Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 21 styczeń 2014 roku RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - praktyczne porady, wzory dokumentów - praktyczne porady, wzory dokumentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " 21 styczeń 2014 roku RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - praktyczne porady, wzory dokumentów - praktyczne porady, wzory dokumentów."— Zapis prezentacji:

1  21 styczeń 2014 roku RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - praktyczne porady, wzory dokumentów - praktyczne porady, wzory dokumentów

2 Termin: 31 styczeń 2014 ! ● PIT-4R ● PIT-8AR ● ZUS IWA

3 PIT-4R ● Umowa o dzieło powyżej 200zł ● Umowa zlecenia powyżej 200zł ● Umowa o pracę

4 UMOWA O PRACĘ Obowiązki ogólne: 1)Zaświadczenie lekarskie przed przystąpieniem do pracy 2)Szkolenie BHP 3)Prowadzenie akt osobowych 4)Udzielanie urlopu wypoczynkowego Co miesiąc: 1)Sporządzanie listy płac 2)Sporządzanie deklaracji RCX+DRA 3)Opłacenie PIT-4 + ZUS Najniższa krajowa w 2013 r. : 1600,00 zł BRUTTO Najniższa krajowa w 2014 r. : 1680,00 zł BRUTTO

5 Umowa o dzieło 1)Tylko podatek 2)Ze składkami ZUS

6 Umowa zlecenia Możliwość zawarcia umowy zlecenia:  tylko podatek  ze składką zdrowotną + podatek  z pełnym ZUS’em + podatek  z ZUS’em ale bez ubezpieczenia chorobowego + podatek

7 PIT-8AR ● Umowa zlecenia zryczałtowana ● Brak kosztów uzyskania przychodów (20%) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegającej odliczeniu (7,75%). Nie wystawia się deklaracji PIT-11. ● Umowa o dzieło zryczałtowana

8 Rachunki do umów o dzieło: zryczałtowanej / „normalnej” Kwota brutto180,00 Podstawa opodatkowania 180,00 Podatek do US (PIT-8A) 32,00 Do wypłaty148,00 Kwota brutto300,00 Koszty uzyskania (20%)60,00 Podstawa opodatkowania 240,00 Podatek dochodowy (18%) 43,20 Podatek do US (PIT-4)43,00 Do wypłaty257,00

9 Rachunki do umowy zlecenia ZRYCZAŁTOWANEJ Kwota brutto180,00 Składka emerytalna17,57 Składka rentowa2,70 Składka chorobowa4,41 Podstawa opodatkowania180 Składka na ubezpieczenie zdrowotne 13,98 Podatek do US (PIT-8A)32 Do wypłaty109,34 NA NORMALNYCH ZASADACH Kwota brutto300,00 Składka emerytalna29,28 Składka rentowa4,50 Składka chorobowa7,35 Koszty uzyskania51,77 Podstawa opodatkowania207,00 Podatek dochodowy37,26 Skł. na ubez. zdrowotne23,30 Skł. zdr. do odliczenia20,06 Podatek do US (PIT-4)17,00 Do wypłaty218,57

10 Termin: 28 luty 2014 ! ● PIT-11 – informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy ● PIT-R

11 PODRÓŻE SŁUŻBOWE Od 1 marca 2013 r. stawki ryczałtów wynoszą odpowiednio: 1) ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej – 6 zł 2) ryczałt za nocleg – 45 zł 3) dieta – 30 zł,

12 Jak liczymy dietę ? jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi: mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje, od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety, ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę: do 8 godzin – przysługuje 50% diety ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości

13 POMNIEJSZAMY DIETĘ Jeśli mamy zapewnione:  śniadanie – 25% diety  obiad – 50% diety  kolacja – 25% diety

14 Dokumentacja sporządzona w języku polskim, która powinna zawierać takie informacje jak: podstawa prawna rok obrotowy stosowany przez jednostkę oraz okresy sprawozdawcze wchodzące w jego skład metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych opis systemu mającego służyć ochronie danych i ich zbiorów POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

