Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Nowe regulacje europejskie w zakresie operacji lotniczych lotnictwa GA” ORO, NCC, NCO, SPO Aspekty bezpieczeństwa Andrzej Styk Naczelnik LOL-2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Nowe regulacje europejskie w zakresie operacji lotniczych lotnictwa GA” ORO, NCC, NCO, SPO Aspekty bezpieczeństwa Andrzej Styk Naczelnik LOL-2."— Zapis prezentacji:

1 „Nowe regulacje europejskie w zakresie operacji lotniczych lotnictwa GA” ORO, NCC, NCO, SPO Aspekty bezpieczeństwa Andrzej Styk Naczelnik LOL-2

2 Wprowadzenie PL-6 vs NCO & NCC - różnice NCC i NCO – definicja Terminy i odstępstwa Struktura przepisów Skomplikowane statki powietrzne z napędem silnikowym (NCC) Inne niż skomplikowane statki powietrzne (NCO) Operacje specjalistyczne (SPO, NCO.SPEC)

3 PL-6 vs nowe przepisy PL-6 dotyczyło wszystkich statków powietrznych lotnictwa ogólnego EASA wprowadziła podział na skomplikowane i nieskomplikowane statki powietrzne i pod tym kątem przygotowała nowe przepisy: Part NCC +Part-ORO +Part-SPA– skomplikowane Part NCO +Part-SPA– nieskomplikowane Part-SPO – operacje specjalistyczne

4 NCC - definicja NCC – Non-commercial complex – skomplikowany technicznie statek powietrzny z napędem silnikowym (216/2008 art. 3 Definicje lit (i) – samolot, lit (j) śmigłowiec skomplikowany samolot: o MCTOW > 5 700 kg o MCPSC > 19 o Certyfikowany do użytkowania z załogą min. dwuosobową o Wyposażony w silnik odrzutowy lub w więcej niż jeden silnik turbośmigłowy. skomplikowany śmigłowiec: o MCTOW > 3 175 kg o MCPSC > 9 o Certyfikowany do eksploatacji z załogą min. dwuosobową

5 NCO - definicja Inny niż skomplikowany samolot: o MCTOW ≤ 5 700 kg o MCPSC < 20 o Certyfikowany do użytkowania z załogą jednoosobową o Wyposażony w silnik lub silniki tłokowe lub w silnik turbośmigłowy. Inny niż skomplikowany śmigłowiec: o MCTOW ≤ 3 175 kg o MCPSC < 10 o Certyfikowany do eksploatacji z załogą jednoosobową Dodatkowo, do NCO zaliczamy: o Balony – gazowe i na ogrzane powietrze oraz o konstrukcji mieszanej (ale bez balonów na uwięzi!!!) o Szybowce i motoszybowce

6 Terminyi odstępstwa 28 października 2014 r. – początek obowiązywania NCO, koniec PL-6 dla tej części lotnictwa ogólnego (statki powietrzne EASA), które spełnia definicję NCO Odstępstwa: o Zegarki – 25.08.2016 r. o ELT – 25.08.2016 r. o Dodatkowy tlen - 25.08.2016 r. 25 sierpnia 2016 – początek obowiązywania NCC+ORO, koniec PL-6 dla lotnictwa ogólnego (statki powietrzne EASA), które spełnia definicję NCC Statki powietrzne non-EASA - w dalszym ciągu obowiązuje PL-6

7 Struktura przepisów Prawo wiążące – Implementing Rules (IR) – Komisja Europejska Sposoby „zastosowania” prawa – niewiążące EASA 216/2008 – Parlament Europejski i Rada

8 Struktura przepisów

9 Skomplikowane statki powietrzne z napędem silnikowym Part-ORO Part-NCC Part-SPA

10 Elementy ORO Niniejszy załącznik ustanawia wymagania obowiązujące przewoźników lotniczych prowadzących: a) operacje zarobkowego transportu lotniczego (CAT); b) zarobkowe operacje specjalistyczne; c) niezarobkowe operacje przy użyciu skomplikowanych statków powietrznych z napędem silnikowym; d) niezarobkowe operacje specjalistyczne przy użyciu skomplikowanych statków powietrznych z napędem silnikowym.

11 Zgłoszenie działalności Operator skomplikowanych statków powietrznych z napędem silnikowym chcąc wykonywać operacje niezarobkowe musi przedstawić Prezesowi ULC zgłoszenie, w którym zawrze m.in. następujące informacje: Typy statków powietrznych posiadane zatwierdzeniach, Posiadane zezwolenia na operacje specjalistyczne Alternatywne sposoby spełnienia wymagań (AMC) Oświadczenia: Spełnienie wymogów ORO,NCC,SPO i SPA – instrukcja operacyjna i dokumentacja systemu zarządzania Przeszkolenie członków załogi Statki powietrzne posiadają CofA Zgłoszenie ma być podpisane przez Kierownika Odpowiedzialnego

