Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja dla nauczycieli wychowania fizycznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja dla nauczycieli wychowania fizycznego"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja dla nauczycieli wychowania fizycznego
Dokumentacja pracy nauczyciela wychowania fizycznego Jak oceniać ucznia na lekcjach wychowania fizycznego. Wrzesień, październik 2014 Prowadzący Jolanta Sabat, Wiesław Stanisławiak

2 Cele szkolenia: Zapoznanie z najważniejszymi zmianami w prawie oświatowym, Uaktualnienie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej dokumentacji pracy nauczyciela wychowania fizycznego Przypomnienie o tym jak oceniać ucznia na lekcji w-f

3 2014/2015 MEN w zakresie kontroli:
Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

4 Wychowanie fizyczne nie jest sumą wyuczonych umiejętności z poszczególnych dyscyplin sportowych, ani „Przedszkolem sportu wyczynowego” Wychowanie fizyczne to przede wszystkim kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i innych oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej

5 Dokumentacja Podstawa programowa – wymagania edukacyjne na poszczególnych etapach kształcenia Program nauczania zgodny z podstawą programową Plan pracy-rozkład materiału Dziennik lekcyjny Dziennik zajęć innych Przedmiotowe Zasady Oceniania

6 Podstawa programowa Podstawa programowa to zapis tego, czego państwo zobowiązuje się nauczyć przeciętnie uzdolnionego ucznia. Podstawa programowa opisuje efekty kształcenia po każdym etapie edukacji W polskim systemie oświaty jest kluczowym dokumentem określającym cele i treści nauczania, umiejętności uczniów oraz zadania wychowawcze szkoły.

7 Podstawa programowa Każdy nauczyciel powinien znać podstawę programową
z wcześniejszych etapów kształcenia.

8 Wymagania programowe Etap Obszar I etap (3 godz.) II etap (4 godz.)
III etap IV etap Obszary wymagań programowych sprawność fizyczna diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego trening zdrowotny sporty całego życia i wypoczynek bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista x sport taniec edukacja zdrowotna

9 Monitorowanie realizacji podstawy programowej
MONITORING ILOŚCIOWY ( zagadnienia specyficzne dla wychowania fizycznego) • zgodność ilości godzin prowadzonych zajęć z ramowymi planami nauczania • frekwencja uczniów, • ilość finalistów, laureatów • ilość imprez i uroczystości szkolnych, • ilość uczniów w konkursach, olimpiadach, • ilość zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań

10 Monitorowanie realizacji podstawy programowej
MONITORING JAKOŚCIOWY ( zagadnienia specyficzne dla wychowania fizycznego) 1.osiągnięcia edukacyjne uczniów potwierdzone przez a) wyniki testów diagnozujących wiedzę i umiejętności b) wyniki analiz ocen śródrocznych i rocznych 2.aktywność uczniów na lekcji, 3. pozaszkolna aktywność twórcza, 4. stopień realizacji poszczególnych bloków edukacyjnych podstawyprogramowej

11 Monitorowanie realizacji podstawy programowej
Pomocne uwagi • Dziennik elektroniczny ułatwieniem w pracy • Brak jednolitej karty monitoringu • Właściwa struktura budżetu godzin i rozkładu materiału pomocą w wypełnianiu kart • Kolejność tematów w rozkładzie nigdy nie będzie zgodna z nr tematów lekcji w dzienniku(specyfika przedmiotu) Ewaluacja

12 Ilość godzin w-f I etap edukacji (kl. I-III szkoła podstawowa)
290 godz. w etapie (96-97 godz. rocznie) – 3 godz. Tygodniowo II etap edukacji (kl. IV-VI szkoła podstawowa) 385 godz. w etapie ( godz. rocznie) – 2+2 godz. tygodniowo: 2 godz. tygodniowo zajęcia lekcyjne – 193 godz. w etapie (64-65 godz. rocznie) 2 godz. tygodniowo zajęcia do wyboru – 192 godz. w etapie (64 godz. rocznie) III etap edukacji (gimnazjum) 2 godz. tygodniowo zajęcia do wyboru – 192 godz. w etapie (64 godz. rocznie), w tym jeden semestr edukacja zdrowotna (ok. 32 godz.) IV etap edukacji (szkoła ponadgimnazjalna) 290 godz. w etapie (96-97 godz. rocznie) – 1+2 godz. tygodniowo: 1 godz. tygodniowo zajęcia lekcyjne – 98 godz. w etapie (32-33 godz. rocznie) .

