Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Katarzyna Dąbek-Krajewska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Katarzyna Dąbek-Krajewska"— Zapis prezentacji:

1 Dr Katarzyna Dąbek-Krajewska
„Formalno-prawne zasady działalności lekarskiej – wybrane zagadnienia ” Dr Katarzyna Dąbek-Krajewska

2 „Formalno-prawne zasady działalności lekarskiej”
ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996r. (tekst jednolity - Dz.U z późn.zm.) ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 155, poz z 2007 r.), ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U.z 2013 r. poz. 217) Podmiotowy zakres pojęcia wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty Wykonywanie zawodu lekarza polega na: - udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich W przypadku lekarza dentysty świadczenia zdrowotne ograniczone są przedmiotowo do chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych. Za wykonywanie zawodu lekarza uważa się także: - prowadzenie przez lekarza prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych lub promocji zdrowia, nauczanie zawodu lekarza kierowanie podmiotem leczniczym o którym mowa w art. 4 ustawy o działalności leczniczej zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej (np. NFZ, MZ)

3 Formy wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty
Zasadniczo formy te określa ustawa o działalności leczniczej. Zgodnie z art. 3 ustawy działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Działalność lecznicza może również polegać na:   1)   promocji zdrowia lub   2)   realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. Działalność leczniczą prowadzą podmioty lecznicze:   1)   przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz i Nr 239, poz oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459 i Nr 106, poz. 622) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,   2)   samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,  3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,   4)   instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618),   5)   fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,   6)   kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe - w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą. Podmiotem leczniczym są również praktyki lekarskie Art. 5. 1. Lekarze i pielęgniarki mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

4 Działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie:
a)  jednoosobowej działalności gospodarczej jako: indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, b)  spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska, Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego.

5 Rodzajami działalności leczniczej są:
1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne: a) szpitalne, b) inne niż szpitalne polegające na udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych; udzielaniu świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia; sprawowaniu wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów. 2) Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmują świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu. Udzielanie tych świadczeń może odbywać się w pomieszczeniach przedsiębiorstwa, w tym w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń, lub w miejscu pobytu pacjenta. Podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy. Działalność lecznicza jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

6 Art. 18. Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską jest obowiązany spełniać następujące warunki: posiadać prawo wykonywania zawodu; nie może być: zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich, ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu, pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym; dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych, a także świadczeń udzielanych w zakresie określonym w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.4)); uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej

7 W przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej
obowiązany jest spełniać następujące warunki: 1) określone powyżej 2) posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych. Praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania : 1) spełniać warunki, określone powyżej za wyjątkiem pomieszczeń 2) posiadać produkty lecznicze i sprzęt medyczny umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym również w zakresie określonym w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 3) wskazać adres siedziby indywidualnej praktyki lekarskiej wykonywanej w miejscu wezwania oraz miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej oraz produktów leczniczych i sprzętu medycznego, Praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem Art. 20. Miejscem wezwania, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 5 oraz w art. 19 ust. 3, nie może być przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego.

8 odnoszą się obecnie także do praktyk lekarskich
Pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności warunków: 1) ogólnoprzestrzennych; 2) sanitarnych; 3) instalacyjnych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 739) odnoszą się obecnie także do praktyk lekarskich

9 Wniosek do Sanepidu: Opłata około 200 zł. dnia …………………………………………. Imię i nazwisko wnioskodawcy Adres do korespondencji / tel. Regon / NIP Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach Wniosek o wydanie opinii sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie w danym pomieszczeniu określonych świadczeń zdrowotnych 1. Rodzaj praktyki lekarskiej : indywidualna praktyka lekarska , indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, grupowa praktyka lekarska*. 2. Specjalność lekarska 3. Adres wykonywanej praktyki 4. Częstotliwość , godziny wykonywanej praktyki 5. Gabinet wykorzystywany samodzielnie / wspólnie z lekarzem innej specjalizacji* ( jeśli wspólnie –podać rodzaj specjalności )

10 WYKAZ DOKUMENTÓW CELEM UZYSKANIA WPISU DO REJESTRU:
1) INDYWIDUALNYCH, INDYWIDUALNYCH SPECJALISTYCZNYCH PRAKTYK LEKARSKICH (STACJONARNYCH) - wniosek - prawo wykonywania zawodu (do wglądu) - wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej z aktualnymi danymi pobrany ze strony www.ceidg.gov.pl (Numer  PKD powinien być zgodny z rodzajem praktyki: Z Praktyka lekarska ogólna, Z Praktyka lekarska specjalistyczna, Z Praktyka lekarska dentystyczna.) - decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych wystawiona imiennie pod kątem wykonywanych specjalizacji - umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC: podmiotu wykonującego działalność leczniczą bądź lekarza wykonującego zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  - Dowód uiszczenia opłaty 2) INDYWIDUALNYCH, INDYWIDUALNYCH SPECJALISTYCZNYCH PRAKTYK LEKARSKICH WYŁĄCZNIE W MIEJSCU WEZWANIA - wniosek  - prawo wykonywania zawodu (do wglądu) - wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej z aktualnymi danymi pobrany ze strony www.ceidg.gov.pl (Numer  PKD powinien być zgodny z rodzajem praktyki: Z Praktyka lekarska ogólna, Z Praktyka lekarska specjalistyczna, Z Praktyka lekarska dentystyczna.) - umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC: podmiotu wykonującego działalność leczniczą bądź lekarza wykonującego zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

