Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wolontariat. WOLONTARIAT jako współczesny znak czasu – refleksja teologa i etyka społecznego Ks. dr hab. prof. KUL Jerzy Gocko SDB Katedra Teologii Moralnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wolontariat. WOLONTARIAT jako współczesny znak czasu – refleksja teologa i etyka społecznego Ks. dr hab. prof. KUL Jerzy Gocko SDB Katedra Teologii Moralnej."— Zapis prezentacji:

1 Wolontariat

2 WOLONTARIAT jako współczesny znak czasu – refleksja teologa i etyka społecznego Ks. dr hab. prof. KUL Jerzy Gocko SDB Katedra Teologii Moralnej Społecznej

3 Definicja  Wolontariat (łac. volontarius - dobrowolny ) dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.  Obecnie „wolontariat” i „wolontariusz”, dzięki Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, są już pojęciami prawnymi.  Ustawa definiuje „wolontariusza” jako osobę fizyczną, która wykonuje świadczenia dobrowolnie i bez gratyfikacji materialnej na rzecz organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej i podległych im jednostek organizacyjnych. Praca wolontarystyczna bywa używana wymiennie ze sformułowaniem praca społeczna, ochotnicza.

4 Czy wiesz, że? Określenie bezpłatna - nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), lepszą pozycję na rynku pracy. Określenie wykraczająca poza związki rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie oznacza, że wolontariatem nie jest każda praca na rzecz innych. Np. pomoc własnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej osobie w pobliskim domu starców - jest.

5  opiera się na bezinteresownej woli służenia innym ludziom  jest dobrowolny  zakłada pewną ciągłość i systematyczność w działaniach Istotne elementy WOLONTARIATU Wolontariat

6  „służbą dla dobra ludzkości”  „pracą ofiarowaną dobrowolnie najbardziej potrzebującym”.  sposobem na spędzanie wolnego czasu  metodą szerokiej integracji środowiskowej WOLONTARIAT Nie jest tylko

7 Motywy wolontariuszy Co motywuje ludzi do pomocy bliźnim? Oto jedne z najczęstszych pobudek : chęć szerzenia dobra czyjaś potrzeba potrzeba kontaktu z ludźmi czynnik pożyteczności chęć bycia potrzebnym czyjś przykład osobiste nieszczęście pobudki religijne nadanie sensu życiu nagła konieczność

8 „Konsekwencje” duchowej natury wolontariatu  należy on do najcenniejszych i najbardziej intymnych wartości człowieka  niesie w sobie jakieś wyzwanie (tajemnicę), która sprawia, że człowiek przekracza samego siebie  czynna miłość do osoby – istotą wolontariatu;  troska o słowa pełne szacunku;  wolontariat zmienia wszystkich, którzy pozostają w obrębie jego oddziaływania - przybliża ich do miary prawdziwego człowieczeństwa  staje się żyzną glebą dla doświadczenia religijnego

9 Religijna perspektywa wolontariatu (-)  wolontariat ma charakter ponadreligijny;  odwołuje się do powszechnie uznanych wartości;  żadna wspólnota religijna nie ma monopolu na wolontariat. (+)  wolontariat chrześcijański – czerpie inspirację z Ewangelii: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40);  przykład Jezusa;  wolontariat jako wiarygodna forma apostolatu świeckich.

10 Wolontariat w Polsce – blaski i cienie (próba panoramy) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

11 Wolontariat w Polsce – blaski i cienie (próba panoramy) Kim są? □Najwięcej osób z wyższym wykształceniem (im wyższe wykształcenie, tym większa aktywność); □osoby młode, zwłaszcza te między 15 a 19 rokiem życia (uczniowie i studenci); □osoby w wieku między 40 a 44 lata; □zdecydowanie rzadziej były to osoby powyżej 55 roku życia; □w pracę społeczną nieco częściej angażują się kobiety. □częściej mieszkańcy wsi Popularność wolontariatu jest wyraźnie zróżnicowana regionalnie – w Polsce zachodniej oraz południowej tego typu działania deklaruje się znacznie częściej niż w Polsce wschodniej, północnej i centralnej.

