Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Coachingowy biznes Kamila Pępiak - Kowalska. www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Coachingowy biznes Kamila Pępiak - Kowalska. www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55,"— Zapis prezentacji:

1 Coachingowy biznes Kamila Pępiak - Kowalska

2 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Biznes plan na coaching 1. Charakterystyka planowanej działalności ›Moja oferta (rodzaj oferty i charakterystka) ›Opis firmy (zakres działalności, produkty, usługi, rynek, konkurencja, środki, rozwój, efekty) 2. Analiza SWOT 3. Plan marketingowy ›Miejsce na rynku ›Konkurencja na rynku ›Dostawcy ›Cena ›Sprzedaż i przychód

3 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Biznes plan na coaching 4. Zasoby ludzkie/ kapitał intelektualny 5. Plan ekonomiczno – finansowy ›Planowane inwestycje ›Prognoza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa

4 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Co jest ważne w biznesie coachingowym? ›Sprzedaż, czyli jak skutecznie dotrzeć do klienta? ›Strategia błękitnego oceanu, czyli gdzie jest moja nisza? ›Czym jest język korzyści? ›Przykładowe modele biznesów coachingowych na świecie, czyli jak uczyć się od tych, co potrafią?

5 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 ›Typy analizy strategicznej, które można zastosować w małej firmie: ›Analiza portfelowa ›SWOT, ›PIMS (Profil Impact of Market Strategy) ›Łańcuch wartości dodanej ›Model pięciu sił Portera ›Poszukiwanie kluczowej kompetencji ›Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej (problem - niewiedza o planach i zasobach innych firm. Odkrywanie wartości przed konkurentami. Pierwszi wcale nie znaczy bezpieczni i najbogatsi; radzenie sobie przez znalezienie złotego środka, pomiędzy tym, co wiedzą klienci, a tym co konkurenci są w stanie się dowiedzieć).

6 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 ›Horyzont czasu. Ogólnie biorąc, wyrazu „strategia” używa się do opisu czynności związanych z odległym horyzontem czasu zarówno z punktu widzenia przedziału czasowego potrzebnego do wykonania tych czynności, jak i do wystąpienia ich efektów. › ›Efekty. Chociaż wyniki zarządzania strategicznego mogą ujawnić się dopiero po dłuższym czasie, ich ostateczny efekt będzie znaczący. › ›Skupienie wysiłków. Skuteczność zarządzania strategicznego zazwyczaj wymaga skupienia działalności, wysiłków czy uwagi na względnie ograniczonej wiązce zamierzeń. Oznacza to koncentrację na wybranych strategicznych działaniach. › ›Układ decyzji. W większości strategii konieczne jest podejmowanie wielu decyzji określonego typu w czasie. Decyzje te muszą się wzajemnie wspierać, tworząc konsekwentny układ. › ›Wszechobecność. Zarządzanie strategiczne obejmuje szerokie pasmo działań i konsekwencji tych działań w czasie. Powoduje to, że wszystkie szczeble organizacji powinny niemal instynktownie działać w sposób wzmacniający strategię. ›

7 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 ›Kompleksowość. Strategia opracowywana jest dla całej organizacji i wymaga kompleksowego spojrzenia na rozpatrywane problemy. › ›Dynamiczność i elastyczność. Organizacja podlega stałej dynamice zewnętrznej i wewnętrznej obejmującej zmiany w otoczeniu i zmiany w metodach, sposobach i stylach zarządzania. W tych warunkach zarządzanie strategiczne powinno w sposób elastyczny i mobilny reagować na zmiany. › ›Procedury i terminologia. Koncepcja strategii powinna być tworzona przy zachowaniu pewnej metodycznie uporządkowanej procedury postępowania obejmującej analizę silnych i słabych stron organizacji, jej szanse i zagrożenia, misję, wizję, cele, działania realizacyjne, kontrolę strategiczną. › ›Podejście i kultura — metody — narzędzia. Podstawa działania strategicznego musi być spójna, całościowa. Powinna ona łączyć podejścia odwołujące się do narzędzi oraz do metod kultury organizacji. › ›Akceptowalność. Każda strategia implikuje wieloaspektowe zmiany, których wprowadzenie uwarunkowane jest poparciem załogi. › ›Nadzorowanie i kontrolowanie. Sukces zarządzania strategicznego może być zapewniony wtedy, gdy bieżąco nadzorowany jest postęp w osiąganiu celów.