11 3) INDYWIDUALNYCH, INDYWIDUALNYCH SPECJALISTYCZNYCH PRAKTYK LEKARSKICH WYŁĄCZNIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE PODMIOTU LECZNICZEGO NA PODSTAWIE UMOWY Z TYM PODMIOTEM - wniosek  - prawo wykonywania zawodu (do wglądu) - wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej z aktualnymi danymi pobrany ze strony www.ceidg.gov.pl (Numer  PKD powinien być zgodny z rodzajem praktyki: Z Praktyka lekarska ogólna, Z Praktyka lekarska specjalistyczna, Z Praktyka lekarska dentystyczna.) W przypadku posiadania w pozycji: firma przedsiębiorcy lub w pozycji: adres zapisu: „na wezwanie” itp. należy ten zapis usunąć lub dodać zapis: „praktyka w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego”. - umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC: podmiotu wykonującego działalność leczniczą bądź lekarza wykonującego zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - dowód uiszczenia opłaty  4) GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH - wniosek  - prawo wykonywania zawodu (do wglądu) - wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej (w przypadku spółki cywilnej) z aktualnymi danymi pobrany ze strony www.ceidg.gov.pl (Numer PKD powinien być zgodny z rodzajem praktyki: Z Praktyka lekarska ogólna, Z Praktyka lekarska specjalistyczna, Z Praktyka lekarska dentystyczna.)  - decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych wystawiona imiennie pod kątem wykonywanych specjalizacji - umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC: podmiotu wykonującego działalność leczniczą bądź lekarza wykonującego zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

12 KODY RESORTOWE OD 12 CZERWCA 2012 R.
OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU PRAKTYK LEKARSKICH wynosi 77 zł natomiast opłata za zmianę wpisu wynosi 39 zł. Opłatę należy dokonać w kasie w momencie składania dokumentów lub posiadać potwierdzenie przelewu na konto: Bank Śl. o/Katowice tytułem opłata za rejestrację praktyki (podać również nazwisko i imię oraz adres praktyki za którą wniesiona jest opłata) Zasady informowania o prowadzeniu działalności leczniczej: UCHWAŁA Nr 5/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 6 lutego 2013 r.  w sprawie: zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej i indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej. – strona OIL w Katowicach Wzory tablic na budynkach, wzory ogłoszeń prasowych i wzory pieczątek Indywidualna Praktyka Lekarska Lek. Jan Kowalski Katowice ul tel Regon NIP ŚIL Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dr n. med. Jan Kowalski Specjalista chorób wewnętrznych Diabetolog, kardiolog Katowice ul KODY RESORTOWE OD 12 CZERWCA 2012 R. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania Dz.U  

13 REGULMIN ORGANIZACYJNY
Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika, w przypadku praktyki jest on ograniczony . W regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa się w szczególności: firmę podmiotu; cele i zadania podmiotu; rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych; wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat; wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych; Informacje, o których mowa w trzech powyższych punktach podaje się do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty. .

14 REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRAKTYK ZAWODOWYCH
Na podstawie przepisów art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej, ustala się regulamin organizacyjny w następującym brzmieniu: Lekarz wykonuje działalność leczniczą pod firmą Praktyka jest prowadzona w celu udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych o najwyższej jakości, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a w szczególności związanych z badaniem i poradą lekarską oraz leczeniem. Pacjent uzyskuje świadczenie zdrowotne zgodnie ze swoimi potrzebami zdrowotnymi, aktualnym stanem wiedzy medycznej, z wykorzystaniem najskuteczniejszych świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Cele praktyki lekarskiej są realizowane poprzez rzetelne i sumienne wykonywanie zadań zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i zasadami etyki zawodowej. Lekarz udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu , tj. m.in: , ; .

