Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje dotyczące przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2015 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje dotyczące przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2015 rok."— Zapis prezentacji:

1 Informacje dotyczące przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2015 rok.

2 Deklaracje 1 Zdający składa przewodniczącemu SZE, w terminie do 30 września 2014 r., wstępną pisemną deklarację.

3 Deklaracje 2 Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2015 r. Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania zmian w deklaracji.

4 Deklaracje 3 W uzasadnionych przypadkach wraz z deklaracją zdający składa udokumentowany wniosek o dostosowaniu warunków i form egzaminu: - opinia poradni psychologiczno-pegagogicznej - orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, - zaświadczenie lekarskie.

5 Harmonogram egzaminu maturalnego 2015 rok Część ustna egzaminu maturalnego odbędzie się w terminie: Od 4 do 29 maja 2015 r. – języki obce nowożytne Od 11 do 23 maja 2015 r. – język polski według harmonogramu ustalonego przez przewodniczącego SZE (do 4 marca 2015 r.)

6 Harmonogram egzaminu maturalnego 2015 rok Część pisemna egzaminu maturalnego odbędzie się w terminie: Od 4 do 20 maja 2015 r. Wydanie świadectw dojrzałości 30 czerwca 2015 r.

7 Harmonogram egzaminu maturalnego 2015 rok Część pisemna egzaminu maturalnego DataDzień PrzedmiotGodzina 4 majaponiedziałekJęzyk polski PP9.00 5 majawtorekMatematyka PP9.00 6 majaśrodaJęzyk angielski PP Język angielski PR 9.00 14.00 7 majaczwartekJęzyk polski PR Biologia PP,PR 9.00 14.00

8 Harmonogram egzaminu maturalnego 2015 rok Część pisemna egzaminu maturalnego DataDzień PrzedmiotGodzina 8 majapiątekMatematyka PR WOS PP, PR 9.00 14.00 11 majaponiedziałekFizyka PP, PR9.00 12 majawtorekJęzyk niemiecki PP Język niemiecki PR 9.00 14.00 13 majaśrodaGeografia PP, PR9.00

9 Harmonogram egzaminu maturalnego 2015 rok Część pisemna egzaminu maturalnego DataDzień PrzedmiotGodzina 14 majaczwartekJęzyk rosyjski PP Język rosyjski PR 9.00 14.00 15 majapiątekChemia PP, PR9.00 18 majaponiedziałek Język francuski PP Język francuski PR 9.00 14.00 19 majawtorekInformatyka PP, PR Historia PP, PR 9.00 14.00

10 Harmonogram egzaminu maturalnego 2015 rok Część pisemna egzaminu maturalnego DataDzień PrzedmiotGodzina 20 majaśroda Język hiszpański PP Język hiszpański PR 9.00 14.00

11 Egzamin pisemny: 25 sierpnia 2015 r.(wtorek), godz. 9.00 Egzamin ustny: 24 – 28 sierpnia 2015 r. Egzamin w terminie poprawkowym

12 Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który: -przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony, -przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony, -nie zdał jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej

13 Egzamin w terminie poprawkowym 2 Aby zdający mógł przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, musi w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników (nie później niż do 7 lipca 2015 r.) złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu. Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej OKE w Łodzi w terminie do dnia 7 sierpnia 2015 r. Wyniki 11 września 2015 roku.

14 Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w terminie dodatkowym: 1 – 17 czerwca 2015 r. Egzamin w terminie dodatkowym

15 Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Egzamin w terminie dodatkowym 2

16 Wybór przedmiotów obowiązkowych Uczeń zdaje obowiązkowo: w części ustnej ( bez określania poziomu):  - język polski  - język obcy nowożytny ( angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)

17 Wybór przedmiotów obowiązkowych Uczeń zdaje obowiązkowo: w części pisemnej:  język polski – poziom podstawowy  matematyka - poziom podstawowy  język obcy nowożytny - poziom podstawowy (ten sam, który zdaje w części ustnej)

18 Wybór przedmiotów obowiązkowych Ponadto uczeń zdaje obowiązkowo: w części pisemnej: -jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym biologia, chemia, fizyka, geografia, historia język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

19 Wybór przedmiotów dodatkowych Uczeń może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.

20 Wybór przedmiotów dodatkowych Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego, może być zdawany tylko w części pisemnej (PR) albo w części pisemnej (PR) i w części ustnej ( bez określania poziomu) z tego samego języka

21 Informacje Ogólne 1 Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem) - dowód osobisty

22 Następuje w przypadku: 1. stwierdzenia niesamodzielnej pracy 2. wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez CKE albo korzystania na sali z w/w urządzeń i pomocy, Unieważnienie egzaminu

23 3. zakłócania przez zdającego przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub pisemnej, 4. stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego, Unieważnienie egzaminu

