Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolna interwencja profilaktyczna w praktyce Praktyczne zastosowanie w profilaktyce agresji i przemocy Gimnazjum nr 1 w Łowiczu Opracowała: Pedagog –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolna interwencja profilaktyczna w praktyce Praktyczne zastosowanie w profilaktyce agresji i przemocy Gimnazjum nr 1 w Łowiczu Opracowała: Pedagog –"— Zapis prezentacji:

1 Szkolna interwencja profilaktyczna w praktyce Praktyczne zastosowanie w profilaktyce agresji i przemocy Gimnazjum nr 1 w Łowiczu Opracowała: Pedagog – mgr Joanna Haczykowska Psycholog – Agata Bzdurska

2 Gimnazjum Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu jest położone w centrum miasta w Alejach Sienkiewicza, do szkoły uczęszcza 210 uczniów. Szkoła posiada rozległy obwód szkolny, który obejmuje bardzo zróżnicowane środowisko, w tym duży odsetek rodzin dotkniętych różnego rodzaju problemami społecznymi.

3 Występowanie zachowań problemowych w środowisku rodzinnym uczniów generuje pojawianie się problemów wychowawczych:  ok. 40 uczniów tj. 17,5% szkolnej populacji pali papierosy, z czego ok. 50% jest uzależniona od wyrobów tytoniowych  diagnoza szkolna wykazuje, że ok. 20% uczniów ma lub miało kontakt z innymi środkami uzależniającymi (alkohol, dopalacze, marihuana)  uczniów zagrożonych procesem demoralizacji lub niedostosowania społecznego jest ok. 30 %  Pod nadzorem kuratorów sądowych pozostaje 25 uczniów tj. 10%

4 W SZKOLE ZATRUDNIONY JEST PEDAGOG I PSYCHOLOG W RAMACH ZASOBÓW KADROWYCH NAUCZYCIELE POSIADAJĄ DODATKOWE KWALIFIKACJE Z ZAKRESU:  oligofrenopedagogiki  socjoterapii  doradztwa zawodowego  mediacji (rodzinnych, szkolnych)

5  ankiety diagnostyczne  analiza dokumentów: podanie o przyjęcie do szkoły, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, opinie PPP, orzeczenia PPP, postanowienia sądowe  rozmowy z rodzicami  rozmowy uczniami  rozmowy z przedstawicielami instytucji wspierających rodzinę (kuratorami, policją, pracownikami MOPS, PCPR i stowarzyszeń)  wnioski z obserwacji zgłaszane przez wychowawcę i nauczycieli  wnioski z pracy z uczniem i rodzicem zgłaszane przez specjalistów szkoły

6 Zagrożenia uzależnieniami -profilaktyka I rzędowa -profilaktyka II rzędowa - Profilaktyka III rzędowa Agresja w szkole Profilaktyka Uczeń → Uczeń Uczeń → Nauczyciel Nauczyciel → Uczeń Niespełnianie obowiązku szkolnego - zaniedbywanie obowiązku szkolnego - całkowity brak realizacji obowiązku szkolnego Przemoc w środowisku pozaszkolnym - profilaktyka - środowisko domowe - środowisko rówieśnicze Dysfunkcje i zaburzenia - uczniowie z zaburzeniami psychospołecznymi - uczniowie z opiniami i orzeczeniami PPP - uczniowie przewlekle chorzy i niepełnosprawni

7 Uruchomienie procedur prawnych Poinformowanie Sądu Rodzinnego i Nieletnich oraz Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Nawiązanie współpracy z rodzicami Ustalenie wspólnych kierunków podejmowanych działań Praca pedagogiczno-psychologiczna z uczniem Motywacja ucznia do nauki szkolnej

8 - Nauczanie indywidualne - Zajęcia specjalistyczne - Opieka psychologiczna - Opieka pedagogiczna - Dostosowanie wymagań i/lub treści edukacyjnych - Niwelowanie barier architektonicznych - Stwarzanie warunków do integracji w zespole rówieśniczym - Kierowanie na konsultacje specjalistyczne - Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - Współpraca z rodzicami - Szkolenia kadry pedagogicznej Uczniowie z zaburzeniami psychospołecznymi Uczniowie z opiniami i orzeczeniami PPP Uczniowie przewlekle chorzy i niepełnosprawni

9 Profilaktyka I-rzędowa skierowana do grup niskiego ryzyka Zapobieganie uzależnieniom i promowanie zdrowego stylu życia warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców broszury informacyjne dla rodziców zajęcia profilaktyczne w Zakładzie Karnym na oddziale terapeutycznym koncerty i spektakle profilaktyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi projekty edukacyjne i konkursy Profilaktyka II-rzędowa skierowana do grup podwyższonego ryzyka Kontrakty zawierane z uczniami Realizacja programu autorskiego „ Nie palę w szkole” Działania prewencyjne we współpracy z policją Działania diagnostyczno-edukacyjne we współpracy z sanepidem Indywidualne warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców Profilaktyka III-rzędowa skierowana do grup wysokiego ryzyka Zajęcia terapeutyczne dla chłopców i dziewcząt z grupy wysokiego ryzyka w oparciu o współautorski program „Wygrać siebie” Porady dla rodziców

