Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia do projektu ustawy o czasie pracy maszynistów Departament Transportu Kolejowego Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia do projektu ustawy o czasie pracy maszynistów Departament Transportu Kolejowego Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 Założenia do projektu ustawy o czasie pracy maszynistów Departament Transportu Kolejowego Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, 5 lutego 2013 r.

2 Założenia do projektu ustawy o czasie pracy maszynistów MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Zakres podmiotowy (kogo powinny objąć projektowane przepisy) Zakres przedmiotowy (co powinno zostać uregulowane w ustawie) Przepisy materialne (prawa i obowiązki maszynistów i podmiotów, na rzecz których maszyniści wykonują czynności) Przepisy ustrojowe i proceduralne (organy nadzorujące stosowanie przepisów ustawy) Przepisy karne Przepisy przejściowe i dostosowujące (wyznaczenie terminu na dokonanie zmian w umowach, na podstawie których maszyniści wykonują czynności) Wyznaczenie terminu wejścia w życie

3 MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Zakres podmiotowy (kogo powinny objąć projektowane przepisy) Definicja maszynisty – (konieczność uwzględnienia różnorodnych form zatrudnienia, stanowisk i dokumentów poświadczających uprawnienie do prowadzenia pojazdów trakcyjnych, trwający okres przejściowy na wdrożenie licencji i świadectwa maszynisty, jak również konieczność uniknięcia „obejścia prawa” ze strony osób, które prowadzą pojazdy trakcyjne np. zarówno w ruchu liniowym jak i dodatkowo, u kolejnego pracodawcy, na bocznicach kolejowych) „osoby uprawnione do prowadzenia pojazdu trakcyjnego po infrastrukturze kolejowej lub bocznicach kolejowych, na podstawie licencji i świadectwa maszynisty albo prawa kierowania pojazdem trakcyjnym, wydanych na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), które świadczą pracę lub usługi na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego”

4 MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Zakres przedmiotowy (co powinno zostać uregulowane w ustawie) Czas pracy maszynistów prowadzących pojazdy trakcyjne: a) wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) w ruchu kolejowym pomiędzy Polską a innym państwem członkowskim Unii Europejskiej. (wykonanie postanowień dyrektywy Rady 2005/47/WE – umowa między CER a ETF – dotychczasowy rozdział 4b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym)

5 MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Zakres przedmiotowy (co powinno zostać uregulowane w ustawie) 1.Wybór systemu czasu pracy i przyjęte w nich okresy rozliczeniowe; 2.Normy i ogólny wymiar czasu pracy; 3.Praca w godzinach nadliczbowych – ustalenie górnego limitu godzin nadliczbowych i sposobów ich rekompensowania; 4.Ustalenie składników czasu pracy (wykonywanie jakich czynności należy zaliczać do czasu pracy); 5.Zasady i sposoby ewidencji czasu pracy; 6.Zadania i kompetencje organu odpowiedzialnego za stosowanie przepisów ustawy; 7.Sankcje dla pracodawców i pracowników.

6 MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Wybór systemu czasu pracy 1 wariant: określenie podstawowych systemów czasu pracy dla maszynistów wraz z przyjętymi okresami rozliczeniowymi (modyfikacja rozwiązań przewidzianych w Kodeksie Pracy; 2 wariant: przyjęcie systemów czasu pracy tożsamych z określonymi w Kodeksie Pracy.

7 MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Normy i ogólny wymiar czasu pracy Najczęściej wybierany wariant wśród ankietowanych: Dobowy: do 12 godz.; Tygodniowy: 40 godz. w pięciodniowym okresie rozliczeniowym; Odpoczynek dobowy: tyle godzin, ile trwała praca, nie mniej niż 11; Miesięczny limit: wyliczany zgodnie z art. 130 Kp.

8 MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Praca w godzinach nadliczbowych Zgodność wśród ankietowanych: ustalenie górnego limitu godzin nadliczbowych jest niezbędne w celu wyeliminowania nadużyć Duże rozbieżności w odniesieniu do proponowanego limitu godzin nadliczbowych (rok kalendarzowy): od 150 do 416 Ustalenie także dobowego i miesięcznego limitu godzin nadliczbowych

9 MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Ustalenie składników czasu pracy -Dojazd maszynisty jako pasażera do miejsca przyjęcia lokomotywy; -Czynności związane z przyjęciem i zdaniem pojazdu trakcyjnego (w tym czas oczekiwania na przyjęcie pojazdu); -Obsługa pojazdu trakcyjnego -Badania lekarskie i psychologiczne; -Szkolenia, egzaminy, pouczenia; -Udział w postępowaniu prowadzonym przez uprawnione organy;

10 MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Przepisy ustrojowe i proceduralne -Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących czasu pracy maszynistów – uprawnienia kontrolne i sposób przeprowadzania kontroli -Sankcjonowanie zachowań polegających na naruszaniu przepisów ustawy; - Prowadzenie i aktualizacja rejestru dotyczącego czasu pracy maszynistów;

11 MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ Przepisy karne Dla pracodawców (w zakresie stosunku prawnego łączącego maszynistę z pracodawcą): -administracyjne kary pieniężne; -możliwość zawieszenia lub ograniczenia posiadanych uprawnień (licencja przewoźnika kolejowego, certyfikat bezpieczeństwa, świadectwo bezpieczeństwa)

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Założenia do projektu ustawy o czasie pracy maszynistów Departament Transportu Kolejowego Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google