Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OSTROŁĘKA 2012r OSTROŁĘKA 2012r.. Charakterystyka obszarów wiejskich w Unii Europejskiej The characteristics of rural areas in European Union Obszary.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OSTROŁĘKA 2012r OSTROŁĘKA 2012r.. Charakterystyka obszarów wiejskich w Unii Europejskiej The characteristics of rural areas in European Union Obszary."— Zapis prezentacji:

1 OSTROŁĘKA 2012r OSTROŁĘKA 2012r.

2 Charakterystyka obszarów wiejskich w Unii Europejskiej The characteristics of rural areas in European Union Obszary wiejskie stanowią 93 % terytorium należącego do UE-27 20 % ludności mieszka w regionach z przewagą obszarów wiejskich, a 38 % w regionach w znacznym stopniu wiejskich Regiony wiejskie generują 45 % wartości dodanej brutto w UE-27 i 53 % zatrudnienia, ale pozostają w tyle za regionami z przewagą obszarów miejskich Dochód na osobę w regionach z przewagą obszarów miejskich należących do UE-27 jest niemal dwukrotnie większy niż w przypadku regionów z przewagą obszarów wiejskich. Niskie dochody powodują, że trudno jest zdobyć i zatrzymać wykwalifikowanych pracowników

3 Wyzwania stojące przed obszarami wiejskimi The challenges facing rural areas Niekorzystna sytuacja demograficzna / an unfavourable demographic situation Urbanizacja i odwrotna urbanizacja / urbanisation and counter-urbanisation Niższy wskaźnik zatrudnienia i wyższy wskaźnik bezrobocia / lower employment rates and higher unemployment rates Niższe poziomy dochodów / lower levels of income Wolniejszy rozwój trzeciego sektora / a slower development of the tertiary sector Umiejętności i kapitał ludzki / skills and human capital Brak możliwości dla kobiet i młodych osób / a lack of opportunities for women and young people Brak kwalifikacji niezbędnych do pracy w niektórych sektorach rolnictwa i przetwórstwa żywności / a lack of necessary skills in parts of the agricultural sector and food processing industry

4 Wypełnianie luki w zatrudnieniu Closing the jobs gap Reforma Wspólnej Polityki Rolnej Common Agricultural Policy (CAP) reform Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich The European Agricultural Fund for Rural Development Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 The Rural Development Programme for 2007-2013 Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Axis 3: Quality of life in rural areas and diversification of rural economy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny The European Regional Development Fund and European Social Fund

5 Przykłady tworzenia miejsc pracy w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich Examples of job creation under the European Agricultural Fund for Rural Development turystyka, rzemiosło oraz zapewnianie atrakcji typowych dla terenów wiejskich; tourism, crafts and the provision of rural amenities lokalne inicjatywy dotyczące organizacji opieki nad dziećmi mogą ułatwić dostęp do rynku pracy local initiatives to develop childcare facilities can facilitate access to the labour market zintegrowane inicjatywy łączące dywersyfikację, tworzenie firm, inwestycje w dziedzictwo kulturalne, infrastrukturę lokalnych usług integrated initiatives combining diversification, business creation, investment in cultural heritage, infrastructure for local services rozwój mikroprzedsiębiorstw i rolnictwa w oparciu o tradycyjne lub nowo nabyte umiejętności; developing micro-business and crafts, which can build on traditional skills or introduce new competencies uczenie młodych osób umiejętności koniecznych do dywersyfikacji lokalnej gospodarki; training young people in skills needed for the diversification of the local economy zwiększanie dostępu i nowe możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii; developing the provision and innovative use of renewable energy sources; zachęcanie do stosowania i upowszechniania technologii informacyjnych i komunikacyjnych; encouraging the take-up and diffusion of ICT

6 Przykładowe wsparcie dywersyfikacji obszarów wiejskich ze strony Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Examples of support from the European Regional Development Fund and European Social Fund for the diversification of rural areas zapewnienie minimalnego dostępu do podstawowych usług; the provision of a minimum level of access to services of general economic interest wsparcie zintegrowanego podejścia do turystyki; support for an integrated approach to tourism wspieranie innowacyjnych procesów i produktów w istniejących przedsiębiorstwach; encouragement for process and product innovation in existing economic activities inwestycje w bieguny rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozwój sieci współpracy podmiotów gospodarczych w oparciu o lokalny kapitał. investment in development poles in rural areas and by developing economic clusters based on local assets.

7 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 The Rural Development Programme for 2007-2013 Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Axis 3: Quality of life in rural areas and diversification of rural economy Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: Aid is granted to entities starting or developing activity related to: 1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa/services for agricultural holdings or forestry 2) usług dla ludności/services for the population 3) sprzedaży hurtowej i detalicznej/wholesale and retail 4) rzemiosła lub rękodzielnictwa/craft and handicraft 5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych/construction and installation works and services 6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem/services for tourists and connected with sports and leisure 7) usług transportowych/transport services 8) usług komunalnych/public utility services 9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych/processing of agricultural products and edible forest products 10) magazynowania lub przechowywania towarów/warehousing and storage of products 11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy/production of the energy products from biomass 12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych/accounting, consulting or IT services

8 1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej/Diversification into non-agricultural activities Wysokość pomocy przyznanej dla jednego beneficjenta do 100 000 zł (25 616,1 ) lub do 500 000 zł (128 080,3 ) Amount of aid granted to a single beneficiary - 100 000 zł (25 616,1 ) or 500 000 zł (128 080,3 ) 2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw/ Establishment and development of micro-enterprises Wysokość pomocy przyznanej dla jednego beneficjenta do 100 000 zł (25 616,1 ) lub do 300 000 zł ( 76,848.2 ) Amount of aid granted to a single beneficiary 100 000 zł (25 616,1 ) or 300 000 zł ( 76 848,2 ) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 The Rural Development Programme for 2007-2013 Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Axis 3: Quality of life in rural areas and diversification of rural economy

9

10


Pobierz ppt "OSTROŁĘKA 2012r OSTROŁĘKA 2012r.. Charakterystyka obszarów wiejskich w Unii Europejskiej The characteristics of rural areas in European Union Obszary."

Podobne prezentacje


Reklamy Google