Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół w Woli Mieleckiej im. J.M. Ossolińskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół w Woli Mieleckiej im. J.M. Ossolińskiego"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół w Woli Mieleckiej im. J.M. Ossolińskiego
20 lat samorządności w Gminie Mielec i Woli Mieleckiej Samorząd Gminy Mielec i Woli Mieleckiej

2 Wstęp Lata przyniosły Polsce wiele zmian o charakterze ustrojowym. Jedną z takich reform było wprowadzenie na terenie naszego kraju odrodzonego samorządu terytorialnego. Za symboliczną datę narodzin polskiego samorządu lokalnego uważa się 27 maja r. Tego dnia odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski całkowicie wolne wybory do władz lokalnych. A ustawa z 8 marca 1990 r. wprowadzała samorząd terytorialny na poziomie miast i gmin, znosiła natomiast wybieralne rady na szczeblu województw. W Polsce gmina jest najmniejszą jednostką podziału terytorialnego państwa, jest wspólnotą mieszkańców i podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Wspólnota ta zaspokaja najwięcej naszych potrzeb związanych z życiem codziennym. Władzę sprawują w niej przedstawiciele ogółu mieszkańców, czyli Rada Gminy. Radni podejmują najważniejsze decyzje, zbierają się na spotkaniach nazywanych sesjami rady i podejmują decyzje w formie głosowania. Rady w uchwałach decydują o budżecie, o tym, jakie potrzeby mieszkańców należy zaspokoić w pierwszej kolejności.

3 Wstęp c.d. W gminach wiejskich działają sołectwa. Na zebraniach mieszkańców, zwanych zebraniami wiejskimi, wszyscy obecni wybierają sołtysa wsi. To bardzo stara i utrwalona w polskiej tradycji forma samorządności. Dziś sołectwo pełni rolę tzw. jednostki pomocniczej. Mieszkańcy, działając w ramach sołectw, rozwiązują niektóre własne problemy. W sołectwie organem, który wspomaga działalność sołtysa poprzez wydawanie opinii jest Rada Sołecka. Mieszkańcy wspólnot samorządowych podejmują decyzje bezpośrednio na zebraniach wiejskich, lub przez swoich, wybranych przez siebie, przedstawicieli. Raz na cztery lata mieszkańcy wybierają swoich przedstawicieli, którzy w ich imieniu będą podejmować decyzje, gospodarować wspólnym majątkiem, inwestować, wydawać wspólne pieniądze, czyli zarządzać. Mieszkańcy w ten sposób delegują część należnej im władzy swoim przedstawicielom.

4 Sołectwo Wola Mielecka
Jest jednym z 13 sołectw Gminy Mielec, zajmuje obszar 985 ha, gdzie mieszka 1870 mieszkańców i zajmuje drugie miejsce w gminie pod względem ludności. Najważniejszymi przedsięwzięciami na chwilę obecną jest: budowa kościoła, budowa przedszkola, kolejny etap budowy kanalizacji, rozbudowa stadionu piłkarskiego, wały przeciwpowodziowe na rzece Wisłoce, utworzenie parku przemysłowego, oraz budowa dróg i chodników. Rada sołecka Zebranie wiejskie

5 24 kwiecień 2010 roku Grzegorz Wicherski Jan Kołodziej – Przewodniczący Rady Gminy Mielec
Wywiad Jaki wpływ miał samorząd lokalny na Gminę Wiejska Mielec ? Jak patrzę wstecz na lata mojej młodości, pamiętam marazm, właściwie tych zmian się nie dostrzegało, dopiero od momentu utworzenia samorządów ludzie na dole mieli możliwość decydowania o tym co jest potrzebne, co chcą zrobić. Zaczęło się coś pozytywnego dziać i następowały duże zmiany. Działania, które zostały podejmowane służyły mieszkańcom na danym terenie. Obecnie na terenie Gminy Mielec gospodarka jest planowa i wykonuje się ją w oparciu o Wieloletni Program Inwestycyjny, opracowana jest strategia Gminy Mielec, poszczególne sołectwa maja opracowany plan rozwoju miejscowości.

