Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ działalności kopalni „Ziemowit”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ działalności kopalni „Ziemowit”"— Zapis prezentacji:

1 Wpływ działalności kopalni „Ziemowit”
na otaczające środowisko naturalne Lędziny, marzec 2014r.

2 2 grudnia 1952 roku oficjalne uruchomienie kopalni,
RYS HISTORYCZNY 2 grudnia 1952 roku oficjalne uruchomienie kopalni, 1953r. rozpoczęto głębienie szybu „Hołdunów", który oddano do ruchu w 1959r., 1972r. połączono kopalnie „Ziemowit” i „Piast” w jeden zakład górniczy o nazwie „Ziemowit". Łączne wydobycie wynosiło ton na dobę, 1974r. przystąpiono do głębienia głównego szybu do poziomu 650 m, 1976r. zakończono budowę Szybu 3, 1978r. uruchomiono eksploatację pokładu 209 na poziomie III, wydobycie kopalni przekroczyło ton na dobę, 1982r. kopalnia wydobyła 100 milionową tonę węgla, 1984r. kopalnia osiąga wydobycie t/d.

3 RYS HISTORYCZNY 1986r. kopalnia zdobywa niekwestionowany prymat w polskim górnictwie, wydobywając ponad 8 mln ton węgla w ciągu roku, likwidacja dawnej kopalni „Piast”, 2002 r. obchody Złotego Jubileuszu Kopalni, likwidacja szybu „Hołdunów”, 2003r. włączenie kopalni „Ziemowit” w struktury Kompanii Węglowej S.A., r. przyjęcie do pracy ponad 1500 nowych pracowników, 2011r. uzyskanie koncesji na roboty poszukiwawcze w złożu „Imielin-Północ”, 2012r. uzyskanie koncesji na wydobywanie kopaliny w złożu „Imielin-Południe”, 2012r. obchody 60-lecia kopalni., 2013r. Kopalnia zostaje laureatem Śląskiej Nagrody Jakości , prestiżowego konkursu organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

4 RYS HISTORYCZNY KWK „Ziemowit” prowadzi podziemną działalność górniczą w granicach administracyjnych gminy Chełm Śląski oraz miast: Lędziny, Imielin, Bieruń, Mysłowice, Katowice i Tychy. We wszystkich etapach tej działalności czynnie uczestniczą organy samorządu terytorialnego. W grudniu 2012 roku KWK „Ziemowit” pozyskała koncesję na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin-Południe”. Ustanowiony przez Ministra Środowiska nowy Teren Górniczy „Imielin I” obejmuje powierzchnię 6,47 km² i w około 80% zajęty jest przez zbiornik wody pitnej „Dziećkowice”. Dzięki ścisłej współpracy z organami samorządu terytorialnego, w szczególności zaangażowaniu Burmistrza Miasta Imielin, czas od rozpoczęcia procedury do uzyskania decyzji koncesyjnej został ograniczony do minimum.

5 OBSZAR I TEREN GÓRNICZY
Wielkość obszaru górniczego „Lędziny I”- 63,58 km2 „Imielin I”- 5,87 km2 Wielkość terenu górniczego „Lędziny I” - 71,15 km2 „Imielin I ” – 6,47 km2

6 MODEL KOPALNI Obecnie KWK „ZIEMOWIT” prowadzi roboty górnicze na dwóch poziomach wydobywczych: poz. II  (500) i poz. III (650). Kopalnia posiada 6 czynnych szybów: - 2 główne szyby zjazdowo-materiałowe: Nr 1 i Nr 2, - 1 główny szyb wydobywczy (skipowy) Nr 3, 3 szyby wentylacyjne: W-I, W-II i „Szewczyk” – wyposażony w klatkę wielkogabarytową o udźwigu 13 ton.

7 MODEL KOPALNI Prowadzenie podziemnej działalności górniczej niesie za sobą określone uciążliwości. Za najistotniejszą trzeba uznać negatywne oddziaływanie eksploatacji na powierzchnię terenu. W celu uniknięcia konfliktów i napięć społecznych kopalnia stale utrzymuje więź porozumienia i wzajemnego dialogu z reprezentowanymi przez organy samorządu terytorialnego użytkownikami powierzchni, oczekującymi normalnych warunków życia na terenach podlegających szkodliwym wpływom eksploatacji górniczej. Przedstawiciele kopalni na bieżąco uczestniczą w posiedzeniach wewnętrznych komisji ds. ochrony środowiska w ramach działalności poszczególnych rad miasta i gminy, gdzie przedstawiają aktualne zamierzenia eksploatacyjne oraz sprawozdania z realizacji napraw szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego.

8 MODEL KOPALNI

9 Punkt opatrunkowy – czynny 24h / 7 dni
OCHRONA ŚRODOWISKA W ramach inwestycji oprócz elementów związanych z ruchem kopalni prowadzone są prace mające za zadanie poprawę komfortu obsługi klienta odbierającego węgiel. W tym celu wybudowano nowy budynek obsługi klienta wraz z zapleczem socjalnym, następnie planuje się zabudowę nowej wagi samochodowej wraz z zadaszeniem i podgrzewanymi najazdami, nowej bramy wjazdowej i budowę parkingu dla pojazdów oczekujących na załadunek. Nowa organizacja rejonu drobnej sprzedaży węgla w znacznym stopniu usprawni ruch pojazdów odbywający się na tym terenie oraz na ulicy Oficerskiej, gdzie dotychczas ciężarówki oczekujące po odbiór węgla często utrudniają ruch w rejonie drobnicy. W celu podtrzymania przyjaznych stosunków z sąsiadami kopalni wybudowano wzdłuż ulicy Oficerskiej 220 metrowy odcinek ekranu dźwiękochłonnego, który znacznie zmniejsza hałas emitowany z terenu kopalni. Punkt opatrunkowy – czynny 24h / 7 dni