12 Obowiązki operatora – instrukcja operacyjna Operator opracowuje instrukcję operacyjną, w której opisze Strukturę organizacji, Obowiązki osób funkcyjnych Rodzaje wykonywanych operacji, Procedury planowania i wykonania operacji Kwalifikacje personelu Dane dotyczące statku powietrznego Informacje dotyczące doboru lotnisk Zasady szkolenia personelu zaangażowanego w prowadzenie operacji

13 System zarzadzania Operator ustanawia, wdraża i utrzymuje system zarządzania, który obejmuje: Zakresy obowiązków i odpowiedzialności, Politykę bezpieczeństwa; Zarządzanie ryzykiem; Kwalifikacje personelu Kluczowe procesy systemu zarządzania; Monitorowanie spełniania wymogów System zarządzania musi odpowiadać rozmiarowi operatora oraz charakterowi i złożoności prowadzonej przez niego działalności

14 Zgłaszanie zdarzeń Operator jest obowiązany do zgłaszania zdarzeń: do wyznaczonego organu w zakresie zgodnym z rozporządzeniem (UE) nr 996/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w dyrektywie 2003/42/WE. Do organizacji odpowiedzialnej za projekt typu W formie ustalonej przez organ W ciągu 72 godzin

15 Przechowywanie, udostępnianie i wykorzystanie zapisów rejestratorów parametrów lotu W razie wypadku lub incydentu - oryginalne zapisy przechowuje się przez okres 60 dni, Kontrole i oceny operacyjne zapisów na FDR, CVR oraz zapisów łącza transmisji danych w celu zapewnienia nieprzerwanej sprawności tych urządzeń.

16 Załoga lotnicza Skład załogi lotniczej Wyznaczanie pilota dowódcy Mechanik pokładowy CRM Szkolenie przejściowe u operatora Szkolenie w różnicach i szkolenie zapoznawcze Szkolenie okresowe i sprawdziany Kwalifikacje pilota do wykonywania lotów z każdego fotela Loty na więcej niż jednym typie/wariancie statku powietrznego Prowadzenie szkoleń

17 Wyposażenie statku powietrznego NCC.IDE.A i NCC.IDE.H – zawierają wymagania dotyczące wyposażenia samolotów i śmigłowców. Określone są zasady wykonywania lotów z niesprawnym wyposażeniem – MEL, MMEL lub pozwolenie na loty zgodne z wymaganiami dotyczącymi zdatności do lotu

18 Zatwierdzenia szczególne Operator NCC – działalność komercyjna i niekomercyjna – może uzyskać zatwierdzenia szczególne: PBN RVSM LVO ETOPS DG Po spełnieniu wymagań zawartych w Part SPA.

19 Nadzór Organ sprawdza: Spełnienie wymagań Ciągłe spełnianie wymagań Wdrażanie środków bezpieczeństwa nakazanych przez organ W odniesieniu do organizacji, którym udzielono zezwolenia lub od których przyjęto zgłoszenie

20 Nadzór c.d. Organ opracowuje program nadzoru: Audyty Inspekcje Inspekcje na płycie Inspekcje niezapowiedziane

21 Nieprawidłowości Organ w ramach nadzoru może stwierdzić występowanie nieprawidłowości Poziomu 1 – natychmiastowe działania – ograniczenie, zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia / zgłoszenia. Poziomu 2 – program działań naprawczych – do 3 miesięcy Nieusunięcie nieprawidłowości we wskazanym terminie – z poziomu 2 do poziomu 1 i postepowanie jak wyżej. Niezgodności z 216/2008 i przepisami wykonawczymi – organ zapobiega dalszemu istnieniu niezgodności

22 Inne niż skomplikowane statki powietrzne Part-NCO Part-SPA Part-SPO

23 Przepisy dla NCO NCO: -Samoloty -Śmigłowce -Szybowce -Balony (bez balonów na uwięzi) Do ww. SP nie odnoszą się przepisy zawarte w Part ORO.

24 Wyłączenia Loty zapoznawcze, muszą: a) rozpoczynać się i kończyć na tym samym lotnisku lub w tym samym miejscu operacji lotniczej, z wyjątkiem balonów i szybowców; b) być wykonywane według VFR w dzień; c) być nadzorowane przez wyznaczoną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo; oraz d) spełniać wszelkie inne warunki określone przez właściwy organ.

