Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20 lat wspólnie, czyli Objazda wczoraj i dziś

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20 lat wspólnie, czyli Objazda wczoraj i dziś"— Zapis prezentacji:

1 20 lat wspólnie, czyli Objazda wczoraj i dziś
ZSS w Objeździe 20 lat wspólnie, czyli Objazda wczoraj i dziś Gmina Ustka

2 To miejsce na podanie źródła powyższego cytatu
Objazda Wieś ta znajduje się w odległość 4 km na wschód od Wytowna i 8 km na południe od Rowów. Już w roku 1281 miejscowość ta pod nazwą Wobasdo, była wzmiankowana w dokumencie książęcym. Przez wieki nazwa niewiele straciła na aktualności, gdyż ze wszystkich stron Objazdę otaczają podmokłe łąki, przez które trudno przejechać. We wsi warto obejrzeć XVI – wieczny, ryglowy kościółek o charakterystycznym dachu oraz położony za kościołem grób rodziny Kutscherów, pochodzących z Objazdy. Na miejscu działa kawiarnia. Na tyłach kościoła, w rozległym parku, znajduje się XIX – wieczny dwór. To miejsce na podanie źródła powyższego cytatu

3 Kultura Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej Szkolnictwo
Biblioteka Gminna Świetlica Wiejska Koło Gospodyń Wiejskich

4 Kościół w Objeździe

5 Historia kościoła Kościół prawdopodobnie został zbudowany w 1606 roku, a następnie rozbudowany w XVIII w. Jest przykładem częstego na Pomorzu budownictwa szachulcowego. Pierwotna jednonawowa bryła została zamknięta dwuspadowym dachem krytym karpiówką. Od strony północno - zachodniej dach wykończono ośmioboczną, drewnianą wieżą (latarnią), pokrytą cebulastym dachem z blachy. Na szczycie powiewa chorągiewka z datą 1606 r. Wyposażenie Kościoła stanowią cynowe lichtarze z 1692 roku, które zostały przeniesione do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, wchodząc w skład kolekcji liczącej przeszło 300 obiektów. Zabytkiem jest także dzwon z 1655 roku oraz XIX wieczny prospekt organowy i empora nad wejściem tworząca kruchtę. Przed II wojną światową odprawiano tu msze w obrządku ewangelickim. Pierwszym powojennym proboszczem był ks. Jan Zieja, który objął parafię w Wytownie we wrześniu 1946 roku. Przed kościołem, po lewej stronie znajduje się tzw. ława wotywna z zatartą już niemal inskrypcją umieszczoną na wysokim oparciu krytym półkolistym daszkiem z blachy. Nad inskrypcją umieszczono wizerunek św. Jerzego (jeździec z dzidą przebijający smoka), po bokach niżej wizerunki orła i gryfa. Powszechnie uznaje się, że jest to pomnik poświęcony pamięci poległych w I wojnie światowej żołnierzy pochodzących z Objazdy i okolic. Po prawej stronie kościoła, pod akacją znajduje się natomiast wysoki kamień w kształcie siedziska, na którym częściowo widnieją nazwiska mieszkańców Objazdy i okolic poległych w I wojnie światowej. Na wzniesieniu obok wejścia do kościoła znajduje się kamienna kapliczka z odkrytą wnęką na figurkę.

6 Szkolnictwo Publiczne Gimnazjum
Budynek szkoły oddano do użytku w 2001 roku. Budynek ma 3 kondygnacje z nowoczesnymi salami lekcyjnymi. Szkoła posiada pełnowymiarową halę sportową (po prawej), wyposażoną dodatkowo w siłownię, salę gimnastyki korekcyjnej i do tenisa stołowego.

7 Szkoła Podstawowa Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Gminy Ustka budowa zakończyła się sukcesem. Dziś w pewnym oddaleniu od wsi, wśród pól obok lasu wznosi się okazały budynek, w którym mieszczą się dwie odrębne placówki oświatowe: szkoła podstawowa i gimnazjum. I etap budowy zakończył się oddaniem części dydaktycznej w roku 1993. W 1997 roku oddano wspaniałą halę sportową, z której dziś korzysta nie tylko młodzież obu szkół, ale i ludność miejscowa. W styczniu 2002r. szkołę odwiedził minister edukacji, uznając jej bazę za jedną z lepszych pośród polskich szkół wiejskich. Uznał szkołę za otwartą, przyjazną uczniom i środowisku.

8 Biblioteka Gminna W naszej miejscowości znajduje się nowoczesna biblioteka, która posiada kafejkę internetową i szeroki zakres książek. Jest to jeden z nielicznych ośrodków kultury w naszej wsi.