8 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Strefa wpływu JA mogę JA chcę JA zrobię

9 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Na zaplanowanie wystarczy po ś wi ę ci ć tylko 1% czasu potrzebnego na wykonanie danej pracy, aby zaoszcz ę dzi ć jedn ą godzin ę dziennie Planowanie

10 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 › Reguła 60% › Plan powinien dotyczy ć 60% czasu, reszta przeznaczona na zaj ę cia niezaplanowane Zasady

11 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 › Reguła Parkinsona › Praca wypełnia cały czas przeznaczony na jej wykonanie, tj. dana czynno ść potrwa tyle, ile zało ż ymy, ż e potrwa Zasady

12 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 › Lista zada ń na kolejny dzie ń / tydzie ń List ę tworzymy wieczorem na nast ę pny dzie ń List ę tworzymy w niedziel ę na nast ę pny tydzie ń Zasady

13 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 › Analiza liczby zada ń i czasu ich trwania Lista zada ń – analiza: -Wa ż no ść (A, B, C) -Pilno ść (1, 2, 3) -Czas trwania poszczególnych czynno ś ci Zasady

14 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 › Konsekwencja Nale ż y regularnie sprawdza ć post ę py w realizacji naszych zada ń Zasady

15 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 › Wyrównywanie straty czasu Je ż eli nie udało si ę zrealizowa ć jakiego ś zadania, zacznij od niego jutro Zasady

16 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 › Realizm Realnie wyznaczaj cele!!! Zasady

17 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 › Zapisywanie w rezultatach Cel – uprawia ć sport: › Dobrze: Chodzi ć na basen min. 2 razy w tygodniu › Ź le: Kupi ć karnet na basen Zasady

18 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 › Terminy Wyznaczanie daty zako ń czenia zada ń powoduje wzrost dyscypliny i unikni ę cie opó ź nie ń Zasady

19 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 › Czas na planowanie Kiedy masz czas na planowanie i twórcze my ś lenie? Kiedy jeste ś sam, jest cisza i spokój? Zasady

20 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 › Sprawdzanie realizacji planów Sprawdzanie samego siebie powoduje wzrost motywacji do zrealizowanych zada ń Zasady

21 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 › Cyborgiem › Fizjologiczna wydolno ść organizmu › Niewolnik zegarka Pułapki

22 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 › Brak planu dnia › Skupienie aktywno ś ci tylko na jednym obszarze ż ycia › Odwlekanie wykonania zada ń › Brak asertywno ś ci › Brak umiej ę tno ś ci delegowania zada ń › Nieprzestrzeganie czasu na sen i na posiłki Błędy

23 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Krzywa wydajności

24 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 › Pół godziny relaksu przed snem › Jedn ą godzin ę dziennie na rozwijanie własnego hobby czy popraw ę swojego stanu zdrowia › Pół godziny trzy razy w tygodniu na ć wiczenia fizyczne › Czas na spokojne spo ż ywanie posiłków Znajdź czas na:

25 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Analiza spraw do załatwienia

26 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Znane s ą tysi ą ce sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie jak go wskrzesi ć … Albert Einstein Złodzieje czasu

27 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Zewn ę trzne Wewn ę trzne Pożeracze czasu

28 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Mgliste cele oraz brak priorytetów. Bezplanowo ść pracy. Poddawanie si ę terrorowi spraw pilnych i bie żą cych. Brak ś cisłych terminów. Odkładanie wa ż nych spraw i decyzji na potem. Niezapowiedziani „przybysze”. Brak entuzjazmu w pracy i słaba motywacja do autentycznego wysiłku. Pożeracze czasu

29 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Jałowe telefony, SMS-y i e-maile, które ci ą gle uprzykrzaj ą nam ż ycie, Bezowocne narady, spotkania i ró ż ne pogaw ę dki. Niezdolno ść powiedzenia „nie” wtedy, gdy potrzeba. Brak samodyscypliny. Niedoprowadzanie spraw do ko ń ca. Pożeracze czasu

30 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Bałaganiarstwo przejawiaj ą ce si ę w ci ą głym poszukiwaniu ró ż nych przedmiotów w stosach rzeczy nieuporz ą dkowanych lub zb ę dnych. Niepunktualno ść własna i cudza. Po ś piech, zdenerwowanie i zniecierpliwienie. Nieumiarkowane korzystanie z u ż ywek (kawa, papierosy itp.) Pożeracze czasu