12 c.d. Poglądy i przekonania: dwa razy częściej angażują się w wolontariat osoby: □które uważają, że zwykły obywatel działając z innymi może rozwiązać lokalne problemy; □chodzące do kościoła co najmniej raz w tygodniu, niż te które praktykują rzadziej lub w ogóle; □które uważają, że „ogólnie rzecz biorąc ludziom, większości ludzi można ufać”.

13 Wolontariat w Polsce – blaski i cienie (próba panoramy) Społeczeństwo obywatelskie: „przestrzeń na zewnątrz rodziny, władzy państwowej czy obszaru regulowanego mechanizmami rynkowymi, w której ludzie dobrowolnie zrzeszają się, aby działać na rzecz wspólnego dobra” □Najsłabszą stroną polskiego trzeciego sektora jest małe zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne. W ISO zaangażowanie to mierzy kilka wskaźników m.in. polityczna aktywność niepartyjna obywateli, liczba wolontariuszy, czas ich pracy, liczba członków organizacji – w 2007 roku spadek zaangażowania zaobserwowali ś my w przypadku każdego z wymienionych wska ź ników. □O słabnącej aktywności obywatelskiej świadczy również spadająca liczba członków organizacji, znaczący spadek liczby wolontariuszy, jak również ich malejące zaangażowanie mierzone liczbą przepracowanych godzin □Przyczyny tego słabnącego zaangażowania są złożone (m.in. spadek bezrobocia, migracje). Można też ich szukać w nasilających się aspołecznych postawach Polaków.

14 Wolontariat w Polsce – blaski i cienie (próba panoramy) □Z badania zrealizowanego w listopadzie 2008 roku wynika, że w ciągu roku tylko 11,3% czyli ok. 4 mln dorosłych Polaków poświęciło swój czas na bezpłatną pracę na rzecz innych. To ponad 10 punktów procentowych mniej niż w 2006 roku! Ile czasu pracują? (dane XI 2008) Ponad 5 godzin rocznie pracowało społecznie 68,5% wolontariuszy, tj. 6% Polaków (2007 - ok. 8% Polaków) Ponad 50 godzin rocznie 16% wolontariuszy, tj. 1,6% Polaków (2007 prawie 20% - 2,6% Polaków).

15 Wolontariat w Polsce – blaski i cienie (próba panoramy) Komu pomagają? W 2008 roku 20% wolontariuszy (a więc ok. 2% Polaków) zadeklarowało, że w ostatnim roku pracowało społecznie na rzecz więcej niż jednej organizacji (w 2007 roku było to 40% wolontariuszy, a więc niemal 6% Polaków). Wolontariusze najczęściej wspierają swoją pracą: - organizacje i grupy pomagające najuboższym, - organizacje i ruchy religijne, parafialne - organizacje i grupy działające w sferze edukacji i wychowania, - Ochotniczą Straż Pożarną, GOPR, WOPR.

16 Społeczny i edukacyjny wymiar wolontariatu Wolontariat to: □jeden z najbardziej skutecznych sposobów łagodzenia społecznych niesprawiedliwości; □rodzi postawy dobroczynności u innych; □oddziaływanie edukacyjne wolontariatu; □formą edukacji, kształcenia i formacji dla wszystkich, którzy się z nim stykają; □narzędzie edukacji obywatelskiej; □promuje aktywny udział w życiu społecznym poprzez uczestnictwo w organizacjach i instytucjach nie nastawionych na zysk; □rozwija samodzielność i kreatywność ; □zachęca osoby defaworyzowane (niepełnosprawne, młodzież pochodzącą z biednych rodzin, bezrobotną, zagrożoną patologiami) do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym; □nie jest tylko zdobywaniem kwalifikacji umysłowych, ale także formacją ducha, kształceniem woli. Wolontariat nie tylko uczy aktywności i odpowiedzialności obywatelskiej, ale jako tzw. trzeci sektor stanowi wręcz konieczny warunek dla zaistnienia we współczesnej demokracji autentycznego społeczeństwa obywatelskiego.

17  Wolontariat (łac. volontarius - dobrowolny ) dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie.  Obecnie „wolontariat” i „wolontariusz”, dzięki Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, są już pojęciami prawnymi.  Ustawa definiuje „wolontariusza” jako osobę fizyczną, która wykonuje świadczenia dobrowolnie i bez gratyfikacji materialnej na rzecz organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej i podległych im jednostek organizacyjnych. Praca wolontarystyczna bywa używana wymiennie ze sformułowaniem praca społeczna, ochotnicza.