9 Świetlica Wiejska Świetlica jest kolejnym okazem kultury. Została wybudowana w celu pomocy dzieciom i urozmaicaniu ich zainteresowań. Organizowane są różnorakie imprezy, w których udział biorą mieszkańcy wsi.

10 Bałamątek Ośrodek Zdrowia
Niewielka wieś w granicach sołectwa Objazda, położona w odległości około 1,5 km na północ od Objazdy, zamieszkana przez 132 mieszkańców. Nazwa topograficzna od określenia bałamątek: balamont oznaczającego trzpiota, gadułę.

11 Zdzisław Lesiecki W samorządzie pracuje od początku przemian ustrojowych w naszym kraju. W latach był radnym gminy Ustka, a na początku pierwszej kadencji radnym miasta i gminy Ustka, ponieważ te dwa samorządy stanowiły kiedyś jeden, a w późniejszym czasie rozdzieliły się. W latach był zastępcą wójta gminy Ustka.

12 Czy jest to Pana miejscowość rodzinna, czy pewnego dnia przyjechał tu Pan przypadkiem, zakochał się w jego uroczej okolicy i został na dłużej? Objazda jest moją miejscowością rodzinną od 1957 roku do chwili obecnej. Urodziłem się w tej miejscowości. Tutaj chodziłem do przedszkola, szkoły podstawowej, następnie do technikum Rolniczego w Słupsku.

13 Co lubi Pan w naszej miejscowości i jakie widzi jej atuty
Co lubi Pan w naszej miejscowości i jakie widzi jej atuty? Jakie problemy dostrzega i jak chce je rozwiązać? Atutem naszej miejscowości jest bardzo korzystne położenie, bliskość morza, jeziora Gardno oraz Słowińskiego Parku Narodowego, przepiękne lasy i niemalże dziewicza przyroda. Problemem naszej miejscowości jest przede wszystkim konieczność zmiany wystroju niektórych obiektów, szczególnie tych popegerowskich, które źle wpływają na charakter miejscowości.

14 Co było największym sukcesem Rady?
Największym sukcesem Rady było: - inwestycje skierowane na rozwój edukacji (budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Objeździe, budowa hali gimnastycznej w Zaleskich oraz modernizacja pozostałych obiektów szkolnych na terenie gminy, budowa boisk sportowych), rozwój infrastruktury technicznej (kanalizacja, drogi, chodniki, budowa nowych wodociągów) , utworzenie gminnego ośrodka kultury oraz budowa świetlic wiejskich na terenie gminy, reaktywacja ochotniczych straży pożarnych, które zostały zlikwidowane po upadku PGR-ów.

15 Co planowano, a czego jeszcze nie udało się osiągnąć?
Gmina podejmowała próbę walki z ograniczeniem bezrobocia i ubóstwa, jednak nadal pozostaje ten problem do rozwiązania.

16 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Agencja Nieruchomości Rolnych
Skąd Rada pozyskiwała pieniądze i jak zmieniało się to przez ostatnie 20 lat? Rada pozyskiwała pieniądze z bardzo różnych źródeł, pomimo tego, że 20 lat temu nie było funduszy unijnych to jednak dzięki staraniom rady i władz gminy udało się pozyskać wiele środków zewnętrznych m.in. : Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Agencja Nieruchomości Rolnych Fundacja Polsko-Niemiecka Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Korzystnie oprocentowane kredyty bankowe

17 Jak przez ostatnich 20 lat wyglądała współpraca z organizacjami pozarządowymi? Jak członkowie Rady wspominają? Współpraca z organizacjami pozarządowymi układała się bardzo dobrze. Udało się reaktywować ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe. Wspominam to z sentymentem, ponieważ na początku trudno było przełamać zniechęcenie ludzi po upadku PGR-ów i przemysłu. Jednak po kilku latach okazało się, że organizacje te bardzo mocno wpływały i wpływają na rozwój gminy.

18 Czy ma Pan swoją ulubioną organizację?
Najważniejszą organizacją w działalności gminy są uczniowskie kluby sportowe i ochotnicze straże pożarne.

19 Jak przez minione 20 lat układała się współpraca Rady z gminami wiejskimi i sąsiednimi miastami?
Współpraca z sąsiednimi gminami wiejskimi układała się poprawnie, jednak należy podkreślić, że można było na tej płaszczyźnie zdziałać więcej, ale nie zawsze można było dojść do porozumienia, szczególnie z sąsiednią gminą Smołdzino w kwestii wspólnej inwestycji kanalizacyjnej. Nie zawsze też prawidłowo układała się współpraca z miastem Ustka, zwłaszcza po podziale miasta i gminy Ustka na dwa samorządy. Występowały problemy, których podłożem było finansowanie oświaty, w szczególności problemy budziła była wiejska szkoła nr 4 w Ustce, gdzie uczęszczało i uczęszcza najwięcej dzieci z terenów wiejskich gminy. Problemy te występują do dzisiaj.

