Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektroniczna forma przekazywania deklaracji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektroniczna forma przekazywania deklaracji"— Zapis prezentacji:

1 Elektroniczna forma przekazywania deklaracji
Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku Elektroniczna forma przekazywania deklaracji ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

2 Podstawy prawne: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) Ustawa z dnia 15 lutego 1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2014r., poz.851, z późn. zm.) Ustawa z dnia 26 września 2014r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1563). Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

3 Od 1 stycznia 2015r. wprowadzono zmiany w zakresie obowiązków płatnika PIT, CIT dotyczące sposobu wysyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznego obliczenia podatku. Zgodnie ze zmianami , mającymi zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014r., jeżeli na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informacje PIT-8C,PIT-11,PIT-R,IFT1/IFT-1R lub roczne obliczenie podatku PIT-40 są sporządzone za dany rok za więcej niż 5 podatników powyższe informacje, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R i PIT-8AR należy przekazywać urzędowi skarbowemu wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

4 Wyłącznie drogą elektroniczną będą składane informacje IFT-3/IFT-3R.
W przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji. Limit 5 podatników nie dotyczy biur rachunkowych , które w każdym przypadku sporządzania wyżej wymienionych dokumentów w imieniu płatników i podmiotów niepełniących funkcji płatnika mają obowiązek złożyć je do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyłącznie drogą elektroniczną będą składane informacje IFT-3/IFT-3R. Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

5 Natomiast jeżeli na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informacje PIT-8C,
PIT-11,PIT-R,IFT-1/IFT-1R lub roczne obliczenie podatku PIT-40 jest sporządzane za nie więcej niż 5 podatników i czynności tych nie wykonuje biuro rachunkowe wyżej wymienione informacje oraz roczne obliczenie podatku , a także deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR można złożyć w formie papierowej. Spełnienie warunków do przesyłania powyższych dokumentów w tradycyjny/pisemny/ sposób, nie pozbawia prawa do ich złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

6 Terminy do przesłania informacji PIT-8C,PIT-11, PIT-R,IFT-1/IFT1-R
oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 sporządzonych w formie: - papierowej - do właściwego urzędu skarbowego do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym dla podatnika do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. - elektronicznej - do właściwego urzędu skarbowego oraz dla podatnika do końca lutego roku następującego po roku podatkowym Termin przesłania do urzędu skarbowego deklaracji PIT-4R, PIT-8AR sporządzonych w formie papierowej lub elektronicznej nie uległ zmianie, t.j. należy je złożyć do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

7 Z dniem 1 stycznia 2015r. wprowadzono także zmiany dotyczące formy składania zeznań CIT-8, CIT-8A, CIT-8B oraz informacji IFT-2/IFT-2R. Wyżej wymienione dokumenty przesyła się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej Wyjątkowo przewidziano możliwość składania wymienionych formularzy w formie papierowej w sytuacji gdy podatnicy CIT występują jako płatnicy którzy obowiązani są sporządzić informacje PIT-8C,PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 dla nie więcej niż 5 podatników.

8 Pełnomocnictwo do składania deklaracji UPL-1
Pełnomocnictwo do składania deklaracji UPL-1 UPL-1 jest to formularz podatkowy, który służy ustanowieniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Inaczej mówiąc, jeśli chcemy upoważnić osobę trzecią, posiadającą własny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, do wysyłania w naszym imieniu e-deklaracji, musimy zgłosić ją do Urzędu Skarbowego, właściwego w sprawach ewidencji, przy pomocy tego formularza. Formularze dostępne są na stronach Ministerstwa Finansów w zakładce Formularze. Wersje interaktywne umożliwiają wypełnienie elektroniczne formularza i wydrukowanie go. Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

9 OKRES OBOWIĄZYWANIA PEŁNOMOCNICTWA UPL-1 Upoważnienie ważne jest bezterminowo. Możne je odwołać składając w Urzędzie zawiadomienie OPL-1. Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

10 ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA
ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

11 Forma złożenia UPL-1 i OPL-1 do Urzędu Skarbowego.
Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku Forma złożenia UPL-1 i OPL-1 do Urzędu Skarbowego. UPL-1 i OPL-1 muszą być złożone wyłącznie w formie papierowej, ponieważ ustanawiają prawo właśnie do przesyłania deklaracji w formie elektronicznej. UPL-1 trzeba dostarczyć do US w formie papierowej przynajmniej na 1 dzień przed wysyłką e-deklaracji. ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

