Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komercyjne wykorzystanie infrastruktury

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komercyjne wykorzystanie infrastruktury"— Zapis prezentacji:

1 Komercyjne wykorzystanie infrastruktury
– odzyskanie VAT bez problemów z dotacją Warszawa, 22 maja 2014 r.

2

3 Ramy prawne Na poziomie wspólnotowym, kwalifikowalność wydatków reguluje Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego art. 7 - podlegający zwrotowi podatek od towarów i usług nie jest kwalifikowalny do wsparcia EFRR

4 Ramy prawne Poziom krajowy - Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków (np.: w ramach POIG) VAT będzie wydatkiem kwalifikowalnym tylko wtedy, gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez beneficjenta. VAT podlegający odzyskaniu zgodnie z ustawą o VAT nie będzie uważany za kwalifikowalny, nawet jeśli nie został faktycznie odzyskany przez beneficjenta, a jedynie zaistniała taka możliwość, wskazana w przepisach prawa. Beneficjenci są zobowiązani zadeklarować we wniosku o dofinansowanie, czy będą mogli odliczyć poniesiony koszt podatku VAT. Jednocześnie zobowiązują się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku.

5 Komercyjne wykorzystanie infrastruktury a VAT Uwagi ogólne
VAT podlegający zwrotowi nie stanowi kosztu kwalifikowanego VAT naliczony podlega zwrotowi (odliczeniu), jeśli pozostaje w związku z czynnościami opodatkowanymi VAT realizowanymi przez Beneficjenta Ważna jest rzetelna ocena czy VAT jest odliczalny i kiedy pojawia się taka możliwość Wykreowanie potencjału komercyjnego danej infrastruktury może skutkować prawem do odzyskania VAT (nawet jeśli wcześniej prawa takiego nie było) W trakcie realizacji projektu może zmieniać się kwalifikowalność VAT. Wynika to wprost z ustawy o VAT. Zmiana kwalifikowalności VAT: związana ze zmianą przeznaczenia infrastruktury nie oznacza konieczności zapłaty odsetek od dotacji skutkuje tym, iż podatek nie jest finansowany z dotacji, lecz jest refundowany przez urząd skarbowy Realizacja wymogów ustawy o VAT nie kreuje bezpośrednio negatywnych skutków dla rozliczania dotacji Brak zmiany kwalifikowalności VAT w sytuacji, w której Beneficjent ma możliwość odzyskania VAT (nawet jeśli tego nie robi) może kreować pytanie, czy dotacja nie została pobrana w nadmiernej wysokości 7 kwietnia 2017 7 kwietnia 2017 5 5

6 Komercyjne wykorzystanie infrastruktury a VAT Rola NCBR i kwestie praktyczne
NCBR pomaga ocenić, czy VAT stanowi koszt kwalifikowany projektu (w trakcie realizacji danego projektu) NCBR dysponuje narzędziami wsparcia Beneficjentów w procesie oceny kwalifikowalności VAT, w szczególności w przypadku wystąpienia możliwości komercjalizacji wyników projektu (komercyjnego wykorzystania infrastruktury) PROSIMY O KONSULTACJE Z NCBR W KWESTII KWALIFIKOWALNOŚCI VAT PRZED PODJĘCIEM DECYZJI W TEJ KWESTII (CZY ZMIENIAĆ KWALIFIKOWALNOŚĆ, CZY NIE, JAK ODZYSKAĆ VAT W SPOSÓB NAJBEZPIECZNIEJSZY I DLA PODATKU I DLA DOTACJI) 7 kwietnia 2017 6

7 Korekta podatku VAT Przed rozpoczęciem realizacji projektu, Beneficjenci nie mogą przewidzieć ze 100% przekonaniem, że wystąpić może możliwość komercjalizacji wyników badań (wynika to ze specyfiki prowadzenia badań; możliwość komercjalizacji wyników badań, może być następstwem pojawienia się w trakcie prowadzenia badań określonych efektów, które pozwolą jednak – wbrew pierwotnym założeniom – na komercjalizację efektów prowadzonych badań). Implikuje to w sytuacji pierwotnego uznania podatku od towarów i usług za podatek kwalifikowany, konieczność korekt oświadczeń o kwalifikowalności podatku od towarów i usług oraz konieczność zwrotu całości lub części podatku zrefundowanego w ramach projektu.

8 Korekta podatku VAT Korekta deklaracji VAT 7
Korekta przy zmianie przeznaczenia towarów i usług NCBR przy podejmowaniu przez beneficjentów działań komercjalizacyjnych zaleca zmianę podatkowego przeznaczenia towarów i usług 7 kwietnia 2017 8

9 Zbiorcze dokonywanie korekt VAT w projektach ze strukturą sprzedaży po zakończeniu realizacji POIG
Stanowisko IZ POIG Korekty podatku VAT powinny być dokonywane dla danego projektu w sposób zbiorczy. Oznacza to, że należy określić kwotę korekty w danym roku jako różnicę podatku VAT podlegającemu zwrotowi z US oraz podatku VAT dopłacanego do US. Określony w ten sposób zwrot VAT w projekcie powinien być przypisany do wniosku o płatność końcową.

10 Narodowe Centrum Badan i Rozwoju
Dziękuję za uwagę Damian Musiał Narodowe Centrum Badan i Rozwoju Dział Finansowy tel.: mail:


Pobierz ppt "Komercyjne wykorzystanie infrastruktury"

Podobne prezentacje


Reklamy Google