Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GENDER – wiele krzyku o nic?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GENDER – wiele krzyku o nic?"— Zapis prezentacji:

1 GENDER – wiele krzyku o nic?
Ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF

2 Wprowadzenie GENDER - nowa idea, nowy powiew, nowe inspiracje? Możliwe pozytywne inspiracje: na rozumienie płci wpływa kontekst kulturowy; niektóre z ról i postaw, uznawane dotąd za zakotwiczone w płci biologicznej, mają źródła kulturowe; zbyt zawężone rozumienie płciowości człowieka może być i było w przeszłości jedną z przyczyn dyskryminacji kobiet; osobom odczuwającym odmienną od heteroseksualnej orientację należy się taki szacunek, jak każdemu człowiekowi; Czy mamy rzeczywiście mamy do czynienia konfrontacją z chrześcijańską wizją małżeństwa i rodziny?

3 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
„[…] pojęciu gender, którym już od dawna zajmuje się polska i światowa nauka, przypisuje się nieprawdziwe znaczenia i próbuje udowadniać, że gender to niszczenie rodziny, seksualizacja dzieci, dowolność wyboru płci czy odrzucanie macierzyństwa. […] gender odnoszący się do pracy Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania dotyczy równości kobiet i mężczyzn, w rozumieniu które jest zdefiniowane w prawie i nauce. […] fałszywe oskarżenia o to, że równość kobiet i mężczyzn ma prowadzić do seksualizacji dzieci, promocji homoseksualizmu czy rozpadu rodziny, jako niezwiązane z prawną i naukową definicją gender zamyka drogę do rzetelnej dyskusji o związku równouprawnienia kobiet z polityka rodzinną. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania „Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych interpretacji pojęcia gender” (20 XII 2013)

4 1. Spór o definicję pojęcia gender
Kluczowe znaczenie dla tego pytania – rozwój feminizmu. Trzy fazy:: I faza – Walka o równouprawnienie kobiet Połowa XIX w. kobiety zaczynają walczyć o prawa wyborcze, możliwość otwarcia konta bankowego i wykonywania zawodu, prawo do piastowania urzędów publicznych prawo do studiowania i robienia kariery naukowej E. Husserl o ewentualnej habilitacji E. Stein: « Gdyby otwarto drogę kariery akademickiej dla kobiet, na pierwszym miejscu i najgoręcej poleciłbym dopuszczenie jej do habilitacji». Na początku były to wykształcone kobiety klasy średniej, zrzeszona w chrześcijańskich organizacjach i walczące o ochronę rodziny i godności kobiety Problematyka kobiet została przez Marksa i Engelsa wprowadzona w kontekst ideologii marksistowskiej (8 marca - Dzień Kobiet – od 1910)

5 II faza – powstanie feminizmu III faza – zwrot ku genderyzmowi
W miejsce postulatów chrześcijańskich pojawia się walka o „seksualne samostanowienie” dla kobiet – połowa XX w. Postulaty: legalizacja aborcji i antykoncepcji Różne feminizmy: f. różnicy (męskość i kobiecość to dwa odrębne światy i wrażliwości, niemalże bez możliwości porozumienia); f. równości (postulat absolutnej równości we wszystkim obu płci); f. kulturowy (kobieca zdolność do opieka powinna tworzyć alternatywną kulturę); f. ezoteryczny (rekonstrukcja matriarchatu i dawnych wierzeń - czarownic); f. chrześcijański (walka o równe prawa z zachowaniem różnicy naturalnej) Skutki: oskarżenie mężczyzn o poniżanie kobiet powoduje wycofanie się mężczyzn i „nowy typ” miękkiej męskości III faza – zwrot ku genderyzmowi Program demontażu „przymusowej heteroseksualności” lata 80te XX w. Proklamowanie różnicy między rzeczywistością ciała, a jego prezentacją Krytyka i demontaż klasycznego feminizmu, gdyż akcentowanie kobiecości umacnia heteroseksualny schemat

6 Jeszcze w połowie lat 90-tych XX w
Jeszcze w połowie lat 90-tych XX w. (Konferencja w Pekinie) pojęcie „gender mainstreaming” mogło oznaczać troskę w polityce troskę o równouprawnienie kobiet. Dziś RÓWNOŚĆ PŁCI (gender equality)nie oznacza już, że OBIE PŁCIE BIOLOGICZNE (= męska i żeńska) mają równą godność i równe prawa , ale że WSZYSTKIE PŁCIE KULTUROWE (LBGTQ - Lesbian, Bisexual, Gay, Trasgender, Queer) mają równą godność i równe prawa Podczas gdy tradycyjna definicja RÓWNOŚĆ MĘSKICH MĘŻCZYZN I KOBIECYCH KOBIET, to w optyce genderowej chodzi o RÓWNOŚĆ MĘŻCZYZN O RÓŻNYCH PŁCIACH KULTUROWYCH I KOBIET O RÓŻNYCH PŁCIACH KULTUROWYCH

