Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aeroklub Polski - 26.05.2007 r.. 1. Zmiany organizacyjne w ULC 2. Wdrożenie regulacji WE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aeroklub Polski - 26.05.2007 r.. 1. Zmiany organizacyjne w ULC 2. Wdrożenie regulacji WE."— Zapis prezentacji:

1 Aeroklub Polski - 26.05.2007 r.

2 1. Zmiany organizacyjne w ULC 2. Wdrożenie regulacji WE

3 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego Na podstawie art. 39 ust. 6 w zw. z ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się regulamin organizacyjny Urzędu Lotnictwa Cywilnego stanowiący załącznik do zarządzenia. § 2. Traci moc zarządzenie Nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Dz. Urz. Nr 11, poz. 47 z późn. zm.). § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.zarządzenie

4 § 4. 1. Wiceprezes ds. Technicznych (LT) kieruje sprawami nadzoru nad projektowaniem, budową i eksploatacją statków powietrznych i wyrobów lotniczych, ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych i wyrobów lotniczych, certyfikacją przedsiębiorstw projektujących, produkujących i obsługujących statki powietrzne i wyroby lotnicze oraz sprawami ochrony środowiska, oznakowania i rejestracji cywilnych statków powietrznych, a także sprawuje nadzór nad działalnością delegatur Urzędu. 2. Wiceprezesowi LT merytorycznie podlegają: - Departament Techniki Lotniczej, - Biuro Delegatur Terenowych.

5 Struktura LT WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH DEPRATAMENT TECHNIKI LOTNICZEJ DELEGATURY TERENOWE: LT LTT INSPEKTORAT KONTROLI CYWILNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (IKCSP) LTT-1 WYDZIAŁ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ WYDZIAŁ MIĘDZYNARODOWYCH WYMAGAŃ TECHNICZNYCH WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA LTT-2 DZIAŁ NADZORU I CERTYFIKACJI OBSŁUGI TECHNICZNEJ DZIAŁ CERTYFIKACJI STATKÓW POWIETRZNYCH I WYROBÓW LOTNICZYCH DZIAŁ INSPEKCJI STATKÓW POWIETRZNYCH LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO LTT-3LTT-4 LTT-1OLTT-1CLTT-1I DEPARTAMENT LOTNISK LTL REJESTR CYWILNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH LTR WYDZIAŁ REJESTRU LOTNISK LTL-1 WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ INSPEKTORAT NADZORU I CERTYFIKACJI LOTNISK LTL-2LTL-3 - CENTRALNA w Warszawie - w Gdańsku - w Krakowie - w Poznaniu - we Wrocławiu - w Rzeszowie DLC DLG DLK DLP DLW DLR INSPEKTORAT NADZORU NAD RATOWNICTWEM I OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ NA LOTNISKACH I LĄDOWISKACH LTL-4

6 Struktura LT po 16 lutego 2007 r. WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH DEPRATAMENT TECHNIKI LOTNICZEJ LT LTT Biuro Delegatur Ternowych BDT

7 Inspektorat Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych LTT-1 Inspektorat Nadzoru i Certyfikacji Organizacji Obsługowych i Zarządzających Ciągłą Zdatnością LTT-2 Inspektorat Certyfikacji Wyrobów Lotniczych LTT-3 Wydział Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych LTR Departament Techniki LotniczejDyrektor LTT Wydział Dokumentacji Technicznej LTT-5 Stanowisko ds. Emisji i Hałasu Statków Powietrznych LTT-6 Wydział ds. Międzynarodowych Standardów Technicznych LTT-4 Z-ca Dyrektora DTL Gł. Inspektor Zdatności LTT Sekretariat podległość merytoryczna

8 WSPÓŁPRACA Z DELEGATURAMI ULC I ICH JEDNOSTKAMI TERENOWYMI Departament Techniki Lotniczej (LTT) poprzez inspektoraty, zleca zadania i prowadzi merytoryczny nadzór nad pracą inspektorów zdatności w Delegaturach i ich jednostkach terenowych.

9 Wdrożenie zmienionego rozporządzenie (WE) 1702/2003 i aneksu PART 21 w zakresie: –statków powietrznych, których certyfikat typu nie została uznany przez EASA –zgód na wykonywanie lotów Realizacja wymagań PART M w zakresie: –wykonywania obsług statków powietrznych o MTOM>5700 kg, wykorzystywanych w celach innych niż transport lotniczy, w organizacjach certfikowanych wg. PART 145; – wykonywania obsług statków powietrznych o MTOM<5700 kg, wykorzystywanych w celach innych niż transport lotniczy, w organizacjach certyfikowanych wg. podcz. F; –zarządzania ciągła zdatnością statków powietrznych o MTOM>5700 kg, wykorzystywanych w celach innych niż transport lotniczy, zgodnie z podcz. G –zarządzania ciągła zdatnością statków powietrznych o MTOM<5700 kg, wykorzystywanych w celach innych niż transport lotniczy (posiadacze AWC itp.), zgodnie z podcz. G; –wdrożenia zasad funcjonowania przeglądów zdatności do lotu (ARC) i zatwierdzeń organizacji wg. podcz. I; Przygotowanie zasad przekazania nadzoru nad statkami powietrznymi podlegającymi wyłączeniom z art. 33.2 ustawy Prawo lotnicze; Główne zamierzenia Departamentu Techniki Lotniczej