13 Kraj 6-9 lat 10-12 lat 13-16 lat 17-19 lat POLSKA 135 180 PORTUGALIA
Średni tygodniowy wymiar obligatoryjnego WF w minutach, w kolejnych etapach edukacji w wybranych krajach europejskich (wg J. Pośpiech, 2006) Kraj 6-9 lat 10-12 lat 13-16 lat 17-19 lat POLSKA 135 180 PORTUGALIA FRANCJA 165 110 SZWAJCARIA 150 SŁOWACJA 90 LITWA 120 CZECHY LUKSEMBURG 75 IRLANDIA 45 20

14 Czy po zakończeniu nauki szkolnej będziesz uczestniczył w aktywności fizycznej: Irlandia – tak – ok. 70% (T. Jones i inni, 1997), Polska – tak – ok. 60% chłopcy ok. 50% dziewczęta (J. Pośpiech, 2006) Liczba obowiązkowych godzin WF w szkole (średnio przez 12 lat nauki w szkole): Irlandia – 0,8, Polska – 3,5,

15 Zajęcia lekcyjne przeznaczone są na realizację wymagań szczegółowych opisanych w podstawie programowej wymagania określają jedynie to, co stanowi konieczne minimum, które musi osiągnąć każdy uczeń wymagania ukierunkowane są całkowicie na wyposażenie uczniów w kompetencje niezbędne do świadomego, samodzielnego, satysfakcjonującego i całożyciowego uczestnictwa w kulturze ruchu oraz do ochrony i doskonalenia zdrowia po osiągnięciu przez uczniów opisanych wymagań nauczyciel ma możliwość ich poszerzania w zależności od potrzeb, predyspozycji psychomotorycznych i zainteresowań uczniów oraz warunków bazowych szkoły. Zajęcia wychowania fizycznego są obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi. Uzyskiwanie wysokich osiągnięć w określonym sporcie bądź uczęszczanie na pozalekcyjne zajęcia sportowe (jazda konna, tenis, balet, itp.) nie zwalnia z uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego.

16 Zajęcia lekcyjne Realizowane są w formie: zajęć klasowo-lekcyjnych (tj. standardowych lekcji wychowania fizycznego), zajęć do wyboru przez uczniów. Mogą być prowadzone w grupie: oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół - także w grupie międzyszkolnej. Szkoły nie mają obowiązku realizowania zajęć do wyboru przez uczniów. Wszystkie lekcje wychowania fizycznego mogą być realizowane jako zajęcia klasowo-lekcyjne. Jeśli szkoły zdecydują się na prowadzenie wychowania fizycznego w formie zajęć do wyboru przez uczniów, zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż: 2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podstawowych i gimnazjach; 1 godzina lekcyjna tygodniowo w szkołach ponadgimnazjalnych.

17 Zajęcia lekcyjne zajęcia wychowania fizycznego należy organizować w grupach liczących od 12 do 26 uczniów zajęciach wychowania fizycznego mogą być prowadzone w grupie liczącej nie więcej niż 26 uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia wychowania fizycznego należy organizować oddzielnie dla dziewcząt i chłopców zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców na wszystkich etapach kształcenia

18 Edukacja zdrowotna Nie ma obowiązku realizowania bloku edukacji zdrowotnej w wymiarze 30 godzin (lecz i zakazu też nie ma) Nie ma obowiązku realizowania bloku edukacji zdrowotnej w salach lekcyjnych(Rozporządzenie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego z dnia 9 sierpnia 2011 r. określa, że: „Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z przedmiotu wychowanie fizyczne, zajęcia wychowania fizycznego nie mogą być prowadzone w sali lekcyjnej. Mogą być one realizowane jedynie w sali sportowej, gimnastycznej, na boisku szkolnym lub innym obiekcie sportowym, do którego szkoła ma dostęp.