12 Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku W przypadku, gdy ustanawiamy pełnomocnictwo dla kadrowej, wysyłającej e-deklaracje w imieniu przedsiębiorcy, UPL-1 powinien być podpisany zgodnie z reprezentacją wynikającą z Krajowego Rejestru Sądowego, bądź z udzielonym pełnomocnictwem w tym zakresie. ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

13 Portal Podatkowy - czyli wszystko o podatkach w jednym miejscu
Portal Podatkowy - czyli wszystko o podatkach w jednym miejscu Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

14 Portal Podatkowy to nowy – intuicyjny, funkcjonalny i łatwy w obsłudze – system teleinformatyczny administracji podatkowej, wspierający podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Część ogólnodostępna portalu zawiera informacje dotyczące poszczególnych podatków oraz umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną – częścią portalu jest system e-Deklaracje (strona Oferuje też wiadomości dotyczące poszczególnych podatków, kalendarz z ważnymi terminami, kalkulatory oraz wyszukiwarki (podatników VAT UE, SIP, OPP, adresów izb i urzędów). W kolejnych etapach prac portal będzie rozbudowany o część zalogowaną. W tej części, portal będzie stanowił bezpośredni kanał komunikacji z organami podatkowymi, a konto podatnika umożliwi dostęp do własnych danych podatkowych. Rejestracja na portalu umożliwi nie tylko przesyłanie deklaracji z konta, ale także możliwość elektronicznego odbierania i składania pism z i do organów podatkowych, przeglądania złożonych deklaracji oraz statusu prowadzonych spraw. Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

15 Do wysłania deklaracji podatkowych wystarczy wejść na
Do wysłania deklaracji podatkowych wystarczy wejść na część Portalu dotyczącą e-Deklaracji i skorzystać z jednej z dwóch opcji: I OPCJA Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania można wysyłać deklaracje drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych płatnika oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje. W tym celu należy: 1. z zakładki pobrać (klikając w nazwę konkretnej struktury wyświetlając jej kod w formacie XSD na ekranie) strukturę logiczną i uwzględnić zmiany we własnej aplikacji. 2. wysłać dokument elektroniczny z własnej aplikacji. Uwaga ! e-Deklaracje dla płatników - Nowy kanał komunikacji elektronicznej dla płatników Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

16 Od 1 stycznia 2015 r. Aby usprawnić składanie deklaracji drogą elektroniczną zostanie uruchomiona Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD), będąca nowym, intuicyjnym kanałem służącym do wysyłania zbiorczych e-deklaracji.  Główną zaletą tej bramki jest możliwość złożenia w ramach jednej transmisji danych do  dokumentów oraz pobranie jednego UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) dla całej wysyłki. W tym celu wprowadzone zostały nowe schematy informacji zbiorczych PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji zbiorczej PIT-40, które w Uniwersalnej Bramce Dokumentów zostały oznaczone: PIT-11Z , PIT-8CZ , PIT-RZ oraz PIT-40Z.  Schematy dokumentów zbiorczych nie przewidują składania korekt. Korekty powinny być składane  jako pojedyncze dokumenty (PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40)  za pośrednictwem dotychczasowej  bramki  e-Deklaracje. Płatnicy zaliczek na podatek dochodowy będący osobami fizycznymi, będą mieli możliwość podpisania wysyłanych przez UBD dokumentów (PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-40Z) danymi autoryzacyjnymi. Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

17 1. pobrać właściwy formularz z zakładki Formularze,
II OPCJA Należy: 1. pobrać właściwy formularz z zakładki Formularze, 2. wypełnić formularz, 3. podpisać go podpisem elektronicznym weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 4. wysłać dokument, 5. pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia dokumentu w urzędzie skarbowym. Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