15 Ustala się następujące opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:
Świadczenie zdrowotne udzielane są w gabinecie (należy wskazać miejsce, w którym są udzielane świadczenia zdrowotne). Ustala się następujące opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej: - 7,30 zł za 1 stronę wyciągu lub odpisu z dokumentacji medycznej, - 0, 73 zł za 1 stronę kopii dokumentacji medycznej, - 7,30 zł za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych. *Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U poz. 159 zmienne kwartalne Udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych wymaga uprzedniej rejestracji pacjenta, telefonicznie pod numerem lub osobiście u rejestratorki. Przed pierwszą wizytą pacjent winien przybyć 15 minut przez planowaną godziną wizyty i udostępnić dokument tożsamości, celem założenia dokumentacji indywidualnej pacjenta. Za określone świadczenia zdrowotne, niefinansowane ze środków publicznych, pobierana jest opłata. Jej wysokości została określona w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Informacje o wysokości opłat za: - udostępnienie dokumentacji medycznej oraz - udzielane – niefinansowane ze środków publicznych – świadczenia zdrowotne są podane do wiadomości pacjentów poprzez wywieszenie w punkcie rejestracji. .

16 Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego
Poradnia Lekarska …………… Spółka jawna. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Poradnia Lekarska ………….Spółka jawna działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. § 2 1. Poradnia Lekarska …………. Spółka jawna została utworzona przez ……………………………… oraz ……………………………….w formie spółki jawnej, w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej przez osoby do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa. 2. Siedzibą Spółki jest Sosnowiec. 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w …………………., przy ul. ……………………….. § 3 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny, zwany w dalszej części "Regulaminem" określa sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:   1)   firmę podmiotu;   2)   cele i zadania podmiotu;   3)   strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;   4)   rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

17   5)   miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
  6)   przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu;   7)   organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;   8)   warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;   9)   wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;   10)  organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;   11)  wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych;   12)  sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu. 2. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników Spółki, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych, Pacjentów oraz osoby odwiedzające.

18 II. Cele i zadania podmiotu leczniczego oraz rodzaje i zakres udzielanych świadczeń
§ 4 1. Celem Spółki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej z zakresu: ……………………. i  promocja zdrowia. 2. Do zadań Spółki należą działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne zadania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności: - prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej, - udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,  - organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności,  - współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami,  - orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,  - inne zadania zlecone przez Kierownika 4. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych może być rozszerzony w zależności od potrzeb społecznych i możliwości finansowych zakładu.

19 III. Organy i struktura organizacyjna przedsiębiorstwa wraz z organizacją o zadaniami poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych § 5 Wspólnik ……………….jako kierownik podmiotu leczniczego kieruje i reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz. Wspólnik …………… uprawniony jest do jednoosobowej reprezentacji podmiotu. 2. Kierownik jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników. 3. Kierownik wykonuje swoje zadania samodzielnie lub przy pomocy pełnomocników i innych upoważnionych osób. 4. Podczas nieobecności kierownika zastępuje go wspólnik jako osoba upoważniona lub pełnomocnik. 5. Kierownik odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach. 6. Do obowiązków i uprawnień Kierownika  należy między innymi:  - organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,  - zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad    przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,  - podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania pracowników 

20 III. Organy i struktura organizacyjna przedsiębiorstwa wraz z organizacją o zadaniami poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych § 6  1. W skład przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wchodzą następujące komórki organizacyjne prowadzące działalność medyczną oraz stanowiska pracy podporządkowane bezpośrednio Kierownikowi: a) poradnia …………………… b) gabinet zabiegowy  2. Jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne tworzy, przekształca i likwiduje właściciel.  § 7  1. Do podstawowych zadań Poradni …………………….  należy:   Jeżeli jest taki wymóg jeżeli nie wykreślić - badanie i porady lekarskie,  - wykonywanie świadczeń medycznych określonych w zakresie czynności lekarza - leczenie  - orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia - prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej,  § 8  1. Do podstawowych zadań gabinetu zabiegowego należy: a) wykonywanie injekcji podskórnych , domięśniowych i dożylnych,  b) wykonywanie opatrunków, pomiarów RR, pobierania krwi do badań analitycznych,  c) wykonywanie szczepień wg ustalonego kalendarza,  d) prowadzenie dokumentacji,  f) planowanie szczepień i przestrzegania terminu ważności i prawidłowego przechowywania szczepionek,  g) organizowanie i prowadzenie wspólnie z lekarzem działalności prozdrowotnej  Jeżeli nie ma wykreślić

21 Iv. Przebieg procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
§ 9 Spółka organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń, właściwą ich dostępność, a także właściwą jakość udzielanych świadczeń. § 10 1.  Świadczenia zdrowotne są udzielane przez osoby wykonujące zawody medyczne. 2.  Osoby, o których mowa w ust. 1, winny spełniać wymagania, w tym wymagania zdrowotne, określone w odrębnych przepisach. § 11 1.  Świadczenia są udzielane: -   w …………………………… w ……………………………; (np. poradni ……………….. w poniedziałki i wtorki w godz. od 9.00 do 12.00 ) ;  Opisać kiedy jest czynne, ewentualnie z podziałem na dzieci i dorosłych § 12 1.  Spółka udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ, za częściową odpłatnością lub odpłatnie. 2. Świadczenia gwarantowane udzielane są pacjentom uprawnionym do świadczeń finansowanych ze środków publicznych nieodpłatnie do limitu kontraktowania NFZ wynikającego z zawartej umowy. 3. Cennik świadczeń zdrowotnych, udzielanych odpłatnie ustala Kierownik i podaje go do publicznej wiadomości przez wywieszenie w miejscu udzielania świadczeń. Cennik stanowi załącznik do niniejszego regulaminu

