Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI"— Zapis prezentacji:

1 ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI
ROK SZKOLNY 2014/2015

2 KADRA PRZEDSZKOLA I Przedstawienie kadry, pracowników
Dyrektor : Anna Pokrywka Nauczyciele: 3-4-latki Anna Kompanowska, Jadwiga Kaczmarek 4-latki Aneta Wanicka – Kaziród, Jadwiga Kaczmarek 5-6 -latki Katarzyna Głąb, Marta Gruchała

3 cd Kucharka : Agnieszka Galas Pomoc kucharza: Gabriela Garczyk
Intendent: Małgorzata Zaporowska Pomoce nauczyciela: Agnieszka Zielińska – I gr.; Agnieszka Cymer – II gr.; Justyna Piasecka – III gr. Konserwator: Włodzimierz Szywacz

4 NADRZĘDNY CEL PRZEDSZKOLA:
Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na płaszczyźnie opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznej. Organizowanie kompleksowego wspomagania rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowo przyrodniczym Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości.

5 cd Wspieranie rodziny w wychowaniu.
Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

6 KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
Rok szkolny 2014/2015 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjanego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

7 cd Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach.
Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

8 ZADANIA PRZEDSZKOLA NR 6 NA ROK SZK. 2014/2015
„Moje miasto.” zdobywanie wiedzy i umiejętności związanych z edukacją regionalną – wykorzystanie zdobytych wiadomości we wszechstronnym rozwoju dziecka. Nabywanie kompetencji matematycznych przygotowujących dzieci do podjęcia nauki szkolnej. Wspomaganie rozwoju inteligencji operacyjnej i emocjonalnej dziecka.

9 ZESTAW PROGRAMÓW P6 na rok/szk. 2014 /2015
„Od przedszkolaka do pierwszaka.”- program wychowania przedszkolnego – I. Broda Gr.: I, II, III „Gimnastyka buzi i języka dziecka –letniego – program logopedyczny” – program własny A. Pokrywka Gr.: I, II „Moja mała ojczyzna – poznajemy najbliższe otoczenie.” – program własny M. Gruchała Gr. I, II, III

10 cd „Matematyka 6 – latka z elementami innowacyjnych zabaw i zajęć autorstwa E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.” – program własny A. Pokrywka Gr.: II, III „ Mały olimpijczyk – zdrowy i sprawny przedszkolak.” – program własny M. Gruchała Gr. II, III

11 Religia Program edukacji religijnej dla dzieci klasy „0” wg. programu „W radości dzieci bożych.” „Kółko plastyczne”, „Kółko matematyczne” i „Kółko teatralne” będą prowadzone w oparciu o programy własne nauczycieli.

12 ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
Przedszkole obowiązuje podstawa programowa wychowania przedszkolnego, która wskazuje na treści, które dziecko powinno nabyć w przedszkolu przed podjęciem nauki w szkole – dostępna na stronie internetowej, w holu przedszkola. Przedszkole czynne od 6:00-16:00 /śniadanie 9.00; dodatek witaminowy 11.30; obiad 12.30; podwieczorek ; woda mineralna dostępna cały czas / Podstawa programowa realizowana jest w godz – 14.00

13 cd Dyrektor dyżuruje w godz.: 9:30 - 11:00 poniedziałek;
W przedszkolu obowiązuje „Ramowy rozkład dnia” dostosowany do wieku dzieci.

14 cd Rodzic jest zobligowany do przyprowadzania dziecka do godz Najwcześniej dzieci wyprowadzane są około godz tj. po całkowitym zakończeniu obiadu i czynnościach porządkowych po głównym posiłku.

15 cd Rodzic jest zobowiązany do informowania NAUCZYCIELA o nieobecnościach ( szczególnie 5-6-latki - należy dostarczyć usprawiedliwienie do nauczyciela ) Zachęcam do przeczytania Statutu Przedszkola , który zamieszczony jest na stronie internetowej placówki. Jest to akt wewnętrznego prawa regulujący funkcjonowanie placówki .

16 WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM
Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami, jak: OSiR, MOK, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, SP 9 i 5, ratownik WOPR, CIL i wiele innych Raz w miesiącu współpraca z Teatrem „Skrzat” z Krakowa – ceny teatrzyków to 240 zł. dzielone na ilość dzieci w danym dniu. Pozostałe teatrzyki odbywające się na terenie placówki są płatne z funduszy Rady Rodziców.

17 cd Przedszkolaki uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez MOK, jak: Mała akademia jazzu, Kino przedszkole. Zachęcamy Państwa do brania udziału i wspierania różnych akcji i konkursów, jak: zbieramy makulaturę, zbieramy suche bateria, karmę dla zwierząt, wspomagamy biedne rodziny i inne akcje.

18 Ubezpieczenia NNW - firma PZU
ZASADY I WARUNKI UBEZPIECZENIA DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW: Ubezpieczenia NNW - firma PZU Składka na ubezpieczenie – 34 zł. / na rok / Suma ubezpieczenia – zł. Zwrot kosztów leczenia do wysokości 30% sumy ubezpieczenia. Dzieci objęte są ubezpieczeniem w każdej sytuacji, 24 godz. na dobę. /nie tylko na terenie przedszkola/

19 cd Ubezpieczenie obejmuje dodatkowe świadczenia w wysokości 1000 zł. w przypadkach zgonu spowodowanego nowotworem, czy wadą serca. W przypadku amputacji kończyn spowodowanych nowotworem, czy śmiercią osoby mającej na utrzymaniu ucznia.

20 OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki (tylko osoby pełnoletnie, posiadające pisemne upoważnienie i po okazaniu dowodu osobistego, życzenie dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez postanowienie sądowe).

