Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Elektroniczna aparatura medyczna cz. 3. 2 Badanie gospodarki wodno–elektrolitowej organizmu Najczęściej analizowaną składową płynów ustrojowych jest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Elektroniczna aparatura medyczna cz. 3. 2 Badanie gospodarki wodno–elektrolitowej organizmu Najczęściej analizowaną składową płynów ustrojowych jest."— Zapis prezentacji:

1 1 Elektroniczna aparatura medyczna cz. 3

2 2 Badanie gospodarki wodno–elektrolitowej organizmu Najczęściej analizowaną składową płynów ustrojowych jest osocze lub surowica. Osocze - płyn pobrany z naczynia po oddzieleniu elementów morfotycznych krwi (krwinek: czerwonych, białych, płytkowych) z niewykrzepionym fibrynogenem. Surowica - osocze pozbawione włóknika, a więc po wykrzepieniu fibrynogenu.

3 3 Jonogram osocza krwi Można zauważyć dominujące znaczenie jonu sodowego, który praktycznie równoważy ładunek elektryczny wszystkich anionów nieorganicznych. Stężenie mEq/l — oznacza liczbę milirównoważników substancji na 1000 ml roztworu

4 4 Normy kliniczno-diagnostyczne dla głównych elektrolitów osocza krwi JonZakres normy (mmol/l) Na + 135 - 147 K + 3.7 - 5.3 Ca ++ 2.2 - 2.8 Cl - 98 - 106 HCO 3- 26 - 30

5 5 Normy kliniczno-diagnostyczne dla głównych elektrolitów osocza krwi Jon K + bierze udział w procesach przewodnictwa nerwowego, Ca ++ w procesie krzepnięcia krwi, HCO 3 - w utrzymywaniu równowagi kwasowo-zasadowej organizmu. Stąd pomiar ich stężenia jest niezwykle ważny w procesie diagnozy pacjenta.

6 6 Metody potencjometryczne Metody potencjometryczne polegają na pomiarze siły elektromotorycznej (SEM) ogniwa elektrochemicznego złożonego z dwóch elektrod: pomiarowej (wskaźnikowej) i referencyjnej (porównawczej) zanurzonych w badanym roztworze.

7 Potencjały U 2, U 3 i U 4 są zależne jedynie od budowy elektrod, dlatego też dla konkretnej pary elektrod są one wielkością stałą. Potencjał przegrody klucza elektrolitycznego U 5 ma z reguły niewielka wartość, która może być pominięta w dalszej analizie. W efekcie różnica potencjałów U, mierzona pomiędzy dwiema elektrodami, zależy tylko od potencjału między elektrodą pomiarową a analizowanym roztworem, czyli od aktywności a I badanych jonów. Zależność ta jest opisywana przez równanie Nernsta:

8 gdzie: E – różnica potencjałów mierzona między elektrodą pomiarową a elektrodą referencyjną; E 0 – standardowy potencjał pary elektrod (dla a I = 1), zależny od ich budowy; R – stała gazowa (R = 8.314J/mol·K); T – temperatura [K]; F – stała Faradaya (F = 96 487 C/mol); z I – ładunek mierzonego jonu I (łącznie ze znakiem) (dla Cl-:z I = -1) ; a I – aktywność badanego jonu w analizowanym roztworze; E N – nachylenie charakterystyki elektrody pomiarowej.

9 W bardzo rozcieńczonych roztworach wartość aktywności substancji jest równa stężeniu tej substancji w analizowanym roztworze: a = c W celu powiązania wartości aktywności i stężenia definiuje się tzw. współczynnik aktywności: a = c c gdzie: c - współczynnik aktywności substancji. Współczynniki aktywności przyjmują wartości mniejsze od jedności i w miarę rozcieńczania roztworu zbliżają się do jedności. Aktywność a stężenie jonów

10 10 Elektrody: Elektrody są urządzeniami umożliwiającymi stwierdzenie przesunięcia i rozdzielenia ładunków, które na granicy faz (materiał elektrodowy/elektrolit) powstają lub też zostają wytworzone, bądź zmienione za pomocą wymuszonego przepływu prądu. Pomiędzy materiałem przewodz ą cym elektrody i elektrolitem mog ą znajdowa ć si ę inne materiały, jak np. półprzewodniki lub nawet izolatory, takie jak szkło (elektroda szklana), lub zwi ą zki organiczne (elektroda z wymieniaczem jonowym, elektroda z no ś nikiem oboj ę tnym). Na granicy ich faz wytwarza si ę ró ż nica potencjałów zale ż na od aktywno ści okre ś lonego jo nu, który wyst ę puje w fazie roztworu i w fazie elektrody, mog ąc łatwo przechodzi ć z jednej fazy do drugiej. Takie elektrody, które reaguj ą selektywnie na okre ś lony jon w obecności innych, nazywane s ą elektrodami jonoselektywnymi.

11 11 Budowa elektrod jonoselektywnych: Elektrod jonoselektywne reagują selektywnie na określony jon w obecności innych jonów.

12 12 Analizator jonoselektywny Phmetr PHM-240 Przyrząd do pomiarów stężenia jonów

13 13 Stacja SAM7 - połączenie mieszadła magnetycznego z uchwytem dla elektrod

14 14 Elektrody przewodności:

15 15 Konduktometr CDM210

16 16 Czteroelektrodowy czujnik konduktometryczny

17 Elektrolitem stosowanym najczęściej do wzorcowania jest wodny roztwór KC1, którego przewodność elektryczna oraz jej zależność od temperatury są dokładnie znane i powtarzalne. Czynnikiem wpływającym na wynik pomiaru przewodności właściwej jest temperatura. Wpływ temperatury przejawia się w oddziaływaniu na ruchliwość jonów oraz stopień dysocjacji. Obydwa czynniki działają zgodnie w kierunku wzrostu przewodności ze wzrostem temperatury. κ = κ 0 [1+α(t - t0 )] Wartości współczynników temperaturowych α dla t 0 = 20 °C są najwyższe dla zasad, najniższe dla soli, średnie dla kwasów; w granicach od około 1,5 % do 4,0 % / °C. Wartości te są w wysokim stopniu zależne od stężenia.


Pobierz ppt "1 Elektroniczna aparatura medyczna cz. 3. 2 Badanie gospodarki wodno–elektrolitowej organizmu Najczęściej analizowaną składową płynów ustrojowych jest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google