7 Kluczem jest właśnie pojęcie gender, które oznacza rodzaj (płeć kulturową, nie związaną z płcią biologiczną). Przy takiej definicji schemat biseksualny (mężczyzna i kobieta) nie wystarczy, a wręcz staje się szkodliwym stereotypem, bo mężczyzna może być albo biseksualistą albo gejem, a kobieta – lesbijką bądź queer-ką/queer-kiem. Należy eliminować z przestrzeni publicznej te szkodliwe stereotypy, że małżeństwo jest wyłącznie związkiem mężczyzny i kobiety. Należy napiętnować także struktury szerzące stereotypy, a więc przede wszystkim Kościół katolicki , a także całą tradycyjną kulturę.

8 2. Gender jako ideologia – zagarnięcie przestrzeni publicznej
Idea gender staje się ideologią najpóźniej wtedy, gdy jej zwolennicy dążą do wprowadzenie jej wszystkimi środkami i we wszystkie obszary życia społecznego Genderyzm usiłuje dokonać reedukacji społeczeństw na skalę globalną Nie udało się to na drodze rewolucji stosunków społecznych, może się udać poprzez „marsz przez instytucje”. Strategia „top - bottom” (z góry do dołu). Wpływ na kluczowe instytucje międzynarodowe (Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych, Światową Organizację Zdrowia)

9 Elementy szczegółowej taktyki środowisk genderowych
stosowanie pojęciowego zamętu w dokumentach ponadnarodowych i o zasięgu globalnym (wieloznaczność znaczeniowa pojęcia gender) - programy dla przedszkoli wiązanie postulatów genderowych z istotnymi i godnymi poparcia postulatami społecznymi „Wdrożenie przepisów niniejszej konwencji przez Strony, w szczególności środków chroniących prawa ofiar, zostanie zagwarantowane bez dyskryminacji ze względu na: płeć biologiczną, płeć kulturowo-społeczną, rasę, kolor skóry, język, religię, poglądy polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, własność, urodzenie, orientację seksualną, tożsamość płciową, wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, stan cywilny, status uchodźcy lub migranta lub inny” Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej , Art. 4 pkt 3 dyskredytowanie przeciwników gedneryzmu Kto nie podziela genderowej wizji świata jest homofobem (= kimś w rodzaju rasisty, ksenofoba, antysemity – Rezolucja na temat walki z homofobią w Europie – 2012)

10 groźby i nękanie prawne wobec przeciwników
Rezolucja w sprawie unijnego planu przeciwdziałania homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową” (poprawiona wersja tzw. Raportu Lunacek ) wzywa kraje UE do "prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw nienawiści wobec osób LGBTI oraz do wprowadzenia legislacji penalizującej podżeganie do nienawiści ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową". „sprawcy naruszeń praw człowieka związanych z orientacją seksualną lub tożsamością płciową nie powinni pozostać bezkarni” (Zasady Yogyakarty, z. 29) wymuszanie zmian w prawie poszczególnych krajów przez tzw. standardy międzynarodowe Regulacje dotyczące o przeciwdziałania dyskryminacji w kwestii swobody osiedlania się (uznanie małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą może stać się podstawą do złożenia skargi ze względu na nierówne traktowanie do Trybunały Praw Człowieka przez rodzime pary jednopłciowe).

11 „Standardy edukacji seksualnej w Europie” – 2010 - Matryca:
Dominacja w obszarze wychowania seksualnego „Standardy edukacji seksualnej w Europie” – Matryca: Wiek 0-4: Radość i przyjemność z dotykania własnego ciała, masturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa; respektowanie równości płci (gender equality); różne rodzaje miłości; prawo do badania tożsamości płciowych (gender identities). Wiek 4-6: radość i przyjemność z dotykania własnego ciała, masturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa; przyjaźń i miłość w stosunku do osób tej samej płci, związki tej samej płci Wiek 6-9: seks w mediach (łącznie z Internetem); zadowolenie i przyjemność z dotykania własnego ciała (masturbacja/autostymulacja); role płciowe (gender roles); Przyjaźń i miłość w stosunku do osób tej samej płci  Wiek 10-12: różne metody antykoncepcji i ich stosowanie, mity dotyczące antykoncepcji; pierwsze doświadczenia seksualne; orientacja płciowa; przyjemność, masturbacja, orgazm; akceptacja, szacunek i rozumienie różnorodności dotyczącej seksualności i orientacji seksualnych; pozytywne nastawienie do równości płci (gender equality) w związkach i wolny wybór partnera; Prawa seksualne zdefiniowane przez IPPF (International Planned Parenthood Federation – Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa)

