Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- praktyczne porady, wzory dokumentów 21 styczeń 2014 roku 1

2 Termin: 31 styczeń 2014 ! PIT-4R PIT-8AR ZUS IWA

3 PIT-4R Umowa o dzieło powyżej 200zł Umowa zlecenia powyżej 200zł
Umowa o pracę

4 UMOWA O PRACĘ Obowiązki ogólne: Co miesiąc:
Zaświadczenie lekarskie przed przystąpieniem do pracy Szkolenie BHP Prowadzenie akt osobowych Udzielanie urlopu wypoczynkowego Co miesiąc: Sporządzanie listy płac Sporządzanie deklaracji RCX+DRA Opłacenie PIT-4 + ZUS Najniższa krajowa w 2013 r. : 1600,00 zł BRUTTO Najniższa krajowa w 2014 r. : 1680,00 zł BRUTTO

5 Umowa o dzieło Tylko podatek Ze składkami ZUS

6 Umowa zlecenia Możliwość zawarcia umowy zlecenia: tylko podatek
ze składką zdrowotną + podatek z pełnym ZUS’em + podatek z ZUS’em ale bez ubezpieczenia chorobowego + podatek

7 PIT-8AR Umowa zlecenia zryczałtowana Umowa o dzieło zryczałtowana
Brak kosztów uzyskania przychodów (20%) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegającej odliczeniu (7,75%). Nie wystawia się deklaracji PIT-11.

8 Rachunki do umów o dzieło: zryczałtowanej / „normalnej”
Kwota brutto 180,00 Podstawa opodatkowania Podatek do US (PIT-8A) 32,00 Do wypłaty 148,00 Kwota brutto 300,00 Koszty uzyskania (20%) 60,00 Podstawa opodatkowania 240,00 Podatek dochodowy (18%) 43,20 Podatek do US (PIT-4) 43,00 Do wypłaty 257,00

9 Rachunki do umowy zlecenia
ZRYCZAŁTOWANEJ NA NORMALNYCH ZASADACH Kwota brutto 300,00 Składka emerytalna 29,28 Składka rentowa 4,50 Składka chorobowa 7,35 Koszty uzyskania 51,77 Podstawa opodatkowania 207,00 Podatek dochodowy 37,26 Skł. na ubez. zdrowotne 23,30 Skł. zdr. do odliczenia 20,06 Podatek do US (PIT-4) 17,00 Do wypłaty 218,57 Kwota brutto 180,00 Składka emerytalna 17,57 Składka rentowa 2,70 Składka chorobowa 4,41 Podstawa opodatkowania 180 Składka na ubezpieczenie zdrowotne 13,98 Podatek do US (PIT-8A) 32 Do wypłaty 109,34

10 Termin: 28 luty 2014 ! PIT-11 – informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-R

11 PODRÓŻE SŁUŻBOWE Od 1 marca 2013 r. stawki ryczałtów wynoszą odpowiednio: 1) ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej – 6 zł 2) ryczałt za nocleg – 45 zł 3) dieta – 30 zł,

12 Jak liczymy dietę ? jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi: mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje, od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety, ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę: do 8 godzin – przysługuje 50% diety ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości

13 Jeśli mamy zapewnione: śniadanie – 25% diety obiad – 50% diety
POMNIEJSZAMY DIETĘ Jeśli mamy zapewnione: śniadanie – 25% diety obiad – 50% diety kolacja – 25% diety

14 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
Dokumentacja sporządzona w języku polskim, która powinna zawierać takie informacje jak: podstawa prawna rok obrotowy stosowany przez jednostkę oraz okresy sprawozdawcze wchodzące w jego skład metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych opis systemu mającego służyć ochronie danych i ich zbiorów

15 Na podstawie jakiej ustawy działa dane stowarzyszenie, fundacja itd.
PODSTAWY PRAWNE Na podstawie jakiej ustawy działa dane stowarzyszenie, fundacja itd.

16 USTAWY: 1/ USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
1/ USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw rok 2001 nr 79 poz. 855 z późn. zm. Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 874; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r., Nr 112, poz. 766;) 2/ USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dziennik Ustaw rok 1991 nr 46 poz. 203 z późn. zm.) 3/ USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Ustaw rok 2010 nr 234 poz z późn. zm.)

17 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
Wszystkie organizacje są zobowiązane do prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z : USTAWĄ o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych Jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dziennik Ustaw rok 2001 nr 137 poz z późn.zm.) POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

18 Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.
OKRESY ROZLICZENIOWE Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy stosowany także do celów podatkowych. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

19 METODY WYCENY Jak są klasyfikowane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Rezerwy/ Zapasy Należności Rozliczenia międzyokresowe Inwentaryzacja

20 SPOSÓB PROWADZENIE KSIĄG
Kto, gdzie, na czym ? Księga główna – konta syntetyczne Księga pomocnicza – konta analityczne Zestawienie obrotów i sald Dziennik Plan kont

21 PLAN KONT Zespół „0” – środki trwałe Zespół „1” – środki pieniężne Zespół „2” – rozrachunki Zespół „3” – zapasy Zespół „5” – koszty statutowe i administracyjne Zespół „6” – rozliczenia międzyokresowe Zespół „7” – przychody i koszty powiązane Zespół „8” – fundusze, wynik finansowy

22 RODZAJE DOWODÓW KSIĘGOWYCH
Dowody kasowe (KP/KW/RK) Dowody bankowe (WB) Dowody kupna – sprzedaży (FV/RK) Dowody wewnętrzne ( PK, NOTA KSIĘGOWA) Dowody dotyczące środków trwałych (OT/LT)

23 PODSUMOWANIE 1) Politykę rachunkowości przyjmuje zarząd organizacji i wprowadza w życie w formie uchwały 2) Aktualizacją przyjętych zasad w formie pisemnej zajmuje się kierownik jednostki

24 CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/0, CIT-D Deklaracja środowiskowa
Termin: 31 marzec 2014 ! CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/0, CIT-D Deklaracja środowiskowa

25 Sprawozdanie finansowe OPP:
Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa

26 BILANS INFORMACJA DODATKOWA
Bilans to sprawozdanie w którym wykazuje się AKTWA – czyli majątek jakim dysponuje organizacja PASYWA, które pokazują źródła pochodzenia tego majątku Informacja dodatkowa – to rozwinięcie danych zawartych zarówno w rachunku wyników jak i w bilansie. Tutaj można wykazać wartość początkową środków trwałych oraz ich dotychczasowe umorzenie, wyszczególnić otrzymane dotacje, darowizny, składki oraz poniesione koszty na ich realizacje, ewidencję zatrudnienia, rozliczenia międzyokresowe.

27 Koszty administracyjne organizacji:
RACHUNEK WYNIKÓW W rachunek wyników wpisujemy skumulowane (zsumowane) Przychody : otrzymane środki pieniężne w tym składki statutowe, dotacje i subwencje, przychody finansowe ( np. odsetki od lokat bankowych), nieodpłatnie otrzymane składniki majątku trwałego, a także kwoty należne z ich sprzedaży. Koszty statutowe: Związane z realizacja zadań statutowych oraz określone statutem świadczenia Koszty administracyjne organizacji: koszty najmu -zużycie materiałów i energii odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne inne świadczenia na rzecz pracowników usługi obce podatki i opłaty

28 www.gazetapodatkowa.pl www.infor.pl www.gofin.pl
PRZYDATNE STRONY:


Pobierz ppt "RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google