Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Idea Szkół Promujących Zdrowie. Szkoła Promująca Zdrowie: tworząca warunki (fizyczne i społeczne) sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia, umożliwiająca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Idea Szkół Promujących Zdrowie. Szkoła Promująca Zdrowie: tworząca warunki (fizyczne i społeczne) sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia, umożliwiająca."— Zapis prezentacji:

1 Idea Szkół Promujących Zdrowie

2 Szkoła Promująca Zdrowie: tworząca warunki (fizyczne i społeczne) sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia, umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

3 Zdrowie: ma swój wymiar fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii, decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

4 Pomysł na szkołę promującą zdrowie narodził się wiele lat temu w Europie. Już w połowie lat osiemdziesiątych, kiedy działać zaczął ruch zdrowych miast narodziła się również jako „bliźniacza” koncepcja zdrowiej szkoły. W 1989 roku ukazał się pierwszy międzynarodowy dokument programowy pn.: Zdrowa szkoła opracowany przez WHO i Szkocką Grupę Edukacji. Publikacja ta została przetłumaczona na język polski i ukazała się jako pierwsze tłumaczenie w Europie w 1990 roku. Jak to się zaczęło…

5 1989 Healthy School Report I. Young, T. Williams 1990 polska wersja 30 000 egz. przesłane przez MEN do szkół

6 Jak to się zaczęło… Od 1991 roku rozpoczęła się polska przygoda ze szkołą promującą zdrowie. -pierwsze Porozumienie między Ministrem Edukacji Narodowej a Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej. -powołanie Koordynatora i Polskiego Zespołu ds. Projektu Szkoła Promująca Zdrowie. -wyłonienie 14 szkół podstawowych zlokalizowanych w 14 województwach. Placówki – szkoły projektowe - podjęły się tworzenia strategii, wypracowywania i sprawdzania metod pracy szkoły promującej zdrowie oraz organizacji projektu.

7 Jak to się zaczęło… Od 1992 roku Polska została przyjęta do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W 1997 roku zorganizowano I Konferencję Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Salonikach.

8 Strategia tworzenia szkoły promującej zdrowie Podejście siedliskowe Podejście „od ludzi do problemu” Uczestnictwo społeczności szkolnej Demokratyzacja życia w szkole

9 Jesteśmy liderami w Europie co do liczby szkół Szacunkowa liczba szkół w sieci - 2659

10 Kryteria przynależności szkoły do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Warunki wstępne aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole i środowisku (działania w tym zakresie są zapisane w misji i wizji szkoły oraz widoczne są w dokumentacji szkoły lub szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia), otwartość na zmiany, przekonanie dyrektora oraz większości rady pedagogicznej o słuszności koncepcji szkoły promującej zdrowie (SzPZ) i gotowości do wdrażania jej w praktyce, aktywność i twórcze zaangażowanie w realizację edukacji zdrowotnej.

11 Kryteria przynależności szkoły do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Okres przygotowawczy Okres przygotowawczy trwa co najmniej 1 rok, w tym czasie niezbędne jest: kontakt z rejonowym/wojewódzkim koordynatorem, uchwała rady pedagogicznej, pisemna deklaracja szkoły o chęci przystąpienia do sieci, szkolenie rady pedagogicznej w zakresie zasad tworzenia SzPZ, powołanie koordynatora i szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia, co najmniej dwukrotne badanie samopoczucia członków społeczności szkolnej (badanie stopnia zadowolenia ze szkoły), podjęcie systemowych działań w zakresie promocji zdrowia – diagnoza potrzeb i zasobów, wybranie problemu priorytetowego i opracowanie planu działań, zawarcie porozumienia pomiędzy szkołą a wojewódzkim koordynatorem (60% społeczności szkolnej wyraża gotowość wstąpienia do sieci). Po spełnieniu ww. warunków wojewódzki koordynator wraz z zespołem wspierającym przyjmują szkołę do wojewódzkiej sieci.

12 Kryteria przyznawania szkole Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie Po upływie co najmniej 2 lat przynależności do wojewódzkiej sieci szkoła może ubiegać się o wojewódzki certyfikat pod warunkiem: Zrealizowania projektu opracowanego na podstawie przeprowadzonej diagnozy. Przedstawienia raportu, który powinien zawierać: wyniki diagnozy, opis problemu priorytetowego, sprawozdanie z realizacji projektu mającego na celu rozwiązanie problemu priorytetowego, ewaluację projektu, opis stopnia akceptacji środowiska dla idei SzPZ, w tym stopień świadomości i zaangażowania rady pedagogicznej, opis realizacji edukacji zdrowotnej, informacje o współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, informacje o zakresie szkolenia rady pedagogicznej, uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, opis pracy szkolnego koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia,

13 Podnoszenie jakości pracy szkół promujących zdrowie Opracowanie standardów i narzędzi do autoewaluacji Opracowanie procedury ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie Powołanie Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie Ocena i rekomendacja wniosków nadesłanych przez szkoły ubiegające się o Krajowy Certyfikat Do tej pory 100 szkół posiada Krajowy Certyf ikat


Pobierz ppt "Idea Szkół Promujących Zdrowie. Szkoła Promująca Zdrowie: tworząca warunki (fizyczne i społeczne) sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia, umożliwiająca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google