Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Rozwój kadr regionalnej gospodarki w województwie podlaskim z wykorzystaniem środków EFS - doświadczenia z realizacji Poddziałania 8.1.1 w ramach PO KL 2007-2013 oraz propozycja podejścia do wdrażania Działań 2.4 i 3.2 RPO 2014-2020

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Celem działań podejmowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. W ramach programu przewidziano środki na podnoszenie kompetencji i umiejętności przez pracowników, a także ich pracodawców. Dostępna alokacja w ramach Poddziałania 8.1.1 na lata 2007-2013 to 32 125 013 €.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Typ projektu wspierający osoby dorosłe w zakresie szkoleń: szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych). Grupa docelowa: pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia oraz z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) uczestniczące w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Realizacja Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w obszarze kształcenia ustawicznego WUP w Białymstoku zakontraktował ponad 73,5 mln zł, które zostały przeznaczone na stymulowanie podnoszenia i aktualizacji umiejętności zawodowych osób pracujących województwa podlaskiego. W ramach Poddziałania 8.1.1 w województwie podlaskim podpisano 139 umów o dofinansowanie projektów skierowanych do pracujących osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności.

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Efekty realizacji Poddziałania 8.1.1 w obszarze kształcenia ustawicznego W ramach realizowanych projektów ze szkoleń skorzystało 26 650 osób pracujących. Najliczniejszą grupę stanowią pracownicy podlaskich przedsiębiorstw i administracji. Co czwarty uczestnik pochodził z terenów wiejskich. Zatrudnieni26 650 w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach2 261 w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach2 605 w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach2 667 w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach2 944 w tym zatrudnieni w administracji publicznej10 187 w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych489 w tym osoby niepełnosprawne90 w tym osoby z terenów wiejskich6 515

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Realizacja Poddziałania 8.1.1 w obszarze kształcenia ustawicznego W ramach realizowanych projektów ze szkoleń skorzystało 6 396 osób pracujących po 50 roku życia. Co piąty uczestnik kończący udział w projekcie był pracownikiem o niskich kwalifikacjach. Najliczniejszą grupę stanowią pracownicy z wykształceniem wyższym. Osoby pracujące26 650 w tym osoby młode (15-24 lata)1 379 w tym osoby w wieku 55-64 lata2 175 z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym372 z wykształceniem ponadgimnazjalnym5 235 z wykształceniem pomaturalnym3 448 z wykształceniem wyższym17 595

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (pomoc publiczna) Typy projektów wspierające przedsiębiorców w zakresie szkoleń i doradztwa: Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Grupa docelowa: mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Efekty realizacji Poddziałania 8.1.1 w zakresie projektów objętych pomocą publiczną WUP w Białymstoku zakontraktował ponad 59,8 mln zł, które zostały przeznaczone na organizację i uczestnictwo w szkoleniach podlaskich przedsiębiorców i ich pracowników. W ramach Poddziałania 8.1.1 w województwie podlaskim podpisano 123 umowy o dofinansowanie projektów skierowanych do przedsiębiorstw, którzy skorzystali z oferty szkoleniowej dopasowanej do kierunków rozwoju regionu i odpowiadającej zdiagnozowanym potrzebom ich przedsiębiorstwa.

9 Dotychczasowe podejście do finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim (poziom regionalny): Projekt szybkiego reagowania WUP w Białymstoku jako odpowiedź na procesy adaptacyjne i modernizacyjne w regionie Zapewnienie realizacji projektów przez samych przedsiębiorców (beneficjentów pomocy publicznej) lub też projektów realizowanych na rzecz konkretnych przedsiębiorców (wymienionych z nazwy we wniosku aplikacyjnym) Zapewnienie realizacji projektów otwart ych

