Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI opracowanie Dr Wojciech M. BANASIEWICZ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZARZĄDZANIE ZAPASAMI opracowanie Dr Wojciech M. BANASIEWICZ"— Zapis prezentacji:

1 ZARZĄDZANIE ZAPASAMI opracowanie Dr Wojciech M. BANASIEWICZ
ZAPASY W LOGISTYCE ZARZĄDZANIE ZAPASAMI opracowanie Dr Wojciech M. BANASIEWICZ

2 ZARZĄDZANIE ZAPASAMI TEZA:
Rozwój koncepcji just-in-time, MRP, MRP II, DRP, wraz z podkre-śleniem potrzeby partnerskiej współpracy z dostawcami, skracania czasu re-alizacji dostaw oraz eliminacji zapasów, bądź obniżenia (optymalizacji) ich poziomu, wywołał zmiany w zarządzaniu zapasami. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal każde przedsiębiorstwo utrzy-muje zapasy (bezpieczeństwa) różnego rodzaju i w związku z tym nie zmalało znaczenie ekonomiki zapasów i metod zarządzania zapasami.

3 ZARZĄDZANIE ZAPASAMI definicje
Zapasy to (w uproszczeniu): wartość lub ilość surowców, komponentów, dóbr użytkowych, półproduktów i wyrobów gotowych, które są przechowywane lub składowane w celu zużycia w razie zaistnienia takiej potrzeby.

4 ZARZĄDZANIE ZAPASAMI definicje
Zarządzanie zapasami odnosi się do: metod umożliwiających utrzymywanie zapasów surowców, części, półproduktów lub wyrobów gotowych w ilości pozwalającej zapewnić maksymalny poziom obsługi klienta przy minimalnych kosztach.

5 ZARZĄDZANIE ZAPASAMI definicje
Według H.K. Compton’a i D. Jessop’a zapasy to *: „zbiór wszystkich materiałów, dóbr i usług wykorzystywanych w przedsiębiorstwie niezależnie od tego, czy zostały one zakupione na zewnątrz, dostarczone z innnego oddziału przedsiębiorstwa, czy wyprodukowane na miejscu”. [*] H.K. Compton, D. Jessop, Dictionary of Purchasing and Supply Management, Pitman, London 1989, s.135

6 ZARZĄDZANIE ZAPASAMI klasyfikacja
Np. w przedsiębiorstwie produkcyjnym: Surowce, Komponenty i podzespoły, Wyroby gotowe, Dobra użytkowe Z punktu widzenia wykorzystania zapasów w całym łańcuchu dostaw można je podzielić na: Zapasy podstawowe (surowce, komponenty i podzespoły oraz półprodukty i wyroby gotowe); Zapasy pomocnicze (wszelkiego rodzaju produkty potrzebne w przedsiębiorstwie);

7 ZARZĄDZANIE ZAPASAMI cele
Do celów zarządzania zapasami należą: Zapewnienie wymaganego poziomu obsługi kli-entów wewnętrznych i zewnętrznych z uwzględ-nieniem jakości i stosunku do całości (odsetka) zrealizowanych zamówień; Monitorowanie bieżącego i przyszłego zapotrze-bowania na wszystkie dobra konieczne dla unik-nięcia nadwyżek oraz wąskich gardeł w produkcji; Minimalizowanie kosztów poprzez zmniejszanie różnorodności zapasów, ustalanie ekonomicz-nych wielkości zamawianych partii i analizowanie kosztów tworzenia i utrzymywania zapasów.

8 ZARZĄDZANIE ZAPASAMI cele
Do najważniejszych czynników determinujących właściwą wielkość zapasów przedsiębiorstwa należą: Popyt na wyrób gotowy, w którego skład wchodzą zakupione dobra zaopatrzeniowe; Polityka zapasów w przedsiębiorstwie; Stosowane metody produkcji: - produkcja jednostkowa, - podukcja seryjna, - montaż lub obróbka; Rodzaj popytu na daną pozycję zapasów: - niezależny - zależny; Poziom obsługi klienta, tj. wymagany stopień dostępności z zapasu (straty w wyniku opóźnień w produkcji, szpitale). liczba przypadków zaspokojenia popytu na dany produkt Dostępność = liczba przypadków zgłoszenia popytu na dany produkt

9 ZARZĄDZANIE ZAPASAMI popyt niezależny i zależny
Popyt może być niezależny i zależny. Popyt niezależny (pierwotny) powstaje poza przed-siębiorstwem tj. na rynku, a więc determinują go warunki rynkowe, a nie decyzje dotyczące produkcji. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych całkowicie niezależny popyt charakteryzuje jedynie wyroby gotowe (produkty końcowe sprzedawane klientowi). Popyt niezależny można jedynie prognozować. Mimo że waha się on pod wpływem przypadkowych zdarzeń na rynku, jest zwykle ciągły i daje się określić. Popyt zależny (wtórny) - to potrzeby materiałowe przedsiębiorstwa wynikające z konieczności wytworzenia wyrobów gotowych i ich części zamiennych. Popyt ten można zaplanować, a z powodu „harmonogramowania produkcji” seryjnej jest zwykle nieciągły i nieregularny.