6 24 kwiecień 2010 roku Grzegorz Wicherski Jan Kołodziej – Przewodniczący Rady Gminy Mielec
Wywiad Co zrobiono dzięki samorządom? EDUKACJA Samorząd lokalny dokłada do funkcjonowania sieci szkół, sporo pieniędzy. W Gminie Mielec jest to kwota około trzech milionów złotych. Subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów utrzymania. Mogłyby się utrzymać tylko największe szkoły w gminie, natomiast małe musiały by być zlikwidowane. - remont szkół - z budżetu gminy w szkołach został wymieniony system ogrzewania, zlikwidowano kotłownie gazowe, zastępując je kotłowniami na gaz, lub olej. Nowe elewacje szkół , wymieniono stolarkę okienną, zatroszczono się o estetykę otoczenia szkół, bazę dydaktyczną, powstały sale multimedialne - wybudowano sale gimnastyczne w Woli Mieleckiej i Podleszanach - w Woli Mieleckiej rozbudowano nowy pawilon szkolny - ze względu na duże zapotrzebowanie wybudowano przedszkole w Woli Mieleckiej - działają świetlice szkolne w Woli Mieleckiej i Chorzelowie

7 24 kwiecień 2010 roku Grzegorz Wicherski Jan Kołodziej – Przewodniczący Rady Gminy Mielec
Wywiad KULTURA - w szkołach działają biblioteki - poszerzono działalność kulturalno-oświatowo-sportową skierowaną głównie dla młodzieży - w trosce o bazę wyremontowano Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie, pozyskano środki na jego wyposażenie - poszerzono działalność o utworzoną filię SOKiSu w Woli Mieleckiej - organizuje się imprezy okolicznościowe dla mieszkańców: np. Dzień Seniora - w ramach Dziedzictwa Narodowego odnowiono Cmentarz Wojskowy w Chorzelowie SPORT - dotowanie działalności sportowej - budowa obiektów sportowych w Woli Mieleckiej, Podleszanach i Chorzelowie SPORT - organizuje się turnieje sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców

8 24 kwiecień 2010 roku Grzegorz Wicherski Jan Kołodziej – Przewodniczący Rady Gminy Mielec
Wywiad TRANSPORT i DROGI - Gmina pokrywa koszty dowozu młodzieży gimnazjalnej do szkół. - Wykup ulgi w komunikacji zbiorowej dla młodzieży i seniorów - poprzez remonty stan dróg ulega poprawie - budowane chodniki poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców - co roku przybywa nowych lamp ulicznych OCHRONA ŚRODOWISKA Działania proekologiczne na rzecz ochrony środowiska: - akcje propagujące - każde gospodarstwo objęte jest wywozem nieczystości stałych - zakupiono pojemniki do segregacji tworzyw sztucznych i szkła - przy przystankach komunikacji zamontowano kosze na śmieci, co sprzyja likwidacji sztucznych wysypisk - wybudowana kanalizacja wpływa korzystnie na ochronę środowiska - sieć wodociągowa jest rozbudowywana i modernizowana. Wybudowano nowe zbiorniki ujęcia wody głębinowej w Rzędzianowicach i Chorzelowie 

9 24 kwiecień 2010 roku Grzegorz Wicherski Jan Kołodziej – Przewodniczący Rady Gminy Mielec
Wywiad TROSKA O ZDOWIE MIESZKANCÓW - dzięki samorządom lokalnym utworzono punkty opieki lekarskiej w Woli Mieleckiej, Podleszanach, Trześni i Chorzelowie, dzięki współpracy z NFOZ działają na korzystnych warunkach w lokalach należących do Gminy Mielec. - działania profilaktyczne w zwalczaniu narkomani i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w ramach dofinansowuje się kolonie dla dzieci z rodzin uzależnionych, organizuje się kółka zainteresowań dla tych dzieci.  OCHRONA PRZECIW POŻAROWA Utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP na ternie gminy, budowa, remonty remiz strażackich. Zakup samochodów, wyposażenia, organizowanie szkoleń dla strażaków. POMOC SPOŁECZNA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opiekuje się ludźmi pokrzywdzonymi przez los.  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - przebudowano rów Złotnicko-Mielecki - wybudowano utwardzone drogi dojazdowe do pól

