Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wyników ankiety dla rodziców uczniów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wyników ankiety dla rodziców uczniów"— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyników ankiety dla rodziców uczniów
Zbadanie roli i zaangażowania rodziny w edukację wczesnoszkolną dzieci. roli7 lat – 11 8 lat – 23 8 lat – 20 10 lat – 17 2 rodziców nie podało wieku dziecka

2 WSTĘP Badaniami zostali objęci rodzice uczniów klas I-III. Badanie polegało na anonimowym wypełnieniu ankiety składającej się z dwóch części. Pierwsza część to metryka zawierająca 7 pytań dotyczących danych o respondentach, wieku badanego dziecka, liczebności dzieci w rodzinie. Druga zaś, to właściwa ankieta z 15 pytaniami wielokrotnego wyboru oraz 1 pytaniem otwartym.

3 7 rodziców nie określiło swojego wieku
Ankietę wypełniły 64 kobiety i 8 mężczyzn w następujących przedziałach wiekowych: do 30 r. ż od 31 – 40 lat od 41 – 50 lat powyżej 50 lat 7 rodziców nie określiło swojego wieku Wykształcenie rodziców: - podstawowe - zawodowe średnie - wyższe 2 rodziców nie podało swojego wykształcenia Ankietowani rodzice to: Sprzedawcy- 4 Mechanicy – 1 Kucharze – 1 Malarze – 1 Technicy ( technik chemik-2, technik odzieżowy-2,technik BHP-1,technik wiertnik-1,technik handlowiec-1,technik rolnik-1,technik analityki medycznej-2,technik żywienia-1,technik ochrony środowiska-2,technik ceramik-1) Nauczyciele-8 Ekonomiści-14 Sędziowie-1 Informatycy-2 Socjolodzy-1 Opiekun środowiskowy-3 Opiekun zwierząt-1 Specjalista do spraw marketingu-1 16 rodziców nie podało swojego zawodu

4 Zawody rodziców uczniów
Ankietowani rodzice to: sprzedawcy- 4 mechanicy – 1 kucharze – 1 malarze – 1 technicy ( technik chemik-2, technik odzieżowy-2,technik BHP-1,technik wiertnik-1,technik handlowiec-1,technik rolnik-1,technik analityki medycznej-2,technik żywienia-1,technik ochrony środowiska-2,technik ceramik-1) nauczyciele-8 ekonomiści-14 sędziowie-1 informatycy-2 socjolodzy-1 opiekunowie środowiskowi-3 opiekunowie zwierząt-1 specjaliści do spraw marketingu-1 pracownicy administracyjni-4 16 rodziców nie podało swojego zawodu

5 Liczba posiadanych dzieci
rodziny z 1 dzieckiem rodziny z 2 dzieci rodziny z 3 dzieci rodziny z 5 dzieci 4 ankietowanych nie określiło liczby posiadanego potomstwa Dzieci wychowujące się w rodzinie pełnej – 63 niepełnej – 6 3 rodziców nie udzieliło odpowiedzi

6 Liczba dzieci w rodzinie ( wykształcenie rodzica )

7 Wiek dziecka 7 lat – 11 8 lat – 23 9 lat – 20 10 lat – 17
2 rodziców nie określiło wieku dziecka

8 1.Miejsce nauki dziecka 64 3 ---- 7 1
własne biurko biurko dzielone z rodzeństwem biurko ogólnodostępne ława/stół inne 64 3 ---- 7 1 W rodzinach wielodzietnych ( 3 i więcej dzieci ) 8 dzieci-73 % odrabia lekcje przy własnym biurku, 2 dzieci-18% dzieli się biurkiem z rodzeństwem , 1 dziecko-9% odrabia lekcje przy ławie.

9 2.Przygotowanie miejsca nauki dziecka
55% dzieci (6 dzieci) z rodzin wielodzietnych posiada na swoim biurku lampkę,18% (2 dzieci) odrabia lekcje przy lampie na suficie,27% (3 dzieci ) odrabia lekcje w pomieszczeniu, w którym znajduje się lampka zarówno na biurku jak i suficie. lampka na biurku 64 lampa na suficie 34 miejsce nauki jest uporządkowane 63 na miejscu nauki panuje nieporządek 4 krzesło przystosowane do wzrostu dziecka z oparciem 51 krzesło z oparciem 28 krzesło bez oparcia - taboret Niemalże wszystkie dzieci z rodzin wielodzietnych (9 z 11) mają w swoim miejscu pracy porządek. Posiadają krzesło z oparciem ,dostosowane do ich wzrostu (8 dzieci) lub krzesło z oparciem ( 3 dzieci ).