22 § 13 1.  Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego. Rejestracja telefoniczna rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 godzinę po otwarciu rejestracji. 2.  Świadczenia zdrowotne są udzielane w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem. § 14 Kierownik może określić, w drodze zarządzenia, szczegółowe zasady, standardy postępowania i procedury wykonywane w poszczególnych komórkach organizacyjnych podmiotu w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości świadczeń zdrowotnych. V.  Warunki współdziałania między komórkami organizacyjnymi w zakresie  zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów  i ciągłości postępowania. § 15 1.  Współdziałanie pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnych Zakładu odbywa się w sposób, który zapewni sprawność jego funkcjonowania oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. 2.  Lekarze specjaliści wykonujący świadczenia zdrowotne są zobowiązani do wzajemnej współpracy, a w sytuacjach szczególnych udzielania konsultacji na rzecz pacjentów wszystkich jednostek organizacyjnych.

23 VI. Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej
§ 16 1.  Spółka współdziała z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania, w szczególności poprzez kierowanie do innych placówek w celu konsultacji specjalistycznych, zlecanie badań laboratoryjnych niewykonywanych w podmiocie, kierowanie na zabiegi specjalistyczne, o ile nie ma możliwości ich wykonania w Spółce. 2.  Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi, w zakresie określonym w pkt 1, określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy tymi zakładami a tymi podmiotami. VII. Dokumentacja medyczna  § 17 1.  Spółka zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych. 2.  Spółka udostępnia dokumentację medyczną następującym podmiotom i organom: - 3.  Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych. 4.  Udostępnianie dokumentacji następuje wyłącznie podmiotom uprawnionym, o których mowa w ust. 2, w następujący sposób: 1)  do wglądu w miejscu jej przechowywania; 2)  poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii; 3)  poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

24 5.  Udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii podlega opłacie. 6.  Opłata, o której mowa w ust. 5, wynosi: -   zł za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej, -   zł za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej, -   zł za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej. (max. wysokość opłat określają przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta) VII. PRAWA PACJENTA § 18 Postanowienia regulaminu nie naruszają praw pacjenta określonych i wynikających z przepisów ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. § 19 Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, udzielanych z należytą starannością w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym, zgodnie z zasadami etyki zawodowej pracowników medycznych. § 20 Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat lub jego przedstawiciel ustawowy, mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

25 § 21 Pacjent ma prawo do poszanowania godności i intymności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. § 22 Pacjent ma prawo wyrazić zgodę lub odmówić jej udzielenia na określone świadczenie zdrowotne, po uzyskaniu odpowiedniej informacji, za wyjątkiem świadczeń zdrowotnych, których udzielanie bez zgody pacjenta regulują odrębne przepisy. . § 23 Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego z wyłączeniem sytuacji wskazanych w przepisach prawa. § 24 Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń medycznych. § 25 1.  Kierownik zapewnia dostępność informacji o prawach Pacjenta. 2.  Informacja o prawach Pacjenta jest udostępniana w formie pisemnej w miejscu ogólnodostępnym. § 26 Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Zakładzie, ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Dyrektora Kierownika bądź Rzecznika Praw Pacjenta.

26 VIII. OBOWIĄZKI PACJENTA
§ 27 1.  Pacjent jest obowiązany przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. 2.  Na terenie Spółki obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu. 3.  Pacjent ma obowiązek posiadać dokumenty potwierdzające jego prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. 4.  Na terenie podmiotu Pacjent ma obowiązek zachowywać się w sposób niezakłócający pracy, a także spokoju innych osób. 5.  Pacjent ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej. 6.  Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa. X. PRZEPISY KOŃCOWE § 28 Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i mogą zostać wprowadzone wyłącznie w trybie właściwym dla wprowadzenia Regulaminu, tj. uchwała wspólników. § 29 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem …………….

27 Art. 25 Umowa ubezpieczenia:
odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych; z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej. Kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 100, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.

28 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą § 3. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych:   -    euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC lekarza lub lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem;   -    euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC lekarza lub lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska;  Jeżeli dany podmiot wykonujący działalność leczniczą wykonuje więcej niż jeden rodzaj działalności leczniczej albo wykonuje działalność leczniczą w więcej niż jednej formie, wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC tego podmiotu stanowi równowartość najwyższej minimalnej sumy gwarancyjnej określonej dla wykonywanych rodzajów działalności leczniczej albo form wykonywanej działalności leczniczej.  .