31 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Bezmy ś lne wpatrywanie si ę w „czarn ą skrzynk ę ” (telewizor). Bawienie si ę komputerem. Wylegiwanie si ę i własne lenistwo. Pazerno ść na informacje o wszystkim i o wszystkich, pochłaniaj ą ca czas. Pożeracze czasu

32 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Zasady zarządzania czasem

33 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 1.Aby wła ś ciwie zarz ą dza ć własnym czasem musisz znale źć swoich złodziei czasu

34 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 1.Aby wła ś ciwie zarz ą dza ć własnym czasem musisz znale źć swoich złodziei czasu 2.Unikaj rozproszenia, kiedy wykonujesz piln ą prac ę

35 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 1.Aby wła ś ciwie zarz ą dza ć własnym czasem musisz znale źć swoich złodziei czasu 2.Unikaj rozproszenia, kiedy wykonujesz piln ą prac ę 3.Pami ę taj o uwzgl ę dnieniu zapasu czasu

36 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 1.Aby wła ś ciwie zarz ą dza ć własnym czasem musisz znale źć swoich złodziei czasu 2.Unikaj rozproszenia, kiedy wykonujesz piln ą prac ę 3.Pami ę taj o uwzgl ę dnieniu zapasu czasu 4.Nie odwlekaj wykonywania trudnych czynno ś ci

37 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 1.Aby wła ś ciwie zarz ą dza ć własnym czasem musisz znale źć swoich złodziei czasu 2.Unikaj rozproszenia, kiedy wykonujesz piln ą prac ę 3.Pami ę taj o uwzgl ę dnieniu zapasu czasu 4.Nie odwlekaj wykonywania trudnych czynno ś ci 5.Okre ś l cel

38 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 1.Aby wła ś ciwie zarz ą dza ć własnym czasem musisz znale źć swoich złodziei czasu 2.Unikaj rozproszenia, kiedy wykonujesz piln ą prac ę 3.Pami ę taj o uwzgl ę dnieniu zapasu czasu 4.Nie odwlekaj wykonywania trudnych czynno ś ci 5.Okre ś l cel 6.Planuj

39 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 1.Aby wła ś ciwie zarz ą dza ć własnym czasem musisz znale źć swoich złodziei czasu 2.Unikaj rozproszenia, kiedy wykonujesz piln ą prac ę 3.Pami ę taj o uwzgl ę dnieniu zapasu czasu 4.Nie odwlekaj wykonywania trudnych czynno ś ci 5.Okre ś l cel 6.Planuj 7.Dziel zadania na sprawy wa ż ne i pilne

40 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 1.Aby wła ś ciwie zarz ą dza ć własnym czasem musisz znale źć swoich złodziei czasu 2.Unikaj rozproszenia, kiedy wykonujesz piln ą prac ę 3.Pami ę taj o uwzgl ę dnieniu zapasu czasu 4.Nie odwlekaj wykonywania trudnych czynno ś ci 5.Okre ś l cel 6.Planuj 7.Dziel zadania na sprawy wa ż ne i pilne 8.Organizacja pracy – porz ą dek

41 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 1.Aby wła ś ciwie zarz ą dza ć własnym czasem musisz znale źć swoich złodziei czasu 2.Unikaj rozproszenia, kiedy wykonujesz piln ą prac ę 3.Pami ę taj o uwzgl ę dnieniu zapasu czasu 4.Nie odwlekaj wykonywania trudnych czynno ś ci 5.Okre ś l cel 6.Planuj 7.Dziel zadania na sprawy wa ż ne i pilne 8.Organizacja pracy – porz ą dek 9.Asertywno ść

42 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Wizualizacja

43 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Zacznij marzyć, określ co chcesz, podziel to na etapy i …zrób pierwszy krok

44 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Negatywne przekonania dotyczące finansów

45 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 1. Pierwszy milion trzeba ukraść

46 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 2. Pieniądze szczęścia nie dają

47 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 3. Ludzie bogaci są aroganccy, bo pieniądze zmieniają ludzi na gorsze

48 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 4. Trzeba się narobić, żeby zarobić

49 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 5. Żeby pomnożyć pieniądze, najpierw trzeba je mieć

50 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 7. Tylko poprzez wygraną mogę liczyć na duże pieniądze w życiu

51 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 8. Nie da się zarobić dużo pieniędzy, jeśli robisz to, co lubisz