10 3.Kiedy dziecko odrabia zadania domowe i przygotowuje się do lekcji?

11 4.Kto jest przy dziecku podczas odrabiania lekcji?
mama tata oboje rodziców dziadkowie rodzeństwo inni 65 15 6 11 8 ---- W rodzinach wielodzietnych 46% dzieci odrabia lekcje w obecności mamy,27% mamy lub rodzeństwa,18% mamy lub taty, 9% dzieci odrabia lekcje w obecności obojga rodziców. W rodzinach wielodzietnych 46% dzieci odrabia lekcje w obecności mamy,27% mamy lub rodzeństwa,18% mamy lub taty, 9% dzieci odrabia lekcje w obecności obojga rodziców.

12 5.W jaki sposób pomaga Pani/Pan w odrabianiu prac domowych?
sprawdzam, czy polecenia są wykonane prawidłowo 64 podaję mu gotowe odpowiedzi --- rozwiązuję zadania wraz z dzieckiem 23 46% rodziców posiadających 3 i więcej dzieci sprawdza, czy polecenia są wykonane prawidłowo lub rozwiązuje zadania wraz z dzieckiem. Taki sam procent rodziców tylko sprawdza, czy dziecko właściwie odrobiło zadanie.8% rodziców rozwiązuje zadania wraz z dzieckiem. 46% rodziców posiadających 3 i więcej dzieci sprawdza, czy polecenia są wykonane prawidłowo lub rozwiązuje zadania wraz z dzieckiem. Taki sam procent rodziców tylko sprawdza, czy dziecko właściwie odrobiło zadanie.8% rodziców rozwiązuje zadania wraz z dzieckiem.

13 6.W jaki sposób sprawdza Pani/Pan zadania domowe dziecka?
pokazuję mu popełnione przez niego błędy 63 poprawiam popełnione przez niego błędy 9 przeglądam tylko, czy nie opuścił jakiegoś zadania 6 nie sprawdzam --- Jeden z ankietowanych rodziców określił, że zwraca uwagę dziecku, iż popełniło ono błąd, jednak nie wskazuje go lecz prosi, by dziecko samo go znalazło i poprawiło. Niektórzy rodzice (6) przyznali, że nie zawsze pokazują dziecku błąd ,bądź go poprawiają. Czasami przeglądają tylko, czy dziecko nie opuściło jakiegoś zadania. W rodzinach wielodzietnych 73% rodziców pokazuje dziecku, gdzie popełniło błąd, natomiast 27% poprawia popełnione przez niego błędy.

14 7.Kiedy dziecko nie rozumie przerobionego w szkole materiału co Pani/Pan robią?

15 8.Czy jest Pani/Pan na bieżąco z materiałem przerabianym przez dziecko w szkole?
tak nie nie przywiązuję do tego uwagi 71 1 ----

16 9.W jaki sposób dziecko jest nagradzane za dobre oceny?
Za dobre oceny w szkole kwotą pieniężną i pochwałą nagradzane są dzieci(2) tylko w rodzinach, w których rodzic posiada wyższe wykształcenie. Pochwałę i usunięcie wcześniejszej kary dziecku deklarują rodzice ze średnim (2) i zawodowym wykształceniem (1).

17 10.W jaki sposób dziecko jest karane za złe oceny?
kara na komputer/ TV 23 słowna reprymenda 45 potocznie mówiąc ” lanie ” / kara cielesna --- Nie w każdej rodzinie dziecko karane jest za złe oceny. Spośród 68 udzielonych odpowiedzi (4 rodziców nie wypowiedziało się), 5 nie stosuje wobec dziecka kar, ani słownej reprymendy za złe wyniki w nauce.

18 11.Czy dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe pozaszkolne?
tańce językowe sportowe muzyczne plastyczne inne (jakie) 22 j. niemiecki j. angielski piłka nożna basen karate tenis jazda konna 4 6 teatralne spotkania z Bogiem 1 ceramika redakcyjne 1 Na dodatkowe zajęcia pozaszkolne uczęszcza 70% jedynaków i 80% uczniów posiadających rodzeństwo.