12 Wiek 12-15: tożsamość płciowa (gender identity) i orientacja seksualna, w tym „coming out”/homoseksualizm; pierwsze doświadczenie seksualne; przyjemność, masturbacja, orgazm; ciąża (także w związkach między osobami tej samej płci) i bezpłodność; fakty i mity (niezawodność, zalety i wady) dotyczące różnych metod antykoncepcyjnych (łącznie z antykoncepcją doraźną) Wiek ponad 15: ciąża (także w związkach osób tej samej płci), bezpłodność, przerywanie ciąży; antykoncepcja, antykoncepcja doraźna (bardziej szczegółowe informacje); informacje o usługach doradczych dotyczących antykoncepcji; dokonanie „coming out’u” (czyli ujawniania wobec innych uczuć homoseksualnych lub biseksualnych)

13

14 Przykład politycznej implementacji genederyzmu:
„Zasady Yogyakarty” a) Pojęcia podstawowe „Zasady Yogyakarty” (2006) – 29 zasad (29 prawników z 25 krajów działających w imieniu koalicji organizacji pozarządowych). Do każdej Zasady zostają sformułowane zadania rządów państw. Roszczenie totalne: «Zasady Yogyakarty» potwierdzają „wiążące międzynarodowe standardy prawne, które muszą być przestrzegane przez wszystkie państwa” (Wprowadzenie) Sygnatariusze postrzegają Zasady Yogyakarty jako „dalsze rozwinięcie” praw człowieka, jednak pojedyncze ustalenia stoją w sprzeczności z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka z 1948 r. Kluczowe pojęcia, które pojawiają się w każdej z Zasad to tożsamość seksualna oraz orientacja seksualna

15 „[…] Rozumiejąc «orientację seksualną» (sexual orientation) jako zdolność każdej osoby do rozwinięcia głębokiego uczuciowego, emocjonalnego i seksualnego pociągu oraz intymnych i seksualnych związków z osobami innej płci lub tej samej płci lub rożnych płci” (Preambuła) „[…] Rozumiejąc «tożsamość płciową» (gender identity) jako głęboko odczuwane wewnętrzne i indywidualne doświadczenie płci społecznej, która może lub nie odpowiadać płci określonej przy urodzeniu, włączając w to osobiste odczucie własnej cielesności (które może prowadzić do modyfikacji wyglądu zewnętrznego lub biologicznych funkcji […] (Prambuła) podstawą definicji jest uczucie, „seksualny pociąg” oraz „intymny związek seksualny” definicja osoby poprzez kierunek odczuwanego popędu seksualnego nie ma mężczyzn i kobiet, są „różne płcie” żadna orientacja nie jest wykluczona!

16 „Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową oznacza wszelkie różnicowanie, wyłączenie, ograniczenie lub uprzywilejowanie na podstawie orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, które ma na celu lub skutkuje unieważnieniem lub osłabieniem równości wobec prawa lub równej ochrony prawnej, lub uznania, korzystania lub wykonywania wszystkich praw człowieka w równy sposób” (z. 2). twierdzenie, że małżeństwo między mężczyzną i kobietą jest jakościowo innym związkiem niż związek jednopłciowy jest różnicowaniem = dyskryminacją publiczne wygłaszanie takich twierdzeń to mowa nienawiści i przejaw homofobii

17 b) Najbardziej zagrożone prawa rodziny - rozumienie płci, małżeństwa i rodziny
„[…] Pomimo opinii, które temu przeczą, orientacja seksualna i tożsamość płciowa osoby nie są, same w sobie, chorobami i nie mogą być poddawane leczeniu, opiece zdrowotnej czy powstrzymywane” (z. 18). „Istnieją różnorodne formy rodziny” (z. 24). „[Państwa powinny] zapewnić, by prawo i polityka uznały różnorodność form rodziny, również i tych, które nie są zdefiniowane poprzez pochodzenie lub małżeństwo” (z. 24 b) niemożliwość/nielegalność terapii np. homoseksualizmu oraz formułowanie tego rodzaju oferty wobec środowiska LBGTQ ostateczny nacisk na państwa, by zalegalizowały małżeństwa par jednopłciowych

18 - prawo do założenia rodziny
„Żaden ze statusów takich jak małżeństwo czy rodzicielstwo, nie może być wykorzystany do uniemożliwienia uznania przez prawo tożsamości płciowej danej osoby” (z. 3). „Każdy ma prawo do założenia rodziny, niezależnie od orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej” (z. 24). „[Państwa powinny] podjąć wszelkie niezbędne środki […] w celu zapewnienia prawa do założenia rodziny, również poprzez dostęp do adopcji lub wspomaganej prokreacji (w tym sztucznego zapłodnienia), bez dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość” (z. 24a) do nienaruszalnych praw człowieka należy uznanie i uprzywilejowanie małżeństw osób LBGTQ oraz zapewnienie im możliwości adopcji dzieci