29 Rejestr prowadzi się w systemie teleinformatycznym.
Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku praktyk zawodowych lekarzy uchwałę w sprawie nałożenia kary pieniężnej podejmuje właściwa okręgowa rada lekarska.

30 Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie: - zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie. Osoby wykonując czynności kontrolne, za okazaniem upoważnienia, mają prawo: 1) żądania informacji i dokumentacji; 2) oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym lub statucie, w tym dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; 3) wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą; 4) udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych; 5) wglądu do dokumentacji medycznej; 6) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień. Uwaga na wymogi w zakresie zapobiegania zakażeniom: Ar. 11 i 12 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji z dnia 27 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 645) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych z dnia 27 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 646)

31 ISTOTNE ZMIANY W ZAKRESIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
w przypadku odstąpienia od leczenia, lekarz ma obowiązek dostatecznie wcześnie uprzedzić o tym pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego i wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym. lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, za wyjątkiem sytuacji gdy zagrożone jest życie lub zdrowie pacjenta, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.”; Grupowa praktyka lekarska nie może być wykonywana w podmiocie leczniczym na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych Okręgowa izba lekarska jest uprawniona do wizytacji w celu oceny wykonywania zawodu przez lekarzy wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej. wizytacja jest przeprowadzana przez lekarzy upoważnionych przez okręgową radę lekarską, osoby wizytujące mają prawo: 1) żądania informacji i dokumentacji; 2) wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą; 3) udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych; 4) wglądu do dokumentacji medycznej; 5) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień. Po przeprowadzeniu czynności wizytacyjnych sporządza się wystąpienie powizytacyjne, które zawiera m.in. opis ewentualnych nieprawidłowości; wnioski osób wykonujących czynności wizytacyjne, datę i miejsce sporządzenia wystąpienia powizytacyjnego.

32 Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w miejscu wezwania może zatrudniać osoby niebędące lekarzami do wykonywania czynności pomocniczych (współpracy). Lekarz, lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub grupową praktykę lekarską lub grupową specjalistyczną praktykę lekarską, prowadzący odpowiednio staż podyplomowy, szkolenie specjalizacyjne lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego, może zatrudniać lekarza, lekarza dentystę w celu odbywania przez niego stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego. z tym że jest obowiązany do poinformowania organu prowadzącego rejestr o zatrudnieniu lekarza, lekarza dentysty.

33 Zasady podejmowania działalności gospodarczej
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. UWAGA: W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, podejmujących działalność gospodarczą wiążącą się z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę wpisu w rejestrze działalności regulowanej, stosuje się przepis art. 65 ust. 3. W konsekwencji lekarze zamierzający prowadzić praktyki lekarskie są obowiązani spełnić nie tylko warunki wymagane wspólnie dla ogółu przedsiębiorców, ale także szczególne wymagania dla lekarzy przedsiębiorców przewidziane w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a nadto uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej (tj. rejestrów wyżej wskazanych praktyk lekarskich). Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Zgodnie bowiem z art. 65 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lekarz przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej może złożyć ten wniosek również w organie ewidencyjnym, wskazując właściwą ORL. Ułatwienie to nie dotyczy więc już lekarzy przedsiębiorców podlegających wpisowi do KRS.

34

35

36

37

38

39

40 Materiały ZUS strona: http://www. zus

41 Złożenie wniosku na formularzu EDG-1 powoduje automatyczne zgłoszenie do REGONU, NIP-u oraz do ZUS, w zakresie określonym w komunikacie przytoczonym powyżej pochodzącym ze stron ZUS. Posiadania rachunku bankowego Art. 22. Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 1. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: 1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz 2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Do założenia rachunku potrzebny będzie oryginał decyzji o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, dowód osobisty, ewentualnie inne dokumenty w zależności od wymogów banku. Posiadania pieczątki - pieczątka firmowa powinna zawierać nazwę firmy, REGON i NIP, numer telefonu i adres, - pieczątka osobista lekarza powinna zawierać numer prawa wykonywania zawodu, imię i nazwisko oraz rodzaj wykonywanego zawody np. lekarz medycyny, specjalista …. Posiadania książki kontroli i książki kontroli sanitarnej Prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz ewidencji VAT Uzyskania zgody zarządcy nieruchomości na umieszczenie tablic informacyjnych oraz ich przygotowanie zgodnie uchwałami NRL oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

42 Prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów
Uzyskania druków recept lekarskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 8 marca 2012 r. ( Dz.U j.t.) Prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r. (Dz.U j.t) Rozdział 3 Dokumentacja prowadzona przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej albo grupowej praktyki lekarskiej § 57. Lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej albo grupowej praktyki lekarskiej, zwanych dalej "praktyką lekarską", prowadzi dokumentację indywidualną. § 58. Dokumentacja, o której mowa w § 57, obejmuje dokumentację: 1)   wewnętrzną w formie: a)  historii zdrowia i choroby lub karty noworodka, b)  karty obserwacji przebiegu porodu; 2)   zewnętrzną w formie skierowania do szpitala lub innego podmiotu, skierowania na badania diagnostyczne lub konsultacje, karty przebiegu ciąży, zaświadczenia, orzeczenia lub opinii lekarskiej.