19 Zajęcia pozaszkolne

20 12.Czy dziecko bierze udział w konkursach, imprezach sportowych, kulturowych? Jeżeli tak, to w jakich? zawody sportowe pływanie - 13 biegi - 10 karate - 2 tenis - 2 piłka nożna - 6 tańce - 3 konkursy recytatorskie - 6 konkursy ortograficzne - 1 konkursy czytelnicze - 2 konkursy matematyczne - 2 konkursy w kościele - 1 konkursy muzyczne - 1 konkursy fotograficzne - 1 konkursy ceramiczne - 1

21 13.W jaki sposób pomaga Pani/Pan rozwijać zainteresowania swojego dziecka?
kupuję wymagane do tego przedmioty, książki itp. 39 zabieram go na różne wycieczki, które są powiązane z tymi zainteresowaniami 20 pomagam mu w doskonaleniu się 24 zachęcam go do dalszego pogłębiania wiedzy w tym zakresie 37 daję mu wolną rękę 7 nie zrażam go do tego 15 w razie niepowodzenia staram się go pocieszyć 41 zapisuję go na różnego rodzaju dodatkowe zajęcia z tym powiązane 13

22 14.W ciągu roku szkolnego jest Pani/Pan na każdym zebraniu klasowym dziecka
jestem na każdym zebraniu nie chodzę na zebrania zdarzało mi się je opuścić 46 1 26

23 15.W jaki sposób angażuje się Pani/Pan w życie szkolne dziecka / klasy?
chodzę na zebrania klasowe 59 pomagam w przygotowaniu imprez klasowych 23 pomagam wychowawcy w przygotowaniach nagród dla dzieci na konkursy 1 pomagam na przykład wynająć autokar na wycieczkę klasową --- wspomagam klasę materialnie ( na przykład przygotowanie potrzebnych materiałów) 8 angażuję się w różne konkursy 2 przystąpiłam/przystąpiłem do rady rodziców / trójki klasowej 12 kontaktuję się z wychowawcą, aby sprawdzić postępy w nauce swojego dziecka 37

24 16.Co mogłaby/mógłby Pani / Pan zrobić dla lepszej współpracy ze szkołą / wychowawcą klasy?
Na powyższe pytanie wypowiedziało się tylko 13 respondentów. Twierdzą oni, że: mogliby częściej przychodzić do szkoły i rozmawiać z wychowawcą mogliby zaangażować się w organizację imprez klasowych, konkursów - gdyby pojawiła się prośba wychowawcy o pomoc, postaraliby się jej udzielić Jako przyczynę znikomej współpracy ze szkołą niektórzy ankietowani wskazują na brak czasu spowodowany wykonywaną pracą zawodową.

25 Wnioski Ankietowani rodzice interesują się postępami swoich dzieci w nauce : chodzą na zebrania klasowe z wychowawcą bądź kontaktują się z nim w inny sposób Są na bieżąco z aktualnie przerabianym w szkole materiałem Wykształcenie rodzica nie wpływa na jego zaangażowanie w edukację wczesnoszkolną dzieci Dzieci odrabiają zadania domowe w obecności mamy 2-3 godziny po przyjściu ze szkoły lub w godzinach popołudniowych W miejscu pracy dzieci panuje porządek Rodzice zapewnili dzieciom odpowiednie warunki do odrabiania lekcji ( właściwe oświetlenie ,własne biurko, odpowiednie krzesło ) Rodzice sprawdzają zadania domowe dzieci, pokazują popełnione przez dziecko błędy, tłumaczą własnymi słowami niezrozumiałe treści Pomagają rozwijać zainteresowania dzieci zapisując je na dodatkowe zajęcia pozaszkolne Większość dzieci ankietowanych rodziców bierze udział w konkursach, imprezach sportowych i kulturowych Za złe oceny dziecka w nauce rodzice (z wyjątkiem 5) stosują słowną reprymendę bądź karę na komputer Nagrodą za dobre wyniki w nauce jest pochwała rodzica Rodzice w znikomym stopniu wspomagają klasę materialnie, angażują się w organizację imprez, uroczystości klasowych, konkursów.

26 Bardzo dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Analiza wyników ankiety dla rodziców uczniów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google