Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM DOSTOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA EMAS DO ZMIAN W ISO 14001 Małgorzata Stelmaszczyk główny specjalista DOP Samodzielne stanowisko ds.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM DOSTOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA EMAS DO ZMIAN W ISO 14001 Małgorzata Stelmaszczyk główny specjalista DOP Samodzielne stanowisko ds."— Zapis prezentacji:

1 PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM DOSTOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA EMAS DO ZMIAN W ISO 14001 Małgorzata Stelmaszczyk główny specjalista DOP Samodzielne stanowisko ds. systemów zarządzania środowiskowego

2 2 Aktualnie, sekcja 4 normy ISO 14001 stanowi integralną część rozporządzenia EMAS rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE) Zawarta jest w Załączniku II do rozporządzenia. PRZEGLĄD NORMY ISO 14001

3 3 Zmiany w normie oddziaływujące na treść rozporządzenia Pojawienie się nowych pojęć w normie, m.in.: ryzyko (risk) oraz cykl życia (life cycle) nowe wymaganie odnoszące się do wpływu środowiska na organizację – obecnie poza zakresem rozporządzenia EMAS Pojęcia i definicje odnoszące się do SZŚ są zawarte w głównej części rozporządzenia EMAS, jednocześnie nowe/zmienione definicje zawarte są w projekcie nowej normy ISO 14001

4 4 PRZEGLĄD NORMY ISO 14001 Terminy normy ISO 14001 Autor: Martin Baxter, IEMA

5 5 Artykuł 48 rozporządzenia (WE) 1221/2009 Zmiana załączników 1. Komisja może dokonywać zmiany załączników, jeżeli jest to niezbędne lub stosowne w świetle doświadczenia zdobytego podczas stosowania EMAS, w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby opracowania wytycznych dotyczących wymogów EMAS oraz w świetle wszelkich zmian norm międzynarodowych lub nowych norm, mających znaczenie dla skuteczności niniejszego rozporządzenia. 2. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 49. PRZEGLĄD NORMY ISO 14001

6 6 Zgodnie w art. 47 (Sprawozdawczość) r ozporządzenia 1221/2009 : Komisja co 5 lat przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające informacje na temat działań i środków podjętych na mocy niniejszego rozdziału Sprawozdanie to zawiera ocenę wpływu systemu na środowisko oraz tendencję wyrażoną liczbą uczestników. Zgodnie z a rt. 50 ( Przegląd ) Komisja dokonuje przeglądu EMAS w świetle doświadczenia zdobytego podczas jego stosowania oraz zmian na poziomie międzynarodowym do dnia 11 stycznia 2015 r. Komisja uwzględnia sprawozdania przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zgodnie z art. 47. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ZOBOWIĄZANIE DO PRZEGLĄDU EMAS EMAS Evaluation study – koniec 2014

7 7 Dwa projekty pilotażowe w ramach Commission Communication „Building Single Market for Green Products” : PEF – product environmental footprint EF – environmental footprint Nakierowane na opracowanie wytycznych obliczani a i raportowania wpływu na środowisko określonych produktów przez cały ich cykl życia (analogiczne zasady w ISO 14025:2006) INTEGRACJA EMAS Z INNYMI INSTRUMENTAMI? Rezultaty projektów będą znane pod koniec 2016 roku.

8 8 BEZ ZMIAN Niezależne od ISO14001:2015 nowy/stary SZŚ? BEZ ZMIAN Niezależne od ISO14001:2015 nowy/stary SZŚ? MOŻLIWE DROGI ROZWOJU EMAS ZMIANA ZAŁ. II (KILKUNASTOMIE SIĘCZNY PROCES) ZMIANA ZAŁ. II (KILKUNASTOMIE SIĘCZNY PROCES) ZMIANA CAŁEGO ROZPORZĄDZE NIA EMAS (2-3-LETNI PROCES) ZMIANA CAŁEGO ROZPORZĄDZE NIA EMAS (2-3-LETNI PROCES)

9 9 20-LECIE EMAS W 2015 roku obchody 20-lecia systemu EMAS High Level Conference on EMAS w listopadzie 2015 (EBC)

10 10 INNE ZAGADNIENIA KOMITETU ART. 49 sektorowe dokumenty referencyjne (etapy prac, stanowisko odnośnie charakteru prawnego, raporty a Decyzja KE) EMAS User's Guide Draft Commission Decision on Guidelines for notification by environmental verifiers in relation to the supervision of environmental verifiers by Accreditation and Licensing Bodies under Regulation (EC) No 1221/2009 EMAS Awards 2015

11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Małgorzata Stelmaszczyk (Wybacz) Departament Ochrony Powietrza ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa tel. (22) 5792 785 fax (22) 5792 217 malgorzata.stelmaszczyk@mos.gov.pl


Pobierz ppt "PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM DOSTOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA EMAS DO ZMIAN W ISO 14001 Małgorzata Stelmaszczyk główny specjalista DOP Samodzielne stanowisko ds."

Podobne prezentacje


Reklamy Google