43 § 59. 1. Historię zdrowia i choroby zakłada się przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego po raz pierwszy. 2. Historia zdrowia i choroby zawiera dane określone w § 10 ust. 1 pkt 1-4 oraz dodatkowo: 1)   informacje o ogólnym stanie zdrowia, chorobach, problemach zdrowotnych lub urazach pacjenta; 2)   informacje o poradach ambulatoryjnych lub wizytach domowych; 3)   ocenę środowiskową. 3. Historia zdrowia i choroby w części dotyczącej ogólnego stanu zdrowia, chorób, problemów zdrowotnych lub urazów zawiera informacje, o których mowa w § 42 ust. 3. 4. Historia zdrowia i choroby w części dotyczącej porad ambulatoryjnych lub wizyt domowych zawiera informacje, o których mowa w § 42 ust. 4. 5. Historia zdrowia i choroby w części dotyczącej oceny środowiskowej zawiera informacje uzyskane na podstawie wywiadu, w tym dotyczące: 1)   zawodu wykonywanego przez pacjenta oraz zagrożenia w środowisku pracy, orzeczeniu o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności albo innych orzeczeniach traktowanych na równi z tym orzeczeniem, 2)   zagrożeń zdrowia w miejscu zamieszkania - jeżeli mają znaczenie dla oceny stanu zdrowia pacjenta. 6. Przepis § 42 ust. 2 stosuje się. § 60. W przypadku przyjmowania porodu przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki lekarskiej stosuje się odpowiednio przepisy § 16 i 21. § 61. Do prowadzenia przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki lekarskiej karty przebiegu ciąży stosuje się odpowiednio przepis § 43.

44 Rozdział 5a (2) Dokumentacja prowadzona przez lekarza wystawiającego recepty dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa § 71a. 1. Lekarz wystawiający recepty dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa prowadzi dokumentację zbiorczą wewnętrzną w formie wykazu. 2. Wykaz może być prowadzony dla wszystkich osób, o których mowa w ust. 1, albo odrębnie dla każdej z nich. 3. Wykaz, opatrzony imieniem i nazwiskiem lekarza, o którym mowa w ust. 1, zawiera; 1) numer kolejny wpisu; 2) datę wystawienia recepty; 3) imię i nazwisko pacjenta, a w przypadku gdy dane te nie są wystarczające do ustalenia jego tożsamości, także datę urodzenia lub numer PESEL pacjenta; 4) rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu; 5) międzynarodową lub własną nazwę leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo rodzajową lub handlową nazwę wyrobu medycznego; 6) postać, w jakiej lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci; 7) dawkę leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej dawce; 8) ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego - nazwę i ilość surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do jego sporządzenia; 9) sposób dawkowania w przypadku przepisania: a) ilości leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, niezbędnej pacjentowi do maksymalnie 90-dniowego stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, b) leku gotowego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który zawiera w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową, c) leku recepturowego zawierającego w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową.

45 UDOSTĘPNIANIE DOKUMENYACJI
4. W przypadku prowadzenia wykazu odrębnie dla każdej z osób, o których mowa w ust. 1, gdy dane, o których mowa w ust. 3 pkt 3-9, nie uległy zmianie, kolejne wpisy w tym zakresie można zastąpić adnotacją o kontynuacji leczenia. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENYACJI § 78. 1. Podmiot udostępnia dokumentację podmiotom i organom uprawnionym bez zbędnej zwłoki. 2. W przypadku udostępnienia dokumentacji w sposób określony w art. 27 pkt 3 ustawy należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji. § 79. W przypadku gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.

46 Zasady dokonywania wpisów w dokumentacji medycznej.
§ 4. 1. Wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym. 2. Każdy wpis w dokumentacji opatruje się oznaczeniem osoby dokonującej wpisu, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3. 3. Wpis dokonany w dokumentacji nie może być z niej usunięty, a jeżeli został dokonany błędnie, zamieszcza się przy nim adnotację o przyczynie błędu oraz datę i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3. § 5. Strony w dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej są numerowane i stanowią chronologicznie uporządkowaną całość. W przypadku sporządzania wydruku z dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej, strony wydruku są numerowane. § 6. 1. Każdą stronę dokumentacji indywidualnej prowadzonej w postaci papierowej oznacza się co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta. W przypadku sporządzania wydruku z dokumentacji indywidualnej prowadzonej w postaci elektronicznej, każdą stronę wydruku oznacza się co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta. 2. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości pacjenta, w dokumentacji dokonuje się oznaczenia "NN", z podaniem przyczyny i okoliczności uniemożliwiających ustalenie tożsamości. 3. Do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej włącza się kopie przedstawionej przez pacjenta dokumentacji lub odnotowuje się zawarte w niej informacje istotne dla procesu diagnostycznego, leczniczego lub pielęgnacyjnego. 4. Dokument włączony do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej nie może być z niej usunięty.