24 Materiały i przybory pomocnicze dla zdających część pisemną egzaminu maturalnego w 2015 roku. Lp.PrzedmiotMateriały i przybory 1Język polskiSłownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż jeden na 25 osób. 3BiologiaKażdy zdający może mieć linijkę. 4ChemiaKarta wybranych tablic chemicznych oraz kalkulator prosty* – dla każdego zdającego, każdy zdający może mieć linijkę. 5Fizyka i astronomia Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych oraz kalkulator prosty* – dla każdego zdającego, każdy zdający może mieć linijkę. 6GeografiaKalkulator prosty* – dla każdego zdającego, każdy zdający powinien mieć linijkę i może mieć lupę. 7MatematykaWybrane wzory matematyczne oraz kalkulator prosty* – dla każdego zdającego, każdy zdający powinien mieć linijkę i cyrkiel. 8InformatykaKalkulator prosty* – dla każdego zdającego. 9HistoriaKażdy zdający może mieć lupę. * Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb Każdy zdający powinien mieć długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem do zapisywania rozwiązań ( odpowiedzi ), a ponadto może korzystać z materiałów pomocniczych, które będą przygotowane w każdej sali oraz z własnych przyborów, które są wymienione poniżej:

25 1.Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na liście. 2. W sali może przebywać dwóch zdających- jeden przygotowujący się do egzaminu i drugi udzielający odpowiedzi. Egzamin ustny z j. polskiego Przebieg egzaminu

26 3. Zdający losuje zadanie egzaminacyjne: - egzamin z wykorzystaniem komputera – losuje bilet z numerem zadania oraz hasło do odszyfrowania pliku z treścią zadania, - losuje kartkę z wydrukowanym zadaniem. Egzamin ustny z j. polskiego Przebieg egzaminu

27 4. Zdający otrzymuje czyste kartki, opieczętowane pieczęcią szkoły, do sporządzania notatek, konspektu lub ramowego planu wypowiedzi. 5. Zdający zapoznaje się z treścią zadania i w czasie nie dłuższym niż 15 minut przygotowuje się do odpowiedzi. Egzamin ustny z j. polskiego Przebieg egzaminu

28 6. Przez ok. 10 minut zdający wygłasza wypowiedź monologową na wskazany w poleceniu temat. 7. Następnie zdający przez ok. 5 minut rozmawia z zespołem egzaminacyjnym. Egzamin ustny z j. polskiego Przebieg egzaminu

29 Egzamin ustny z j. polskiego Przebieg egzaminu 8. Po zakończeniu egzaminu zdający oddaje kartki z notatkami, wylosowany bilet albo wydrukowane zadanie. 9. W czasie egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników oraz własnych kartek.

30 Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego 1.Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej. 2.W sali przebywa jeden zdający. 3.Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań. Czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań.

31 4. Zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego egzaminującemu. 5. Egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami. 6. Po rozmowie egzaminujący przekazuje wylosowany zestaw zdającemu.

32 7. Po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wy- konania zadań od 1 do 3 :  zadanie 1 polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role,  w zadaniu 2 zdający opisuje ilustrację i odpowiada na trzy pytania,  w zadaniu 3 zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na 2 pytania. Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego

33 8. Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jaki są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym. Nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone. 9. W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy. Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego

34 1. Przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający odbierają naklejki z numerem Pesel, sprawdzają jego poprawność i potwierdzają podpisem na liście zdających, następnie losują numer miejsca na sali egzaminacyjnej. Egzaminy pisemne

35 W przypadku wystąpienia błędu w numerze Pesel zdający zwraca naklejki, koryguje błąd na liście zdających i podpisuje listę. Poprawność wpisanego przez zdającego numeru Pesel Potwierdza podpisem na liście zdających przewodniczący ZN. Na arkuszach egzaminacyjnych zdający wpisuje numer Pesel odręcznie, a przewodniczący ZN wpisuje identyfikator szkoły. Egzaminy pisemne

36 Egzamin pisemny - przebieg Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych. Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej. Przewodniczący ZN zapisuje w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.

37 Egzamin pisemny - przebieg Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych zdający ma obowiązek: - zapoznać się z informacją na pierwszej stronie; - sprawdzić czy arkusz jest kompletny; - sprawdzić, czy otrzymał zestaw wybranych wzorów matematycznych wraz z uzupełnieniem ( z matematyki) lub kartę wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych ( z biologii, chemii i fizyki).

38 Egzamin pisemny - przebieg Następnie zdający koduje arkusz egzaminacyjny : - nakleja naklejki - wpisuje w odpowiednie miejsca numer Pesel

39 Egzamin pisemny - przebieg Podczas egzaminu zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący ZN może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali.

40 Egzaminy pisemne-przebieg W czasie egzaminu na stolikach mogą znajdować się tylko arkusze egzaminacyjne, karty odpowiedzi i przybory do pisania, przybory pomocnicze (zgodne z wykazem dyrektora CKE).

41 Egzaminy pisemne –przebieg egzaminu W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie rozszerzonym, a także informatyki, po przerwie (30 minut) odbywa się druga część egzaminu. Zdający, po otrzymaniu arkusza, postępuje analogicznie jak podczas pracy z arkuszem w pierwszej części egzaminu.

42 Warunki zdania egzaminu 1.Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu pisemnego z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego. 2. Zdający, który przystąpił do egzaminu tylko z jednego przedmiotu dodatkowego i któremu ten egzamin unieważniono, nie zdał egzaminu maturalnego. 3. Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe. Dla tych egzaminów nie ma ustalonego progu zaliczenia egzaminu.

43 Świadectwa dojrzałości 1. Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa i odpisy są przekazywane absolwentom, za potwierdzeniem odbioru, w macierzystej szkole zdającego - 30.06.2015 r.

44 Świadectwa dojrzałości cd. 4. W przypadku gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku odpowiednio egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego wpisuje się „0%”. 5. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu wpisuje się „0%”.

45 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Informacje dotyczące przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2015 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google