Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INNOWACYJNE DZIA Ł ANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ CZY W Ł ADZE PUBLICZNE NAD ĄŻĄ J Ą ZA ZMIENIAJ Ą CYM SI Ę RYNKIEM? INNOVATIVE ACTIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INNOWACYJNE DZIA Ł ANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ CZY W Ł ADZE PUBLICZNE NAD ĄŻĄ J Ą ZA ZMIENIAJ Ą CYM SI Ę RYNKIEM? INNOVATIVE ACTIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION."— Zapis prezentacji:

1 INNOWACYJNE DZIA Ł ANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ CZY W Ł ADZE PUBLICZNE NAD ĄŻĄ J Ą ZA ZMIENIAJ Ą CYM SI Ę RYNKIEM? INNOVATIVE ACTIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION DO PUBLIC AUTHORITIES KEEP PACE WITH THE CHANGING MARKET ?

2  Iuliana Aluas, Policy Officer, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Przedsi ę biorstwa i Przemys ł, Wydzia ł Turystyki / Policy Officer, European Commission, Directorate General of Enterprise and Industry, Tourism Department  Marta Che ł kowska, Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej / President of Pomeranian Regional Tourist Organisation  Joanna Darmos, doradca polityczny i ekonomiczny w Ambasadzie Nowej Zelandii/ Political and Economic Councellor of the Embassy of New Zeland  Dr Andrea Nemes, Dyrektor Departamentu Turystyki i Gastronomii, Ministerstwo Gospodarki Narodowej W ę gier / Director of Tourism and Gastronomy Department, Ministry of National Economy of Hungary  Dr Bart ł omiej Walas – Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej / Deputy President of the Polish Tourist Organisation

3  Can public administration be innovative and flexible in operation, minimizing the weaknesses of management in public sector?  In which areas of the tourism economy innovative solutions should be the domain of the public sector?  What is the innovative destination?  Case studies Czy sektor publiczny jest/może być innowacyjny minimalizując słabe strony tego typu zarządzania? W jakich obszarach gospodarki turystycznej sektor publiczny pełni wiodąca rolę, w tym o innowacyjnym charakterze? Na czym polega innowacyjność miejsca docelowego? Podzielmy się doświadczeniami Podyskutujmy /Let’s discuss…

4 STRONG POINTS BY THE TYPE OF MANAGEMENT PUBLIC SECTOR PRIVATE SECTOR Long term strategiesShort term tactics Image buildingConcentrating on the economic effect Access to financial means Know how in PR management Possibility of support for small and medium- sized enterprises Taking advantage of market benefits Possibility of creating tools for quality management -TQM (Total Quality Management) Fast decision making Complexity of analysis of destination needs Enterprise MOCNY STRONY WEDŁUG TYPU ZARZĄDZANIA SEKTOR PUBLICZNY SEKTOR PRYWATNY Długoterminowe strategie Krótkoterminowe taktyki Budowa wizerunkuSkupianie się na efekcie ekonomicznym Środki finansoweUmiejętność zarządzania PR Instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw Wykorzystywanie korzyści rynkowych stymulacja jakościSzybkość podejmowanych decyzji Kompleksowość analiz potrzeb destynacji Przedsiębiorczość

5 SŁABE STRONY WEDŁUG TYPU ZARZĄDZANIA SEKTOR PUBLICZNYSEKTOR PRYWATNY Brak sprecyzowanego celu przy tworzeniu nowych zadań i ich rezultatów Nieprzejmowanie się dobrem publicznym Ograniczone generowanie wpływów handlowych Ograniczone zainteresowanie w planowaniu długoterminowym Brak skłonności do podejmowania ryzyka Nieadekwatne środki do partnerstwa publiczno- prywatnego Tolerowanie słabych wyników, nieliczenie efektów ekonomicznych Brak zaufania do sektora publicznego Powolność w podejmowaniu decyzji Oczekiwania wsparcie finansowego bezpośredniego Podatność na uwarunkowania polityczne Słaba skłonności do integracji pionowej i poziomej WEEK POINTS BY THE TYPE OF MANAGEMENT PUBLIC SECTORPRIVATE SECTOR Lack of precise goals in creating new tasks and gauge for measuring their results Not taking into account public interests Lack of willingness to take risks Limited interest in long- term planning Tolerating poor performances, disregarding economic effects Inadequate financial resources for public-private partnership projects The slowness in decision-making Lack of confidence in the public sector Low effectiveness of building partnerships with private sector Expectating direct financial assistance from public institutions Susceptibility to political considerations Little willingness for taking part in horizontal and vertical integration


Pobierz ppt "INNOWACYJNE DZIA Ł ANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ CZY W Ł ADZE PUBLICZNE NAD ĄŻĄ J Ą ZA ZMIENIAJ Ą CYM SI Ę RYNKIEM? INNOVATIVE ACTIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION."

Podobne prezentacje


Reklamy Google