21 cd Zasady postępowania z dzieckiem, które nie zostało odebrane z przedszkola w terminie i gdy brak jest kontaktu z rodzicami (rodzice powinni wiedzieć, że np. nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez godzinę, powiadamia dyrektora o fakcie pozostawania dziecka w przedszkolu, podejmuje próby kontaktu telefonicznego z rodzicami, a po godzinie bezskutecznych prób powiadamia miejscową policję o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dziecka).

22 SPOSOBY I FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Wybory trójek grupowych i członków rady rodziców. Składka na Komitet Rodzicielski comiesięczna – przegłosowanie. Harmonogram rocznej współpracy przedszkola z rodzicami - widnieć będzie na stronie internetowej przedszkola. Zachęcam rodziców do przedstawienia własnych propozycji współpracy( przekazanie nauczycielowi grupy lub grupowej radzie rodziców).

23 cd Działania rodziców na rzecz przedszkola mogą dotyczyć zarówno finansowego wsparcia, jak i rzeczowego, czy udziału w podejmowanych działaniach przez placówkę. Nasze przedszkole jest zawsze otwarte na wszelką pomoc, zaangażowanie i wsparcie naszych rodziców. Zachęcamy do udziału w zebraniach, uroczystościach, spotkaniach, zajęciach otwartych. – informacje na gazetkach i stronach internetowych

24 ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE STWIERDZENIA, ŻE DZIECKO PRZEBYWAJĄCE W PRZEDSZKOLU WYKAZUJE SYMPTOMY CHOROBY: Ważne jest jawne mówienie o problemach zdrowotnych dziecka i nakłaniamy drogich rodziców do otwartych rozmów na ten temat z wychowawcami oraz do zgłaszania tych problemów na piśmie. Istotne są ustalenia dotyczące wyżywienia dzieci uwzględniające szczególne potrzeby, np. alergie pokarmowe, diety związane z chorobą

25 cd Proszę pamiętać, że personel przedszkola nie może podawać dzieciom żadnych leków. Proszę pamiętać, że to na rodzicach spoczywa obowiązek dbania o higienę dziecka, np. poprzez systematyczną kontrolę czystości głowy. Dziecko może być zawieszone w możliwości korzystania z przedszkola w przypadku stwierdzenia: wszawicy, choroby zakaźnej lub długotrwałej choroby.

26 ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE ZGODNE Z UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU Z DNIA 20 LIPCA 2011 r. ORAZ USTAWĄ Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991r. O SYSTEMIE OŚWIATY Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI: Zasady odpłatności za przedszkole zgodne z Uchwałą Nr XII/104/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 20 lipca 2011 r. oraz Ustawa z dnia września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami: Podstawa programowa 9.00 – – godziny darmowe. Powyżej podstawy programowej płatne za każdą rozpoczętą godzinę – 1 zł. /od 6.00 do 9.00 i od do 16.00/ Z opłaty tej zwolnione są dzieci z orzeczeniem , oraz drugie i kolejne rodzeństwo uczęszczające do tej samej placówki.

27 cd Stawka żywieniowa dzienna wynosi 5 zł.
Rodzice podpisują z dyrektorem umowę cywilno - prawną . W miesiącu wrześniu opłata pobierana jest z góry za cały miesiąc. Rodzicom przysługuje zwrot za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu – odliczany w kolejnym miesiącu.

28 SPRAWY RÓŻNE Na terenie przedszkola są wykonywane zdjęcia – ich zakup nie jest obowiązkowy. Najbliższa sesja 9 października – kalendarze. Prosimy nie wchodzić w butach poza teren szatni. Proszę pamiętać , że dzieci odbierają i przyprowadzają pracownicy dyżurujący.

29 cd Prosimy nie angażować nauczycieli w udzielanie dłuższych informacji podczas gdy opiekują się dziećmi – informacja o godzinach konsultacji dla rodziców w poszczególnych grupach zostanie zamieszczona na gazetce i str. internetowej

30 cd Proszę pamiętać, że informacje o zachowaniu, umiejętnościach, rozwoju dziecka - udzielają tylko i wyłącznie nauczyciele; pomoc nauczyciela może udzielić informacji o spożywanych posiłkach, czy zabiegach higienicznych; natomiast intendent o opłatach, czy jadłospisie.

31 c.d. Jeżeli wiemy , że dziecko się spóźni należy telefonicznie poinformować przedszkole najpóźniej do godz /by było ujęte w żywieniu/ W przypadku okresów świątecznych, czy długich weekendów zbieramy informacje dotyczącą frekwencji w tych okresach / konieczność zaplanowania żywienia/

32 cd Prosimy o utrwalanie z dzieckiem zwrotów grzecznościowych oraz umiejętności, wiadomości i postaw wychowawczych wprowadzanych w przedszkolu. Na każdej gazetce umieszczane są, drogi rodzicu, zagadnienia tematyczne na dany miesiąc, piosenki i wiersze realizowane w danym temacie kompleksowym

33 cd Pamiętajmy o tym, że własnym zachowaniem dajemy przykład swojemu dziecku. PROSIMY O POZYTYWNE NASTAWIENIE WOBEC PRZEDSZKOLA, JEGO ZAMIERZEŃ, INICJATYW I DZIAŁAŃ Prosimy o WSPÓŁPRACĘ i wspólne dążenie do tego by nasze dzieci były w przedszkolu „ BEZPIECZNE, UŚMIECHNIĘTE I SZCZĘŚLIWE”

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ZAPRASZAM NA SPOTKANIA GRUPOWE
…. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ZAPRASZAM NA SPOTKANIA GRUPOWE


Pobierz ppt "ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google