10 Punkt opatrunkowy – czynny 24h / 7 dni
OCHRONA ŚRODOWISKA Kopalnia „Ziemowit” będąc zakładem znacząco wpływającym na środowisko kładzie bardzo duży nacisk na oryginalność i nowoczesność działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska. Efektem tych działań była budowa „Systemu odradowania wód dołowych słonych”, którego realizacja skłoniła nas do wzięcia udziału w I etapie Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” – VII Edycja, gdzie otrzymaliśmy nominację. Nominacja ta pozwoliła nam wziąć udział w II etapie w/w konkursu. Kopalnia została poinformowana, że decyzją Jury VII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” organizowanego pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej otrzymała wyróżnienie w kategorii „Firma Przyjazna Środowisku”. Punkt opatrunkowy – czynny 24h / 7 dni

11 Punkt opatrunkowy – czynny 24h / 7 dni
OCHRONA ŚRODOWISKA Punkt opatrunkowy – czynny 24h / 7 dni

12 Punkt opatrunkowy – czynny 24h / 7 dni
OCHRONA ŚRODOWISKA Ponadto kopalnia realizuje zadania „Ramowego programu działań w zakresie przedsięwzięć proekologicznych związanych ze zrzutem słonych wód dołowych” tzn. odprowadza najbardziej zasolone wody z poz. III-650 m w taki sposób, że część wód kierowana jest z wodami z poziomu II-500 m poprzez zbiornik V=290 tys.m³ do potoku Goławieckiego. Pozostała ilość wód słonych z poziomu III-650 m kierowana jest przez pompownię zlokalizowaną przy zbiorniku V=104 tys.m³ , a następnie przez pompownię w kopalni „Piast” do rzeki Gostyni w km lub zbiornika retencyjno-dozującego „Wola” w KWK „Piast”. Punkt opatrunkowy – czynny 24h / 7 dni

13 Punkt opatrunkowy – czynny 24h / 7 dni
OCHRONA ŚRODOWISKA KWK „Ziemowit” jest zakładem samowystarczalnym w zakresie zaopatrzenia w wodę. Na potrzeby socjalno-bytowe i przemysłowe wykorzystywana jest woda z własnych ujęć dołowych, zlokalizowanych w rejonie szybów Głównych i byłych szybów „Hołdunów” i Piast II. Punkt opatrunkowy – czynny 24h / 7 dni

14 Zwałowisko skały płonnej w przebudowie
OCHRONA ŚRODOWISKA Zwałowisko skały płonnej w przebudowie Punkt opatrunkowy – czynny 24h / 7 dni

15 Punkt opatrunkowy – czynny 24h / 7 dni
OCHRONA ŚRODOWISKA W kopalni „Ziemowit” głównym źródłem wytwarzania odpadów górniczych są roboty wydobywcze i przygotowawcze. Odpady górnicze wytwarzane w kopani są prawie w całości wykorzystywane gospodarczo do rekultywacji zwałowiska. Ten, w przeszłości szary, usypany z kamienia stożek, dzięki prowadzonej rekultywacji obecnie może stać się interesującym elementem krajobrazu. Budowa bryły rekultywacyjnej jest dla kierownictwa kopalni jednym z ważniejszych zadań proekologicznych. Obecnie finalizujemy formowanie skarp od strony południowej. W efekcie widoczne będzie zielone wzgórze zamiast kopalnianej hałdy, które w przyszłości może posłużyć do celów rekreacyjno-sportowych dla miasta Lędziny. Punkt opatrunkowy – czynny 24h / 7 dni

16 Punkt opatrunkowy – czynny 24h / 7 dni
OCHRONA ŚRODOWISKA Na terenie zakładu występują dwa źródła hałasu: źródła hałasu pośrednie, emitujące hałas wywołany pracą urządzeń wewnętrznych obiektów, poprzez konstrukcję ich ścian zewnętrznych, źródła emitujące hałas bezpośrednio do środowiska, do których należą: - wentylatory głównego przewietrzania szybów Wentylacyjnych, - maszyny wyciągowe, - nadszybia, - przepompownie, - Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla, - warsztaty, - sprzęt inżynieryjno-techniczny, - środki transportu. Punkt opatrunkowy – czynny 24h / 7 dni

17 Punkt opatrunkowy – czynny 24h / 7 dni
OCHRONA ŚRODOWISKA Kopalnia stara się w ramach swoich możliwości ograniczać emisję hałasu emitowanego do środowiska i uciążliwości wynikające z tego powodu dla okolicznych mieszkańców. W związku z tym, dokonano wyciszenia dyfuzorów szybów wentylacyjnych W-I i Szewczyk, a także wykonano ekran dźwiękochłonny wzdłuż ulicy Oficerskiej. Szyb W-I Szyb Szewczyk Punkt opatrunkowy – czynny 24h / 7 dni

18 Podsumowując, kopalnia „Ziemowit” realizując zadania w zakresie produkcji węgla nie zapomina o środowisku i dąży do tego, aby ograniczyć do minimum swoje oddziaływanie na poszczególne aspekty środowiska zewnętrznego. Zobowiązuje ją do tego wdrożony i wciąż doskonalony zgodnie z normami ISO 9001, ISO oraz ISO Zintegrowany System Zarządzania.

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wpływ działalności kopalni „Ziemowit”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google