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Efekty realizacji Poddziałania 8.1.1 w zakresie projektów objętych pomocą publiczną Przedsiębiorcy chętnie korzystają z możliwości ubiegania się o pomoc de minimis na realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Coraz częściej przedsiębiorcy samodzielnie aplikują o wsparcie bez korzystania z pośredników. Z wsparcia współfinansowanego z EFS skorzystało 4 822 podlaskich przedsiębiorstw oraz 13 355 ich pracowników.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Efekty realizacji Poddziałania 8.1.1 w zakresie projektów objętych pomocą publiczną W ramach realizowanych projektów 90% to mikro i mali przedsiębiorcy. 30% pracowników podlaskich przedsiębiorstw uczestniczących w szkoleniach stanowią pracownicy o niskich kwalifikacjach. 20% uczestników są to osoby do 25 roku i po 50 roku życia.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Wartości wskaźnik ó w dla Działania 8.1 PO KL Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika dla województwa podlaskiego Wartość osiągnięta przez WUP Stopień realizacji wskaźnika Działanie 8.1 Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych 4 1914 822115% Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych 5 42348 474894% - w tym liczba osób w wieku powyżej 50. roku życia1 1268 975797% Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w projektach 5 43615 100278%

13 RPO 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl

14 Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu RPO Priorytet inwestycyjny: 10.3 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach Działania 3.2 RPO: Programy kształcenia ustawicznego obejmujące następujące elementy:  poradnictwo edukacyjno-zawodowe, jako obligatoryjna forma wsparcia w projekcie;  działania z zakresu rozwijania kompetencji i kwalifikacji obejmujące m.in. takie formy jak: studia podyplomowe, kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowej lub kursy kompetencji ogólnych.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach Działania 3.2 RPO: Lokalne Centrum Kompetencji i Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego poradnictwo edukacyjno-zawodowe (diagnoza potrzeb, wybór i identyfikacja oferty edukacyjnej), jako obligatoryjna forma wsparcia w projekcie studia podyplomowe, kurs kwalifikacyjny, kurs umiejętności zawodowej lub kompetencji ogólnych

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Finansowanie Działania 3.2 RPO: Lokalne Centrum Kompetencji i Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Procedura konkursowa (projekty wieloletnie) Koperty powiatowe – 14 ośrodków Podział środków z uwzględnieniem liczby osób pracujących i wielkości wskaźnika (ogółem 12 000 osób)

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Finansowanie Działania 3.2 RPO: Podejście popytowe Określenie wielkości dofinansowania: 85% kosztów realizacji usługi edukacyjnej, ale nie więcej niż 3 400 zł/osobę Określenie wkładu własnego: nie mniej niż 15% Refundacja wydatków poniesionych przez uczestnika projektu po zrealizowaniu usługi poradnictwa edukacyjno-zawodowego, wspólnym wyborze odpowiedniej oferty edukacyjnej i ukończeniu szkolenia/studiów podyplomowych przez uczestnika projektu (przedstawienie dokumentów finansowych i dokumentów potwierdzających ukończenie danej formy wsparcia)

19 Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian RPO Priorytet inwestycyjny: 8.9 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach Działania 2.4 RPO:  doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie diagnozowania potrzeb rozwojowych/ szkoleniowych;  realizacja usług rozwojowych w formule podejścia popytowego;

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach Działania 2.4 RPO:  wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement;  inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców;

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Finansowanie Działania 2.4 RPO: programy typu outplacement Procedura konkursowa (wybór czterech operatorów – podmiotów specjalizujących się w tworzeniu i wdrażaniu programów outplacementowych) Koperty subregionalne – projekty szybkiego reagowania

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Finansowanie Działania 2.4 RPO: inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez partnerów społecznych, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców Procedura konkursowa Alokacja wojewódzka – brak kopert subregionalnych czy powiatowych

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Finansowanie Działania 2.4 RPO: realizacja usług rozwojowych w formule podejścia popytowego Określenie wielkości dofinansowania: 85% kosztów realizacji usługi rozwojowej w przypadku pomocy de minimis, ale wstępnie nie więcej niż 10 000 zł/pracownika W przypadku pomocy publicznej dofinansowanie zgodnie z poziomami intensywności pomocy publicznej Limit na przedsiębiorstwo: 100 000 zł

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok email: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl, www.up.podlasie.plsekretariat@wup.wrotapodlasia.plinformacja.efs@wup.wrotapodlasia.plwww.up.podlasie.pl Finansowanie Działania 2.4 RPO: realizacja usług rozwojowych w formule podejścia popytowego Refundacja wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę po przedstawieniu dokumentów finansowych i dokumentów potwierdzających zrealizowanie danej usługi rozwojowej Realizacja wsparcia przez IP, jako podmiotu udzielającego pomocy publicznej

26 Dziękuję za uwagę! Hubert Ostapowicz Wicedyrektor ds. PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 -354 Białystok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google