10 Zajęcia psychoedukacyjne w ramach godzin z wychowawcą prowadzone przez wychowawcę klasy lub specjalistów szkoły np. „Ja w Sądzie” Warsztaty profilaktyczne prowadzone przez firmy edukacyjne organizowane 1 raz w semestrze Skierowana do uczniów Szkolenia indywidualne i/lub grupowe z zakresu zapobiegania agresji i przemocy wśród dzieci oraz w środowisku domowym Broszury edukacyjno-informacyjne dla rodziców Skierowana do rodziców Szkolenia rady pedagogicznej z zakresu „zapobiegania agresji i przemocy w szkole” Opracowanie procedur postępowania w trudnych sytuacjach wychowawczych i zagrożenia zdrowia lub życia Skierowana do nauczycieli

11 Powiadomienie właściwych instytucji Objęcie dziecka pomocą psychologiczno -pedagogiczną Praca psychoedukacyjna z rodzicami

12 pouczenie rodziców o możliwościach działań prawnych mediacje pomiędzy stronami konfliktu objęcie dzieci pomocą psychologiczno -pedagogiczną

13 Procedury postępowania Uczeń → UczeńUczeń → Nauczyciel Nauczyciel → Uczeń

14 Uczeń → Uczeń  Zapewnienie bezpieczeństwa stronom i udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej  Ustalenie okoliczności zajścia  Wyciągnięcie konsekwencji statutowych  Zapoznanie rodziców z rozwiązaniami prawnymi  Mediacje na życzenie stron konfliktu  Objęcie ofiary pomocą psychologiczną, praca wychowawcza z agresorem (kontrakt)  W przypadkach o dużej szkodliwości czynu wezwanie Policji

15 Uczeń → Nauczyciel  Zapewnienie bezpieczeństwa stronom i udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej  Ustalenie okoliczności zajścia  Powiadomienie rodziców i sporządzenie notatki służbowej  Wyciągnięcie konsekwencji statutowych  Objęcie ucznia (agresora) pomocą psychologiczno- pedagogiczną (kontrakt)  W przypadkach o dużej szkodliwości czynu powiadomienie policji i sądu art.226 Kodeksu Karnego

16 Nauczyciel → Uczeń  Zapewnienie bezpieczeństwa stronom i udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej  Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną  Przeprowadzenie przez dyrektora szkoły postępowania wyjaśniającego ze stronami konfliktu na wniosek ucznia, rodzica lub pracownika szkoły  Podjęcie przez dyrektora szkoły postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

17 CEL GŁÓWNY: UCZEŃ POSIADA KLUCZOWE KOMPETENCJE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO

18 CELE SZCZEGÓŁOWE:  Uczeń w sposób konstruktywny potrafi radzić sobie ze stresem i problemami.  Uczeń rozwiązuje konflikty nie używając przemocy. Panuje nad agresją.  Uczeń potrafi dyskutować na właściwym poziomie komunikacji społecznej.  Uczeń potrafi zachować się asertywnie.  Uczeń posiada pozytywną samoocenę i wierzy w swoje możliwości.  Uczeń spędza czas wolny w sposób społecznie akceptowany.  Uczeń posiada pozytywne zainteresowania i rozwija je.  Uczeń potrafi dokonać właściwego wyboru.

19 DiagnozaPoradaKontrakt Monitorowanie kontraktu

20 - Rozmowy z rodzicami, uczniami, nauczycielami, specjalistami szkoły, pracownikami instytucji wspierających - Analiza dokumentów ucznia - Ankiety diagnostyczne - Bieżąca obserwacja - Wnioski nauczycieli i specjalistów szkoły z pracy z uczniem

21 - Warsztaty dla rodziców (w zespołach klasowych, indywidualne) - Rozmowa wspierająca - Broszury informacyjne - Wypracowanie zasad współpracy - Prelekcje i szkolenia dla rodziców

22 Kontrakt jasno określa:  na jakich zachowaniach nam zależy,  w jaki sposób pożądane zachowania będziemy wzmacniać,  jakie będą konsekwencje niewłaściwego zachowania,  sposób monitorowania przebiegu kontraktu. Kontrakt jest dobrowolny

23  Nawiązanie kontaktu z rodzicami  Przedstawienie problemu (opis zachowań)  Ustalenie przyczyn problemów dziecka  Zaoferowanie pomocy dziecku  Ustalenie, co może zrobić rodzic, co nauczyciel, co ma zrobić uczeń, żeby ten cel osiągnąć?  Zawarcie kontraktu Współpraca jest możliwa, kiedy istnieje wspólny cel: rozwiązanie problemu dziecka, zaspokojenie potrzeb dziecka.

24  Realny termin  Dostrzeganie nie tylko błędów i złych zachowań, ale przede wszystkim osiągnięć i starań dziecka  Wzmocnienia pozytywne  Konsekwencja w działaniu  Rozliczenie kontraktu Nagroda za wywiązanie się lub konsekwencja za niewywiązanie się z zapisów kontraktu

25


Pobierz ppt "Szkolna interwencja profilaktyczna w praktyce Praktyczne zastosowanie w profilaktyce agresji i przemocy Gimnazjum nr 1 w Łowiczu Opracowała: Pedagog –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google