Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna"— Zapis prezentacji:

1 Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna
Anna Płusa PBP RODN „WOM w Częstochowie

2 23 grudnia 2008 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U nr 4 poz.17) LIKWIDACJA ŚCIEŻKI EDUKACJI CZYTELNICZEJ I MEDIALNEJ Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

3 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
Czytanie Technologie informacyjno-komunikacyjne Uczeń jako członek społeczeństwa informacyjnego Wyszukiwanie, porządkowanie wykorzystywanie informacji z różnych źródeł Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

4 Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna
Realizację powyższych celów powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkolna, dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

5 I etap edukacyjny: edukacja wczesnoszkolna
wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

6 Klasa pierwsza szkoły podstawowej a biblioteka szkolna - współpraca
w zakresie umiejętności społecznych inspirowanie literaturą w zakresie umiejętności czytania i pisania zainteresowanie ucznia książką, czytaniem i słuchaniem czytanych utworów w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych w zakresie wykorzystania narzędzi multimedialnych – edukacja plastyczna Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

7 Uczeń kończący klasę trzecią:
uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski, wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym, przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów, czyta teksty i recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuka dla dzieci, czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat. Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

8 Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna
Pozostałe przedmioty Język obcy (korzystanie ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych) Edukacja plastyczna (narzędzia i wytwory przekazów medialnych) Informatyka (wyszukiwanie i korzystanie z informacji, świadomość zagrożeń) Etyka (wykorzystanie baśni, opowiadań, legend, komiksów) Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

9 Zalecane warunki i sposób realizacji
rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa poprzez słuchanie pięknego czytania i rozmawianie o przeczytanych utworach oraz korzystanie z bibliotek (np. biblioteki szkolnej) organizowanie dzieciom pozalekcyjnych form nauki języka obcego nowożytnego w formie m.in. spotkań czytelniczych w bibliotece w trakcie zajęć z etyki zaleca się analizę zachowania postaci literackich, filmowych i telewizyjnych Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

10 II etap edukacyjny: klasy IV-VI Język polski
odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji poszukiwanie i porządkowanie interesujących wiadomości specyfika literackich i pozaliterackich sposobów wypowiedzi artystycznej kształtowanie hierarchii wartości, wrażliwości, gustu estetycznego, poczucie tożsamości i postawy patriotycznej samokształcenie i docieranie do informacji Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

11 Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna
Język obcy nowożytny Korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów) również za pomocą technologii informacyjno –komunikacyjnych (płyty CD, DVD, Internet). Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

12 Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna
Muzyka Korzystanie z multimedialnych źródeł muzyki i informacji o muzyce (płyty CD, DVD, strony internetowe). Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

13 Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna
Plastyka Korzystanie z przekazów medialnych oraz stosowanie wytworów medialnych w swojej działalności twórczej (prezentacje multimedialne, materiały opublikowane online). Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

14 Historia i społeczeństwo
Pozyskiwanie i selekcjonowanie informacji Pożytki i niebezpieczeństwa korzystania z mediów elektronicznych (prasa, radio, telewizja, Internet) Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

15 Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna
Przyroda Korzystanie z różnych źródeł informacji Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

16 Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna
Zajęcia komputerowe świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych, wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

17 Zalecane warunki i sposób realizacji
motywowanie ucznia do aktywnego poznawania rzeczywistości uczenie się i komunikowania samokształcenie i samodzielne docieranie do informacji dostęp do różnych źródeł informacji Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

18 Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa, umiejętność sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji. Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

19 Język polski III etap edukacyjny
uczeń samodzielnie dociera do informacji (w książkach, prasie, mediach elektronicznych oraz w wypowiedziach ustnych), doskonali sprawność analizy i interpretacji tekstów kultury stosowanie zasad korzystania z zasobów bibliotecznych oraz wyszukiwanie w bibliotece źródła potrzebnych uczniowi informacji uczeń świadomie, odpowiedzialnie, selektywnie korzysta (jako odbiorca i nadawca) z elektronicznych środków przekazywania informacji, w tym z Internetu Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

20 Język polski IV etap edukacyjny
szuka literatury przydatnej do opracowania różnych zagadnień; selekcjonuje ją według wskazanych kryteriów (w zasobach bibliotecznych korzysta zarówno z tradycyjnego księgozbioru, jak i z zapisów multimedialnych i elektronicznych, w tym Internetu); korzysta ze słowników i leksykonów, w tym słowników etymologicznych i symboli; tworzy przedmiotowe bazy danych zawierające informacje zdobywane w toku nauki; sporządza opis bibliograficzny książki i artykułu, zapisów elektronicznych, bibliografię wybranego tematu. Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

21 Język obcy nowożytny III i IV etap edukacyjny
Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (multimedialne programy edukacyjne, Internet). Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

22 Wiedza o kulturze IV etap edukacyjny
odbiór tekstów kultury i wykorzystywanie informacji w nich zawartych, z uwzględnieniem specyfiki medium, w którym są przekazywane samodzielnie wyszukiwanie informacji na temat kultury w różnych mediach, bibliotekach. Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

23 Muzyka i historia muzyki III i IV etap edukacyjny
wykorzystanie źródeł informacji o muzyce (słowniki i encyklopedie muzyczne, Internet) samodzielnie poszukiwanie informacji o muzyce i jej dziejach (IV etap zakres rozszerzony). Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

24 Plastyka III etap edukacyjny
korzystanie z przekazów medialnych oraz stosowanie ich wytworów w swojej działalności, podejmowanie działalności twórczej, posługując się środkami wyrazu sztuk plastycznych, innych dziedzin sztuki (fotografika, film) i elementami formy przekazów medialnych, w kompozycji na płaszczyźnie oraz w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej (stosując określone materiały, narzędzia i techniki właściwe dla tych dziedzin sztuki i przekazów medialnych); Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