10 24 kwiecień 2010 roku Grzegorz Wicherski Jan Kołodziej – Przewodniczący Rady Gminy Mielec
Wywiad A jakie są plany na najbliższy okres? Rozpoczęto kolejny etap budowy kanalizacji ściekowej w Woli Mieleckiej, jest to inwestycja związana z dużymi kosztami. W 2004 roku w pierwszym etapie podłączono 61 gospodarstw do kanalizacji, a w 2008 roku w drugim etapie wpięto 79 gospodarstw. Wybudowany obiekt przedszkola będzie wykańczany i wyposażony tak, żeby mógł zacząć funkcjonować od 1 września 2010 roku. Zaplanowano również budowę ronda koło mostu Dziękuje za rozmowę Kanalizacja

11 2 maj 2010 roku Grzegorz Wicherski Zbigniew Wicherski - członek Rady Sołeckiej w Woli Mieleckiej
Wywiad II Co zrobiono przez 20 lat dzięki samorządom w Woli Mieleckiej ? Pierwszym priorytetowym zadaniem na początku lat dziewięćdziesiątych była gazyfikacja sołectwa Gazyfikacja wsi W połowie lat 70-tych społeczeństwo Gminy Mielec na zebraniach wiejskich przedstawiało potrzebę wprowadzenia inwestycji gazowej, jako czynnika wzrostu poziomu cywilizacji wsi.. Wystąpiono z pismem do Ministra Górnictwa i Energetyki w Warszawie, przedstawiając potrzebę gazyfikacji wsi Wola Mielecka. W pierwszej kolejności zlecono opracowanie dokumentacji na poszczególne wsie. Następnie zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na opracowanie przekroczenia rzeki Wisłoki gazocią­giem wysokoprężnym przez rzekę Wisłokę Urząd Gminy miał trudności w znalezieniu odpowiednich projektantów. Dopiero w maju 1990 r. gdy wójtem gminy Mielec został wybrany Wła­dysław Ochalik, gazyfikację wiosek postawiono sobie jako zadanie priorytetowe.

12 2 maj 2010 roku Grzegorz Wicherski Zbigniew Wicherski - członek Rady Sołeckiej w Woli Mieleckiej
Wywiad II Na zebraniu wiejskim w Woli Mieleckiej, wybrano Komitet Gazyfikacyjny, a członkowie wyrazili gotowość działania w tej społecznej pracy. członkowie komitetu sprawowali swo­je zadania w zakresie wynikającym z prowadzonych prac, m.in.: zajmowali się zbieraniem funduszy przypadających na każdego mieszkańca wsi, zbierali pisemne deklaracje i oświadczenia, kierowali pracami społecznymi przy wykopach rowów pod gazociąg, or­ganizowali materiały (rury, asfalt, lepik, zawory, reduktory, welon izolacyjny), organizowali i nadzorowali prace wynikające z przepisów w zakresie usuwania drzew i przeszkód na trasie gazociągu, prowadzili trudne rozmowy z mieszkańcami, na posesjach których należało usunąć drzewa lub inne przeszkody. Organizowanie częstych spotkań i narad z członkami Komitetu oraz inspektorami nadzoru przyczyniło się do szybkiego roz­wiązania narastających problemów. 2 czerwca 1994 roku po raz pierwszy puszczono w Woli Mieleckiej gaz do rur.

13 2 maj 2010 roku Grzegorz Wicherski Zbigniew Wicherski - członek Rady Sołeckiej w Woli Mieleckiej
Wywiad II Stacja uzdatniania wody. W dniu 25 stycznia 1995 r. została oddana do użytku Stacja Uzdatniania Wody w Rzędzianowicach. Długo czekali na to mieszkańcy wsi leżących na lewym brzegu Wisłoki. Stacja może zaopatrzyć w wodę 1200 gospodarstw w sześciu sołectwach - Rzędzianowicach, Woli Mieleckiej, Podleszanach, Książnicach, Bożej Woli i Goleszowie. Inwestycja wybudowana ze środków gminy Mielec i budżety państwa kosztowała ponad 5,9 mld 61 min pochodziła z rezerwy budżetowej państwa przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych, realizowanych w systemie robót publicznych. To zadanie realizowano 8 miesięcy i w tym przypadku powołano Komitet Budowy Wodociągu, który pomagał w realizacji inwestycji. Dzień seniora Dzień Seniora w Woli Mieleckiej zapoczątkowany został w 1998 roku. Uroczystość zorganizowana z myślą o starszych osobach mieszkających we wsi. Stał się imprezą cykliczną, w przedsięwzięcie angażuje się aktywnie Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka, sołtys i uczniowie.  Dom strażaka Budynek remizy został wybudowany w latach lutego 1999 r. odbyło się zebranie Zarządu OSP na którym powołano Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia powstania OSP w Woli Mieleckiej, oraz przedstawiono koncepcję rozbudowy remizy w budynek wielofunkcyjny.