10 ZARZĄDZANIE ZAPASAMI koszty zapasów
W zarządzaniu zapasami bardzo ważne są koszty tworzenia i utrzymywania zapasów, a także koszty wyczerpania zapasów. Koszty tworzenia zapasów (koszty zamawiania). Wysokość kosztów związanych ze złożeniem zamówienia jest niezależna od jego wielkości. Na koszty te składają się: koszty wstępne (np. k. przygotowania zgłoszenia zapotrzebowania, wyboru dostawcy, negocjacji itp.); koszty złożenia zamówienia (np. k. przygotowania zamówienia, materiałów biurowych, wysyłki zamówienia itp.); Koszty ponoszone po złożeniu zamówienia (np. k. realizacji zamówienia, przyjęcia dostarczanych dóbr na stan, manipulacja materiałami, badań kontrolnych, potwierdzania faktur i realizacji wskazanych na nich należności itp.). W praktyce trudno jest ustalić względnie jednoznaczne stanowisko w kwestii tworzenia zapasów dlatego, że różnią się one w zależności od: złożoności zamówienia i stażu pracy pracowników za nie odpowiedzialnych, - sposobu przygotowania amówienia (ręcznie czy komputerowo)

11 ZARZĄDZANIE ZAPASAMI koszty zapasów (2)
Koszty utrzymywania zapasów to całość kosztów ponoszonych wskutek istnienia zapasów w przedsiębiorstwie. Na koszty te składają się: 1) Koszty proporcjonalne do wartości zapasu: Koszty kapitału (finansowania), np. k. odsetek od kapitału zamrożonego w zapasach; Koszty ubezpieczenia, Utrata wartości zapasów w wyniku ich zepsucia się oraz kradzieży (podkradanie). 2) Koszty proporcjonalne w stosunku do fizycznych właściwości zapasów: Koszty składowania, k. przestrzeni magazynowej, opłaty magazynowe, opłaty za energię i ogrzewanie. Koszty pracy związane z czynnościami manipulacyjnymi i kontrolnymi, Koszty biurowe związane z opracowaniem dokumentacji i prowadzeniem ewidencji magazynowej.

12 ZARZĄDZANIE ZAPASAMI koszty zapasów (3)
Koszty wyczerpania zapasów – można tylko ustalić koszty pośrednie tj.:  Straty wynikające ze zmniejszenia wolumenu produkcji;  K. spowodowane przestojami i zwyżkę kosztów wynikającą z rozłożenia ogólnych kosztów stałych na zmniejszony volumen produkcji;  K. działań podjętych w celu uzupełnienia zapasów, np. k. zakupu dóbr od podmiotu utrzymującego ich zapas po wyższej cenie, k. pozyskania materiałów substytucyjnych;  Utratę reputacji u klientów spowodowaną brakiem zdolności do realizacji dostaw lub opóźnieniem dostawy Koszty wyczerpania zapasów są często ukryte w kosztach ogólnych. Są one trudne do oszacowania lub uwzględnienia w modelach zapasów.

13 ZARZĄDZANIE ZAPASAMI metoda ABC
W praktyce logistycznej reguła 80/20 stała się pod-stawą analizy zapasów i na jej bazie stworzono metodykę szeroko stosowanej analizy ABC, która dzieli zapasy pod kątem wartości (zaznaczono także na rysunku). Skoro 20% pozycji asortyment-owych pozostających w zapasie stanowi 80% całko-witej wartości zapasu, to su-geruje odmienne podejście do sterowania zapasem tych 20% pozycji, do procesu wyboru dostawców oraz do obsługi dostaw. Udział wartości [%] udział dóbr [ %]

14 Model stałej wielkości zamówienia przy znanym (określonym) popycie
Ilość Q Poziom zapasów Punkt ponownego składania zamówienia Czas T

15 Koszty utrzymywania zapasów
Koszty roczne K Wielkość zamówienia Q

16


Pobierz ppt "ZARZĄDZANIE ZAPASAMI opracowanie Dr Wojciech M. BANASIEWICZ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google