19 - prawo do życia Każdy ma prawo do życia. Nikt nie powinien być arbitralnie pozbawiony życia, także ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową” (z.4). „Każdy ma prawo do najwyższego osiągalnego standardu ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego, bez dyskryminacji z […] Zdrowie seksualne i reprodukcyjne stanowią fundamentalny aspekt tego prawa.(z. 17) pod pojęciami „zdrowie seksualne” oraz „zdrowie reprodukcyjne” kryje się legalne i liberalne prawo do aborcji i antykoncepcji w ramach środków na opiekę zdrowotną

20 - prawo do wolności sumienia
„Każdy ma prawo do równości wobec prawa i równej ochrony prawnej bez dyskryminacji z uwagi na [orientację seksualną i tożsamość płciową] i bez względu na to, czy wpływa to na korzystanie z innych praw człowieka, czy nie” (s. 2). „Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii niezależnie od orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Prawa te nie mogą być przywoływane przez państwo jako uzasadnienie dla przepisów prawnych, programów bądź praktyk, które pozbawiają równej ochrony prawnej, lub dyskryminują, ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową” (z. 21). Prawo do wolności sumienia zostanie unieważnione, jeśli ktoś chciałby się na nie powołać, odmawiając uznania dla praw i przywilejów osób LBGTQ

21 - prawo do wychowania dzieci i prawa dziecka
[Państwa powinny] zapewnić, by edukacja była ukierunkowana na rozwój poszanowania praw człowieka, […] w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji i równości, z uwzględnieniem i poszanowaniem rożnych orientacji seksualnych i tożsamości płciowych (z. 16c). „ [Państwa powinny] podjąć wszelkie niezbędne środki prawne, by we wszystkich działaniach lub decyzjach dotyczących dzieci, […] największą uwagę zasługiwało dobro dziecka, i by orientacja seksualna lub tożsamość płciowa dziecka lub któregokolwiek członka rodziny lub żadnej innej osoby nie mogła być uznawana jako sprzeczna z tym dobrem” (z. 24c) zadekretowanie, że adopcja dzieci przez pary jednopłciowe na pewno nie jest sprzeczna z ich dobrem

22 Wnioski Czy pojęcie gender oznacza równość mężczyzn i kobiet?
Naturalnie że tak! Jeśli tylko założy się, że mogą oni mieć różną płeć kulturową, włącznie z LBGTQ Czy genderyzm niszczy rodzinę? Absolutnie nie! jeśli tylko uznamy że rodzina oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety jest przeżytkiem i ograniczeniem, a na miano rodziny zasługują związki i „rodziny” oparte na LBGTQ Czy genderyzm oznacza promocję homoseksualizmu? Zupełnie nie, jeśli tylko uznamy że państwa i kultury muszą wyzwolić się z przymusowej heteroseksualności i otworzyć na prawa związków osób LBGTQ Czy genderyzm seksualizuje dzieci? Ależ skądże! Przecież on tylko postuluje w wychowaniu seksualnym tolerancję wobec LBGTQ oraz radość z dotykania własnego ciała

23 Co robić? WIDZIEĆ - znaczenie rzetelnej wiedzy
- gromadzenie argumentów OCENIAĆ - umieć widzieć sytuację w perspektywie wiary - nie wolno bagatelizować gender, ale też nie wolno ulegać czarnowidztwu DZIAŁAĆ - fundamentalne znaczenie modlitwy! - wymiana tekstów, wiadomości, opracowań - włączenie się w inicjatywy internetowe - inspirowanie i włączanie się inicjatywy na rzecz rodziny (Marsz dla życia i rodziny)

24 "Kościół powtarza swoje wielkie »tak« dla godności i piękna małżeństwa jako wiernego i płodnego wyrazu sojuszu między mężczyzną a kobietą, zaś »nie« dla takich filozofii, jak gender, wynika z faktu, że wzajemność między kobiecością a męskością jest wyrazem piękna natury, jakiej pragnął Stwórca". Benedykt XVI, 19 stycznia 2013

25 Różnią się one tak radykalnie, że jedna ze stron musi się mylić…
Chrześcijańska antropologia i genderyzm opowiadają się za całkowicie odmiennym kształtem świata. Różnią się one tak radykalnie, że jedna ze stron musi się mylić…


Pobierz ppt "GENDER – wiele krzyku o nic?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google