14 20100508 CEO Grzegorz konkurs 20 lat samorządu\FOTO\03a_remiza.jpg
Stary budynek remizy Remiza po przebudowie

15 2 maj 2010 roku Grzegorz Wicherski Zbigniew Wicherski - członek Rady Sołeckiej w Woli Mieleckiej
Wywiad II Szkoła W listopadzie 1996 roku ukończono budowę sali gimnastycznej i oddano ja do użytku. Duży udział w jej budowie miała Rada Sołecka mieszkańcy, którzy uczestniczyli w projekcie i budowie obiektu. Dzięki współpracy dyrektora szkoły Kazimierza Ogorzałka z Radą Rodziców od 1 września roku szkoła w Woli Mieleckiej stała się Zespołem Szkół, w skład którego wchodzi sześcioletnia szkoła podstawowa oraz trzyletnie gimnazjum. Do obwodu gimnazjum oprócz Woli Mieleckiej należą miejscowości :Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzów i Rzędzianowice. 18 czerwca r Zespół Szkół w Woli Mieleckiej otrzymał imię Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Temat rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Woli Mieleckiej wynikł w związku ze zwiększającą się liczbą uczniów w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej, zaistniała potrzeba rozbudowy tego obiektu o kolejne 4 sale lekcyjne. Jednym z etapów było przekształcenie byłego domu nauczyciela w szkołę podstawową, dzięki czemu młodsze dzieci mogą w spokoju korzystać z własnych sal lekcyjnych. W sierpniu 2004 roku rozpoczęto rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Woli Mieleckiej. Budowa budynku trwała 10 miesięcy i kosztowała 300 tys. zł. Nowy pawilon szkolny został oddany do użytku 28 sierpnia 2005r. Obecnie szkoła mieści się w dwóch budynkach. Do nauczania jest 17 sal lekcyjnych i 2 małe do zajęć językowych. Do wychowania fizycznego przeznaczona jest sala gimnastyczna o pow m2 i zastępcza sala gimnastyczna o pow. 40 m2. Szkoła dysponuje zespołem boisk sportowych i zielonym placem zabaw o powierzchni ok. 2 ha

16 Budowa sali gimnastycznej 1995r.
Sala gimnastyczna 2010r.

17 Budynek szkoły podstawowej 2010r.
Budowa przedszkola 2009/2010r.

18 2 maj 2010 roku Grzegorz Wicherski Zbigniew Wicherski - członek Rady Sołeckiej w Woli Mieleckiej
Wywiad II Przychodnia lekarska 23 sierpnia 2003 roku w Woli Mieleckiej poświęcono nowo wybudowany przy Domu strażaka Przychodnie lekarską, którą wybudowano z inicjatywy Rady sołeckiej Kanalizacja Priorytetową sprawą obecnie jest kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Forum Społeczności Szkolnej Spotkania rodziców, nauczycieli, samorządu wiejskiego i uczniów w Woli Mieleckiej stały się już tradycją. Na tych spotkaniach dyskutuje się nad kierunkami rozwoju, problemów i pomocy szkole. Pierwsze forum społeczności szkolnej odbyło się 28 września 1997 roku. Budowa przychodni 2007r. Przychodnia lekarska

19 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Grzegorz Wicherski Zespół Szkół w Woli Mieleckiej im. J.M. Ossolińskiego Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Zespół Szkół w Woli Mieleckiej im. J.M. Ossolińskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google