19 Program nauczania Program nauczania jest opisem sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej Program nauczania, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego. Program może obejmować treści nauczania wykraczające poza treści ustalone w podstawie programowej. Opracowany program nauczania, powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. Nauczycielu! Opracowując program nauczania wychowania fizycznego miej na uwadze dostęp do infrastruktury sportowej, umożliwiającej jego realizację.

20 Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej zawiera: – szczegółowe cele kształcenia i wychowania – treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej – sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków w jakich program będzie realizowany – opis założonych osiągnięć ucznia – propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym

21 Program nauczania Zgodny z Podstawą Programową- jeden wspólny dla etapu kształcenia(szkoły) Dostosowany do oczekiwań uczniów, bazy szkoły, uwarunkowań środowiskowych Program może być: własny wybrany z dostępnych na rynku, zmodyfikowany Włączony do SzZPN

22 Budżet godzin – SP 18 28 34 12 32 4 10 Bloki tematyczne Liczba godzin
Mariusz Berczyński Wychowanie fizyczne w szkole. Poradnik dla nauczyciela Bloki tematyczne Liczba godzin FORMA REALIZACJ I Uwagi diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego 18 LA – (8 godzin rocznie) Gimnastyka – (6 godzin rocznie) Gimnastyka korekcyjna – (4 godziny rocznie trening zdrowotny 28 LA – (14 godzin rocznie) Atletyka terenowa – (4 godziny rocznie) Gimnastyka – (10 godzin rocznie) sporty całego życia i wypoczynek 34 Gry i zabawy ruchowe – (10 godzin rocznie) Koszykówka – (6 godzin rocznie) Siatkówka – (6 godzin rocznie) Piłka nożna – (6 godzin rocznie) Piłka ręczna – (6 godzin rocznie) bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista 12 Atletyka terenowa – (6 godzin rocznie sport 32 Piłka siatkowa – (6 godzin rocznie) Unihoc – (8 godzin rocznie) Tenis stołowy – (2 godziny rocznie taniec 4 RMT (Rytm, Muzyka, Taniec) – (2 godziny rocznie) Gimnastyka – (1 godzina rocznie) Godziny do dyspozycji nauczyciela 10 Przeznaczone na realizację treści programowych w sposób inny niż ww.

23 Rozkład materiału klasa …propozycja
Obszar Aktywność-Dyscyplina Temat-Umiejętności Liczba godzin Wiadomości Wymagania szczegółowe Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego LA – (8 godzin rocznie) Gimnastyka – (6 godzin rocznie) Gimnastyka korekcyjna – (4 godziny rocznie LA -8 tematów 18 1,1 1,2 1,31,4 trening zdrowotny LA – (14 godzin rocznie) Atletyka terenowa – (4 godziny rocznie) Gimnastyka – (10 godzin rocznie) LA- 14 tematów 28 2,1..2,6

24 Według Ewy Czerskiej

25 Według Ewy Czerskiej

26 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2014 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Dziennik lekcyjny § Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym. 2. Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów albo słuchaczy, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia albo słuchacza, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne oraz tygodniowy plan zajęć edukacyjnych, a w szkołach dla dorosłych prowadzących kształcenie w formie zaocznej – semestralny plan zajęć edukacyjnych. W przypadku dziennika lekcyjnego prowadzonego przez szkołę policealną dla młodzieży lub przez szkołę dla dorosłych nie wpisuje się danych dotyczących rodziców pełnoletnich uczniów lub słuchaczy. 3. W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dzieci i młodzieży odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych, a także liczbę godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności na tych zajęciach oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny bieżące, śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane przez uczniów oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 22 ust. 5.

