym zapasem ”. Cele zarządzania zapasami: minimalizacja kosztu utrzymania zapasu (w przekroju pozycja asortymentowa), osiągnięcie i utrzymanie założonego poziomu obsługi klienta (przy pomocy zapasu). Logistyka zaopatrzenia Zarządzanie zapasami

29 Cykl uzupełniania i zużywania zapasów Gospodarka magazynowa w systemach niezależnych od zapotrzebowania ma na celu optymalizację kosztów dostarczania i utrzymywania półproduktów. Prowadząc gospodarkę magazynową, należy pamiętać, że dostawa z poprzedzającego okresu A musi pokryć zapotrzebowanie powstałe w okresie B. Logistyka zaopatrzenia - Zarządzanie zapasami

30 Cykl uzupełniania i zużywania zapasów Zamówienie złożone w chwili A musi pokryć popyt do chwili B Logistyka zaopatrzenia - Zarządzanie zapasami

31 Czas realizacji zamówienia Cykl uzupełniania zapasów Przebieg popytu t0t0 t t1t1 t2t2 Poziom zapasów magazynowych Punkt składania zamówień R Wielkość zamówienia, Q Logistyka zaopatrzenia - Zarządzanie zapasami t3t3 t4t4 Cykl składania zamówień

32 Logistyka zaopatrzenia - Zarządzanie zapasami Typowa struktura zapasu Zapas rotujący – związany z dostawami pod bieżące potrzeby oraz systematycznym zużyciem Zapas zabezpieczający – chroni przed niepewnością w dynamice popytu lub czasie dostawy i stanowi zabezpieczenie ciągłości wydań w celu utrzymania prawidłowego poziomu obsługi klienta Zapas nadmierny – który w ogóle nie rotuje i nie wnosi żadnej wartości do całego procesu

33 Zapas bezpieczeństwa pozwala utrzymać ciągłość procesów wytwórczych w momencie nagłego nieplanowanego wzrostu popytu. Logistyka zaopatrzenia Zarządzanie zapasami – zapas bezpieczeństwa

34 Metody określania optymalnego poziomu zapasu bezpieczeństwa: określenie poziomu zapasu bezpieczeństwa za pomocą kosztów niedoborów określenie poziomu zapasu bezpieczeństwa na podstawie uwzględnienia zmian popytu wskutek wystąpienia niedoborów określenie poziomu zapasu bezpieczeństwa przez utrzymywanie gotowości do świadczenia określonego poziomu obsługi dostaw Logistyka zaopatrzenia Zarządzanie zapasami – zapas bezpieczeństwa

35 Czynniki określające poziom zapasu bezpieczeństwa Logistyka zaopatrzenia Zarządzanie zapasami – zapas bezpieczeństwa

36 Typologia systemów zarządzania zapasami Zadania zarządzania zapasami obejmują odpowiedź na pytania: ile zamawiać/zlecać? – ustalenie ilościowych parametrów przepływu kiedy zamawiać/zlecać? – ustalenie czasowych parametrów przepływu Logistyka zaopatrzenia Systemy sterowania zapasami Metody określania potrzeb Stochastyczne (prognozowanie) Deterministyczne (obliczanie) IlośćStochastyczne systemy sterowania zapasami Planowanie potrzeb na serię/partię Ilość i czasPunkt zamawiania w przedziale czasowym Planowanie potrzeb materiałowych MRP Parametry potrzeb Kombinacje parametrów i metod określania potrzeb

37 Modele zapasów najogólniej można podzielić na:  deterministyczne: Metoda graficzna wyznaczania wielkości zapasu, Metoda analityczno – graficzna wyznaczania wielkości zapasu, Model EOQ optymalnej wielkości zamówienia, Model ekonomicznej wielkości produkcji, Model EOQ z zamówieniami zaległymi, Model uwzględniający rabaty, Model braku zapasu, Dynamiczny model sterowania zapasami, System „Just – In – time”.  probabilistyczne. Logistyka zaopatrzenia Systemy sterowania zapasami