18 Do prawidłowego wysłania danych drogą elektroniczną z formularzy niezbędne jest zainstalowanie w systemie: Zestawu do składania podpisu elektronicznego (czytnik i oprogramowanie) - w przypadku wysyłania formularzy podpisanych podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Informacje o podpisie elektronicznym można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji Programu Adobe Reader dostępny nieodpłatnie na stronie producenta. Interaktywne formularze wymagają co najmniej wersji Wtyczki (plug-in) v niezbędnej do wysyłania drogą elektroniczną dokumentów podatkowych, wypełnianych w interaktywnych formularzach w formacie PDF. UWAGA: W celu poprawnego skonfigurowania środowiska systemowego konieczne może być posiadanie przez użytkownika uprawnień administratora systemu operacyjnego na danym komputerze. Szczegółowe informacje techniczne, dotyczące instalacji wtyczki, dostępne są w podręczniku w zakładce Instrukcje na stronie e-deklaracje portalu podatkowego. Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

19 lub w menu głównym w programie Adobe Reader w wersji 9:
Poprawnie zainstalowaną wtyczkę możemy znaleźć w menu Rozszerzone programu Adobe Reader (wersja 10 lub 11): Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku lub w menu głównym w programie Adobe Reader w wersji 9: ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

20 Wypełnienie deklaracji
Wypełnienie deklaracji Deklaracje pobieramy ze strony portalu podatnika – menu e-Deklaracje z zakładki Formularze. Po zapisaniu formularza na dysku, otwieramy ściągnięty plik przy pomocy skonfigurowanego wcześniej programu Adobe Reader. Na górze każdej strony formularza dostępne są dwa przyciski: Sprawdź poprawność – służący do sprawdzenia wypełnionego formularza przed wysyłką; Wyczyść formularz – służący do usunięcia wprowadzonych do formularza danych. Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

21 Wszystkie pozycje obowiązkowe (lub stające się takimi na skutek wypełniania formularza) oznaczane są czerwoną ramką. Dla ułatwienia wypełniania pól w całym formularzu po ustawieniu kursora myszki na odpowiednim polu wyświetlona zostanie podpowiedź oraz krótki opis pola i sposobu jego wypełnienia. Po zakończeniu wypełniania formularza a przed jego wysłaniem zalecane jest sprawdzenie poprawności jego wypełnienia. Możemy to uczynić klikając przycisk „Sprawdź poprawność”. Po otrzymaniu poniższego komunikatu można przejść do kolejnego kroku – podpisania i wysłania formularza. Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

22 Podpisanie deklaracji
Podpisanie deklaracji Po poprawnym wypełnieniu formularza możemy przejść do etapu podpisu oraz wysyłki. W tym celu klikamy przycisk Podpisz i Wyślij. Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

23 W kreatorze podpisywania należy wybrać przycisk Dalej.
W kreatorze podpisywania należy wybrać przycisk Dalej. Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

24 Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku
Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

25 Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku
Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

26 W tym etapie działania kreatora należy wybrać sposób podpisania wysyłanego dokumentu. W celu podpisania podpisem kwalifikowanym należy wskazać odpowiedni certyfikat z widocznej listy. Po wybraniu certyfikatu podpisu kwalifikowanego w kolejnym oknie kreatora podpisywania i wysyłania wyświetlana jest szczegółowa informacja o wybranym certyfikacie kwalifikowanym. Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

27 Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku
Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

28 Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku Kolejnym krokiem jest podanie kodu PIN użytej karty kryptograficznej i zatwierdzenie go przez naciśnięcie przycisku „Ok”. Uwaga: Ekran aplikacji do podania kodu PIN może być inny niż zaprezentowany wyżej – może on się różnić dla różnych wystawców certyfikatu i rodzaju użytego oprogramowania do podpisu. ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

29 Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku
Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

30 Po wysłaniu dokumentu pojawi się okno zawierające informację „Numer referencyjny wysłanego dokumentu” oraz „Skrót wysłanego dokumentu”. Dane te można zapisać do pliku tekstowego używając przycisku „Zapisz numer referencyjny i skrót wysłanego dokumentu do pliku tekstowego”. Numer referencyjny wysłanego dokumentu niezbędny będzie do sprawdzenia statusu i pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).W celu weryfikacji poprawności wysłania dokumentu należy kliknąć przycisk „Dalej” i czekać na pojawienie się kolejnego okna kreatora. Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

31 Pozytywna weryfikacja danych w systemie e-Deklaracje spowoduje wyświetlenie statusu o symbolu „200: Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO”. Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

32 Kliknięcie przycisku „Pobierz urzędowe poświadczenie odbioru (UPO)” spowoduje przekierowanie do nowego okna domyślnej przeglądarki internetowej i otwarcie w nim interaktywnego formularza UPO. Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