47 § 7. 1. Nazwa i numer statystyczny rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub urazu są wpisywane w dokumentacji według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta. W dokumentacji, o której mowa w § 71a, dopuszcza się odstąpienie od wpisywania numeru statystycznego rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, o którym mowa w ust. 1. § 8.  W dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej: 1)   oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia; 2)   oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia; 3)   oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody albo zezwolenie sądu opiekuńczego na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zwanej, dalej "ustawą".

48 § 9.  1. Osoba kierująca na badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, do którego kieruje pacjenta, wraz ze skierowaniem, informacje z dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta niezbędne do przeprowadzenia tego badania lub konsultacji. 2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 1)   oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1; 2)   oznaczenie pacjenta, zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy; 3)   oznaczenie rodzaju podmiotu, do którego kieruje się pacjenta na badanie lub konsultację; 4)   inne informacje lub dane, w szczególności rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego lub wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania lub konsultacji; 5)   datę wystawienia skierowania; 6)   oznaczenie osoby kierującej na badanie lub konsultację, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3. 3. Podmiot przeprowadzający badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, który wystawił skierowanie, wyniki tych badań lub konsultacji. § 10. 1. Dokumentacja indywidualna, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, zawiera: 1)   oznaczenie podmiotu: a)  nazwę podmiotu, b)  kod identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217), zwany dalej "kodem resortowym", stanowiący część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, c)  nazwę i adres przedsiębiorstwa podmiotu - w przypadku podmiotu leczniczego,

49 d)  nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono jednostki organizacyjne, e)  nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kod resortowy stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono komórki organizacyjne; 2)   oznaczenie pacjenta zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy; 3)   oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz kierującej na badanie, konsultację lub leczenie: a)  nazwisko i imię, b)  tytuł zawodowy, c)  uzyskane specjalizacje, d)  numer prawa wykonywania zawodu - w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej, e)  podpis; 4)   datę dokonania wpisu; 5)   informacje dotyczące stanu zdrowia i choroby oraz procesu diagnostycznego, leczniczego, pielęgnacyjnego lub rehabilitacji, w szczególności: a)  opis udzielonych świadczeń zdrowotnych, b)  rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego, urazu lub rozpoznanie ciąży, c)  zalecenia, d)  informacje o wydanych orzeczeniach, opiniach lub zaświadczeniach lekarskich, e)  informacje o produktach leczniczych, wraz z dawkowaniem, lub wyrobach medycznych zapisanych pacjentowi na receptach;

50 Urząd skarbowy Informację o fakcie zarejestrowania działalności gospodarczej urząd skarbowy otrzymuje z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. CEIDG przekazuje także urzędowi skarbowemu szczegółowe informacje podane we wniosku CEIDG-1 dotyczące miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, prowadzonej dokumentacji rachunkowej, rachunków bankowych związanych z prowadzoną działalnością, wybranej formy opodatkowania itp. . Urząd skarbowy otrzymuje od CEIDG praktycznie wszystkie niezbędne informacje. Będziesz musiał jednak sam się z nim skontaktować, jeśli będziesz chciał zarejestrować się na potrzeby podatku VAT. Podatek VAT Rozpoczynając działalność, masz możliwość wyboru, czy chcesz być podatnikiem VAT, czy nie. Pamiętaj, że dopóki wysokość Twojej sprzedaży nie przekroczy zł, jesteś automatycznie zwolniony z płacenia podatku VAT, tzn. nie musisz być podatnikiem VAT. Jeśli chcesz być podatnikiem VAT, musisz zarejestrować się w urzędzie skarbowym. Zgłoszenie rejestracyjne, które należy wypełnić i złożyć w urzędzie, nosi nazwę VAT-R. Rejestracja dla potrzeb podatku VAT kosztuje obecnie 170 zł. Kwotę tę trzeba wpłacić w urzędzie lub na rachunek bankowy urzędu w momencie dokonywania rejestracji.