38 Model zapasu buforowego, Model cyklicznych przeglądów zapasów, Magazyny centralne, Symulacyjny model wyznaczania wielkości zapasu z dwiema zmiennymi, Symulacyjny model wyznaczania wielkości zapasu z trzema zmiennymi, Model braku zapasu ze znanym prawdopodobieństwem, Probabilistyczny dynamiczny model sterowania zapasami, System zamówień uzupełniających. Logistyka zaopatrzenia Probabilistyczne systemy sterowania zapasami

39 ZASADY prognozowany charakter popytu zasada uzupełniania zapasu SYSTEM: STAŁA WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA SYSTEM: STAŁY OKRES ZAMAWIANIA SYSTEM UZUPEŁNIANIA OPCJONALNEGO SYSTEM UZUPEŁNIANIA ŁĄCZONEGO SYSTEM „DWÓCH SKRZYNEK” Szczególne przypadki sterowania zapasami MODEL JEDNEGO OKRESU (Newsboy Problem) SYSTEMY WIELOOKRESOWE (cykliczne uzupełnianie zapasów) SYSTEMY JEDNOOKRESOWE ZASADY prognozowany charakter popytu planowanie na jeden okres Logistyka zaopatrzenia Klasyczne systemy sterowania zapasami

40 ZAŁOŻENIA  Wielkość zamówienia - stała  Okres (cykl) zamawiania - zmienny  Ciągła kontrola stanów zapasów Fixed Order Quantity System (zasada R, Q) ILE ZAMAWIAĆ / ZLECAĆ ? (modele wielkości zamówienia) STAŁA WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA Wielkość zamówienia ustalana arbitralnie (np. dostawa 1 palety = 1000 sztuk) Fixed Order Quantity - FOQ EKONOMICZNA WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA Opracowanie -Ford W. HARRIS „Operations and Cost”, Factory Management Series, Chicago 1915 Propagowanie i wdrażanie - R. H. WILSON (formuła Wilsona) Economic Order Quantity Model - EOQ Logistyka zaopatrzenia Modele ze stałą wielkością zamówienia

41 Logistyka zaopatrzenia Ekonomiczna wielkość zamówienia Założenia modelu: popyt na zapas jest znany i stały czas dostawy (realizacji zamówienia) jest znany i stały uzupełnianie zapasu jest natychmiastowe występują tylko zmienne koszty zamawiania i utrzymania zapasu cena jednostkowa zapasów jest stała (nie uwzględnia się możliwego rabatu za ilość) nie występuje ryzyko niezrealizowania dostawy (nie występują koszty braku zapasów) niezależnie od tego jak długo zapasy przebywają w magazynie, nie tracą wartości użytkowych zamówiona partia od razu w całości trafia do magazynu w modelu może być uwzględniony czas między złożeniem zamówienia a otrzymaniem partii (okres dostawy) Economic Order Quantity Model - EOQ

42 Oznaczenia D- popyt roczny KU- koszt utrzymania zapasu Ku- jednostkowy koszt utrzymania KZ- koszt zamawiania Kz- jednostkowy koszt zamawiania K- łączny roczny koszt zmienny K min - minimalny roczny koszt zmienny Q- wielkość zamówienia Q*- ekonomiczna wielkość zamówienia C- jednostkowa cena zakupu Q Koszty K KU KZ Q* K min KRYTERIUM OPTYMALIZACJI Minimalizacja łącznych kosztów zmiennych (zamawiania i utrzymania zapasów) Ekonomiczna wielkość zamówienia Logistyka zaopatrzenia Ekonomiczna wielkość zamówienia Economic Order Quantity Model - EOQ

43 Logistyka zaopatrzenia Ekonomiczna wielkość zamówienia Parametry modelu: Roczny koszt utrzymania zapasu Roczny koszt zamawiania Łączny roczny koszt zmienny Zapas maksymalny Zapas średni Liczba zamówień w roku Cykl zapasów = okres zamawiania Economic Order Quantity Model - EOQ