25 Historia sztuki IV etap edukacyjny (zakres rozszerzony)
samodzielne docieranie do źródeł informacji na temat sztuki i zjawisk artystycznych, zawartych w podręcznikach, encyklopediach i różnych mediach. Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

26 Historia IV etap edukacyjny
tworzenie narracji historycznej w ujęciu przekrojowym lub problemowym; dostrzeganie problemu i budowanie argumentacji, przy uwzględnieniu różnych aspektów procesu historycznego; dokonywanie selekcji i hierarchizacji oraz integrowanie pozyskanych informacji z różnych źródeł wiedzy. Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

27 Wiedza o społeczeństwie III i IV etap edukacyjny
Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego omawia funkcje i wyjaśnia znaczenie środków masowego przekazu w życiu obywateli charakteryzuje prasę, telewizję, radio, Internet jako środki masowej komunikacji omawia wybrany tytuł, stację czy portal ze względu na specyfikę przekazu i odbiorców wyszukuje w mediach wiadomości na wskazany temat wskazuje różnice między przekazami i odróżnia informacje od komentarzy krytycznie analizuje przekaz reklamowy. Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

28 Geografia III etap edukacyjny
Uczeń dokonuje obserwacji i pomiarów w terenie Potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, danych statystycznych, tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych. Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

29 Geografia IV etap edukacyjny (podstawowy i rozszerzony)
Uczeń zdobywa informacje oraz rozwija i doskonali umiejętności geograficzne, wykorzystując wszystkie dostępne (w tym najnowsze) źródła informacji, pomiary i obserwacje bezpośrednie; Potrafi selekcjonować i przetwarzać informacje do prezentacji wybranych zagadnień Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

30 Biologia III etap edukacyjny
Uczeń wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji, w tym technologię informacyjno-komunikacyjną Odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe, rozumie i interpretuje pojęcia biologiczne Zna podstawową terminologię biologiczną. Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

31 Biologia IV etap edukacyjny (zakres podstawowy)
Uczeń odbiera, analizuje i ocenia informacje pochodzące z różnych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem prasy, mediów i Internetu. Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

32 Biologia IV etap edukacyjny (zakres rozszerzony)
Uczeń odczytuje, selekcjonuje, porównuje i przetwarza informacje pozyskane z różnorodnych źródeł, w tym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

33 Chemia III etap edukacyjny
Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

34 Chemia IV etap edukacyjny (zakres podstawowy)
Uczeń korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, pozyskuje, analizuje, ocenia i przetwarza informacje pochodzące z różnych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem mediów i Internetu. Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

35 Chemia IV etap edukacyjny (zakres rozszerzony)
Uczeń korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, biegle wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne do pozyskiwania, przetwarzania, tworzenia i prezentowania informacji. Krytycznie odnosi się do pozyskiwanych informacji. Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

36 Fizyka III i IV etap edukacyjny (zakres podstawowy)
Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych). Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

37 Fizyka IV etap edukacyjny (zakres rozszerzony)
Analiza tekstów popularnonaukowych i ocena ich treści. Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

38 Informatyka III etap edukacyjny
Uczeń: przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez człowieka i komputer; posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych; pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, ocenia pod względem treści i formy ich przydatność do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach; umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych. Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

39 Informatyka IV etap edukacyjny
Uczeń: znajduje dokumenty i informacje w udostępnianych w Internecie bazach danych (np. bibliotecznych, statystycznych, w sklepach internetowych), ocenia ich przydatność i wiarygodność i gromadzi je na potrzeby realizowanych projektów z różnych dziedzin; tworzy zasoby sieciowe związane ze swoim kształceniem i zainteresowaniami; dobiera odpowiednie formaty plików do rodzaju i przeznaczenia zapisanych w nich informacji. Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

40 Informatyka IV etap edukacyjny (zakres rozszerzony)
Uczeń: projektuje relacyjną bazę danych z zapewnieniem integralności danych; stosuje metody wyszukiwania i przetwarzania informacji w relacyjnej bazie danych (język SQL); tworzy aplikację bazodanową, w tym sieciową, wykorzystującą język zapytań, kwerendy, raporty; zapewnia integralność danych na poziomie pól, tabel, relacji; znajduje odpowiednie informacje niezbędne do realizacji projektów z różnych dziedzin. Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

41 Kształtowanie umiejętności informacyjnych
Występuje na wszystkich etapach kształcenia Rozpoznawanie potrzeb informacyjnych Efektywne sposoby dotarcia do potrzebnej informacji Krytyczna ocena informacji i jej źródła Włączenie informacji do zasobu wiedzy ucznia Wykorzystanie informacji w określonym celu Etyczne, prawne i ekonomiczne zasady wykorzystywania informacji Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

42 Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna
Podsumowanie Baza biblioteki (zbiory i wyposażenie) Edukacja czytelnicza Samokształcenie Techniki informacyjno-komunikacyjne Kompetencje informacyjne Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna

43 Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna
Bibliografia ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz. U nr 4 poz.17) [online] [dostęp : 6 października 2011]. Dostęp w internecie Nowa podstawa programowa - nowe możliwości. Brzezińska Danuta. Nowa podstawa programowa - nowe możliwości [online] [dostęp : 29 sierpnia 2011]. Dostęp w Internecie : Nowa podstawa programowa z pomocą biblioteki szkolne. Monika Nagowska.- Warszawa, 2010. Anna Płusa - Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna


Pobierz ppt "Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google