18 Określenie bezpłatna - nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), lepszą pozycję na rynku pracy. Określenie wykraczająca poza związki rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie oznacza, że wolontariatem nie jest każda praca na rzecz innych. Np. pomoc własnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej osobie w pobliskim domu starców - jest.

19 Istotne elementy WOLONTARIATU □ służenia innym ludziom □ jest

20  opiera się na bezinteresownej woli służenia innym ludziom  jest dobrowolny  zakłada pewną ciągłość i systematyczność w działaniach Istotne elementy WOLONTARIATU Wolontariat

21 Informacje ogólne Wolontariat – dobrowolna, świadoma, bezpłatna działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki koleżeńsko - przyjacielsko - rodzinne

22 Rodzaje wolontariatu Wolontariat Hospicyjny Wolontariat medyczny SpecjalistycznyPomocniczy Wolontariat niemedyczny AkcyjnyBiurowyGospodarczy

23 motywacje Młodzież: Edukacja, zdobycie doświadczenia, ciekawość świata poszukiwanie własnej tożsamości, sposób na poszukiwanie pracy, poligon doświadczalny przed wkroczeniem w dorosłe życie Osoby w wieku średnim: Sposób na samorealizację,, odreagowanie stresów zawodowych, przeciwwaga w stosunku do trudów dnia codziennego, „humanizacja życia” Emeryci: Potrzeba bycia aktywnym, chęć podzielenia się doświadczeniem i wiedzą, potrzeba kontaktu z ludźmi, możliwość rozwoju nigdy nie realizowanych pasji

24 potrzeby

25 Aspekty prawne „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Gdzie mogą pracować wolontariusze Ubezpieczenie wolontariuszy Zwrot wolontariuszom kosztów wykonywania świadczeń Zaświadczenia o wykonywanej pracy

26 Angażując wolontariuszy kształtujemy ich poczucie odpowiedzialności, wrażliwości społecznej, pomagamy dostrzegać pozytywne wartości w otaczającym świecie. podnosimy poczucie ich własnej wartości, odbudowujemy wiarę we własne siły i pozwalamy uwierzyć w siebie

27 IX. Bibliografia

28 □ Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 29 maja 2003 r. / Dz. U. Nr 96 poz. 873/. □ Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 29 maja 2003 r. / Dz. U. Nr 96 poz. 874/. □ Jan Paweł II, Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji, Przesłanie Papieża na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu, Watykan, 5 grudnia 2001 r. □ Jan Chrapek, List: Dzielmy się miłością – Wolontariat, Radom – 29.01.2001. □ Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 29 maja 2003 r. / Dz. U. Nr 96 poz. 873/. □ Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 29 maja 2003 r. / Dz. U. Nr 96 poz. 874/. □ Jan Paweł II, Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji, Przesłanie Papieża na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu, Watykan, 5 grudnia 2001 r. □ Jan Chrapek, List: Dzielmy się miłością – Wolontariat, Radom – 29.01.2001.

29 □ Małgorzata Ochman, Paweł Jordan: Jak praco- wać z wolontariuszami, Warszawa 2000. □ Małgorzata Ochman, Paweł Jordan: Wolontariu- sze - źródło siły organizacji, Baltimore 1997, USA. □ Poradnik wychowawcy - Wolontariat w szkole, Warszawa 2002. □ Wolontariat Olimpiad Specjalnych, Warszawa 2002. □ Anna Musiała: Prawne aspekty wolontariatu. □ Małgorzata Ochman, Paweł Jordan: Jak praco- wać z wolontariuszami, Warszawa 2000. □ Małgorzata Ochman, Paweł Jordan: Wolontariu- sze - źródło siły organizacji, Baltimore 1997, USA. □ Poradnik wychowawcy - Wolontariat w szkole, Warszawa 2002. □ Wolontariat Olimpiad Specjalnych, Warszawa 2002. □ Anna Musiała: Prawne aspekty wolontariatu.


Pobierz ppt "Wolontariat. WOLONTARIAT jako współczesny znak czasu – refleksja teologa i etyka społecznego Ks. dr hab. prof. KUL Jerzy Gocko SDB Katedra Teologii Moralnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google