27 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2014 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji § Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy oraz dziennika zajęć, o którym mowa w § 12,jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 2. W dzienniku innych zajęć należy dodatkowo odnotować, że przeprowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 1, stanowi realizację zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. 3. Do dziennika innych zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków oraz oddział, do którego uczęszczają, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, indywidualny program pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem oraz odnotowuje się obecność dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 22 ust. 5.

28 Zmiana!!! Tego zapisu nie ma!!!!!!!
§ 8. Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów może być także dokumentowane w innym niż dziennik lekcyjny dokumencie, określonym w statucie szkoły, z tym że ustalone dla ucznia oceny roczne (semestralne) i oceny zachowania wpisuje się do dziennika lekcyjnego Tego zapisu nie ma!!!!!!!

29 Przedmiotowe Zasady Oceniania § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:  1)   informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;  2)   udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;  3)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;  5)  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

30 Przedmiotowe Zasady Oceniania § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia wsprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców, a ponadto na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

31 Przedmiotowe Zasady OcenianiaPrzedmiotowe Zasady Oceniania § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

32 Ocenianie ucznia Procedura tworzenia PSO:
wytyczenie obszarów oceniania opis działań ucznia podlegających ocenie w każdym obszarze (co będzie oceniane?) opracowanie kryteriów szczegółowych oceny w każdym obszarze (jak i kiedy będzie to oceniane?) opracowanie kryteriów oceny końcowej dla każdego obszaru określenie wymagań na ocenę końcową z wychowania fizycznego (semestralną, roczną) opracowanie postanowień końcowych

33 Obszary Oceny –Ewa Czerska
Systematyczność udziału w zajęciach – wdrażanie do systematycznego podejmowania aktywności ruchowej zarówno w aspekcie wychowawczym jak i zdrowotnym. Aktywność na zajęciach – wdrażanie do podejmowania maksymalnego wysiłku, zaangażowania, współdziałania w zespole, inicjatywy i samodzielności w planowaniu i organizowaniu własnego procesu nauczania – uczenia się. Działalność na rzecz sportu szkolnego – aktywizowanie do udziału w masowych imprezach rekreacyjno-sportowych, turniejach i zawodach wewnątrzszkolnych (jako zawodnik, sędzia, organizator, protokolant, sprawozdawca, kronikarz, kibic, itp.) oraz w imprezach i zawodach pozaszkolnych (np. reprezentacja szkoły, dzielnicy, miasta). Postęp w usprawnianiu – wdrażanie do samokontroli, samooceny i samodoskonalenia sprawności fizycznej, czyli kształtowania nawyku dbałości o zdrowie i kondycję fizyczną. Poziom wiedzy – aktywizowanie do pogłębiania wiedzy o fizjologii wysiłku fizycznego i jego wpływie na organizm oraz wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. Poziom umiejętności ruchowych – motywowanie do doskonalenia umiejętności z różnych form aktywności fizycznej oraz wyboru sportu „całego życia” dostosowanego do własnych możliwości i zainteresowań.

34 Zwolnienia z w-f Przedmiotowe Zasady Oceniania § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) Ucznia z zajęć wychowania fizycznego zwolnić może jedynie dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/zwolniona". Nie ma podstaw prawnych do zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w oparciu o dokument wystawiony przez rodziców (opiekunów prawnych) lub samego ucznia. Nie ma również podstaw do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego z powodu braku stroju gimnastycznego. Przygotowanie do określonych lekcji, w tym zajęć wychowania fizycznego, należy do zadań ucznia.

35 Jedynie w przypadku, gdy uczestniczący w zajęciach wychowania fizycznego uskarża się na dolegliwości zdrowotne, zwalnia się go w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (opiekunów). Należy jednak podkreślić, że cytowany przepis rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach odnosi się do dolegliwości zdrowotnych i nie dotyczy braku stroju niezbędnego do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego.

36


Pobierz ppt "Konferencja dla nauczycieli wychowania fizycznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google