52 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 9. Finanse są śmiertelnie nudne

53 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 23. Jak będę posiadać dużo pieniędzy to stracę znajomych, którzy nie będą chcieli się ze mną trzymać bo będą mi zazdrościć

54 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 29. Troszczenie się o rzeczy materialne, jest takie płytkie i nieduchowne

55 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 35. Nie można mieć wszystkiego

56 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 1. Pierwszy milion trzeba ukraść 2. Pieniądze szczęścia nie dają 3. Ludzie bogaci są aroganccy, bo pieniądze zmieniają ludzi na gorsze 4. Trzeba się narobić, żeby zarobić 5. Żeby pomnożyć pieniądze, najpierw trzeba je mieć 6. Nie mogę liczyć na spadek po bogatej ciotce 7. Tylko poprzez wygraną mogę liczyć na duże pieniądze w życiu 8. Nie da się zarobić dużo pieniędzy, jeśli robisz to, co lubisz 9. Finanse są śmiertelnie nudne 10. Po co zarabiać więcej pieniędzy, skoro rząd i tak wszystko zabierze Negatywne przekonania dotyczące finansów

57 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 11. Pieniądze nie są dla mnie ważne 12. Czas to pieniądz – w rozumieniu: więc trzeba się spieszyć by je zarabiać 13. Nie zasługuję na to aby mieć dużo pieniędzy 14. Ludzie nie mają pieniędzy, więc nie będą mi ich dawać 15. Ciągle mam mało pieniędzy 16. Pieniądze nie rosną na drzewie w rozumieniu, nie tak łatwo mieć pieniądze 17. Ci, którzy zarabiają dużo to kombinatorzy 18. Nie wiem co przyniesie przyszłość, boję się braku pieniądza 19. Nigdy nie będzie stać mnie na ten wyjazd 20. Każdy zysk, to czyjaś strata Negatywne przekonania dotyczące finansów

58 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 21. Praca to uciążliwy obowiązek 22. Duże pieniądze to duża odpowiedzialność 23. Jak będę posiadać dużo pieniędzy to stracę znajomych, którzy nie będą chcieli się ze mną trzymać bo będą mi zazdrościć 24. Jak będę mieć dużo pieniędzy, to inni będą ciągle czegoś ode mnie oczekiwali, uznając że mogą bo mnie na to stać 25. Im więcej będę mieć tym więcej mogę stracić 26. Nie jestem wystarczająco dobry, aby mieć dużo pieniędzy 27. Żeby być bogatym trzeba oszukiwać 28. Bóg nie chce abym był bogaty, bo bieda uszlachetnia 29. Troszczenie się o rzeczy materialne, jest takie płytkie i nieduchowne 30. Inni posiadają rzeczy, których ja nie mam i nie będę nigdy miał/a Negatywne przekonania

59 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 31. Współzawodnictwo to jedyny sposób na to aby mieć pieniądze 32. Nie mogę tego robić ponieważ robi to ktoś inny i nie ma dla mnie już miejsca, nie uda mi się przebić 33. Nie ma dość zasobów dla wszystkich 34. Gdy już będę miała pieniądze nie będę potrafiła ich dobrze wykorzystać 35. Nie można mieć wszystkiego 36. Zawsze i wszędzie jest mało pieniędzy 37. W moim miejscu zamieszkania nie ma odpowiedniej pracy 38. I tak nigdy nie będę miał/a tyle, aby wystarczyło mi na wszystko 39. Koncentracja na pieniądzach jest zła 40. Pieniądze zdobywa się wyłącznie ciężką pracą Negatywne przekonania

60 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 ›Brak czasu na zarządzanie oraz złe strategie zarządzania pieniędzmi ›Wymaganie wynagrodzenia na bazie czasu, nie efektów ›Negatywne przekonanie na temat pieniędzy, bogactwa i bogaczy ›Pieniądze nie są mi potrzebne i niezbędne do życia Kłody finansowe

61 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 ›Wiem lepiej, więc nie muszę się uczyć i szukać nowych sposobów ›Osłabiające wzorce środowiskowe ›Strach przed ryzykiem, stratą czasu oraz pieniędzy, które paraliżuje realizację pomysłów ›Wieczne poszukiwanie pewnego, sprawdzonego i w 100% działającego systemu ›Obawa i nieumiejętność promowania siebie oraz strach przez aktywną sprzedażą Kłody finansowe cd.