10 Rozporządzenie 1592/2002 (Rozporządzenie Podstawowe) Anex I – Zasadnicze Wymagania Annex II – Statki Powietrzne Wyłączone Rozporządzenie 1702/2003 [Certyfikacja] Warunki Przejściowe Aneks 1 - Część 21 (Obejmuje Części 34, 36, 39) Rozporządzenie 2042/2003 [Obsługa] Warunki Przejściowe Aneks 1 – Część M Aneks 2 – Część 145 Aneks 3 – Część 66 Aneks 4 – Część 147 AMC & GM [Certyfikacja] AMC & GM [Obsługa] Parlament Europejski Komisja Europejska EASA Obowiązujące prawo Wymagania Specyfikacje Certyfikacyjne Przepisy Zdatności + związane AMC & GM Hierarchia przepisów

11 Przepisy stosowanie do statków powietrznych Statki powietrzne spełniające wymagania certyfikacyjne zgodnie z 1702/2003, CS-25, 23, 22, VLA, 27, 29, E, P, VLR orphan Art. 2d reg. 375/2007 Annex II a)Historyczne b)Doświadczalne c)Budowane amatorsko d)Wojskowe Rozp. Nr 5 MT & GM z 09.02.2001 (Kategoria specjalny) e)BezpilotoweRozpatrywane indywidualnie f)Ultralekkie g)Ultralekkie szybowce Rozp. M.I. z 25.04.2005 1.Spadochrony 2.Lotnie 3.motolotnie 4.paralotnie 5.motoparalotnie

12 AWCEU OPS 2/4 USŁUGI AWC AWCPL-6 Pkt 8.5 Organizacje 03/2004 Licencje narodowe Licencje PART 66 Stan aktualny maj 2007 Najpóźniej od 28.09.2008 Organizacje PART 145 (duże statki) Licencje PART 66 Organizacje PART M.F Docelowo

13 ZAROBKOWY PRZEWÓZ LOTNICZY Zarządzanie Świadectwo Zdatności AOC JAR OPS 1/3 CAMO PART M.G Organizacje PART 145 Obsługa wg. PART 21 druk EASA Nr 25 lub 24 Przewoźnik Stan aktualny maj 2007 AOC EU OPS 1 16.07.2008 CofA wg PART 21 Bezterminowe, ważne z ARC, druk EASA Nr 15a lub 15b 28.09.2008

14 Przewóz lotniczy > 5700 kg Przewóz lotniczy < 5700 kg Inna działalność niż przewóz lotn. > 5700 kg Inna działalność niż przewóz lotn. < 5700 kg PART M za wyjątkiem M.A.201(h) i M.A.708(c) 28.09.200528.09.2005 r. Odstępstwo 28.09.2008 Obsługa w PART 145 (M.A. 201 (g)) 28.09.2005Odstępstwo do 28.09.2008 ( tym śmigłowce wielosilnikowe) Nie dotyczy Obsługa w PART M / FNie dotyczy Odstępstwo do 28.09.2008 Zarządzanie PART M /G28.09.2005Nie dotyczy Zarządzane ciągłą zdatnością zakontraktowane w CAMO Nie dotyczyOdstępstwo do 28.09.2008 ( tym śmigłowce wielosilnikowe) Odstępstwo do 28.09.2008 Obowiązkowo dla org. cert. ! Dobrowolne dla prywatnych użytkowników. PART M

15 Przewóz lotniczy > 5700 kg Przewóz lotniczy < 5700 kg Inna działalność niż przewóz lotn. > 5700 kg Inna działalność niż przewóz lotn. < 5700 kg PART M / I – zatwierdzenie - przegląd zdatności Odstępstwo do 28.09.2008 Dobrowolne ! Odpowiedzialność za przegląd przedlotowy Operator Pilot Analiza efektywności zatwierdzonych programów obsługowych 28.09.2005Odstępstwo do 28.09.2008 ( tym śmigłowce wielosilnikowe) Nie dotyczy PART M

16 Co mamy ? My, departament ULC ! Standaryzacja w zakresie POA Standaryzacja w zakresie MOA (MAST) Standaryzacja w zakresie DOA i akredytacja - PART 21 Podczęść J Standaryzacja i akredytacja w zakresie TC/STC -CS-22, CS-23, CS-27, CS-29, CS-VLA, CS-P, CS-P (polskie produkty przeniesione do EASA), -Zmiany drobne w zakresie wszystkich CS, -Reperacje w zakresie wszystkich CS,

17 Czego życzymy AP ? Zrozumienia mechanizmów prawodawstwa europejskiego: - W ramach certyfikatów typu statków powietrznych uznanych przez EASA poruszamy się włącznie w obszarze przepisów WE, - Certyfikaty typu nie uznane przez EASA pozostają w gestii nadzorów narodowych i dotychczasowych właścicieli tych certyfikatów. Statki powietrzne bez certyfikatów, to również domena nadzorów narodowych. Życzymy by, zapewnienia Parlamentu i Rady (WE) oraz KE o uproszczeniu przepisów w stosunku do lotnictwa GA i lotnictwa sportowego, weszły w życie możliwie szybko. Ustawa Prawo lotnicze umożliwia przekazanie nadzoru nad wybranymi statkami powietrznymi, organizacjom lub osobom fizycznym, które wykażą zdolność do sprawowania nadzoru w imieniu Prezesa ULC – niepowtarzalna szansa dla AP.

18 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Aeroklub Polski - 26.05.2007 r.. 1. Zmiany organizacyjne w ULC 2. Wdrożenie regulacji WE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google