44 Oznaczenia T 1 – okres produkcji i konsumpcji zapasu T 2 – okres konsumpcji zapasu Qp- wielkość serii/partii produkcyjnej Qp*- ekonomiczna wielkość serii/partii prod S- zapas maksymalny S śr - zapas średni p- tempo produkcji d- tempo dostaw Cp- cykl produkcji Cz - cykl zapasów KP- koszt przezbrajania Kp- koszt jednego przezbrojenia Logistyka zaopatrzenia Ekonomiczna wielkość produkcji Production Order Quantity Model - POQ Model EOQ z uzupełnianiem stopniowym Założenia modelu: aktualne założenie ekonomicznej wielkości zlecenia uzupełnianie zapasu jest stopniowe Cp t t1t1 Zapas Cz S śr T1 T2 Qp S Ekonomiczna wielkość produkcji

45 Logistyka zaopatrrzenia Ekonomiczna wielkość produkcji POQ Parametry modelu: Roczny koszt utrzymania zapasu Roczny koszt przezbrajania Zapas maksymalny Zapas średni Cykl produkcji Cykl zapasów = okres zamawiania Liczba przezbrojeń w roku KRYTERIUM OPTYMALIZACJI Minimalizacja łącznych kosztów zmiennych (przezbrajania i utrzymania zapasów) Production Order Quantity Model - POQ

46 Oznaczenia T 1 – okres produkcji i konsumpcji zapasu T 2 – okres konsumpcji zapasu Qn- wielkość zamówienia z niedoborami Qn*- ekonomiczna wielkość zamówienia z niedoborami S- zapas maksymalny S śr - zapas średni N- niedobór maksymalny Cz - cykl zapasów KN- koszty niedoboru zapasu (obsługi zaległych zamówień) Kn- jednostkowy koszt niedoboru zapasu Logistyka zaopatrzenia Model EOQ z zamówieniami zaległymi Back Order Inventory Model Założenia modelu: Aktualne założenie ekonomicznej wielkości zamówienia Dopuszczalne niedobory zapasu (zamówienia zaległe) t Zapas Cz 0 T1 T2 Qn Qp S Ekonomiczna wielkość zamówienia z niedoborami N

47 Logistyka zaopatrzenia Model EOQ z zamówieniami zaległymi Parametry modelu: Roczny koszt utrzymania zapasu Roczny koszt niedoboru zapasu Zapas maksymalny Niedobór maksymalny Cykl zapasów = okres zamawiania Liczba zamówień w roku KRYTERIUM OPTYMALIZACJI Minimalizacja łącznych kosztów zmiennych (zamawiania, utrzymania i niedoboru zapasów ) Back Order Inventory Model

48 system oparty na poziomie informacyjnym zmienne cykle składania zamówień zapas bezpieczeństwa: kiedy zamawiać? stała wielkość zamówień system przeglądu okresowego zmienne wielkości zamówień zapas bezpieczeństwa: ile zamawiać? stałe cykle składania zamówień Dwa klasyczne modele sterowania zapasami Logistyka zaopatrzenia Klasyczne systemy sterowania zapasami

49

50 SystemSTAŁA WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIASTAŁY OKRES ZAMAWIANIA AnalogiaTankowanie 40 litrów paliwa po osiągnięciu poziomu sygnalizacyjnego Tankowanie do pełna co tydzień Normy sterowania Punkt zamawiania R Wielkość zamówienia Q Okres zamawiania T Zapas maksymalny S Cechy Zwiększenie tempa popytu skraca okres zamawiania Zwiększenie tempa popytu zwiększa wielkość zamówienia Okres osłaniany zapasem bezpieczeństwa CZAS DOSTAWY TD Okres osłaniany zapasem bezpieczeństwa CZAS DOSTAWY TD + OKRES T ZaletyBieżąca informacja o stanie zapasu, zarządzanie przez wyjątki, zamawianie w stałych ilościach, mały zapas bezpieczeństwa Brak konieczności ciągłej kontroli zapasów, okresowość zamawiania, możliwość grupowania zamówień WadyWymóg ciągłej kontroli zapasów, konieczność (na ogół) informatyzacji Brak bieżącej informacji o stanie zapasów, cykliczne ustalanie wielkości zamówienia, duży zapas bezpieczeństwa KosztyWiększe koszty inwestycyjne, mniejsze koszty eksploatacyjne Mniejsze koszty inwestycyjne, większe koszty eksploatacyjne