33 Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku
Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

34 Statusy przetwarzania dokumentów w systemie e-Deklaracje
Statusy przetwarzania dokumentów w systemie e-Deklaracje Aktualnie usługa Web Services zwraca następujące statusy:  Błędny komunikat SOAP  Proszę o ponowne przesłanie dokumentu  Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO  Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO  Przesłałeś duplikat, pobrane UPO dotyczy oryginału dokumentu. Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO  Brak dokumentu  Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu  Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu  Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu  Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem  Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd  Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji  Dokument z niepoprawnym podpisem  Dokument z nieważnym certyfikatem  Dokument z odwołanym certyfikatem  Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą  Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką  Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie  Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów  Złożony dokument bez podpisu nie może być korektą  Weryfikacja negatywna - w systemie jest już złożony dokument z takim identyfikatorem podatkowym  Weryfikacja negatywna - niezgodność danych autoryzujących z danymi w dokumencie (np. niezgodność NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia) Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

35 413 - Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów
413 - Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów  Weryfikacja negatywna - błąd w danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu)  Zawartość załącznika niezgodna z deklarowaną listą plików  Dla tego typu deklaracji załącznik binarny nie jest dozwolony  Wniosek VAT-REF wymaga przynajmniej jednej z pozycji: VATRefundApplication lub ProRataRateAdjustment  Dla złożonej deklaracji wymagane jest użycie podpisu kwalifikowanego  Brak zaznaczenia celu złożenia formularza jako korekty deklaracji (zeznania) lub brak uzasadnienia przyczyny złożenia korekty deklaracji (zeznania)  Użycie podpisu DaneAutoryzujaceVAP jest dozwolone jedynie dla dokumentu VAP-1  Dokument VAP-1 można złożyć jedynie z użyciem podpisu DaneAutoryzujaceVAP  Weryfikacja negatywna - dokument złożony z użyciem danych autoryzujących może złożyć wyłącznie podatnik, będący osobą fizyczną  Dokument może złożyć wyłącznie podmiot będący osobą fizyczną, niebędący pełnomocnikiem  Nie podano numeru VAT dostawcy lub numeru faktury, a nie jest to faktura uproszczona  Kod państwa członkowskiego identyfikacji dostawcy jest niezgodny z kodem państwa, do którego kierowany jest wniosek * - w przypadku otrzymania statusu 301, 302 lub 303 należy dokonać ponow Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

36 Informacje kontaktowe pomocne dla podatników korzystających z systemu e-Deklaracje Ministerstwo Finansów Warszawa ul. Świętokrzyska 12    INFOLINIA PORTALU PODATKOWEGO, W TYM SYSTEMU e-DEKLARACJE (pomoc w sprawie procedur składania deklaracji i problemów technicznych) tel (dla połączeń z telefonów stacjonarnych) tel (dla połączeń z telefonów komórkowych) tel (dla połączeń z zagranicy) Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8: :00 POMOC TECHNICZNA PORTALU PODATKOWEGO, W TYM SYSTEMU e-DEKLARACJE (pomoc w sprawie problemów technicznych przy obsłudze systemu e-Deklaracje) Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

37 tel.: 801 540 340 (dla połączeń z tel. stacjonarnych)
Pomoc w sprawie podpisu elektronicznego CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji www.certum.pl  Infolinia (czynna 24h na dobę) tel.: (dla połączeń z tel. stacjonarnych) tel.: (dla połączeń z tel. komórkowych) Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. www.kir.com.pl Infolinia (poniedziałek - piątek, w godzinach ) z telefonu stacjonarnego: z telefonu stacjonarnego lub komórkowego: Sigillum - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej www.sigillum.pl  Infolinia (w dni powszednie w godz. 8: :00) tel.: CenCert - Centrum Certyfikacji Kluczy www.cencert.pl Infolinia tel.: Centrum Certyfikacji EuroCert  Wsparcie techniczne dla klientów EuroCert - w dniach roboczych (pon-pt) w godzinach 8-16 tel.:  Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/

38 Dziękujemy za uwagę. Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku 10.12.2014
ul. Plażowa 17 Białystok tel.: fax : www. drugius.biaman.pl/


Pobierz ppt "Elektroniczna forma przekazywania deklaracji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google