25 Wyłączenia c.d. Loty ze współdzieleniem kosztów: Płacą wszyscy, pilot też Maksymalna ilość osób na pokładzie – 6 Loty zawodnicze lub pokazowe: Wynagrodzenie (inne świadczenie) < kwota bezpośrednich kosztów + proporcjonalny wkład kosztów rocznych Nagrody – wartość określona przez organ

26 Reagowanie na problemy w zakresie bezpieczeństwa Operator niezwłocznie wdraża: wszelkie środki bezpieczeństwa nakazane przez właściwy organ oraz wszelkie wydane przez Agencję obowiązkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym dyrektywy dotyczące zdatności do lotu (dostępne na stronie EASA)

27 Operacje specjalistyczne niekomercyjne - NCO Operacje specjalistyczne – zgodnie z listą kontrolną Lista kontrolna uwzględnia: o ocenę ryzyka, o Typ statku powietrznego o Charakter operacji Lista kontrolna dla każdego członka załogi, dotyczy jego obowiązków

28 Specjalista zadaniowy Przeszkolony przez operatora Obowiązki w liście kontrolnej W krytycznych fazach lotu – przypięty pasami (nie dotyczy balonów) Jeżeli wykonuje zadanie przy otwartych (usuniętych) drzwiach – przypięty

29 Odprawa z zakresu bezpieczeństwa Przed każdym lotem – odprawa: o Procedury awaryjne i wyposażenie awaryjne o Procedury dotyczące zadania specjalistycznego Zakaz symulowania sytuacji nienormalnych lub awaryjnych Zakaz symulowania lotów IMC

30 Rodzaje operacji specjalistycznych Operacje śmigłowcowe z powieszonym ładunkiem HESLO Operacje z podwieszoną osobą HEC Operacje spadochronowe PAR Loty akrobatyczne ABF

31 Wyposażenie statków powietrznych Wyposażenie: Samoloty Śmigłowce Szybowce Balony MEL lub pozwolenie na loty wydane zgodnie ze stosownymi wymaganiami dotyczącymi zdatności do lotu (opcje) – albo wszystko działa

32 Operacje specjalistyczne Part-SPO

33 Zgłoszenie działalności Operator skomplikowanych statków powietrznych z napędem silnikowym chcąc wykonywać niezarobkowe operacje specjalistyczne (NCC) lub zarobkowe operacje specjalistyczne (NCO, NCC) musi przedstawić Prezesowi ULC zgłoszenie, w którym zawrze m.in. następujące informacje: Typy statków powietrznych posiadane zatwierdzeniach, Posiadane zezwolenia na operacje specjalistyczne Alternatywne sposoby spełnienia wymagań (AMC) Oświadczenia: Spełnienie wymogów ORO,NCC,SPO i SPA – instrukcja operacyjna i dokumentacja systemu zarządzania Przeszkolenie członków załogi Statki powietrzne posiadają CofA Zgłoszenie ma być podpisane przez Kierownika Odpowiedzialnego

34 Wspólne wymagania dotyczące operatorów wykonujących zarobkowe operacje specjalistyczne Operator wykonujący zarobkowe operacje specjalistyczne, oprócz zgłoszenia działalności, musi jeszcze: Wyznaczyć osoby odpowiedzialne za operacje lotnicze, szkolenie załóg, operacje naziemne, ciągłą zdatność do lotu, Zatrudnić personel do operacji lotniczych i naziemnych Wyznaczyć osobę sprawującą nadzór nad personelem Zapewnić odpowiednią infrastrukturę Zorganizować proces opracowywania I.O. i innych dokumentów i ich obieg

35 Udzielanie zezwoleń na zarobkowe operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka Zarobkowe operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka wymagają uzyskania zezwolenia Operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka: Ryzyko dla osób trzecich na ziemi; Specyfika oraz środowisko lokalne – zagrożenie dla osób trzecich na ziemi.

36 Zmiany w zezwoleniu Wszelkie zmiany – zatwierdzenie ze strony organu Ocena ryzyka – jeżeli wcześniej nie była uwzględniona – do organu Standardowe Procedury Operacyjne – jeżeli zmienione – do organu Zmianę wprowadza się po otrzymaniu zatwierdzenia od organu

37 Utrzymanie ważności Operator przestrzega zakresu i uprawnień określonych w zezwoleniu Spełnianie wymogów określonych przepisami Właściwe postępowanie z niezgodnościami Zapewniony dostęp organu do organizacji Zezwolenie nie zostało cofnięte ani się go nie zrzeczono Po zrzeczeniu się lub cofnięciu zezwolenia należy je niezwłocznie zwrócić właściwemu organowi.

38 Podsumowanie NCO – obowiązuje od 28.10.2014 NCC – obowiązuje od 25.08.2016, wymaga zgłoszenia działalności Operacje specjalistyczne niekomercyjne NCC – do decyzji RP, wymaga zgłoszenia działalności Wybrane operacje specjalistyczne niekomercyjne NCO – do decyzji RP, nie wymaga zgłoszenia działalności Operacje specjalistyczne komercyjne (NCC i NCO)– do decyzji RP, wymaga zgłoszenia działalności lub uzyskania zezwolenia na operacje podwyższonego ryzyka

39 Dziękuję za uwagę, astyk@ulc.gov.pl


Pobierz ppt "„Nowe regulacje europejskie w zakresie operacji lotniczych lotnictwa GA” ORO, NCC, NCO, SPO Aspekty bezpieczeństwa Andrzej Styk Naczelnik LOL-2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google