51 Zastosowanie modelu przeglądu opartego na poziomie informacyjnym:  Stosowany dla pozycji drogich i najistotniejszych dla działalności (grupa A)  Rozchody mają stałą intensywność  Zamówienia realizowane są natychmiastowo  Popyt na większość towarów ma rozkład normalny Logistyka zaopatrzenia Klasyczne systemy sterowania zapasami Punkt zamawiania R – Reorder Point ROP

52 Oznaczenia Q- wielkość zamówienia S- zapas maksymalny SS- zapas bezpieczeństwa S śr - zapas średni d- tempo popytu TD- czas dostawy R- punkt zamawiania Logistyka zaopatrzenia Kiedy zamawiać? – model punktu zamawiania Ustalony poziom zapasu sygnalizujący konieczność ponownego złożenia zamówienia uzupełniającego stan zapasu t Zapas Cz S śr TD Q S R SS Punkt zamawiania R – Reorder Point ROP

53 Zastosowanie modelu przeglądu okresowego:  zużycie zapasu równomierne  stały cykl przeglądu zapasów i składania zamówień (T = const)  zmienna wielkość poszczególnych zamówień (Q)  znajomość stanu zapasu wolnego w chwili cyklicznego przeglądu (Z)  obliczony tzw. poziom maksymalny zapasu (S) Logistyka zaopatrzenia Klasyczne systemy sterowania zapasami Fixed Order Period System

54 Oznaczenia T - okres (cykl) zamawiania Q- wielkość zamówienia S- zapas maksymalny s- zapas bezpieczeństwa d- tempo popytu TD- czas dostawy Logistyka zaopatrzenia System Stały Okres Zamawiania t Zapas T s TD Q S SS Założenia modelu: Wielkość zamówienia - zmienna Okres zamawiania – stały Okresowa kontrola stanów zapasów ILE ZAMAWIAĆ? (ustalenie wielkości zamówienia ) T B A Fixed Order Period System

55 Systemy SWZ i SOZ - porównanie SYSTEM: STAŁA WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA SWZ SYSTEM: STAŁY OKRES ZAMAWIANIA SOZ Logistyka zaopatrzenia Klasyczne systemy sterowania zapasami

56 Oprócz przedstawionych, spotyka się także inne modele sterowania zapasami, np.:  model poziomu zamawiania w stałych cyklach zamawiania,  model s, S,  połączony model poziomu zamawiania i stałego cyklu zamawiania. Logistyka zaopatrzenia Klasyczne systemy sterowania zapasami

57  Stosowany do sterowania zapasami materiałów zaklasyfikowanych do grupy C według metody ABC  Model poziomu zamawiania w stałych cyklach zamawiania nie wymaga ciągłego monitorowania poziomu zapasu, bowiem jest to dokonywane jedynie w ustalonych punktach czasowych Logistyka zaopatrzenia Klasyczne systemy sterowania zapasami Model poziomu zamawiania w stałych cyklach zamawiania

58  Stosowany do sterowania zapasami materiałów zaklasyfikowanych do grupy C według metody ABC  Połączenie modeli SWZ (zamówienie składane jest w chwili gdy zapas osiągnie poziom zamawiania s) i SOZ (wielkość zamówienia stanowi różnicę pomiędzy poziomem maksymalnego a poziomem aktualnego stanu zapasów) Logistyka zaopatrzenia Klasyczne systemy sterowania zapasami Model (s,S) – model minimum - maksimum

59  kwalifikuje się do stosowania w odniesieniu do szczególnie wartościowych i newralgicznych asortymentów materiałowych (zwykle niektórych pozycji zaliczonych, zgodnie z metodą ABC, do grupy A). Logistyka zaopatrzenia Klasyczne systemy sterowania zapasami Połączony model poziomu zamawiania i stałego cyklu zamawiania

60 Kolejny wykład Logistyka zaopatrzenia cz. II


Pobierz ppt "Logistyka zaopatrzenia cz. I Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Logistyki i Systemów Transportowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google