51 10. Zasady podlegania opodatkowaniu
1 Podstawa obliczenia podatku w złotych  Podatek wynosi  ponad  do  85 528  18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr  zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad zł  1 ) Zasady ogólne – książka przychodów i rozchodów Art [Taryfa podatkowa] Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art e oraz art. 44 ust. 4, pobiera się od podstawy jego obliczenia według SKLAI 2) PODATEKL LINIOWY 3) PODATEK RYCZAŁTOWY stawki ryczałtu są dla wielu prowadzących działalność bardzo atrakcyjną formą opodatkowania. Tym bardziej że ten sposób rozliczeń firm z fiskusem nie wymaga prowadzenia skomplikowanej księgowości - ryczałtowcy muszą prowadzić tylko ewidencję przychodów i na tej podstawie wyliczają należny urzędowi skarbowemu podatek. Ale i ta forma opodatkowania ma minusy. 20% - przychody z działalności gospodarczej wykonywanej osobiście, w ramach tzw. wolnych zawodów (lekarze, stomatolodzy, weterynarze, technicy dentystyczni, położne, pielęgniarki, tłumacze, nauczyciele udzielający lekcje na godziny)

52 O kosztach uzyskania przychodów można zapomnieć
Do tego należy pamiętać, że wysokość podatku oblicza się od przychodów - ryczałtowcy, w przeciwieństwie do przedsiębiorców rozliczających się z fiskusem za pomocą skali podatkowej lub podatku liniowego - nie mają prawa do odliczania kosztów uzyskania przychodów. Jeśli zatem firma ponosi duże koszty, na przykład zakupu towarów czy produktów, bądź koszty związane z inwestycjami, może się okazać, że ryczałt będzie dla niej nieopłacalny. Jedyne, co może odliczyć ryczałtowiec, to składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dlatego opodatkowanie ryczałtem raczej nie będzie opłacalne w działalności handlowej, w której sprzedawca ponosi koszty zakupu towarów do sklepu i sprzedaje je potem ze stosunkowo niską marżą. Może być za to korzystne w przypadku, gdy sprzedawana jest usługa czy towar będący efektem własnej pracy. Dotyczy to na przykład drobnych usług fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich czy naprawy obuwia, czyli przede wszystkim tych, w przypadku których nie dość, że przedsiębiorca nie ponosi wysokich kosztów, to jeszcze może skorzystać z niskiej stawki ryczałtu. Wybór formy opodatkowania powinien być jednak poprzedzony kalkulacją, która ostatecznie pokaże, jaka forma w konkretnym przypadku jest najbardziej opłacalna. MISNUSY RYCZAŁTU - nie jest dostępny dla wszystkich rodzajów działalności oraz dla przedsiębiorców o wysokich przychodach (powyżej 150 tys. euro) - brak możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodów (ryczałt oblicza się od przychodu firmy) - brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem brak ulgi na dzieci MOŻLIWOŚĆ KWARTALNEGO ROZLICZENIA

53 Zwolnienia z obowiązku kas rejestrujących
Rozporządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. Nr 1382), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013r. r. § Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania od dnia 1 stycznia 2013 r. również: 2) podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, Ważne: Zwolnienie, o którym mowa wyżej traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości zł ze sprzedaży na rzecz konsumentów. W przypadku podatników rozpoczynających w pierwszej połowie 2013 r. albo w pierwszej połowie 2014 r. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, warunek, o którym mowa w poz. 34 pkt 2 załącznika do rozporządzenia, uznaje się za spełniony, jeżeli liczba świadczonych usług do końca tego roku nie przekroczy 50, a liczba odbiorców tych usług w tym okresie będzie mniejsza niż 20. W przypadku podatników rozpoczynających w drugiej połowie 2013 r. albo w drugiej połowie 2014 r. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, warunek, o którym mowa w poz. 34 pkt 2 załącznika do rozporządzenia, uznaje się za spełniony, jeżeli liczba świadczonych usług do końca roku nie przekroczy 25, a liczba odbiorców tych usług w tym okresie będzie mniejsza niż 10. Uwaga na przychody ze zbycia środków trwałych np. pojazdów

54 Obowiązek posługiwania się kasą fiskalna nie będzie też dotyczyć też lekarzy świadczących usługi medyczne realizowane na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. W takiej sytuacji lekarz nie pobiera bowiem pieniędzy za swoją pracę bezpośrednio od pacjenta, lecz jest wynagradzany przez NFZ, a zatem jego pracy nie można w tym przypadku uznać za świadczenie odpłatnych usług na rzecz osób fizycznych – odpłatne usługi są bowiem świadczone przez lekarza na rzecz NFZ. Podobnie będzie też w sytuacjach, gdy pacjent przyjmowany jest na podstawie umowy zawartej między lekarzem a pracodawcą pacjenta (tzw. pakiety medyczne).

55 Art. 14a. - Zawieszenie działalności przez przedsiębiorcę
Szczególne zasady związane z wykonywaniem działalności Art. 14a. - Zawieszenie działalności przez przedsiębiorcę Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca: 1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów; 2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie; 4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; 5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa; 6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; 7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Zgłaszanie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

56 Życzę Państwu wytrwałości
i sukcesów


Pobierz ppt "Dr Katarzyna Dąbek-Krajewska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google