20 Czy podejmowane były jakieś wspólne działania
Czy podejmowane były jakieś wspólne działania? Może festyny, a może pomoc w czasie kataklizmów? Czy współpracowały przy planowanych remontach dróg lub organizacji dojazdu gimbusów do szkół? Były podejmowane próby współpracy, szczególnie na szczeblu wspólnej inwestycji, jaką była rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ustce, gdzie miasto Ustka i gmina Ustka wspólnie prowadziły tę inwestycję i w chwili obecnej miejscowości z terenu zachodniej części gminy są obsługiwane przez oczyszczalnie w Ustce. Organizowane były festyny np. z gminą Kobylnica, wspólne zawody strażackie.

21 Czy w trakcie planowania różnych inwestycji uwzględniono zdanie mieszkańców i ekologów?
Praktycznie przy wszystkich inwestycjach brano pod uwagę opinię miejscowych mieszkańców, jak również ekologów. Przykładem tego jest budowa kanalizacji, gdzie przed każdą inwestycją w danej miejscowości odbywały się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy głosowali za prowadzeniem tego typu inwestycji lub przeciw. Podobnie było przy pozostałych działaniach gminy, ponieważ nie można budować czegokolwiek dla ludzi, jeżeli nie jest to przez nich akceptowane, bo na tym polega cała idea samorządu.

22 Czy organizowano z nimi spotkania, czyli tzw
Czy organizowano z nimi spotkania, czyli tzw. konsultacje społeczne, by spytać, czy dana inwestycja im nie przeszkadza i jak chcieli by była realizowana? Są organizowane konsultacje społeczne, ponieważ w chwili obecnej od tego uzależnia się możliwość pozyskania wielu funduszy unijnych.

23 Czy Rada, dbając o swoich mieszkańców, organizowała kursy doszkalające, dla osób nieposiadających wykształcenia lub bezrobotnych? Tak, Rada organizowała takie kursy, szczególnie w pierwszych latach po przemianach, wiele osób, które utraciły prace było zmuszonych odbyć takie szkolenie, aby móc dalej pracować. Np. szkolenie brukarzy, które odbywało się w Objeździe, czego przykładem jest powstanie chodnika przy kościele. Wiele z tych osób w chwili obecnej pracuje w tych zawodach.

24 Jak zostały zorganizowane zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży?
Dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowane są na bazie w szczególności Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Uczniowskich Klubów Sportowych, Gminnych Klubów Sportowych, Ochotniczych Straży Pożarnych. Działalność wymienionych powyżej organizacji jest w większości finansowana z budżetu gminy.

25 Jak zmieniła się opieka zdrowotna przez ostatnich 20 lat
Jak zmieniła się opieka zdrowotna przez ostatnich 20 lat? Czy jest lepiej, czy gorzej i dlaczego? Opieka zdrowotna przez okres ostatnich dwudziestu lat zmieniła się, choć nie zawsze te zmiany były korzystne. Ograniczył się dostęp do usług stomatologicznych, natomiast w momencie dojazdu do większych ośrodków poziom usług medycznych jest na pewno wyższy.

26 Czy Rada wspierała organizację zajęć kulturalnych dla młodzieży (np
Czy Rada wspierała organizację zajęć kulturalnych dla młodzieży (np. amatorskie festiwale teatralne, konkursy literackie, plastyczne i fotograficzne, organizacje wystaw prac młodych twórców) organizowanych przez szkoły, domy kultury, organizację pozarządowe itp.? Rada zawsze wspierała taką działalność, jednakże zależy to w dużej mierze od miejscowych działaczy.

27 Czy Gmina dbała o wykorzystanie walorów turystycznych tej okolicy, np
Czy Gmina dbała o wykorzystanie walorów turystycznych tej okolicy, np. dbając o lokalne zabytki i inne atrakcje turystyczne, tworząc turystyczne ścieżki rowerowe, wymyślając nowe atrakcje turystyczne ściągające turystów do gminy? Gmina zawsze miała świadomość swoich walorów turystycznych i środowiskowych i dzięki temu jako jeden z pierwszych samorządów przystąpiła do budowy kanalizacji, która chroni środowisko naturalne. Rada również jako pierwsza w kraju przystąpiła do budowy ścieżek rowerowych (budowa nowej ścieżki Ustka-Rowy, organizacja corocznych rajdów rowerowych). Gmina dba też o miejscowe zabytki, gdyż wspierała finansowo i logistycznie renowację najwartościowszych obiektów jakimi są kościoły na terenie gminy, przy znacznym udziale gminy wykonano remonty wszystkich kościołów, w tym w dwóch przypadkach w Duninowie i Objeździe remonty kapitalne.