62 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691

63 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Zarządzanie strategiczne Konkurencyjność przedsiębiorstw Marketingowe zarządzanie Zarządzanie wiedzą firmy

64 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691

65 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Koło strategii konkurencji Cele Rynki docelowe MarketingSprzedażDystrybucjaProdukcjaSiła roboczaZaopatrzenie Badania i rozwój Finanse i kontrola Asortyment wyrobów

66 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Silne i słabe strony przedsiębiorstwa Okazje i zagrożenia występujące w sektorze Osobista skala wartości głównych osób wdrażających strategię Szersze oczekiwania społeczne Strategia konkurencji - kontekst

67 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691

68 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691

69 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 oszczędności kosztowe uzyskuje się, eliminując i ograniczając czynniki, które mają istotny wpływ na nasilanie konkurencji w branży. Wartość dla nabywcy natomiast jest podnoszona i tworzona dzięki wprowadzaniu nowych czynników, których branża wcześniej nie oferowała. Z upływem czasu następuje dalsza redukcja kosztów, głównie dzięki efektowi skali. Efekt ten można osiągnąć, kiedy rynek zaakceptuje nową wartość dla nabywcy, co wyraża się rosnącą skalą wolumenu sprzedaży. Strategia błękitnego oceanu

70 Strategia błękitnego oceanu Rekonstrukcja granic rynku Koncentracja na szerokiej wizji nie na liczbach Si ę ganie poza granice istniej ą cego popytu W ł a ś ciwa kolejno ść elementów strategicznych Przezwyci ęż enie g ł ównych przeszkód organizacyjnych Wbudowanie realizacji w strategi ę

71 Rekonstrukcja granic rynku – ta reguła odnosi się do ryzyka poszukiwań, pozwala oderwać się od konkurencji i stworzyć błękitne oceany. Jest to najważniejsze wyzwanie, ponieważ menedżerowie nie mogą pozwolić sobie na intuicyjną budowę strategii albo błądzenie,

72 Koncentracja na szerokiej wizji, a nie na liczbach – ta reguła ma kluczowe znaczenie dla minimalizacji ryzyka planowania i inwestowania. Chodzi tu o alternatywne podejście do procesu planowania strategicznego, oparte na stworzeniu strategii uwalniającej kreatywność ogromnej grupy pracowników w organizacji, strategii otwierającej firmę na błękitne oceany,

73 Sięganie po istniejący popyt – to kluczowy element osiągania innowacji wartości; podejście polegające na skupieniu jak największego popytu na nową ofertę, co zmniejsza skalę ryzyka związanego z tworzeniem nowego rynku,

74 Właściwa sekwencja strategiczna – odpowiedni proces zamiany pomysłów w rzeczywistość. To wypracowanie właściwej sekwencji strategicznej, w której nowe pomysły implementowane są na błękitny ocean według kluczowych kryteriów tej sekwencji, co pozwoli istotnie ograniczyć ryzyko modelu biznesowego,

75 Przezwyciężanie przeszkód organizacyjnych związanych z wdrażaniem strategii – to klucz do złagodzenia ryzyka organizacyjnego. W praktyce jest tak, że im większa zmiana, tym więcej zasobów i czasu potrzeba, by zobaczyć jej rezultaty. W strategii błękitnego oceanu tę praktykę trzeba obrócić o 180 stopni i zastosować technikę przywództwa w punkcie krytycznym, która umożliwia przezwyciężanie przeszkód w sposób szybki i tani przy jednoczesnej akceptacji pracowników w przełamywaniu istniejącego status quo,

76 Wbudowanie realizacji w całość strategii – ta reguła umożliwia minimalizację ryzyka utraty zaufania, braku współpracy; trzeba budować zaufanie ludzi na najniższych szczeblach, zyskiwać ich zaangażowanie i inspirować do dobrowolnej współpracy. To ryzyko zarządcze ma istotne znaczenie w realizacji strategii zarówno na czerwonych, jak i na błękitnych oceanach. Jednakże w przypadku błękitnych oceanów jest dużo większe, bowiem realizacja takiej strategii wymaga wprowadzenia zasadniczych zmian.