15 PODSTAWY PRAWNE Na podstawie jakiej ustawy działa dane stowarzyszenie, fundacja itd.

16 1/ USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw rok 2001 nr 79 poz. 855 z późn. zm. Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 874; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r., Nr 112, poz. 766;) 2/ USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dziennik Ustaw rok 1991 nr 46 poz. 203 z późn. zm.) 3/ USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Ustaw rok 2010 nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) USTAWY:

17 Wszystkie organizacje są zobowiązane do prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z : USTAWĄ o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych Jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dziennik Ustaw rok 2001 nr 137 poz. 1539 z późn.zm.)

18 OKRESY ROZLICZENIOWE 1.Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy stosowany także do celów podatkowych. 2.Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

19 METODY WYCENY 1.Jak są klasyfikowane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 2.Rezerwy/ Zapasy 3.Należności 4.Rozliczenia międzyokresowe 5.Inwentaryzacja

20 SPOSÓB PROWADZENIE KSIĄG 1.Kto, gdzie, na czym ? 2.Księga główna – konta syntetyczne 3.Księga pomocnicza – konta analityczne 4.Zestawienie obrotów i sald 5.Dziennik 6.Plan kont

21 PLAN KONT Zespół „0” – środki trwałe Zespół „1” – środki pieniężne Zespół „2” – rozrachunki Zespół „3” – zapasy Zespół „5” – koszty statutowe i administracyjne Zespół „6” – rozliczenia międzyokresowe Zespół „7” – przychody i koszty powiązane Zespół „8” – fundusze, wynik finansowy

22 RODZAJE DOWODÓW KSIĘGOWYCH ● Dowody kasowe (KP/KW/RK) ● Dowody bankowe (WB) ● Dowody kupna – sprzedaży (FV/RK) ● Dowody wewnętrzne ( PK, NOTA KSIĘGOWA) ● Dowody dotyczące środków trwałych (OT/LT)

23 PODSUMOWANIE 1) Politykę rachunkowości przyjmuje zarząd organizacji i wprowadza w życie w formie uchwały 2) Aktualizacją przyjętych zasad w formie pisemnej zajmuje się kierownik jednostki

24 Termin: 31 marzec 2014 ! ● CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/0, CIT-D ● Deklaracja środowiskowa

25 Sprawozdanie finansowe OPP:  Bilans  Rachunek zysków i strat  Informacja dodatkowa

26 BILANS INFORMACJA DODATKOWA Bilans to sprawozdanie w którym wykazuje się ● AKTWA – czyli majątek jakim dysponuje organizacja ● PASYWA, które pokazują źródła pochodzenia tego majątku Informacja dodatkowa – to rozwinięcie danych zawartych zarówno w rachunku wyników jak i w bilansie. Tutaj można wykazać wartość początkową środków trwałych oraz ich dotychczasowe umorzenie, wyszczególnić otrzymane dotacje, darowizny, składki oraz poniesione koszty na ich realizacje, ewidencję zatrudnienia, rozliczenia międzyokresowe.

27 RACHUNEK WYNIKÓW W rachunek wyników wpisujemy skumulowane (zsumowane) Przychody : ● otrzymane środki pieniężne w tym składki statutowe, ● dotacje i subwencje, ● przychody finansowe ( np. odsetki od lokat bankowych), ● nieodpłatnie otrzymane składniki majątku trwałego, a także kwoty należne z ich sprzedaży. Koszty statutowe: ● Związane z realizacja zadań statutowych oraz określone statutem świadczenia Koszty administracyjne organizacji: ● koszty najmu ● -zużycie materiałów i energii ● odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ● wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne ● inne świadczenia na rzecz pracowników ● usługi obce ● podatki i opłaty

28 PRZYDATNE STRONY: www.gazetapodatkowa.pl www.infor.pl www.gofin.pl


Pobierz ppt " 21 styczeń 2014 roku RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - praktyczne porady, wzory dokumentów - praktyczne porady, wzory dokumentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google