28 Jak zmieniła się przestrzeń publiczna w ciągu ostatnich dwudziestu lat?
Pomimo dynamicznego rozwoju gminy, uważam, że udało się zachować równowagę przestrzenną, dzięki czemu nasze miejscowości są licznie odwiedzane przez turystów. Podczas opracowania strategii rozwoju gminy pracowano nad tym, aby był to rozwój zrównoważony. Nie mniej jednak nie udało się być może uniknąć pewnych niekorzystnych zjawisk, szczególnie w dziedzinie urbanistyki w naszych miejscowościach, bo powinny one zachować swój specyficzny charakter.

29 Czy udało się uchwalić plan inwestycyjny?
Gmina od wielu lat uchwala wieloletnie plany inwestycyjne, ponieważ jest to związane z możliwością pisania programów i pozyskiwania środków zewnętrznych.

30 Jak wyglądało 20 lat temu bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kyzysowe i jakie zmiany udało się wprowadzić? Dwadzieścia lat temu obowiązywała gospodarka nakazowa, oraz tzw. przymus. Po zmianach ustrojowych należało dokonać też zmian w psychice ludzi i w ich nastawieniu do ochrony dobra wspólnego. Wydaje się na przykładzie gminy Ustka udało się podnieść poziom świadomości i odpowiedzialności w dziedzinie działania na wypadek klęsk żywiołowych. Przykładem tego są działania ochotniczych straży pożarnych i innych organizacji, które to sprawdziły się podczas lokalnych powodzi, pożarów lub np. zaginięcia osób niepełnosprawnych lub nieletnich.

31 W jaki sposób współpracowano z wyższymi szczeblami administracji (ze starostwem, województwem) oraz sąsiednimi miejscowościami? Największa współpraca odbyła się na poziomie powiatu, szczególnie współpraca z państwową strażą pożarną oraz policją.

32 Jak zmieniła się ochrona środowiska w Waszej miejscowości od 1989 roku
Jak zmieniła się ochrona środowiska w Waszej miejscowości od 1989 roku? Czy wprowadzono jakie regulacje, wybudowano oczyszczalnię ścieków? Od 1989 roku sytuacja na terenie naszej miejscowości zmieniła się diametralnie. Wybudowane oczyszczalnię ścieków w Rowach i cała miejscowość jest do niej podłączona, podobnie jak innej miejscowości w naszym rejonie.

33 W jaki sposób rozwiązano problem śmieci
W jaki sposób rozwiązano problem śmieci? Co się z nimi dzieje, gdy zabierze je firma sprzątająca? Poprzednio śmieci były wywożone na dzikie wysypiska, przez co zagrażały środowisku. W chwili obecnej wysypiska te zostały zlikwidowane, wywóz śmieci powierzono firmie specjalistycznej, każdy mieszkaniec posiada swój pojemnik, oraz ma możliwość segregacji odpadów, gdyż gmina nieodpłatnie udostępnia pojemniki na szkło, plastiki jak również okresowo dokonuje się zbiórek odpadów wielkogabarytowych (stare tapczany, lodówki, opony) . Jeżeli w chwili obecnej śmieci są wywożone do lasu to wynika to z wielkiej niedbałości i niefrasobliwości niektórych mieszkańców.

34 Jak zajmowano się bezdomnymi zwierzętami 20 lat temu
Jak zajmowano się bezdomnymi zwierzętami 20 lat temu? Jak ich sytuacja wygląda dziś? Dwadzieścia lat temu postępowanie ze zwierzętami było mniej humanitarne, gdyż funkcjonowała tzw. instytucja hycla. W chwili obecnej gmina podpisała porozumienie ze schroniskiem i w przypadku bezpańskich zwierząt są one wyłapywane i umieszczane w schronisku, a następnie przeznaczone do adopcji.

35 Skład Zespołu Projektowego
Klaudia Ciok 1994, klasa III a Anna Sadowska 1994, klasa III a Agata Lesiecka 1994, klasa III a ZSS, Publiczne Gimnazjum w Objeździe Imię i nazwisko Opiekuna Zespołu: Wojciech Czura Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "20 lat wspólnie, czyli Objazda wczoraj i dziś"

Podobne prezentacje


Reklamy Google