77 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691

78 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 A – cechy wyróżniające firmę B – obszary bez lidera rynkowego C – cechy wyróżniające konkurencję E – biała przestrzeń, czyli potrzeby klientów, których nie zaspokaja żaden w rynkowych graczy D+F+G – wartości kreowane przez firmę i jej konkurencję, których klienci nie potrzebują

79 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691

80 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Sekwencja strategii błękitnego ceanu

81 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Zarządzanie strategiczne Konkurencyjność przedsiębiorstw Marketingowe zarządzanie Zarządzanie wiedzą firmy

82 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Czym jest myślenie strategiczne w przedsiębiorstwie?

83 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 ›Myślenie strategiczne to umiejętność i gotowość do pozyskania i praktycznego spożytkowania wglądu społecznego (tj. wiedzy o sytuacji społecznej, interlokutorach oraz własnych możliwościach) w celu zmaksymalizowania szans realizacji własnych zamierzeń (lub zleconych zadań) oraz sprawnego wykorzystania nadarzających się okazji.

84 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Budowanie umiejętności i zdobywanie wprawy w obszarze myślenia strategicznego daje w efekcie takie korzyści, jak: ›spostrzegawczość i zmysł strategiczny w kontaktach interpersonalnych, czyli wysoka inteligencja społeczna ›pewność co do własnych, rzeczywistych mocnych stron ›pomysły na najbardziej słuszne i skuteczne spożytkowanie własnego potencjału skrystalizowane w postaci konkretnych celów oraz strategii działania

85 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 ›Kluczowe obszary myślenia strategicznego to rozszyfrowywanie intencji innych ludzi, antycypacja rozwoju sytuacji, planowanie adekwatnych strategii działania, monitorowanie postępów i opracowywanie koniecznych modyfikacji w sposobie działania (tj. „pragmatyczna kreatywność”).

86 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Strategiczne myślenie i działanie Myślenie alternatywne Koncentracja na punktach krytycznych Innowacje i zmiany Strategia+nowość+integra cja Ewaluacja wewnętrznaAlternatywyKonkurencyjnośćWspółpraca działówJednostki strategiczneCele ogólneEwaluacja zewnętrzna

87 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Zarządzanie strategiczne Decyzje zarządcze Decyzje operatywne Istniejące zasoby Istniejące umiejętności Decyzje strategiczne Kształtowanie rozwoju (tworzenie konkurencyjności firmy) Określanie nowych kierunków Zmiany organizacyjne firmy Kształtowanie otoczenia firmy

88 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 opisywanie Zasady zarządzania strategicznego

89 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Podejścia do zarządzania strategicznego 1. podejście klasyczne (naukowe zarządzanie, kierunek administracyjny) 2.Podejście behawioralne (human relations) 3.Podejście ilościowe (zarządzanie operacyjne, ilościowa teoria zarządzania) 4.Podejście systemowe 5.Podejście sytuacyjne

90 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Zarządzanie strategiczne Konkurencyjność przedsiębiorstw Marketingowe zarządzanie Zarządzanie wiedzą firmy

91 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691

92 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 * misję przedsiębiorstwa, * orientację na nabywców, * badanie ich potrzeb, * ponoszenie społecznej odpowiedzialności za rodzaj i sposób prowadzenia działalności gospodarczej, * posługiwanie się zespołem instrumentów marketing- mix, * różnicowanie produktów, dystrybucji i promocji na różnych segmentach rynku, * dążenie do osiągania przewagi nad konkurentami albo strategia błękitnego oceanu * strategiczne planowanie marketingowe, Zarządzanie marketingowe określane jest przez:

93 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691

94 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Wizualizacja

95 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 O czym będę myśleć, wracając do domu i co chciałbym zrobić i powiedzieć? Najbardziej interesującą dla mnie częścią spotkania było.......... Dzisiaj odkryłem, że....... Postanowiłem, że od dzisiaj......... Co dostałem od grupy?.........

96 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691 Żadna szkoła nie powie nam, co świat zdziała w przyszłym roku, ale można nauczyć się paru rzeczy, które świat próbował zdziałać w przeszłości i, gdzie nie podołał, a gdzie mu się powiodło.

97 Dziękuję za uwagę Kamila Pępiak - Kowalska

98 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691

99 www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55, biuro@profibiznesgroup.pl NIP: 852-167-30-42, REGON: 811968691


Pobierz ppt "Coachingowy biznes Kamila Pępiak - Kowalska. www.szkolenia-treningi.pl Profi Biznes Sp. z o.o. Aleja Piastów 75/lok.3, 70-326 Szczecin tel.: 91 453-01-55,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google